مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، هنجار ذهنی، یافته های پژوهش، تمایل مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

توان از آن چشم پوشی کرد.
4-3-1-7. هنجار ذهنی
در پرسشنامه پژوهش 3 سؤال اختصاص به متغير «هنجار ذهنی» داشت. مقياس سنجش همه سؤال‌ها به مانند دیگر سوالات پرسشنامه، طيف 5 گزينه‌اي ليکرت است. جدول 11-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي این متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-11. آماره‌هاي توصيفي متغير هنجار ذهنی
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
هنجار ذهنی
23/3
916/0
328/0-
388/0
منبع: یافته های پژوهش
ميانگين متغير هنجار ذهنی 23/3 است که با توجه به مقياس سنجش، امتياز بیش از متوسطي را کسب کرده است. به عبارت ديگر نظر تکميل‌کنندگان پرسشنامه در مورد ميزان توقع اطرافیان از آن ها در مورد استفاده از بانکداری اینترنی اندکی بالاتر از متوسط بوده است. انحراف معيار 91/0 نيز بيانگر پراکندگي بالا در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به این متغیر مي‌باشد. با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضرايب چولگي و کشيدگي از 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي و کشيدگي تقريباً نرمال است.
4-3-2. متغيرهاي واسطه‌اي
متغيرهاي تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری متغيرهاي واسطه‌اي پژوهش را تشکيل مي‌دهند. خلاصه داده‌هاي گردآوري شده براي هر يک از اين متغيرها به تفکيک در زير ارائه شده است.
4-3-2-1 تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
در پرسشنامه پژوهش براي سنجش تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی ليکرت با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد بوده است. جدول 12-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي اين متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-12. آماره‌هاي توصيفي متغير تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
90/3
605/0
151/0
481/0-
منبع : یافته های پژوهش
ميانگين به‌دست آمده براي متغيرتمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی( اثربخشي روابط) برابر 90/3 است که با توجه به مقياس سنجش، عدد بالایي مي‌باشد. به عبارت ديگر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی در مشتریان مورد بررسي به‌وسيله پاسخ‌گويان در حد بالایی ارزيابي شده است. انحراف معيار 60/0 پراکندگي متوسط در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به اين متغير را نشان مي‌دهد. در خصوص نوع توزيع نيز با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضريب چولگي از 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي تقريباً نرمال است. ولي در مورد کشيدگي توزيع پاسخ‌ها با توجه به بزرگي و منفي بودن ضريب به‌دست آمده مي‌توان گفت که توزيع آن از توزيع نرمال کوتاه‌تر مي‌باشد.
4-3-2-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده
میزان کنترل رفتاری ادراک شده در پرسشنامه پژوهش از طريق 3 سؤال مورد سنجش قرار گرفته است. مقياس سنجش همه سؤال‌ها طيف 5 گزينه‌اي ليکرت با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد بوده است. جدول 13-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي اين متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-13. آماره‌هاي توصيفي متغير میزان کنترل رفتاری ادراک شده
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
میزان کنترل رفتاری ادراک شده
52/3
620/0
375/0
452/0-
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا ميانگين متغير میزان کنترل رفتاری ادراک شده 52/3 است که در مقايسه با مقياس مورد استفاده براي سنجش، امتيازي بالا‌تر از حد متوسط محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر با توجه به اين‌که عدد 5 در اين مقياس بيانگر کنترل خيلي زياد بر فرایند بانکداری اینترنتی است مي‌توان گفت که در نمونه مورد بررسي ميزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط پاسخ گويان بالا ارزيابي شده است. انحراف معيار 62/0 پراکندگي متوسط در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به اين متغير را نشان مي‌دهد. در مورد نوع توزيع نيز با توجه به کوچک بودن قدرمطلق ضرايب چولگي و کشيدگي به‌دست آمده براي اين متغير از مقدار 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي و کشيدگي تقريباً نرمال است.
4-3-3. متغير وابسته
« قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی » متغير وابسته پژوهش حاضر بود. براي سنجش اين متغير در پرسشنامه پژوهش از 3 سؤال که مقياس سنجش آن‌ها طيف 5 گزينه‌اي ليکرت با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد بود، استفاده شد. جدول 14-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي اين متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-14. آماره‌هاي توصيفي متغير قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
10/4
671/0
298/0-
738/0
منبع: یافته های پژوهش
ميانگين به‌دست آمده براي متغيرقصدمشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی ( اثربخشي اجراي استراتژي بازاريابي) برابر 10/4 است که با توجه به مقياس سنجش، عدد بالایی مي‌باشد. به عبارت ديگر مشتري های مورد بررسي از نظر تمایل داشتن به استفاده از بانکداری اینترنتی امتياز بالايي را کسب کرده‌اند. انحراف معيار 671/0 پراکندگي متوسط در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به اين متغير را نشان مي‌دهد. در خصوص نوع توزيع نيز با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضرايب چولگي از 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي تقريباً نرمال است. کشیدگی بالای این متغیر نشان دهنده اختلاف بالای میان کمترین امتیاز و بیشترین امتیاز است که چندان با کشیدگی نرمال اختلاف ندارد.
4-4. تحليل‌هاي دومتغيره
پس از تحليل‌هاي تک متغيره و توصيف ويژگي‌هاي جامعه مورد بررسي از نظر متغيرهاي پژوهش در قسمت قبلي، اکنون به تحليل روابط دو به دوي متغيرها مي‌پردازيم. با توجه به اين‌که مقياس سنجش همه متغيرهاي پژوهش حاضر رتبه‌اي چند ارزشي مي‌باشد، براي تحليل روابط دو به دوي آن‌ها از ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن استفاده مي‌شود.
4-4-1. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت
هم‌چنان‌که در مدل پژوهش نيز اشاره شده بود، متغير تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی با سودمندی و سهولت استفاده از آن و امنیت و محرمانگی آن ارتباط دارد. جدول 15-4 رابطه متغير تمایل به استفاده با اين متغیرها را نشان مي‌دهد.
جدول 4-15. نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت

سودمندی
سهولت
امنیت و محرمانگی
تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
ضريب همبستگي
385/0**
408/0**
521/0**

سطح معني داري(sig)
**
**
**

تعداد مشاهدات
212
212
212
** به معنای معناداری در سطح کمتر از 01/0 است.
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی با سودمندی و سهولت استفاده از آن و امنیت و محرمانگی آن در سطح معني‌داري 01/0 رد نمي‌شود. به عبارت ديگر با 99% اطمينان مي‌توان گفت در جامعه مورد بررسي تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی با سودمندی درک شده، سهولت درک شده در استفاده از آن و امنیت و محرمانگی اطلاعات ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
4-4-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی
بر اساس فرضیه های پژوهش ارتباط متغير میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی را باید بسنجیم. جدول 16-4 رابطه متغير میزان کنترل رفتاری ادراک شده با اين متغیرها را نشان مي‌دهد.
جدول 4-16. نتايج آزمون همبستگي میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی

توانایی کار با کامپیوتر
حمایت دولت
حمایت فناوری
میزان کنترل رفتاری ادراک شده
ضريب همبستگي
475/0**
246/0 **
466/0**

سطح معني داري(sig)
**
**
**

تعداد مشاهدات
212
212
212
** به معنای سطح معناداری کمتر 01/0 است.
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا ارتباط متغير میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی در سطح معني‌داري 01/0 رد نمي‌شود. به عبارت ديگر با 99% اطمينان مي‌توان گفت در جامعه مورد بررسي میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
4-4-3. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن
نتايج آزمون همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن براي دو متغير تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن در جدول 17-4 ارائه شده است.
جدول 4-17. نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصدمشتری به استفاده از آن

تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
قصد مشتری
ضريب همبستگي
476/0

سطح معني داري(sig)
000/0

تعداد مشاهدات
212
منبع: یافته های پژوهش
ضريب همبستگي اسپيرمن بين اين دو متغير 476/0 مي‌باشد که با توجه به سطح معني‌داري کمتر از 01/0 بيانگر عدم رد رابطه مثبت بين آن‌ها است. به عبارت دیگر این دو متغیر با اطمینان 99% با یکدیگر ارتباط مستقیم و معنادار دارند.
4-4-4. هنجار ذهنی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
رابطه متغير هنجار ذهنی و قصد مشتری با بهره‌گيري از آزمون همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن بررسي شده است. جدول 18-4 نتايج اين آزمون را به تفکيک نشان مي‌دهد.
جدول 4-18. نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي هنجار ذهنی و قصد مشتری

هنجار ذهنی
قصد مشتری
ضريب همبستگي
177/0

سطح معني داري(sig)
01/0

تعداد مشاهدات
212
منبع: یافته های پژوهش
ضريب همبستگي اسپيرمن بين اين دو متغير 177/0 مي‌باشد که با توجه به سطح معني‌داري کمتر از 05/0 بيانگر عدم رد رابطه مثبت بين آن‌ها است، هرچند میزان آن کم است. به عبارت دیگر این دو متغیر با اطمینان 95% با یکدیگر ارتباط ضعیف مستقیم و معنادار دارند.
4-4-5. قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده
جدول 19-4 نتايج آزمون همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن براي سنجش رابطه بين متغير قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده را نشان مي‌دهد.

جدول 4-19. نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده

میزان کنترل رفتاری ادراک شده
قصد مشتری
ضريب همبستگي
194/0

سطح معني داري(sig)
005/0

تعداد مشاهدات
212
منیع: یافته های پژوهش
جدول 15-4 ضريب همبستگي بين دو متغير قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده را 194/0 نشان مي‌دهد. با توجه به سطح معني‌داري که مقداري کمتر از 01/0 است مي‌توان وجود رابطه مثبت بين اين دو متغير را با اطمينان 99% پذيرفت.
4-5. تحليل‌هاي چند متغيره
اگرچه ضريب همبستگي شدت رابطه بين دو متغير را نشان مي‌دهد، ولي از ميزان تغيير در متغير وابسته وقتي چندين متغير مستقل به‌طور هم‌زمان بر آن تأثير مي‌گذارند، چيزي نمي‌گويد. در اين موقعيت‌ها تحليل رگرسيون چندگانه به پژوهشگر کمک مي‌کند تا بداند چقدر از واريانس متغير وابسته به‌وسيله يک مجموعه از پيش‌بيني کننده‌ها تبيين شده است (دانايي‌فرد، الواني و آذر، 1388، ص374).
در اين قسمت جهت آزمون اعتبار کلي مدل پژوهش طي سه مرحله از رگرسيون چندگانه استفاده خواهيم کرد. در مرحله اول آزمون رگرسيون را براي مجموعه متغيرهاي مستقل پژوهش و متغير اثربخشي روابط (تمایل به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، یافته های پژوهش، استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی