مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، جذب سپرده، استان اصفهان، تحلیل پوششی

دانلود پایان نامه ارشد

از به دست آوردن معادله پارامتریک مذکور در رابطه اول، به ازای مقادیر واقعی نهاده ها به دست آمده است.

رابطه‌دوم:
E3j = max (z) = z0 j=0
s.t:
y1oz0 – ∑_(j=1)^n▒〖λ_j y_1j 〗≤0 ستانده‌اول
y2oz0 – ∑_(j=1)^n▒〖λ_j y_2j 〗≤0 ستانده‌دوم
∑_(j=1)^n▒〖λ_j x_1j 〗≤x1o نهاده‌اول
∑_(j=1)^n▒〖λ_j x_2j 〗≤x2o نها‌ده‌دوم
∑_(j=1)^n▒〖λ_j x_3j 〗≤x3o نهاده‌سوم
∑_(j=1)^n▒〖λ_j x_4j 〗≤x4o نهاده‌چهارم
∑_(j=1)^n▒λ_j = 1
λ_j≥0 j= 1… n

نماد o در این رابطه نشان دهنده شعبه بانك مورد ارزیابی است، که 1 تا n خواهد بود، و در ارزیابی هر یک از شعب استانی بانک کشاورزی به ازای کد شعبه و داده های عملکردی آن مصداق یافته است.
z0: اندازه‌کارایی به ازای واحد مورد‌ارزیابی مورد‌نظر بوده، که با حل‌ مدل‌خطی فوق‌الذکر به دست می‌آید.
ضمنا مقادير Yij و Xij عبارت از مقادير واقعي نهاده ها و ستانده هاي شعب بانکی است كه مبتني بر داده هاي تاريخي سال مالي منتهي به 29/12/1392به دست آمده است.
پنج) الگوریتم ارزیابی:
جهت ارزیابی کارایی شعب استانی بانک کشاورزی، و عوامل‌موثر بر آن طی مراحل زیر عمل شده است:
مرحله اول: تعیین نهاده‌ها و ستانده‌ها: بر مبنای بررسی سوابق مرتبط در ارتباط با تحقیقات مشابه یا مرتبط به منظور ارزیابی کمی شعب استانی در قلمرو تحقیق 4 نهاده و 2 ستانده مشتمل بر هزینه متفرقه، هزينه اداري ، سود سپرده ها، هزینه پرسنلی، میزان تسهیلات اعطایی و میزان جذب سپرده ها انتخاب شده اند.
مرحله دوم: گرداوری داده‌ها: مبتنی بر طرح تحقیق پس روی دادی، داده‌های تاریخی مرتبط با شعب استانی مورد مطالعه، گردآوری شده اند.
مرحله سوم: تعیین میزان جذب سپرده مورد انتظار: یا مقدار برآوردی ستانده دوم با روش‌رگرسیونی خطی مرکب، تابع تولید به ازای ستانده‌ دوم بر مبنای نهاده‌های‌ چهارگانه به عنوان معادله پارامتریک خطی فرض و پارامترهای معادله به کمک نرم افزار SPSS برآورد‌شده و اندازه کارایی نیز با محاسبه نسبت ستانده واقعی، به ستانده برآوردی تعیین گردیده اند. استفاده از اين نرم افزار به دليل تحليل مقطعي داده هاي عملكردي يك دوره زماني و عدم استفاده از تحليل داده هاي تابلويي يا چند نمونه وابسته است.
مرحله چهارم: اندازه گيري كارآيي شعب: در روش‌ تحلیل پوششی داده ها نیز به ازای هر شعبه استانی بانک، یک مدل‌ریاضی تعریف و با نرم افزار WINQSB مقدار بهینه مدل به عنوان کارایی واحد مورد‌ارزیابی تعیین‌ گردیده است.
مرحله پنجم: سنجش تاثير كارآيي بر جذب سپرده: تاثیر کارایی مالی هر یک از شعب استانی بانک کشاورزی بر میزان جذب سپرده مورد انتظار آن با استفاده از ضریب همبستگی بین اندازه های کارآیی به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها و میزان جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه بانکی که از رابطه رگرسیونی برآورد شده محاسبه و تحلیل شده است.
مرحله ششم: تعیین عوامل موثر بر کارایی: در نهايت مبتني بر روش‌تحلیل‌پوششی‌داده‌ها عوامل‌موثر برکارایی واحدها مشتمل بر گروه‌های مرجع، کمبود و مازاد نهاده‌ها و ستانده‌ها، ارزش نسبت داده شده به نهاده ها و ستانده‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
مرحله هفتم: رتبه‌بندی واحدها: در این مرحله بر مبنای محاسبه مجدد کارایی رتبه‌ای شعبه ‌های بانك اي مورد ارزیابی که در آن به واحد مورد ارزیابی اجازه اختیار عدد بیشتر از یک داده شده، شعبه ‌های مورد بررسی رتبه‌بندی گردیده‌اند.
شش) نرم افزارها:
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش‌داده‌ها کمک گرفته شده است :
1)نرم افزار اکسلExcel: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده‌سازی اولیه داده‌های‌تاریخی وبر مبنای آن آماده‌سازی ورودی روش‌های‌رگرسیونی یا مدل‌سازی ریاضی مبتنی بر تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، به منظور محاسبه‌کارایی، و تعیین‌عوامل موثر برآن استفاده خواهد شد.
2) نرم افزارMATLAB: از این نرم افزار در زمینه پردازش داده‌های عملكردی، در زمینه نهاده‌ها و ستانده‌ها در موارد زیرخواهد شد:
الف) انجام محاسبات آماری نظیر به‌دست آوردن پارامتر های‌آماری مختلف یا طبقه بندی‌داده‌ها، ب) به‌دست‌آوردن یا برآورد روابط‌رگرسیونی در تعیین‌کارایی به روش اقتصاد سنجی مبتنی بر نهاده‌ها و ستانده‌ها
3) نرم‌افزار ‌WINQSB : از این نرم افزار برای حل مدل‌های‌ریاضی مربوط به محاسبه اندازه کارایی‌ شعب استانی بانک کشاورزی با استفاده از روش‌تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، رتبه‌بندی شعبه هاي استانی بانک کشاورزی بر حسب کارایی‌رتبه‌ای، و نهایتا تعیین عوامل موثر بر کارایی شعبه ‌ها استفاده‌شده است.

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

1-4) مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت. در اين فصل داده هاي مورد نیازي كه جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان و تاثیر آن بر جذب سپرده های مورد انتظار گردآوری شده، به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. بازه زمانی داده ها یک ساله بوده و مربوط به داده های تاریخی عملکردی سال مالی منتهی به 29/12/1393می باشد. به جهت استفاده از روش سرشماری در گردآوری داده ها از یک طرف و به کارگیری مدل سازی ریاضی از طرف دیگر، روش استنتاج توصیفی بوده و صرفا براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روش¬هاي توصیفی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل کارایی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، تعیین تاثیر کارآیی بر جذب سپرده های مورد انتظار و نهایتا تعیین عوامل موثر بر
کارایی تنظیم شده است. کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به ازای هریک از ستانده ها و به کارگیری مدلBCC یا مدل بانکر، چارنز و کوپر از مدل های تحلیل پوششی داده هاست که در آن صرفه جویی های ناشی از مقیاس یا اندازه شعب بانک کشاورزی استان اصفهان نیز به عنوان یک محدودیت تساوی در مدل سازی منظور شده اندازه گیری شده است. در نهایت عوامل موثر برکارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در این تحقیق به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف داده ها و محاسبه کارایی به روش رگرسیونی از از نرم افزارهای آماری SPSS و در محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار WINQSB بهره گرفته شده است.
در اين فصل ابتدا توصیف جامعه آماری و کدبندی آن ها مطرح، در ادامه توصیف داده ها بر مبنای پارامترهای آماری ارایه گردیده است. در ادامه نتایج ارزیابی کارآیی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تشریح گردیده است. در نهایت عوامل موثر بر میزان کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بحث قرار گرفته است. به جهت استفاده از روش توصیفی در استنتاج، تعمیم داده ها مطرح نبوده و از روش های استقرای آماری نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای استفاده ای به عمل نیامده است.

4-2) توصیف جامعه آماری
در این تحقیق جامعه‌آماری عبارت از شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، که در محدوده مورد بررسی داده‌های‌عملکردی آن‌ها قابل دسترسی بوده، و قابلیت مقایسه با یک‌دیگر را از جهت اهداف و کم و کیف‌عملکرد داشته‌اند، تعریف شده‌است. داده‌های عملکردی این شرکت‌ها مبتنی بر داده‌های تاریخی سال‌مالی منتهی به 29/12/1393 گرد‌آوری شده‌است. بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده جامعه‌آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده، در بند قبل 144 شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با توزیع مندرج در جدول شماره 1-4 می‌باشد:

جدول شماره 4-1: توزیع جامعه‌آماری
ردیف
کد رسمی
نام شعبه
ردیف
کد رسمی
نام شعبه
1
2522
پليس راه
73
2681
يزدل
2
5428
ارزی
74
2651
گارماسه
3
5456
بهارستان
75
2555
ولي عصر
4
2599
شهدا اصفهان
76
2685
دستگرد
5
2601
امیرحمزه
77
2678
خالدآباد
6
2577
جمهوری
78
2562
زواره
7
2664
امام گلپایگان
79
5425
سجاد
8
2645
اشترجان
80
2667
زیباشهر
9
2676
گلدشت
81
2564
ورزنه
10
2698
چهارباغ
82
2515
فلاورجان
11
2504
اصفهان
83
2687
جندق
12
2548
دانشجو
84
2509
شهرضا
13
4825
حکیم نظامی
85
2521
بازارنجف اباد
14
4898
ارتش
86
2677
تره بارنجف اباد
15
2571
شيخ صدوق اصفهان
87
2607
مهاباد
16
2684
گرگاب
88
2622
اسفرجان
17
2608
اميركبير خميني شهر
89
2587
چرمهين
18
2566
بوستان سعدی
90
2567
تيران
19
2598
رهنان
91
2689
حسن آبادجرقويه
20
2594
پيربكران
92
2626
تره بارشهرضا
21
2621
شهداسميرم
93
2517
گلپايگان
22
2541
زرين شهر
94
2502
اردستان
23
2511
فريدن
95
2666
ديزيچه
24
2589
خوراسگان
96
2527
سميرم
25
2685
هرند
97
2546
بوئين
26
2697
احمدآباد
98
2516
لارگان
27
2616
شریعتی
99
2569
تره باراصفهان
28
5251
شمس ابادی
100
2551
چادگان
29
2642
دامنه
101
2692
جندان
30
2579
ابر
102
2602
موغار
31
2575
اميركبيراصفهان
103
2628
باغملي شهرضا
32
2514
امام فریدن
104
2572
بيده
33
2558
جرقويه
105
2581
بازارچه نو
34
2612
باغبهادران
106
2597
دستجاء
35
2662
گوگد
107
2584
تره باركاشان
36
2525
خميني شهر
108
2606
بلوارمعلم
37
2609
درچه
109
2627
امام شهرضا
38
2665
طالخونچه
110
2654
راوند
39
2547
منوچهری
111
2556
نوش اباد
40
2652
ابوزيدآباد
112
2659
سعيدآباد
41
2646
قهدريجان
113
2585
قمصر
42
2694
كفران
114
2682
محمد هلال
43
2574
بازارقنادها
115
2699
جهاد
44
2591
زينبيه
116
2661
گلشهر
45
2519
نجف آباد
117
2624
مهيار
46
2588
پایانه شرق
118
2524
نطنز
47
2544
مباركه
119
2695
اشكاوند
48
2577
دولت آباد
120
2526
ميمه
49
2545
كوهپايه
121
2686
گز
50
2611
پوده
122
2614
ورنامخواست
51
2595
زيار
123
2605
افوس
52
2529
وحدت آباد
124
2649
بهاران
53
2561
خوروبيابانك
125
2644
خمسلو
54
2596
كركوند
126
2582
كاشان
55
2672
منتظری
127
2528
فريدونشهر
56
2549
بادرود
128
2625
كهرويه
57
2576
شاهين شهر
129
2586
رجایی
58
2679
رزوه
130
2647
طاد
59
2671
چوپانان
131
2657
اسلام آباد
60
2669
نكو آباد
132
2694
نصر اباد جرقويه
61
2648
كليشاد
133
2696
مرغ
62
4879
مسجد سید
134
2507
خوانسار
63
2565
مهرگرد
135
2618
ونك
64
2688
محمدآبادجرقويه
136
2552
آران وبيدگل
65
2674
دهق
137
2508
ويست
66
2568
شيرپاستوريزه
138
2668
شهرك صنعتي
67
2578
امام علی
139
2559
پيكان
68
5407
صارميه
140
2617
حناء
69
2542
دهاقان
141
2607
رحمت آباد
70
2554
سفید شهر
142
2656
اژيه
71
2592
كارخانه پنير
143
2619
شيخ صدوق سميرم
72
2522
نايين
144
2512
اسكندري

از این تعداد دو شعبه به دلیل عدم جذب سپرده و لذا فقدان قابلیت با مقایسه با دیگر شعب از شعبات مورد ارزیابی حذف

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، بانک کشاورزی، جذب سپرده، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آزمون فرضیه، سرمایه فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی