مقاله رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری، صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین کارایی بانک ها 88% است.
بکالی51 2004 ،با استفاده از اطلاعات آماري سالهاي 2000 – 1999 با نگرش واسطه ای در روش پارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری به مطالعه کارایی صنعت بانکداری اروپا پرداخته است نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری 85% و روش ناپارامتری 82% است و و تفاوت معناداری بين نتایج وجود ندارد.
دوو و سن چه 2005، در مقاله «تحليل کار آیی DEA با استفاده از DMU ايده‌آل» سال 2005، معتقدند عملكرد واحدهاي تصميم‌گيري را مي‌توان از دو ديدگاه مختلف اندازه‌گيري كرد: خوش‌بينانه و بدبينانه، كه به اين ترتيب، دو کار آیی مختلف براي هر DMU به دست مي‌آيد: بهترين کار آیی نسبي و بدترين کار آیی نسبي. در روش متعارف تحليل پوشش داده‌ها (DEA) فقط بهترين کار آیی نسبي در نظر گرفته مي‌شود. در اينجا اين بحث مطرح مي‌شود كه هر دو کار آیی نسبي را بايد با هم در نظر گرفت، و هر رويكردي كه فقط يكي از آن‌ها را در نظر گرفته باشد، دچار سو گیری خواهد بود. اين مقولات مورد بحث اين مقاله است و در اين مقاله، پيشنهاد مي‌شود كه هر دو کار آیی را در قالب يك بازده ادغام كنيم كه عملكرد كلي هر DMU را اندازه‌گيري مي‌كند. براي انجام اين كار از يك DMU مجازي به نام DMU ايده‌آل (IDMU) استفاده می‌شود.
كاسميدو و همكاران 2006، اثر خصوصيات خاص بانک، شرايط کلان اقتصادي و ساختار بازار مالي روي سودآوری بانک‏هاي تجاري انگلستان را طی سال‌های 1995 تا 2002 بررسي کردند و نشان دادند که رابطه مثبتي بين کفايت سرمايه و سودآوري وجود دارد.
گلوس 2006، عوامل تعيين‌کننده حاشيه سود بانک‌هايي در آمريکاي لاتين را بررسي کرد. او نشان داد که گستردگی شعب به خاطر نرخ سود بيشتر با بي‏کفايتی مدیریت و نياز به اندوخته بيشتر رابطه دارد.
ونگ و چن 2006، اثر عوامل داخلي و خارجی (خصوصيات بانک، متغيرهاي کلان مالي و ساختار مالي) بانک‏های صنعت بانکداري ماکائو را طی مدت 15 سال را بررسي کردند. درنتیجه نشان دادند که :1) سرمايه بانک تاثير مثبتي بر سودآوري دارد. 2) دارايي‏ها بر عملکرد بانک اثر منفي دارد به علاوه، بانک‏هايي که شبکه سپرده‌گذاري بزرگي دارند به سود بيشتری از شبکه‏هاي کوچکتر دست نمي‏يابند. درنتیجه در رابطه با متغيرهاي کلان اقتصادي، فقط نرخ تورم رابطه زيادي با عملکرد بانک‏ها دارد آنها به رابطه مثبت بين تورم و سودآوري بانک پي بردند.
لافوند و لانگ 2006، در مقاله «تحليل حساسيت مدل CCR اصلاح شده با استفاده از تحليل رويه‌اي» ، معتقدند که يكي از مباحث مهم و جالب در تحليل پوششي داده‌ها (DEA)، تحليل حساسيت و تحليل پايداري واحد تصميم گيرنده (DMU) تحت ارزيابي مي‌باشد. DMU هاي کار آ مهم‌ترین بخش DEA هستند، چون آن‌ها سازنده مرز کار آیی مي‌باشند. در اين مقاله يك روش تحليل حساسيت براي DMU هاي کار آی واقع در اشتراك ابر صفحه قوي و ابر صفحه ضعيف در مدل CCR اصلاح شده بيان مي‌شود. براي اندازه‌گيري ميزان دقيق کار آیی DMU هاي واقع برابر صفحه ضعيف يا DMU هايي كه کار آیی آن‌ها نسبت به ابر صفحه ضعيف تعيين مي‌شود مرز را اصلاح مي‌كنند.
سروش نالچيگر، بابک سهراب و تولو 2006، در مقاله «اعمال محدودیت‌های كنترل وزن نسبي ورودی‌ها و خروجی‌ها در مدل‌های DEA» سال 2006، معتقدند تحليل پوششي دادهها DEA يك تكنيك برنامه ريزي خطي جهت مقايسه و ارزيابي کار آیی واحدهاي تصميم گيرندة مشابه است. اين تكنيك داراي محدودیت‌هایی نيز می‌باشد كه از آن جمله می‌توان به عدم كنترل وزن شاخص‌ها و همچنين عدم رضايت مديريت از اوزان بدست آمدة ورودی‌ها و خروجی‌ها اشاره كرد. جهت رفع محدودیت‌های ذكر شده، در اين تحقيق رويهاي پيشنهاد شده است كه در آن ابتدا نرخ اهميت ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق نظر كارشناسان و با استفاده از AHP بدست می‌آید. اين نرخ‌ها به عنوان «وزن نسبي» شاخص‌ها فرض شده و با دو رويكرد متفاوت به صورت «محدودیت‌های كنترل وزن نسبي» هر شاخص به مدل تحليل پوششي داده‌ها افزوده می‌شوند. در رويكرد اول وزن ورودی‌ها و خروجی‌های واحد تحت بررسي به گونهاي بدست می‌آیند كه وزن نرماليزه شدة آن‌ها با اهميت نسبي مد نظر كارشناسان به طور دقيق برابر شود. اما در رويكرد دوم وزن شاخص‌ها از مدل به گونه‌ای بدست می‌آیند كه «وزن نسبي» آن‌ها با تقریب‌های مختلف با اهميت مدنظر كارشناسان مطابقت داشته باشد. جهت روشن شدن اين رويكردها از يك مثال عددي نيز استفاده شده است.
اندرسون 2007، بنياد روشهاي غير پارامتري در ارزيابي کار آیی در سال 1957 با كار فارل52 گذاشته شد. اين روش در سال 1978 به وسيلة چارنز، كوپر و رودز بر اساس مدل‌های برنامه‌ريزي رياضي توسعه يافت و عنوان تحليل پوششي داده‌ها گرفت و به عنوان روشي كارآمد براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده مطرح گرديد. در ادامة توسعة تحليل پوششي داده‌ها، مفهوم بسيار مهم بازده به مقياس53 در سال 1984 به وسيلة بنكر، چارنز و كوپر در مدل‌های DEA در نظر گرفته شد. به دنبال اين شروع طي دو دهة گذشته مقالات، گزارشات تخصصي و همچنين كاربردهاي موفق متعددي از اين روش گزارش شده و در نشريات معتبر جهان به چاپ رسيده است به طوري كه اكنون تحليل پوششي داده‌ها به عنوان ابزاري كارآمد براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده در خدمت مديران، مطرح است. در اين رابطه سايت اينترنتي54 DEA در دانشگاه واريك انگلستان به وسيلة امروز نژاد طراحي شده است. اين سايت حاوي اطلاعات جامعي از تحليل پوششي داده‌هاست.
ميهالسس (2008)، به بررسی ریسک و نوآوری در بانکداری الکترونیک یپرداختند. آن ها نشان دادند که مهمترین انگیزه بانکها از ارائه خدمات الکترونیکی کاهش هزینههای عمومی از دو روش حداقل کردن هزینه انجام تراکنشها و کاهش تعداد شعب مورد نیاز است.
مالهوتر، سینگ (2009) ،به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد و ریسک در صنعت بانکداری کشور هند پرداختند. آن ها نشان دادند که بانک های اینترنتی بزرگتر، سودآورتر و کارآمدتر از بانک های غیر اینترنتی (سنتی) میباشند. بانکهای اینترنتی دارای دارایی هایی با کیفیت بالاتر بوده و با هزینه های پایین تری مدیریت می شوند.
يانگ و چنگ (2009) ؛ به بررسی مقایسهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به مصرف کنندگان جوان در دو کشور چین و ایالات متحده آمریکا پرداختند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه بانکداری الکترونیکی تنوع محصولات، کاهش هزینهها، ارائه 24 ساعته خدمات و افزایش بهرهوری و کارآمدی بانکداری بوده و سهولت به عنوان فایده اصلی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان و کاهش هزینهها فایده اصلی آن برای بانکها معرفی گردیدند.
بوردلیئو و گراهام (2010) به ارزیابی تأثیر نگهداری دارایی های نقد شونده بر سودآوری بانکها برای نمونه ای از بانکهای آمریکا و کانادا در بازه زمانی 1997-2009 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM پرداختند. نتایج نشان می دهد که سودآوری بانک هایی که دارایی های نقد شونده بیشتری نگهداری می کنند، بهبود یافته است اما با اینحال نگهداری بیش از حد این داراییها در یک نقطه، با کاهش سودآوری بانک همراه است.
بتن و کامیل (2010)، به بررسی تجارت الکترونیکی بر توسعه بانکداری پرداختند. در این تحقیق چشماندازهای اقتصادی بانکداری الکترونیکی شناسایی و فواید آن در مقایسه با سیستم موجود بررسی گردید. نتایج بیانگر آن بود که بانکداری الکترونیکی، فرصتی برای بانکها است که به دلیل ناآگاهی مردم در کشوربنگلادش، میزان بهرهبرداری مردم از آن خدمات بسیار پایین است.
مگنوس55 (2010 )، عملکرد بانک های غنا در سال 2007 را به روش DEA و با نگرش واسطه ای ارزیابی می کند. جامعه آماری این تحقیق 22 بانک شامل 3 بانک دولتی و 8 بانک خصوصی و11 بانک خارجی می باشد. نهاده های تحقیق ، سپرده ها و هزینه های کلی هستند در حالیکه وام ها ، صورت حساب های خریداری شده ، مطالعات مشکوک الوصول ، بدهی و سرمایه گذاری ها مثل سهام ، اوراق قرضه و حواله های دولتی ستاده هاي تحقيق می باشد.
باسل 2010، در مقاله‌ای با عنوان «مقايسه نظري ـ تجربي از كاربردهاي DEA در ارزيابي عملكرد سازمان‌ها ، سعي نموده است تا مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط به عنوان تحقيق، با استفاده از مقايسه تئوريكي برخي تحقيقات تجربي انجام شده در مورد كاربرد DEA در ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، به ارائه يك نوآوري تئوريكي برگرفته از نتايج تحقيقات مذكور پرداخته شود. بر اين اساس نتايج تحقيقات تجربي اشاره شده، مورد مقايسه تئوريكي برگرفته از نتايج تحقيقات مذكور پرداخته شود. بر اين اساس نتايج تحقيقات تجربي اشاره شده، مورد مقايسه تئوريكي قرار گرفته و شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان استخراج شده‌اند. در بخش شباهت‌ها به سه مورد: توانايي تفكيك نتايج ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف سازماني از طريق DEA، تحليل پوششي داده‌ها روش مناسبي براي سنجش ميزان کار آیی واحدهاي سازماني و ميزان کار آیی از نظر مالكيت سازمان‌ها و در بخش تفاوت‌ها نيز به سه مورد: مدل تعالي سازماني معياري مناسب جهت ارزيابي عملكرد، برتري مدل CCR نسبت به ساير مدل‌های DEA براي ارزيابي عملكرد، نوع مالكيت و بالاخره نتايج متفاوت ديگر بيان شده از جانب محققان ديگر اشاره شده است.
مونتینو (2012) ؛ به شناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی بانک به وسیله یک مدل رگرسیون چندگانه (بیش از یک پانل) در بانکهای تجاری رومانی طی سالهای قبل از بحران به صورتی جداگانه از سالهای بحران 2008-2010 پرداخت. نتایج بیانگر آن بود که بحران، تغییرات قابل توجهی را بر ساختار عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک به ارمغان میآورد.
سلمان (2013) ؛ به بررسی وضعیت نقدینگی و ریسک نقدینگی مؤسسات مالی اسلامی با استفاده از سه شاخص نقدینگی شامل نسبت داراییهای نقدشونده به کل داراییها، نسبت تأمین مالی به سپردهها، عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیهادر سراسر کشورهای اسلامی و مقایسه آنها با بانکهای متعارف پرداخت. نتایج بیانگر آن است که مدل کسب وکار بانکهای اسلامی در طول زمان در حال تغییر و در حال حرکت در جهت دستیابی به ریسک نقدینگی بیشتر میباشد.
سلیمان و همکاران (2013) ؛ به بررسی چگونگی مدیریت نقدینگی بانکهای اسلامی در پاسخ به تغییرات به وجود آمده در مالزی با استفاده از دادههای پانل پویا برای 17 بانک اسلامی و بر اساس متغیرهای داخلی و خارجی پرداختند.یافتههای تحقیق ثابت کرد که متغیرهای کنترلی اقتصاد کلان رفتار بانکداری اسلامی در مدیریت تقدینگی را تحت تأثیر قرار داده و مدیریت نقدینگی توسط عوامل مشخص بانکی و چرخه اقتصادی شکل گرفتهاند.
آقبادا و اسوژی (2013) به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی و عملکرد بانکداری در نیجریه پرداختند. نتایج بیانگر آن است که مدیریت نقدینگی کارآمد یک بانک به صورت قابل توجهی تحت تأثیر سرمایه بکار گرفته شده در آن بانک بوده و تأثیری مثبت بر روی سودآوری آن دارد.
Al-Haschimi – 2007 عوامل تعيين‌کننده حاشيه نرخ بهره خالص بانک در 10 کشور SSA را مطالعه کرد. او نشان داد که ريسک اعتباري و بي‏کفايتي‏هاي عملياتي به تغيير حاشيه سود خالص منجر شده است می‌باشد.

2-9-3- جمع بندی پیشینه تحقیق
با وجود افزایش مطالعات مربوط به عملکرد و بهره وری در صنعت بانکداری ، هنوز تعریف روشن و جامعی از داده ها و ستانده ها در این صنعت وجود ندارد ولذا دیدگاههای متفاوتی در خصوص نحوه منظور کردن و یا تعیین نمودن نهاده ها و ستانده ها در بانک ها و موسسات مالی وجود دارد که دو نگرش واسطه ای و تولیدی مهمترین آنها می باشد .
برای تعیین الگو وپارامترهای ورودی و خروجی ،ضمن بررسی مطالعات پیشین و میزان فراوانی داده ها و ستاده ها در آنها ، میزان دسترسی به اطلاعات و متناسب بودن آنها برنامه عملیاتی بانک مد نظر قرار گرفت و در نهایت دیدگاه تولیدی در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد بانک در نظر گرفته شد . همچنین داده های تحقیق به منظور جمع بندي تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع مورد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع نیروی کار، سودآوری، دارایی ها، ارزش افزوده Next Entries مقاله رایگان با موضوع دارایی ها، بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، نیروی کار