مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، تمایل مشتری، پذیرش فناوری، هنجار ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

رفتاری ادراک شده توسط مشتری تاثیر مثبتی بر قصد وی به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
3- هنجار ذهنی تاثیر مثبتی بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
1-5-2. فرضيه های فرعی
4- سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
5- سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
6- امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
7- توانایی مشتری در کار با کامپیوتر تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.
8- حمایت دولت از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.
9- حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.
1-6. روش شناسی تحقيق
1-6-1. مدل تحقیق
پس از مطالعه پيشينه موضوع در ادبيات داخلي و خارجي که به تفصيل در فصل دوم آمده است و با توجه به فرضيات تحقيق، مدل تحقيق به صورت زير ترسيم مي‌شود:

شكل 1-1: مدل تحقيق

منبع: برگرفته از نصری و چارفدین (2012)
1-6-2. نوع تحقيق و روش گردآوري داده‌ها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها جزء تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي است. با توجه به موضوع پژوهش و متغيرهاي مورد بررسي در آن، اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه‌ها از طريق پرسشنامه گردآوري مي‌شود. مخاطب پرسشنامه مشتریان بانک ملت در شعب مختلف این بانک در استان آذربایجان شرقی است. براي اطمينان از اعتبار صوري پرسشنامه، نظرات خبرگان دانشگاهی ومدیران بانکی مورد استفاده قرار مي گیرد. از ضريب آلفاي کرونباخ نيز براي سنجش اعتبار دروني پرسشنامه بهره می گیریم.
1-6-3. جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري تحقيق حاضر مشتریان بانک ملت در شعب مختلف شهرستان های استان آذربایجان شرقی مي باشد. براساس جدول زیر تعداد این شعب 76 شعبه است. در این پژوهش، نمونه گيري به روش تصادفی ساده و از نوع خوشه ای می باشد براساس فرمول كوكران تعداد نمونه مشخص خواهد شد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود بدست می‌آید. از لحاظ محدوده زماني نيز پژوهش حاضر در سه ماهه اول سال 1392 انجام مي‌شود. روش‌شناسي تحقيق در فصل سوم به‌طور کامل ارائه شده است
جدول شماره1-جامعه آماري پ‍ژوهش
شهرستان
تعداد شعب بانک ملت
شهرستان
تعداد شعب بانک ملت
آذرشهر
1
عجبشير
1
اسكو
1
كليبر
1
اهر
2
مراغه
5
بستان آباد
1
مرند
3
بناب
2
ملكان
1
تبريز
50
ميانه
2
جلفا
1
ورزقان
1
سراب
1
هريس
1
شبستر
1
هشترود
1
جمع
76

منبع:سايت داخلي اينترانتي بانك ملت1391
1-7. تعریف مفهومي و عملیاتی متغیرها
ما در این پژوهش برآنیم تا تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهیم. در راستای روش پژوهش خود ازمدل های پذیرش فناوری دیویس1 (1989) و رفتار برنامه ریزی شده فیشبین و آجزن2(1999) استفاده خواهیم کرد. در ادامه هر يک از متغيرها و سنجه های مرتبط با آنها به تفصیل توضیح داده می شوند.
– سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی: به معنای میزان سودمندی ادراک شده توسط مشتری هنگام استفاده از اینترنت و بانکداری اینترنتی است. برای سنجش آن از یک مقیاس 4 پرسشی اصلاح شده مطرح شده توسط دیویس (1989) شامل تسريع در انجام وظايف، بهبود كيفيت كار، افزايش بهره وري كار، افزايش ميزان دستيابي به هدف هاي شغلي، آساني و سهولت در انجام وظايف، و معيار(پرسش) كلي مفيد بودن فناوري اطلاعات براي انجام وظايف استفاده شده است.
– سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی: به معنای میزان سادگی‌ ادراک شده توسط مشتری هنگام بهره مندی از کاربردهای بانکداری اینترنتی است. یک مقیاس 3 پرسشی بر پایه کار دیویس (1989) شامل آساني يادگيري، استفاده راحت در تمامي موارد مورد نياز، برقراري ارتباط واضح و قابل فهم، انعطاف پذيري، آساني كسب مهارت، و معيار (پرسش) كلي آساني استفاده از فناوري اطلاعات براي انجام وظايف عملیاتی شده است.
– امنیت و محرمانگی: امنیت اطلاعات یعنی حفاظت اطلاعات مشتری از فعالیت‌های غیرمجاز و حفظ حریم شخصی به معنای توانایی کنترل و مدیریت اطلاعات یک فرد بدون وارد شدن خدشه ای در فعالیت های مشتری است (بلنجر،هیلرواسمیت.2002) .3برای سنجش آن از 6 سوال که شامل عواملی چون اعتماد به فناوری برای محرمانه نگه داشتن، اعتماد به بانک ها برای محرمانه نگه داشتن،‌ اعتماد به فناوری برای امنیت شبکه و امن بودن فرایندهای مالی در بانک ها هستند بهره می گیریم.
– تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی: بصورت میزان تمایل مشتری نسبت به استفاده از امکانات بانکداری اینترنتی تعریف می‌ شود. مانند متغیرهای دیگر مدل پذیرش فناوری‌، برای سنجش این متغیر از مقیاس 4 پرسشی اصلاح شده دیویس(1989) شامل: خوب، عاقلانه، دوست داشتني، خوشايند و سودمند بودن استفاده از فناوري اطلاعات استفاده شده است كه به سنجش نگرش افراد نسبت به فناوري اطلاعات استفاده شده است
– هنجار ذهنی: هنجار ذهنی یعنی قضاوت اشخاص مهم برای یک فرد، در مورد اینکه رفتار خاصی از آن فرد سر بزند درست است یا سر نزند(فیشبین واجزن1975) . اشخاص مهم برای یک فرد می تواند شامل همسر، دوستان نزدیک و … باشد. . در این پژوهش از سنجه هایی چون انتظار دیگران، تلقی فرد از نگرش نزدیکان، انتظار فرد از خود در نگاه دیگران و اصول پذیرفته شده اجتماعی از منظر فرد بهره می گیریم.
– توانایی مشتری در کار با کامپیوتر: به صورت قضاوت یک فرد از میزان تجربه و توانایی در بکارگیری رایانه و اینترنت تعریف می شود(تان و تئو2000)4.از 10 سوال برای اندازه گیری این متغیر استفاده شده است. برای اندازه گیری این متغیر از عواملی مانند توانایی کار با سیستم های اطلاعاتی به تنهایی، با کمک دوستان، با داشتن تجربه قبلی، با استفاده از راهنمای سیستم بهره می گیریم.
– حمایت دولت: دولت با استفاده از میزان حمایت خود از فناوری های اطلاعاتی می تواند نقش پررنگی در استفاده مردم از اینترنت به منظور انجام امور بانکی خود داشته باشند (تان و تئو2000).این متغیر به صورت میزان حمایت دولت از خدمات بانکداری الکترونیک تعریف می شود. این متغیر با استفاده از 3 سنجه، ایجاد تسهیلات توسط دولت برای بانکداری اینترنتی و تلاش دولت برای ارتقای سرعت، کیفیت و نفوذ اینترنت اندازه گیری می شود.
– متغیر حمایت فناوری: فناوری نقش مهم و غیر قابل انکاری در ظهور و افزایش کارایی تراکنش های بانکی بصورت اینترنتی ایفا می کند. بنابراین حمایت فناوری در نفوذ بانکداری اینترنتی بسیار حائز اهمیت است (شیح و فانگ 2004 )5. این متغیر به وسیله سنجه هایی چون بهبود امنیت شبکه توسط فناوری های جدید، بهبود کیفیت و سرعت اینترنت و جذابتر شدن فضای اینترنت مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
– متغیر قصد استفاده از بانکداری اینترنتی: بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس (1989) استخراج شده و بصورت قصد مشتری در استفاده از کانال های ارتباطی‌ از طریق اینترنت تعریف می‌ شود. برای سنجش این متغیر از مقیاس 4 پرسشی اصلاح شده دیویس شامل: تمايل به استفاده از فناوري اطلاعات براي انجام وظايف، به صورت مداوم، در صورت دسترسي، و استفاده در آينده استفاده شده است. اين معيارها به سنجش تصميمات افراد براي پذيرش و استفاده از فناوري اطلاعات در حال و آينده پرداخته اند.
جدول 1-1 بطور خلاصه تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش را به تفکیک مستقل یا وابسته بودن آن در این پژوهش نشان می دهد. سنچه های مطرح شده از ادبیات موجود در موضوع تحقیق که بطور مفصل در فصل دوم تشریح می گردد، برای طراحی گویه های پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.
جدول 1-1. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
ردیف
متغیر
سنجه
نوع متغير
1
سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی
تسريع در انجام وظايف، بهبود كيفيت كار، افزايش بهره وري كار، افزايش ميزان دستيابي به هدف هاي شغلي، آساني و سهولت در انجام وظايف.
مستقل
2
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
آساني يادگيري، استفاده راحت در تمامي موارد مورد نياز، برقراري ارتباط واضح و قابل فهم، انعطاف پذيري، آساني كسب مهارت
مستقل
3
امنیت و محرمانگی اطلاعات
اعتماد به فناوری برای محرمانه نگه داشتن، اعتماد به بانک ها برای محرمانه نگه داشتن،‌ اعتماد به فناوری برای امنیت شبکه و امن بودن فرایندهای مالی در بانک ها
مستقل
4
هنجار ذهني
انتظار دیگران، تلقی فرد از نگرش نزدیکان، انتظارفردازخود در نگاه دیگران و اصول پذیرفته شده اجتماعی از منظر فرد
مستقل
5
تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
خوب، عاقلانه، دوست داشتني، خوشايند و سودمند بودن استفاده از فناوري اطلاعات
مستقل
6
توانایی کار با کامپیوتر
توانایی کار با سیستم های اطلاعاتی: به تنهایی، با کمک دوستان، با داشتن تجربه قبلی، با استفاده از راهنمای سیستم
مستقل
7
حمایت دولت از بانکداری اینترنتی
اعطای تسهیلات توسط دولت برای بانکداری اینترنتی و تلاش دولت برای ارتقای سرعت، کیفیت و نفوذ اینترنت
مستقل
8
حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی
بهبود امنیت شبکه توسط فناوری های جدید، بهبود کیفیت و سرعت اینترنت، جذابتر شدن فضای اینترنت
مستقل
9
کنترل رفتاری درک شده
عامل هاي کنترل درونی(اطلاعات، مهارتها و تواناییهاي فردي) و عوامل کنترل بیرونی (فرصتها، منابع و امکانات) براي انجام رفتار
مستقل
10
قصد مشتري به استفاده از بانکداری اینترنتی
تمايل به استفاده از فناوري اطلاعات براي انجام وظايف، به صورت مداوم، در صورت دسترسي، و استفاده در آينده
وابسته

منبع: پژوهشگر
1-8. ساختار تحقيق
پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. بعد از ارائه کلیات تحقیق در فصل اول، فصل دوم به بررسي مباني نظري و پژوهش‌هاي داخلي و خارجي جهت حمايت از فرضيه‌ها و روش تحقيق اختصاص دارد. در فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق پرداخته و در قالب آن جامعه آماري، روش نمونه‌گيري، روش گردآوري داده‌ها و نحوه تجزيه و تحليل آن‌ها تشريح مي‌شود. در فصل چهارم داده‌هاي گردآوري شده از طريق مطالعه ميداني مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرد و در فصل پنجم يافته‌هاي تحقيق ارائه شده و براساس آن‌ها پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي تحقيق بيان مي‌شود.

شكل 1-1: ساختار تحقیق

منبع: خاکی، 1390

فصل دوم
2. پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری- های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است(جوزف و استون، 200

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، تمایل مشتری، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری Next Entries مقاله رایگان با موضوع پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، استفاده از اینترنت، کتابخانه های عمومی