مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، یافته های پژوهش، استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه ارشد

با استفاده از فنون آمار استنباطي در بر مي‌گيرد و در انتها نيز با توجه به مطالب سه بخش اول در خصوص فرضيه‌هاي پژوهش اظهار نظر خواهد شد.
4-2. مشخصه‌هاي عمومي پاسخ دهندگان
پژوهش حاضر در ميان مشتریان بانک ملت در استان آذربایجان شرقی انجام شد. تعداد شعب بانک ملت در شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی 76 مي‌باشد. پرسشنامه پژوهش از طريق مراجعه حضوری به شعب مختلف بانک جمع آوری شد که بعد از 3 هفته تعداد 212 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد.
در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي همچون مدت زمان استفاده از بانکداری اینترنتی، میزان تحصیلات، جنسیت و سن پاسخ‌دهندگان پرداخته مي شود.

4-2-1. مدت زمان استفاده از بانکداری اینترنتی
در جدول 4-1، سابقه استفاده پاسخ دهندگان اورده شده است. همانطور که در جدول مشخص است اقبال مشتریان به استفاده از این نوع بانکداری با گذشته زمان روند صعودی داشته است که نشان دهنده بهبود وضعیت آن در سال های پیش روست. توزیع فراواني مربوط به پاسخ‌دهندگان بر حسب زمان استفاده از بانکداری اینترنتی در ذيل ارائه گرديده است.
جدول 4- 1 جدول فراواني سابقه استفاده کنندگان ازبانکداری اینترنتی

فراواني
درصد
درصد تجمعي
کمتر از یک سال
74
35
35
یک تا دو سال
68
32
67
دو تا سه سال
51
24
91
بیشتر از سه سال
19
9
100
مجموع
212
100

منبع: یافته های پژوهش
4-2-2. میزان تحصیلات
همانطوريكه از جدول 4-2 مشاهده مي شود اکثر پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس بوده اند. در جدول ذيل فراواني مربوط به ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان ارائه گرديده است.

جدول 4- 2 جدول فراواني مربوط به ميزان تحصيلات

فراواني
درصد
درصد تجمعي
دیپلم و زیردیپلم
20
9
9
فوق دیپلم
63
30
39
ليسانس
98
46
85
فوق ليسانس و بالاتر
31
15
100
مجموع
212
100

منبع: یافته های پژوهش
4-2-3. جنسیت
در جدول 4-3 دسته بندي پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت انجام گرفته شده است.حدود 78 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 22 درصد از پاسخ دهندگان زن بوده اند؛ كه فراواني آن در جدول ذيل ارائه شده است.
جدول 4- 3 جدول فراواني مربوط به جنسیت کارکنان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
مرد
166
78
78
زن
46
22
100
مجموع
212
100

منبع: یافته های پژوهش
4-2-4. سن پاسخ دهندگان
در جدول 4-4 نمودار فراواني سن پاسخ‌دهندگان ارانه گرديده است. آمار مربوط به هر یک از گروه های سنی بیانگر آن است که گروه های سنی جوانتر در قیاس با افراد مسن تر بیشتر از بانکداری اینترنتی بهره می گیرند..
جدول 4- 4 جدول فراواني مربوط به سن پاسخدهندگان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
زیر30 سال
93
44
44
بین 30 تا 40 سال
67
31
71
بین 40 تا 50 سال
40
19
91
بالاتر از 50 سال
12
6
100
مجموع
36
100

منبع: یافته های پژوهش
4-3. تحليل‌هاي تک متغيره
اين بخش به تلخيص داده‌هاي گردآوري شده براي هريک از متغيرهاي پژوهش اختصاص دارد که طي آن وضعيت جامعه مورد مطالعه از نظر شاخص‌هاي آماري مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي به تفکيک هر يک از متغيرها تبيين خواهد شد.
4-3-1. متغيرهاي مستقل
متغیر های سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی،‌ سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی و تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی، امنیت و محرمانگی اطلاعات، توانایی مشتری در کار با کامپیوتر ، حمایت دولت، حمایت فناوری و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری متغيرهاي مستقل پژوهش را تشکيل مي‌دادند. خلاصه داده‌هاي گردآوري شده براي هر متغير به تفکيک در زير گزارش شده است.
4-3-1-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی
در ابتدا پرسشنامه پژوهش براي سنجش متغير « سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی» حاوي 4 سؤال بود که در تحليل نهايي برای سنجش این متغير مورد استفاده قرار گرفت. سنجش همه سؤال‌ها با استفاده از طيف 5 گزينه‌اي ليکرت که از خيلي‌کم تا خيلی زياد درجه بندي شده بود، انجام شد. جدول 5-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي متغير سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی را نشان مي‌دهد.
جدول 4-5. آماره‌هاي توصيفي متغير سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی
33/4
58/0
302/0-
055/0-
منبع: یافته های پژوهش
جدول بالا مشخص مي‌کند که ميانگين پاسخ به متغير ساختار 33/4 بوده است که در مقايسه با مقياس سنجش، امتيازي بالاتر از حد متوسط را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر با توجه به مقياس سنجش، که هر چه اين عدد به 5 نزديک‌تر باشد سودمندی استفاده از نظر مشتری بیشتر است، مشخص مي‌شود که مشتری ها در نمونه مورد بررسي به سودمند بودن استفاده از بانکداری اینترنتی اعتقاد دارند.
شاخص‌هاي چولگي و کشيدگي نيز ميزان تقارن پاسخ‌ها را نشان مي‌دهند. به‌طور تقريبي اگر قدر مطلق ضرايب چولگي و کشيدگي از 5/0 کوچک‌تر و از1/0 بزرگتر باشد مي‌توان گفت که توزيع تقريباً نرمال است واگر از1/0کوچکترباشد.توزیع نرمال خواهدبود. با توجه به اين قاعده مي‌توان گفت توزيع پاسخ‌ها به متغير سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی از نظر چولگي تقریبا نرمال و از نظر کشيدگي با توجه به منفي بودن ضريب به‌دست آمده اندکي کوتاه‌تر از توزيع نرمال مي‌باشد.
4-3-1-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
متغير سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی در پرسشنامه پژوهش با 3 سؤال سنجيده مي‌شود. مقياس سنجش هر سه سؤال طيف 5 گزينه‌اي ليکرت با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد بوده است. جدول 6-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي متغير سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی را نشان مي‌دهد.
جدول 4-6. آماره‌هاي توصيفي متغير سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
72/3
72/0
148/0-
357/0-
منبع: یافته های پژوهش
ميانگين پاسخ به متغير سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی 72/3 است که در مقايسه با مقياس سنجش، امتياز بالاتر از متوسط را به خود اختصاص مي‌دهد. انحراف معيار 72/0 نيز پراکندگي نسبتاً بالايي را ميان پاسخ‌هاي ارائه شده براي متغير سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی نشان مي‌دهد. در خصوص نوع توزيع نيز ضرايب چولگي و کشيدگي به‌دست آمده براي این متغير بيانگر توزيع تقريباً متقارن از نظر چولگي و کاملاً متقارن از نظر کشيدگي است. به عبارت ديگر توزيع پاسخ‌ها به این متغيرتقریبا نرمال مي‌باشد.
4-3-1-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات
در پرسشنامه پژوهش 6 سؤال اختصاص به متغير «امنیت و محرمانگی اطلاعات» داشت. مقياس سنجش همه سؤال‌ها طيف 5 گزينه‌اي ليکرت با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد بوده است. جدول 7-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي این متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-7. آماره‌هاي توصيفي متغير امنیت و محرمانگی اطلاعات
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
امنیت و محرمانگی اطلاعات
54/3
600/0
081/0-
154/0-
منبع: یافته های پژوهش
ميانگين متغير امنیت و محرمانگی اطلاعات 54/3 است که با توجه به مقياس سنجش، امتياز بیش از متوسطي را کسب کرده است. به عبارت ديگر نظر تکميل‌کنندگان پرسشنامه در مورد ميزان امنیت و محرمانه بودن اطلاعات در بانکداری اینترنتی اندکی بالاتر از متوسط بوده است. انحراف معيار 60/0 نيز بيانگر پراکندگي نسبتاً نرمال در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به این متغیر مي‌باشد. با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضرايب چولگي و کشيدگي از 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي و کشيدگي تقريباً نرمال است.
4-3-1-4 توانایی مشتری در کار با کامپیوتر
در پرسشنامه ابتدايي براي سنجش متغير « توانایی مشتری در کار با کامپیوتر » از 13 سؤال استفاده شده بود که 3 سوال آن بعد از نظرسنجی از اساتید و متخصصان حذف شد. به اين ترتيب 10 سؤال در پرسشنامه نهايي براي سنجش اين متغير مورد استفاده قرار گرفت. سنجش همه سؤال‌ها با استفاده از طيف 5 گزينه‌اي ليکرت که از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد درجه‌بندي شده بود، انجام شد. جدول 8-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي این متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-8. آماره‌هاي توصيفي متغير توانایی مشتری در کار با کامپیوتر
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
توانایی مشتری در کار با کامپیوتر
98/2
640/0
240/0-
489/0
منبع: یافته های پژوهش
جدول بالا نشان مي‌دهد که ميانگين پاسخ به متغير توانایی مشتری در کار با کامپیوتر 98/2 بوده است که در مقايسه با مقياس سنجش، امتيازي اندکی کمتر از حد متوسط را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر با توجه به مقياس سنجش، که هر چه اين عدد به 5 نزديک‌تر باشد مشتری خود را در کار با کامپیوتر توانمندتر می داند، این امتیاز نشان می دهد که مشتریان مورد پژوهش چندان خود را در کار با کامپیوتر توانمند نمی دانند. ضرايب چولگي و کشيدگي نيز نشان مي‌دهد که توزيع پاسخ به سؤال‌هاي این متغير از نظر چولگي اندکي چوله به چپ و از نظر کشيدگي نرمال مي‌باشد.
4-3-1-5. حمایت دولت
براي سنجش متغير «حمایت دولت» در پرسشنامه 3 سؤال طراحی شده است . مقياس به‌کار رفته براي سنجش هر 3 سؤال همانند سوالات دیگرطيف 5 گزينه‌اي ليکرت با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد بوده است. جدول 9-4 اطلاعات مربوط به شاخصهای اماری اين متغير را نشان مي‌دهد.

جدول 4-9. آماره‌هاي توصيفي متغير حمایت دولت
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
حمایت دولت
67/2
918/0
224/0
176/0-
منبع: یافته های پژوهش
ميانگين متغير حمایت دولت 67/2 است که با توجه به مقياس سنجش، امتياز پاييني محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر به‌نظر تکميل‌کنندگان پرسشنامه ميزان حمایت دولت از بانکداری اینترنتی در حد پاييني بوده است. انحراف معيار 918/0 نيز بيانگر پراکندگي بالا در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به حمایت دولت مي‌باشد. با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضريب چولگي از 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي تقريباً نرمال است. ولي در مورد کشيدگي توزيع پاسخ‌ها با توجه به بزرگي و منفي بودن ضريب به‌دست آمده مي‌توان گفت که از توزيع نرمال کوتاه‌تر است.
4-3-1-6. حمایت فناوری
در پرسشنامه از 3 سؤال براي سنجش متغير «حمایت فناوری» استفاده شده است. طيف 5 گزينه‌اي ليکرت براي سنجش هر 3 سؤال ( با درجه‌بندي از خيلي‌کم تا خيلي‌زياد) بکار رفته است . جدول 10-4 آماره‌هاي مرکزي، پراکندگي و انحراف از قرينگي اين متغير را نشان مي‌دهد.
جدول 4-10. آماره‌هاي توصيفي متغير حمایت فناوری
متغير آماره
ميانگين
انحراف معيار
چولگي
کشيدگي
حمایت فناوری
89/3
770/0
116/0
504/0-
منبع: یافته های پژوهش
ميانگين متغير حمایت فناوری 897/3 است که با توجه به مقياس سنجش، امتياز نسبتا بالایی محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر به‌نظر تکميل‌کنندگان پرسشنامه ميزان پیشرفت فناوری بانکداری اینترنتی در حد خوبی بوده است. انحراف معيار 77/0 نيز بيانگر پراکندگي نسبتا بالا در پاسخ سؤال‌هاي مربوط به حمایت فناوری مي‌باشد. با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضريب چولگي از 5/0، مي‌توان گفت که توزيع پاسخ‌ها به اين متغير از نظر چولگي تقريباً نرمال است. ولي در مورد کشيدگي توزيع پاسخ‌ها با توجه به بزرگي و منفي بودن ضريب به‌دست آمده مي‌توان گفت که از توزيع نرمال کوتاه‌تر است. البته چون اختلاف از توزیع نرمال کم است می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، مقیاس سنجش، استان آذربایجان شرقی، سیستم های اطلاعات Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، هنجار ذهنی، یافته های پژوهش، تمایل مشتری