مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، هنجار ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

به بيان ابزار گردآوري داده‌ها، سنجش روايي و پايايي آن، روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها اختصاص دارد.
3-2. نوع تحقيق
این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد. به زعم تقي‌زاده و تاري(1386) پژوهش‌هايي كه در جهت بهبود روش‌ها و الگوها براي توسعه رفاه و آسايش و ارتقاء سطح زندگي افراد صورت مي‌گيرند، تحقيقات توسعه‌اي ناميده مي‌شوند(تقی زاده و تاری، 1386، ص 89). از سويي ديگر به جهت كاربرد نتايج اين تحقيق در تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌ها مي‌توان پژوهش حاضر را از نظر هدف كاربردي نيز ناميد. لذا، از لحاظ هدف، اين پژوهش از نوع كاربردي / توسعه‌اي مي‌باشد.
از نظر نحوة گردآوري داده‌ها نيز به دليل بررسي وضع موجود متغيرهايي تحقيق و روابط آنها در جامعه مورد بررسي، پژوهش حاضر جزء تحقيقات توصيفي / پيمايشي مي‌باشد.
3-3. مدل تحقيق
پس از مطالعه پيشينه تحقيق ومشاهده عوامل موجود در مدل های پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده، آنچه در تحقيقات مختلف موردشناسايي قرار گرفته و با توجه به فرضيات پژوهش، چهارچوب نظري، مدل زير پيشنهاد مي‌گردد.
در این مدل متغیر های سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی،‌ سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی و تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی، از مدل پذیرش فناوری و متغیرهای توانایی مشتری در کار با کامپیوتر ، حمایت دولت، حمایت فناوری و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری از مدل رفتار برنامه ریزی شده گرفته شده اند.
شكل 3-1 : چارچوب مدل مفهومي تحقيق

منبع: برگرفته از نصری و چارفدین (2012)
همانطور که پیش از این بیان شد، مدل زیر برگرفته از پژوهش نصری و چارفدین (2012) می باشد که به دلیل فقدان پژوهش مشابه داخلی و نیازهای جامعه وبانکها به نتایج این ، تحقیق حاضر انتخاب شده است.
3-4. تعريف عملياتي متغيرها
همانگونه که در پیش آمد اين تحقيق به دنبال بررسی تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی است. بنابراين، متغير مستقل پژوهش عوامل مربوط به مدل های پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده همچون سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی،‌ سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی و تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی از مدل پذیرش فناوری و متغیرهای توانایی مشتری در کار با کامپیوتر ، حمایت دولت، حمایت فناوری و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری و متغير وابسته آن قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی است. همچنین متغیر هنجار ذهنی مشتری به عنوان دیگر عامل موثر بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در ادامه هر يک از این متغيرها و سنجه های مرتبط با آنها به تفصیل توضیح داده می شوند.
3-4-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی
برداشت ذهني از مفيد بودن، احتمال ذهني شكل گرفته در كاربران دربارة مفيد بودن انواع فناوري هاي اطلاعاتي در دسترس در محيط كار براي انجام وظايف است؛ بدين ترتيب كه هر چه اين فناوري ها عملكرد كاري آنها را در بستر سازماني بهبود بخشد، مفيدتر بوده و در نتيجه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. (آمواكو، جيامپا و سلام62، ۲۰۰۳ و كلاپينگ63، 2004).
براي سنجش اين متغير پژوهش، از معيارهای موجود در بخش سوم پرسشنامه استاندارد دیویس شامل، تسريع در انجام وظايف، بهبود كيفيت كار، افزايش بهره وري كار، افزايش ميزان دستيابي به هدف هاي شغلي، آساني و سهولت در انجام وظايف، و معيار(پرسش) كلي مفيد بودن فناوري اطلاعات براي انجام وظايف استفاده شده است.
3-4-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
دیویس (1989) عنوان مي كند كه در حالي كه سهولت استفاده آن حدي است كه بوسيله افراد براي استفاده از سيستم بدون تلاش درك مي شود و در واقع يك قضاوت از باور فردي نسبت به انجام يك وظيفه است، حتي اگر افراد از سهولت استفاده از يك نوع تكنولوژي خاص آگاه نباشند آنها ممكن است يك احساس پايه دار و صحيح از توانايي هاي خود براي استفاده از تكنولوژي كامپيوتري داشته باشد.
براي سنجش اين متغير پژوهش از معيارهای موجود در بخش چهارم پرسشنامه دیویس شامل: آساني يادگيري، استفاده راحت در تمامي موارد مورد نياز، برقراري ارتباط واضح و قابل فهم، انعطاف پذيري، آساني كسب مهارت، و معيار (پرسش) كلي آساني استفاده از فناوري اطلاعات براي انجام وظايف استفاده شده است.
3-4-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات
افزایش استفاده سازمانها از تکنولوژی های جدید موجب شده است که سازمانها مجبور به نگهداری و پردازش اطلاعات شخصی افراد باشند. افراد روی اطلاعات شخصی خود بسیار حساس هستند و طبق یک تحقیق نزدیک به چهل درصد کاربران این احساس را دارند که امنیت کافی در مورد اطلاعات آنها وجود ندارد (میازاکی وکریشنامورتی642002). فقدان امنیت کافی و رعایت نکردن محرمانگی اطلاعات کاربران باعث کمرنگ شدن اعتماد کاربران به اینترنت شده است.
توسعه روابط در اینترنت تاثیر به سزایی در بخش های مهم بازرگانی داشته است. ولی عدم اعتماد کاربران باعث شده است که در تجارت های بزرگ این اثر کم رنگ شود. الکترونیکی بودن پرداخت به علت اینکه سرویس دهنده به اطلاعات مالی مشتری دسترسی پیدا کند نیز یکی از دلایل کم شدن اعتماد کاربران می باشد.
1- محرمانگی65: به طور کلی به توانایی نگهداری اطلاعات شخصی افراد اطلاق می شود. محرمانگی در اینترنت به مفهوم جلوگیری از به دست آوردن ، پخش کردن و استفاده بدون مجوز از اطلاعات شخصی افراد است. در صورتیکه محرمانگی اطلاعات افراد حفظ نشود اعتماد کاربران کم خواهد شد.برای افزایش اعتماد کاربران به محرمانه بودن اطلاعاتشان راه کارهایی باید در نظر گرفته شود مثلا قبل از این که کاربر اطلاعات خود را ارسال نماید داده هایی که توسط کاربر وارد شده مجددا نمایش داده شود و از کاربر تایید گرفته شود.
2- امنیت66: فقدان امنیت در اطلاعات نیز باعث عدم اعتماد کاربران به فضای اینترنت و مبادلات در آن می شود. به عنوان مثال ممکن است از اطلاعات مالی افراد سوء استفاده شود. در صورتی که مسائل امنیتی به طور کامل توسط سرویس دهنده رعایت شود اعتماد کاربران افزایش یافته و باعث رونق کسب و کارهای الکترونیکی می شود.برای افزایش امنیت باید راهکار های فنی در نظر گرفته شود. مثلا جلوگیری از ورود هکرها یا تضمین پرداخت خسارت .
براي سنجش اين متغير پژوهش از سنجه های اعتماد به فناوری برای محرمانه نگه داشتن، اعتماد به بانک ها برای محرمانه نگه داشتن،‌ اعتماد به فناوری برای امنیت شبکه و امن بودن فرایندهای مالی در بانک ها استفاده شده است.
3-4-4. هنجار ذهنی
هنجار ذهني عبارت است از باور فرد درباره تفكر و نظر افراد مرجع درباره انجام يك رفتار خاص توسط فرد. هنجار ذهني، انگيزش فرد براي پيروي از نظرات افراد مرجع در مورد انجام يك رفتار خاص دارد (وولک، 200167).
بسياري از مطالعات در روانشناسي مي گويند كه هنجار ذهني عامل تعيين كننده مهمي براي سودمندي درك شده و نيت رفتاري مي باشد. تئوري عمل مستدل مي گويد كه هنجار ذهني و نگرش به عنوان عوامل تعيين كننده نيت رفتاري مي باشد، در حالي كه مدل پذيرش تكنولوژي در خود شامل هنجار ذهني نمی باشد. در این پژوهش از سنجه هایی چون انتظار دیگران، تلقی فرد از نگرش نزدیکان، انتظار فرد از خود در نگاه دیگران و اصول پذیرفته شده اجتماعی از منظر فرد بهره می گیریم.
3-4-5. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
تمایل یا نگرش به استفاده به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار هدف تعریف شده است. نگرش نسبت به رفتار، ارزیابی مثبت یا منفی فرد نسبت به انجام رفتاري خاص است، به عبارتی این مفهوم دربرگیرنده میزان ارزیابی مثبت یا منفی از انجام رفتار است. به بیان دیگر، مجموعه کامل باورهاي رفتاري در دسترس که رفتار را به پیامدهاي متعدد آن مرتبط می کند. (میلر68، 2005)
براي سنجش اين متغير پژوهش از معيارهای موجود در بخش پنجم پرسشنامه استاندارد دیویس شامل: خوب، عاقلانه، دوست داشتني، خوشايند و سودمند بودن استفاده از فناوري اطلاعات استفاده شده است كه به سنجش نگرش افراد نسبت به فناوري اطلاعات پرداخته اند.
3-4-6. توانایی کار با کامپیوتر
طبق تعريف میلر (2005) توانایی درک شده یا خود اثربخشي به معني عقيده فرد در مورد توانایی اش در انجام يك وظيفه يا كار معين اطلاق مي شود. افرادي كه خود را قادر به انجام وظايف يا فعاليت هاي معيني مي دانند از خود اثربخشي بالايي برخوردارند و احتمال بيشتري وجود دارد كه براي انجام اين فعاليت ها كوشش كنند. خود اثربخشي استفاده از رايانه به معني ميزان توانايي فرد به استفاده از رايانه اطلاق می شود. (دیویس و همکاران69، 1989)
3-4-7. حمایت دولت از بانکداری اینترنتی
دولت با استفاده از میزان حمایت خود از فناوری های اطلاعاتی می تواند نقش پررنگی در استفاده مردم از اینترنت به منظور انجام امور بانکی خود داشته باشند. (تن و تئو70، 2000) در واقع، این متغیر به صورت میزان حمایت دولت از خدمات بانکداری الکترونیک تعریف می شود.
برای سنجش این متغیر با استفاده از 3 سنجه اعطای تسهیلات توسط دولت برای بانکداری اینترنتی و تلاش دولت برای ارتقای سرعت، کیفیت و نفوذ اینترنت اندازه گیری می شود.
3-4-8. حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی
نوگرایی تمایل به پذیرش یک فناوری نو است. به عبارت دیگر، نوگرایی عبارت از میزان علاقه برای آزمودن یک چیز جدید، یک مفهوم جدید یا یک محصول یا خدمت جدید می‌باشد. براساس نظریه نشر نوآوری، پذیرش یک فناوری جدید ارتباط نزدیکی با تمایل به آزمودن و قبول چیزهای جدید دارد.
نوگرایی فردی به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار در پذیرش فناوری‌های جدید است(کو و ین، 2009). فناوری نقش مهم و غیر قابل انکاری در ظهور و افزایش کارایی تراکنش های بانکی بصورت اینترنتی ایفا می کند. بنابراین حمایت فناوری در نفوذ بانکداری اینترنتی بسیار حائز اهمیت است.
این متغیر به وسیله سنجه هایی چون بهبود امنیت شبکه توسط فناوری های جدید، بهبود کیفیت و سرعت اینترنت و جذابتر شدن فضای اینترنت مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
3-4-9. کنترل رفتاری ادراک شده
در تئوري رفتار برنامه ریزي شده، ادراك محدودیت هاي درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس می دهد.(تیلور و تاد، 1995) ادراك بوسیله عواملی که براي تسهیل یا جلوگیري از انجام رفتار به عنوان باورهاي کنترل مطرح است ،شناخته شده است که این عوامل شامل عامل هاي کنترل درونی(اطلاعات، مهارتها و تواناییهاي فردي) و عوامل کنترل بیرونی (فرصتها، منابع و امکانات) براي انجام رفتار می شوند.(کنر و آرمیتاژ، 1998)
بعضی از عوامل کنترل رفتاري در مورد استفاده از فناوري هاي مختلف، ثابت هستند، در حالیکه بعضی دیگر از یک فناوري به فناوري دیگر کاملا با هم فرق دارند، اما بطور کلی براي استفاده از هر فناوري، عوامل کنترلی خاصی اهمیت دارند. در تئوري رفتار برنامه ریزي شده، متناسب با فناوري مورد مطالعه، عوامل کنترلی خاص شرایط استفاده از آن، تعیین و مورد بررسی قرار می گیرند.(ماتیزون71، 1991)
بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده، باورهاي رفتاري و ارزیابی نتایج، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به انجام رفتار در فرد ایجاد می کنند. نتیجه باورهاي هنجاري و انگیزه تحقق انتظارات هنجاري دیگران در هنجار ذهنی نمود پیدا می کند و باورهاي کنترلی کنترل رفتاري ادراك شده را تعیین می کنند. بطور کلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري درك شده منجر به شکل گیري قصد انجام رفتار می شوند.
3-4-10.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع پذیرش فناوری، بانکداری اینترنتی، مدل پذیرش فناوری، پذیرش تکنولوژی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، یافته های پژوهش، استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی