مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، استان اصفهان، تحلیل پوششی، اندازه کارا

دانلود پایان نامه ارشد

ای
1
5026
1.3325
49
5093
0.8363
97
5060
0.6761
2
5039
1.333
50
5080
0.8363
98
5095
06726
3
5089
1.33
51
5035
0.8354
99
5138
0.6718
4
5016
1.2956
52
5058
0.8324
100
5072
0.6715
5
5013
1.2932
53
5032
0.8308
101
5028
0.671
6
5046
1.2905
54
5098
0.8288
102
5139
0.6689
7
5069
1.2832
55
5104
0.8253
103
5134
0.6679
8
5067
1.2811
56
5096
0.801
104
5019
0.6641
9
5001
1.2721
57
5116
0.7973
105
5097
0.6607
10
5027
1.2654
58
5124
0.7923
106
5040
0.6375
11
5051
1.2456
59
5005
0.7913
107
5029
0.6369
12
5009
1.2231
60
5092
0.791
108
5083
0.6346
13
5055
1.2211
61
5091
0.7892
109
5101
0.6338
14
5052
1.2051
62
5034
0.7814
110
5084
0.6302
15
5011
1.1956
63
5063
0.771
111
5103
0.6212
16
5003
1.1756
64
5030
0.7701
112
5073
0.6147
17
5066
1.1425
65
5044
0.7669
113
5015
0.6122
18
5010
1.1451
66
5042
0.7602
114
5038
0.6079
19
5081
1.1245
67
5128
0.7593
115
5129
0.6001
20
5008
1.1125
68
5075
0.7571
116
5099
0694
21
5043
1.0855
69
5037
0.7549
117
5127
0.5923
22
5094
1.0654
70
5117
0.7528
118
5122
.5894
23
5100
1.0233
71
5132
0.7526
119
5121
0.5796
24
5142
1.0011
72
5023
0.7525
120
5135
0.5728
25
5102
0.9881
73
5033
0.7517
121
5105
0.5704
26
5024
0.9677
74
5114
0.7458
122
5107
0.57
27
5002
0.9537
75
5047
0.7452
123
5090
0.5647
28
5049
0.944
76
5119
0.7442
124
5136
0.5636
29
5036
0.9438
77
5088
0.7437
125
5140
0.5577
30
5020
0.943
78
5086
0.7434
126
5071
0.5559
31
5062
0.9366
79
5137
0.7422
127
5068
0.554
32
5045
0.9265
80
5074
0.7378
128
5108
0.5529
33
5021
0.9284
81
5056
0.7342
129
5106
0.5466
34
5065
0.9184
82
5031
0.7336
130
5120
0.5453
35
5014
0.9155
83
5054
0.7319
131
5077
0.5306
36
5061
0.9051
84
5076
0.7217
132
5111
0.5308
37
5022
0.9024
85
5110
0.7211
133
5109
0.511
38
5078
0.9015
86
5125
0.7146
134
5115
0.4961
39
5004
0.8887
87
5041
0.7068
135
5118
0.4869
40
5012
0.8811
88
5007
0.7043
136
5133
0.4724
41
5113
0.8767
89
5070
0.7013
137
5141
0.4687
42
5064
0.8705
90
5059
0.6991
138
5131
0.4367
43
5018
0.8673
91
5025
0.6906
139
5123
0.432
44
5130
0.8651
92
5079
0.6893
140
5126
0.4242
45
5017
0.864
93
5053
0.6811
141
5112
0.4138
46
5082
0.8605
94
5085
0.6805
142
5050
0.3092
47
5006
0.8583
95
5087
0.6805
***
***
***
48
5057
0.8449
96
5048
0.6785
***
***
***

بر مبناي محاسبات جدول شماره 6-4 شعبه 5026 با احراز كارآيي رتبه اي 1.33 يا 133 درصدي رتبه اول، برترين عملكرد را از آن خود كرده است. ضعيف ترين عملكرد مربوط به شعبه شماره 5050 با رتبه 142 و اختيار كارآيي مالي 30.92 درصد بوده است. 140 شعبه باقي مانده در بين رتبه اول تا 142 و بين دو شعبه 5026 و 5050 قرار گرفته و ساير رتبه ها را اختيار نموده اند.

4-5) تعيين عوامل موثر بر كارآيي شعب:
در اين بخش با تكيه بر روش تحليل‌پوششي‌داده‌ها، عوامل موثر بر اندازه‌كارآيي شعب بانک کشاورزی استان اصفهان مورد بررسي قرار‌گرفته‌اند. اين عوامل عبارت از گروه‌هاي مرجع، مقادير نهاده‌ها و ستانده‌ها و ضرايب ارزشي هر يك از اين عوامل به عنوان منابع يا نتايج عملكرد مي‌باشند.

الف) عملكرد گروه‌هاي مرجع:
در روش‌تحلیل پوششی‌داده‌ها، یا DEA اندازه کارآیی هر واحد مورد ارزیابی( در این تحقیق هر شعبه از بانک کشاورزی استان اصفهان) به عنوان یک واحد تصمیم‌گیری (DMU)مقداری نسبی بین صفر تا یک یا بر حسب صفر تا 100 درصد را به عنوان اندازه‌کارایی اختیار کرده است. واحدی که اندازه یک را اختیار می‌کند واحدی کارآ تلقی شده و به تعبیری هیچ یک از دیگر واحد‌ها نتوانسته‌اند با به کارگیری همان منابع یا نهاده‌ها، ستانده بیشتری تولیدکنند، و یا به تعبیر دیگر همان ستانده‌ها را نتوانسته‌اند با نهاده‌کمتری تولید نمایند. بنابراین هر شعبه در مقایسه با دیگر شعب یا ترکیب خطی از عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. مبانی نظری روش نشان‌می‌دهد که، واحد کارآ در واقع با خودش به عنوان مرجع مقایسه شده و واحدهای ناکارآمد با ترکیب خطی واحدهای‌کارآ که اندازه کارایی واحد اختیار کرده‌اند. بنابراین به واحدهای کارآمدی که مبنای ارزیابی کارآیی دیگر واحدها قرار می‌گیرند، گروه مر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه آماری، بانک کشاورزی، جذب سپرده، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آزمون فرضیه، سرمایه فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی