مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، یافته های پژوهش، تمایل مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از بانکداری اینترنتی )به عنوان متغير وابسته انجام خواهيم داد. نتايج حاصل از اجراي رگرسيون در مرحله اول در قالب 3 جدول به‌صورت زير استخراج مي‌شود.
4-5-1. تاثیر سودمندی، سهولت استفاده و امنیت و محرمانگی بر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
جدول 4-20. خلاصه مدل رگرسيون در مرحله اول
مدل
ضريب همبستگي چندگانه
ضريب تعيين چندگانه
ضريب تعيين چندگانه اصلاح شده
انحراف معيار ضريب تعيين چندگانه
1
552/0
305/0
295/0
508/0
منبع: یافته های پژوهش
جدول خلاصه مدل شدت رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته را گزارش مي‌کند. ضريب همبستگي چندگانه همبستگي خطي بين مقادير مشاهده شده و مقادير مدل پيش‌گوي متغير وابسته مي‌باشد. مقدار بزرگ آن يک رابطه قوي را نشان مي‌دهد. ضريب تعيين نيز مقادير مربع ضريب همبستگي چندگانه است. با توجه به جدول بالا اين ضريب براي مرحله اول رگرسيون 305/0 مي‌باشد که نشان مي‌دهد حدود 30 درصد تغيير در تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی با متغيرهاي مستقل موجود در مدل تعريف مي‌شود.
در تحليل رگرسيون جدول ANOVA مقبوليت مدل را به لحاظ آماري بررسي مي‌کند. برخلاف جدول خلاصه مدل نتايج حاصل از اين آزمون شدت رابطه را نشان نمي‌دهد. نتايج اين آزمون در جدول 21-4 گزارش شده است.
سطر رگرسيون اطلاعات درباره تغييرات پيش‌بيني شده توسط مدل را نشان مي‌دهد و سطر باقيمانده بيانگر اطلاعات درمورد تغييرات پيش‌بيني نشده توسط مدل مي‌باشد. سطح معني‌داري آماره F با توجه به جدول بالا کمتر از 05/0 مي‌باشد که تأييد مي‌کند تغيير نشان داده شده به‌وسيله مدل بر اثر اتفاق نيست.
جدول 4-21. آناليز واريانس در مرحله اول
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي (df)
ميانگين مربعات
آماره فيشر (F)
سطح معني‌داري (sig)
1
رگرسيون
547/23
3
849/7
403/30
000/0

باقيمانده
699/53
208
258/0

مجموع
247/77
211

جدول 4-22. ضرايب مدل رگرسيون در مرحله اول
مدل 1
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده

آماره‌هاي هم‌خطي

B
انحراف معيار
Beta
t
سطح معني‌داري (sig)
دامنه تغييرات
VIF
مقدار ثابت
761/1
276/0

373/6
000/0

سودمندی
004/0-
077/0
004/0-
055/0-
956/0
403/0
989/1
سهولت استفاده
192/0
056/0
230/0
412/3
001/0
554/0
805/1
امنیت و محرمانگی
407/0
076/0
406/0
382/5
000/0
442/0
963/1
منبع: یافته های پژوهش
پس از تأييد اعتبار کلي مدل با استفاده از آزمون آناليز واريانس بايد ضرايب هر يک از متغيرها را برآورد کرد. ضرايب برآورد شده توسط مدل رگرسيون به تفکيک هر يک از متغيرها در جدول 22-4 ارائه شده است.
با توجه به ستون سطح معني‌داري در جدول بالا مشخص مي‌شود که متغير مستقل سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی کمک چنداني به مدل پژوهش در اين مرحله نمي‌کند. چون سطح معني‌داري به‌دست آمده براي اين متغير بزرگتر از 05/0 مي‌باشد. به عبارت ديگر با توجه به ضرايب محاسبه شده در ستون Beta دو متغير امنیت و محرمانگی و سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی به ترتيب بيشترين نقش را در اعتبار مدل اين مرحله ايفا مي‌کنند. چون بيشترين تأثير را بر متغير وابسته تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی را دارند.
هم‌خطي مرکب يکي از اشکال‌هاي رايج در تجزيه و تحليل‌هاي رگرسيوني مي‌باشد. هم‌خطي مرکب موقعيتي است که در آن دو يا چند متغير مستقل در رگرسيون بسيار به هم وابسته هستند. طوري‌که تغيير کوچک در يکي باعث تغييرات بيشتري در ديگري مي‌شود. براي بررسي اين موضوع در مدل مرحله اول از ستون آماره‌هاي هم‌خطي محاسبه شده در جدول ضرايب مدل رگرسيون استفاده مي‌کنيم. دامنه تغييرات درصد واريانس در يک پيش‌گو مي‌باشد که نمي‌توان با پيش‌گوهاي ديگر آن را توضيح داد. وقتي دامنه تغييرات به صفر نزديک شود هم‌خطي چندگانه بزرگي وجود دارد و خطاي استاندارد ضرايب رگرسيون بزرگ خواهند شد. يک عامل افزايشي واريانس (VIF) بزرگتر از 2 معمولاً مسأله‌ساز خواهد شد. با توجه به ستون VIF مشخص مي‌شود که تمام ضرايب محاسبه شده کوچکتر از 2 مي‌باشند بنابراين مدل رگرسيون مرحله اول با مشکل هم‌خطي مواجه نيست. به عبارت ديگر مي‌توان گفت شرط استقلال براي متغيرهاي مستقل برقرار است.
4-5-2- تاثیر توانایی کار با کامپیوتر، حمایت دولت و حمایت فناوری بر میزان کنترل رفتاری
در مرحله دوم آزمون رگرسيون براي مجموعه دوم متغيرهاي مستقل پژوهش و متغير میزان کنترل رفتاری به عنوان متغير وابسته اجرا مي‌شود. نتايج حاصل از اجراي رگرسيون در مرحله دوم در قالب 3 جدولي که در ادامه مي‌آيد، گزارش شده است.
ضريب تعيين محاسبه شده براي مدل رگرسيون مرحله دوم 303/0 مي‌باشد که نشان مي‌دهد حدود 30 درصد تغييرات کنترل رفتاری ادراک شده توسط متغيرهاي مستقل توانایی کار با کامپیوتر، حمایت دولت و حمایت فناوری تعريف مي‌شود. اعتبار اين مدل نيز با آزمون آناليز واريانس که نتايج آن در جدول 23-4 آمده است، بررسي مي‌شود.
جدول 4-23 خلاصه مدل رگرسيون در مرحله دوم
مدل
ضريب همبستگي چندگانه
ضريب تعيين چندگانه
ضريب تعيين چندگانه اصلاح شده
انحراف معيار ضريب تعيين چندگانه
2
550/0
303/0
293/0
522/0
جدول 4-24. آناليز واريانس در مرحله دوم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي (df)
ميانگين مربعات
آماره فيشر (F)
سطح معني‌داري (sig)
2
رگرسيون
627/24
3
209/8
100/30
000/0

باقيمانده
727/56
208
273/0

مجموع
355/81
211

منیع: یافته های پژوهش
سطح معني‌داري آماره F با توجه به جدول بالا براي مدل رگرسيون مرحله دوم کمتر از 05/0 است که اعتبار مدل اين مرحله از آزمون را نيز به لحاظ آماري تأييد مي‌کند. به عبارت ديگر اين مطلب نشان مي‌دهد که تغييرات پيش‌بيني شده توسط مدل ناشي از اتفاق نيست. با توجه به تأييد اعتبار مدل، ضرايب مدل رگرسيون اين مرحله به تفکيک متغيرها در جدول 25-4 گزارش شده است.
ضرايب ستون سطح معني‌داري در جدول 21-4 نشان مي‌دهد که متغيرهاي حمایت فناوری و توانایی کار با کامپیوتر داراي بيشترين تأثير در مدل رگرسيون مرحله دوم مي‌باشند. چون سطح معني‌داري به‌دست آمده براي آن‌ها از 05/0 کمتر مي‌باشد. همچنين به دليل بزرگتر بودن سطح معني‌داري متغیر حمایت دولت از 05/0 مي‌توان گفت که اين متغير کمک چنداني به مدل پژوهش در اين مرحله نمي‌کند.
جدول 4-25. ضرايب مدل رگرسيون در مرحله دوم
مدل 2
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده

آماره‌هاي هم‌خطي

B
انحراف معيار
Beta
t
سطح معني‌داري (sig)
دامنه تغييرات
VIF
مقدار ثابت
592/1
208/0

657/7
000/0

توانایی کار با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، یافته های پژوهش، استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی