مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، جذب سپرده، استان اصفهان، تحلیل پوششی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:
اهمیت نظری موضوع: ارزیابی عملکرد خصوصا به روش های کمی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها از مقوله های مهم در حوزه مدیریت و در ارتباط با یکی از وظایف اساسی مدیریت یعنی کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی موارد استفاده از آن ها از جمله در ارزيابي عملكرد بانك ها در ايران و جهان ، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
دستاوردهای کاربردی: غالب تحقيقات معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، در راستای هدف اساسی، تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر انتظار می رود با پی گیری های مکرر به توان به داده های عملکردی شعب بانك كشاورزي در قلمرو مورد بررسی دست یافته و بر مبنای ارزیابی کارآیی تحقیق به دستاوردهایی عملی در ارتباط با میزان کارآیی مالی هر یک از شعب، رتبه شعب از حیث کارآیی مقایسه ای در قیاس با دیگر شعب، مقایسه نتایج ارزیابی در دو روش تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد سنجی، تعیین عوامل موثر بر ناکارآمدی شعب ناکارآ و نهایتا رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق ارایه خواهد شد. این دستاوردها در زمینه های نظارتی، اعمال سییاست های تشویق و تنبیه و … موثر خواهد بود.
جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانك ها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی ارزيابي كارآيي مالي و سنجش تاثير آن بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است.
گستردگی قلمرو تحقیق: بانك كشاورزي ايران یکی از بانك هاي تخصصي در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتي در شهرها و بخش هاي كوچك گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر 2000 شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطاي تسهيلات حمايتي از بخش كشاورزي ارایه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارایه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.
حمایت از تحقیق: موضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.

4-1- اهداف تحقیق
مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:
هدف اصلی:
تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
اهداف فرعی:
ارزيابي کارايي مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه
برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با استفاده از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی
تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
رتبه بندي شعب مورد ارزيابي بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک
شناسايي عوامل مؤثر بر کارآمدي يا ناکارآمدي شعب مورد بررسي
ارائه رهنمودهاي اجرايي جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

5-1-سوالات تحقیق
تحقيق حاضر در راستای پاسخ به سوالات زير به انجام رسیده است:
پرسش اصلی:
کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان چه تاثیری بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها دارد؟
سوالات فرعی:
اندازه کارایی مالی هریک از شعب بانک کشاورزی در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها چقدر است ؟
میزان جذب سپرده های مورد انتظار هر یک از شعب مورد بررسی در صورت استفاده از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی چقدر است؟
کارآیی مالی شعب تحت بررسی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار شعب تحت بررسی چه تاثیری دارد؟
رتبه هر یک از شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در قیاس با دیگر شعب بر مبنای ارزیابی کارآیی رتبه ای چقدر است؟
عوامل موثر بر ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارآی بانک کشاورزی در استان اصفهان کدام اند؟

6-1-فرضیات تحقیق
در این تحقيق از طرفی جهت گردآوري داده‌ها از سرشماري يعني مطالعه همه شعب بانك كشاورزي استان و به عبارتي كليه اعضا جامعه آماري تعریف استفاده شده است. بنابراين در گردآوري داده ها از نمونه گیری تصادفی بهره گرفته نشده است. علاوه بر اين به منظور محاسبات و تحلیل كارآيي از روش ریاضی تحليل پوششي داده ها استفاده نموده است. لذا تحقیق حاضر به لحاظ روش استنتاج، از روش توصيفي بهره گرفته و به دنبال تعميم يا تسری نتایج با استفاده از روش استقراء نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای نبوده است. بر مبناي اين واقعيت هدف اساسي اين تحقيق پاسخ به سوالات مطرح شده دربند قبل بوده و لذا طرح فرضيه و پذيرش يا رد آن، در اين تحقيق مصداقي ندارد.

7-1- تعریف عملیاتی واژه ها:
در این بخش از کلیات تحقیق مهم ترین واژه هایی که در عنوان یا پرسش های تحقیق مطرخ شده، به طور عملیاتی و مفهومی تعریف شده است. در این تعاریف معنای مورد استفاده از آن در تحقیق مد نظر گرفته و حتی الامکان به شکل قابل اندازه گیری شده است:
مطالعه تطبيقي: عبارت است از نوعي روش تجزيه و تحليل که در آن به صورت مقايسهاي دو يا چند روش، دو يا چند جامعه آماري و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ارزيابي عملکرد (Performance Evaluation): سنجش عملکرد سازمان در فواصل معين و به عبارتي مشخص کردن نقاط ضعف و قوت نسبت به وظايف تدوين شده براي آن است.
کارايي(Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی کمی مقایسه ای بین شعب استانی بانک کشاورزی در قیاس با دیگر شعب تعیین خواهد شد.
کارايي مالی(Financial Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار مالی و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری، با استفاده از هریک از روش های تحلیل پوششی داده ها یا اقتصاد سنجی تعیین شده و به هر یک از شعب تحت بررسی بانک كشاورزي استان اصفهان نسبت داده شده است.
روش تحليل پوششي داده‌ها (Data Envelopment Analysis):نوعي مدل سازي رياضي است که به اختصار تحليل پوششي داده‌ها يا DEA خوانده شده و به معني روشي از ارزيابي عملکرد است که در آن تابع توليد بر مبناي نقاط افراطي و ترکيب خطي آن‌ها به عنوان تابع مرزي که داده‌ها را پوشش ميدهد مبناي ارزيابي عملکرد قرار ميگيرد. بر مبناي اين روش بدون نياز به پيش فرض نسبت به شکل تابع يا اختصاص ضريب ارزشي به داده‌ها و ستاده ها بر مبناي پيش داوری‌های ذهني يا قضاوتي، اندازه کارايي به عنوان نسبت مجموع ارزش ستاده ها به ارزش داده‌ها به عنوان عددي بين 1-0 يا بر حسب درصد بين 100-0 بيان می‌شود.
واحد تصميم گيري (Decision making unit):يک واحد تصميم گيري DMU نهادي است که مسئول استفاده از منابع (داده‌ها) به منظور توليد ستانده‌ها می‌باشد. در اين تحقيق هر شعبه استانی بانک کشاورزی که با ديگر شعب بانک مورد مقايسه قرار ميگيرد يک DMU تلقي می‌گردد.
عملکرد (Performance): در اين تحقيق به معني ميزان به‌کارگیری هر يک از منابع (داده‌ها) و ايجاد نتايج (ستاده ها) توسط هر يک از شعب در قلمرو زماني تعريف شده می‌باشد.
سپرده مورد انتظار (Expected Deposit): در اين تحقيق به معني سپرده ای است که انتظار می رود هر شعبه بانکی به ازای مقادیر واقعی نهاده ها و جای گزینی آن ها در تابع تولید برآوردی به روش رگرسیونی اختیار نماید.
هزینه اداری: عبارت از مجموعه مخارجی که از محل کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی ها بابت تشریفات اداری و اجرایی بانک یا هر واحد اقتصادی صرف می گردد.
هزینه متفرقه: عبارت از هزینه هایی است که از اقلام متنوع تشکیل شده ولی مبلغ هر یک از اقلام قابل ملاحظه نبوده و آن ها را تحت سرفصل هزینه های متفرقه شناسایی می کنند.
هزینه پرسنلی: عبارت از کلیه مخارج و تعهداتی است که در قبال نیروی انسانی به صورت نقدی یا غیرنقدی مشتمل بر حقوق، مزایا، بن و غیره صرف میشود.
سود پرداختی: از آن به عنوان هزینه فرصت یا چشم پوشی سپرده گذار از به کارگیری پول خود در مسیر دیگر به او تعلق گرفته و معمولا به صورت ماهانه به عنوان درصدی از اصل سپرده های مدت دار تخصیص داده می شود.
تسهیلات اعطایی: عبارت از مبالغی است که به عنوان وام از طریق بانک در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی بر مبنای اعتبار آن ها و مقررات بانکی با زمان سررسید معین دوره های بازپرداخت مشخص و معمولا ماهانه پرداخت می گردد.
سپرده های جذب شده: عبارت از مجموع پول هایی است که توسط افراد حقیقی یا حقوقی در سپرده های مدت دار یا قرض الحسنه در بانک به ودیعه گذاشته شده و نوعی بدهی برای سیستم بانکی و برای افراد ودیعه گذار سپرده یا سرمایه گذاری تلقی می شود.

8-1- روش کلی تحقیق
روش کلی این تحقیق را میتوان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:
1) از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزيابي عملكرد در قلمرو تحقیق در راستای اندازه گيري كارآيي شعب و عوامل موثر برآن . مبتني بر آن بهبود عملكرد در قلمرو تحقيق بوده است، بدین لحاظ میتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
2) از نظر روش استنتاج: از آن جهت که از طرفي جامعه آماری در این تحقیق به طوری که متعاقباً مورد بحث قرار گرفته بر نمونه آماری منطبق و از طرف ديگر در اندازه گيري كارآيي از مدل سازی ریاضی بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج نبوده و ابزارهای مورد استفاده از نوع توصیفی و به عبارتی روش استنتاج توصیفی بوده است.
3) طرح تحقیق: با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق دادهای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته میباشد.
4) ماهیت داده ها و روش ها: با عنایت به اینکه دادههای آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گيري كارايي و سنجش تاثير آن بر جذب سپرده هاي شعب از روش هاي كمي مدل سازي رياضي و تحليل همبستگي كمي استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.

9-1- قلمرو تحقیق
گستره تحقیق حاضر، بر مبنای سه معیار موضوع، بازه زمانی و گستره مکانی به شرح زیر تعریف و تقسیم بندی شده است:
الف)گستره موضوعی:
گستره موضوعی این تحقیق عبارت ازارزيابي كارآيي شعب بانك كشاورزي در قلمرو تحقيق به عنوان واحدهاي تصميم گيري مبتني بر تحليل پوششي داده ها، سنجش عوامل موثر بر كارآيي مبتني بر تحليل فاصله بين عملكرد واقعي و مورد انتظار و نهايتا اندازه گيري تاثير كارآيي واحدهاي مورد ارزيابي بر ميزان جذب سپرده هاي آن ها بوده است.
ب)محدوده مکانی:
عبارت از كليه شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان كه در بازه زماني تحت بررسي داده هاي عملكردي آن ها در ارتباط با نهاده ها و ستانده ها در اختيار گرفته و به عليت ماهيت فعاليت با يك ديگر قابليت مقايسه داشته اند.

ج)بازه زمانی:
بر مبنای رویه متداول در تحقیقات مشابه یا مرتبط با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع استان اصفهان، جذب سپرده، کارآیی مالی، بانک کشاورزی Next Entries مقاله رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی دادهها، تحلیل پوششی، عملکرد سازمان