مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، استان اصفهان، انحراف معیار، جذب سپرده

دانلود پایان نامه ارشد

و شعبات باقی مانده بر مبنای یک نظم خاص مرتب و با کدهای 5001 تا 5142 کدبندی گردیده اند. به طوری که قبلا هم گفته شد این کدها هیج ربطی به کدهای رسمی اولیه نداشته و صرفا به منظور محرمانه ماندن اطلاعات شعب بانک و رعایت امانت داری حسب تعهدی که شده است، با منطق خاصی کدبندی شده اند.
4-3) توصیف یافته ها
در این بخش در ابندا نهاده‌ها و ستانده‌های مورد مطالعه، در ارزیابی‌کارایی‌شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر مبنای کدبندی تعریف شده در توصیف جامعه‌آماری ذکر شده است.

الف) تعریف نهاده ها و ستانده ها:
تعریف نهاده ها و ستانده های شعب بانک کشاورزی استان مورد مطالعه در ارزیابی کارآیی طی جدول شماره2-4 خلاصه شده است:

جدول شماره 4-2: توصیف متغیرها
شرح
مقیاس اندازه گیری
نوع متغیر
وضعیت در ارزیابی
تعداد کارکنان
نفر
کمی
نهاده اول
هزینه جاری سالیانه
میلیون ریال
کمی
نهاده دوم
سود پرداختی به سپرده ها طی سال
میلیون ریال
کمی
نهاده سوم
معوقات بانکی
میلیون ریال
کمی
نهاده چهارم
درآمد اعطای تسهیلات
میلیون ریال
کمی
ستانده اول
جذب سپرده طی سال
میلیون ریال
کمی
ستانده دوم

ب) مقادیر نهاده ها و ستانده ها:
علاوه بر این مقادیر نهاده ها و ستانده های هر یک از شعب مورد ارزیابی بانک کشاورزی استان اصفهان بر اساس داده های عملکردی سال مالی منتهی به 29/12/1393 وفق کدبندی امنیتی تعریف شده در تحقیق به صورت جدول شماره 3-4 بیان شده است:

جدول شماره 4-3: تببین نهاده‌ها و ستانده‌ها
کد
تعداد کارکنان
هزینه های جاری
سود سپرده ها
معوقات بانکی
درآمد تسهیلات
جذب سپرده
5001
4
3176
3074
0
958
81657
5002
8
4730
19228
50
3675
242892
5003
9
5757
25145
154
6799
362465
5004
7
4896
20366
91
6649
251222
5005
4
2331
7133
69
5464
92820
5006
5
2621
9913
1320
9911
124047
5007
6
3799
12068
169
7364
137338
5008
8
4852
42496
14
10453
352385
5009
36
54044
151989
12340
182831
1453065
5010
5
3951
19329
50
3550
246315
5011
5
3569
7247
244
3330
156560
5012
5
4139
12146
7
2925
134281
5013
16
8768
51039
300
20794
528136
5014
4
2419
9964
321
10043
122873
5015
5
2928
7014
117
2873
80928
5016
10
6112
49436
267
12348
433163
5017
4
2627
9221
11
5088
107795
5018
5
3693
9040
1624
19348
126540
5019
4
2780
7677
316
5524
86203
5020
14
10578
18027
6627
62168
233143
5021
13
10063
10691
5602
46994
165150
5022
14
7228
31965
830
19465
360513
5023
4
2045
6288
345
6011
76522
5024
12
8209
39853
196
14644
415726
5025
4
2322
4790
9
5376
61509
5026
4
2463
14753
2
2898
142723
5027
3
1826
1067
295
4562
55928
5028
5
3119
7379
40
2302
88718
5029
6
3893
10941
208
4611
122398
5030
4
1976
4382
49
3942
63771
5031
8
5752
17187
1676
27488
171499
5032
4
1851
8185
98
7933
84857
5033
3
2024
6693
90
6736
71564
5034
16
11112
29571
2273
31884
306517
5035
6
3776
12989
1160
14209
164620
5036
5
3336
19609
18
8369
189579
5037
9
4653
21518
179
7002
219152
5038
4
1930
6645
152
4053
62345
5039
6
4143
13507
36
8454
213888
5040
3
1951
6304
68
2851
64718
5041
4
2348
7372
7
1150
73188
5042
7
5039
25161
234
5172
235733
5043
19
14320
35351
5164
60684
449272
5044
6
3741
16262
30
5049
162010
5045
18
11854
34812
10047
61256
382989
5046
14
11486
51826
9702
131407
410087
5047
13
8100
25362
8133
58715
200736
5048
3
1824
6522
80
4337
66429
5049
7
4052
20161
317
13806
227661
5050
3
1910
3648
22
2504
41702
5051
9
6136
29756
10
20491
261283
5052
3
1726
13463
5
7554
124227
5053
4
2576
4306
204
7782
62982
5054
7
5299
8600
6707
33427
89282
5055
14
10464
27125
765
80325
332689
5056
3
1734
4964
56
4376
61483
5057
3
2150
8504
24
7355
86315
5058
4
1948
8880
65
5184
96953
5059
5
2624
7336
88
5017
88435
5060
4
3426
3899
17
1649
61133
5061
11
6249
7481
5496
49540
86801
5062
3
1934
5898
11
8051
81067
5063
4
1869
7465
208
4441
83664
5064
7
4410
8072
66
5475
129510
5065
10
4744
17084
14
4133
179713
5066
4
3204
6006
0
3254
101712
5067
13
7697
12597
12614
67895
150257
5068
3
2039
4721
24
2515
47040
5069
5
2525
3494
1
22200
77868
5070
13
6960
19025
2760
36115
175881
5071
3
1864
5437
3833
50290
50289
5072
4
2445
7711
224
4560
84453
5073
3
2029
7866
119
3612
68457
5074
4
2984
5546
18
6332
75373
5075
4
2469
10221
795
12915
98154
5076
8
5662
15984
327
26639
152773
5077
4
2868
3981
305
2577
54305
5078
5
3116
8974
5290
13512
132852
5079
11
7097
12853
8973
23766
141015
5080
16
11171
27250
15280
57229
289897
5081
3
2755
9380
60
10979
104692
5082
17
14977
28850
10486
82071
310859
5083
7
4529
12415
196
3052
135761
5084
4
2293
3232
25
1806
46118
5085
4
2430
11523
1945
18299
87062
5086
4
2477
7495
77
11882
76030
5087
8
4676
16774
3568
45619
212990
5088
15
12034
11632
7500
62292
188407
5089
5
2261
11606
100
13491
129113
5090
4
2545
3747
781
4062
53835
5091
15
11965
17777
4875
55447
183543
5092
13
11311
30681
2415
63884
271840
5093
3
1857
10103
320
7654
95012
5094
18
15851
11161
11580
68180
171066
5095
8
5659
5856
2518
20967
76138
5096
4
2210
8724
315
8214
97248
5097
10
5448
6490
213
4553
92920
5098
12
7886
8706
2481
31512
120872
5099
3
2118
8401
33
2319
70886
5100
4
3032
20885
659
22302
149558
5101
3
2672
7101
47
2694
69603
5102
9
7309
9811
11186
38659
158080
5103
5
2708
8455
25
3685
84442
5104
7
4032
17607
206
12347
188641
5105
4
2389
4091
1
1672
43874
5106
3
1741
3918
109
3251
41220
5107
6
3936
9365
563
6872
97156
5108
4
2492
8196
156
3703
72447
5109
3
1983
3613
1
1881
33063
5110
3
1952
7742
138
7227
70205
5111
3
2018
6010
73
3589
50819
5112
4
2454
4077
366
4562
37976
5113
10
5469
40207
74
13305
310537
5114
4
2630
10936
168
8862
102782
5115
3
1726
4561
129
3340
39478
5116
9
6652
12703
1781
43067
117628
5117
5
3387
12248
474
10837
130764
5118
6
4707
6958
2996
10563
63871
5119
6
4036
13152
87
16225
123277
5120
3
2112
5233
1211
5536
49940
5121
3
1695
5623
16
2951
49988
5122
3
1720
6649
28
3104
56146
5123
3
1910
3249
1002
3675
31300
5124
22
18830
38846
3652
58148
365627
5125
14
10657
12272
9345
36672
142403
5126
3
1280
1603
195
3276
17705
5127
7
4735
9540
1721
7194
105774
5128
4
2557
13282
837
11330
116493
5129
4
1962
3200
1531
4617
44629
5130
3
1929
5449
100
9201
70804
5131
4
3017
4606
140
3477
44388
5132
10
7208
7385
3702
31661
96951
5133
3
1795
3492
408
3232
34402
5134
10
6355
9143
3269
28658
95855
5135
3
1992
4647
366
5048
48199
5136
3
1949
2119
467
4585
34852
5137
4
2522
10434
273
10827
94220
5138
5
2742
4931
1179
11829
67550
5139
3
1521
2299
47
5371
35116
5140
3
2021
5189
157
3360
51204
5141
4
1974
2661
166
5266
31163
5142
3
1952
4847
0
4549
47155

ج) پارامترهای آماری:
توصیف نهاده ها و ستانده ها بر مبنای پارامترهای آماری به شرح جدول شماره 4-4 خلاصه شده است. در این جدول پارامترهای اساسی مشتمل بر کمینه، بیشینه، متوسط و انحراف معیار مربوط به هر یک از نهاده ها و ستانده ها بر مبنای داده های عملکردی سال مالی منتهی به 29/12/1393 انجام شده است:

جدول شماره 4-4: توصیف یافته های تحقیق
نوع متغیر
شرح
کمینه
بیشینه
متوسط
انحراف معیار

نهاده ها
تعداد کارکنان
3
22
5.225
3.745

هزینه جاری
1280
18830
3469
3142

سود سپرده ها
1603
40207
8513
8105

معوقات بانکی
0
9354
929
1710

ستانده ها
درآمد تسهیلات
1627
58148
10463
12287

جذب سپرده ها
17705
305627
53501
70142

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره 4-4 در ارتباط با توصیف‌یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
1) تعداد کارکنان یا نهاده‌اول به نفر در شعب بانک کشاورزی استان اصفهان اقلا 3 و حداکثر22 نفر بوده‌است. متوسط تعداد کارکنان در هر شعبه، به نفر 225/5 با انحراف معیار 745/3 نفر بوده‌است.
2) هزینه‌های جاری یا نهاده دوم، به میلیون‌ریال در شعب بانک کشاورزی استان اصفهان اقلا 1280 و حداکثر18830 میلیون ریال بوده‌است. متوسط هزینه‌های جاری به میلیون‌ریال 3469 با انحراف معیار 3142 میلیون‌ریال بوده است.
3) سود پرداختی به سپرده ها طی سال 1393 به میلیون ریال یا نهاده‌سوم در شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ، اقلا 1603 و حداکثر40207 میلیون ریال بوده‌است. متوسط سود پرداختی به سپرده ها به ازای هر شعبه 8513 با انحراف‌معیار 8105 میلیون ریال بوده‌است.
4) معوقات بانکی طی سال در شعب بانک کشاورزی استان اصفهان یا نهاده‌چهارم، به میلیون ریال در اقلا صفر و حداکثر9354 میلیون ریال بوده‌است. متوسط معوقات بانکی 929 با انحراف‌معیار 1710میلیون ریال بوده‌است.
5) درآمد تسهیلات اعطایی به مشتریان طی سال یا ستانده‌اول، به میلیون ریال در شعب بانک کشاورزی استان اصفهان اقلا 1627 و حداکثر 58148 میلیون ریال بوده‌است. متوسط درآمد دریافتی از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی به ازای هر شعبه به میلیون ریال 10463 با انحراف معیار 12287 میلیون ریال بوده‌است.
6) جذب سپرده های بانکی از مشتریان حقیقی و حقوقی، یا ستانده دوم به میلیون‌ریال در شعب بانک کشاورزی استان اصفهان اقلا 17705 و حداکثر305627 میلیون‌ریال بوده‌است. متوسط‌ سپرده جذب شده به ازای هر شعبه به میلیون‌ریال 53501 با انحراف‌معیار 70142 میلیون‌ریال بوده است. تامل در جزییات داده‌ها نشان می‌دهد، که در همه موارد بیشترین مقدار نهاده یا ستانده متعلق به شعب مستقر در شهرهای بزرگ اصفهان و کاشان بوده است.

د) توزیع پراکندگی نهاده ها و ستانده ها:
در راستای تبیین پراکندگی توزیع هر یک از نهاده ها و ستانده ها از نمودار هیستوگرام یا مستطیلی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار SPSS فاصله مربوط به هریک از نهاده ها و ستانده ها به 5 فاصله مساوی تقسیم و پرآکندگی داده ها در فاصله تصویر و جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها از مقایسه هیستوگرام به دست آمده با توزیع نرمال استفاده شده است:
پراکندگی توزیع کارکنان: نهاده اول یا تعداد کارکنان در هر شعبه به نفر بین 3 تا 22 نفر بوده و به شرح نمودار شماره 1-4 توصیف گردیده است:

نمودار شماره

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، بانک کشاورزی، جذب سپرده، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آزمون فرضیه، سرمایه فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی