مقاله رایگان با موضوع بازاریابی، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-6 . پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………………………… 101

6 . فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
7. پیوست ها
6-1. پیوست اول : نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
6-2. پیوست دوم : پرسشنامه آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 113
6-3. پرسشنامه شخصی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1. مقایسه تبلیغات رسانه ها ……………………………………………………………………….. 14
2-2. طبقه بندی تبلیغات موبایل ……………………………………………………………………… 16
2-3. نرخ پاسخ به تبلیغات در صبح ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-4. نرخ پاسخ به تبلیغات در بعد از ظهر……………………………………………………………………………………………………………… 28
2- 5 . نرخ پاسخ توسط گروه هاي سني مختلف به پيام هاي تبليغاتي موبايلي……………………………………………… 30
2-6 . خلاصه ای از مدلها و تئوری های مرتبط با بازاریابی بر مبنای اجازه پیامک …………………………………………….. 39
2- 7. خلاصه پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2- 8 . متغیرها و سازه های مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 65
3- 1. متغیر ها و سوالات مربوطه ………………………………………………………………………………………………………………………… 70
3-2. متغیر ها و آلفای کرونباخ مربوطه …………………………………………………………………………………………………………….. . 73
4- 1. توزیع فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس………………………………………………………………………………………… 75
4-2. توزیع فراوانی سن برحسب جنس ……………………………………………………………………………………………………………… 76
4-3. توزیع فراوانی شغل بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………. 77
4-4. توزیع فراوانی همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ……………………………………………………………………….. 78
4-5. توزیع فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته بر حسب جنس……………………………………………………………. 79
4-6. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص علت استفاده از پیامک بر حسب فراوانی …………………………………………… 80
4- 7. رتبه بندی دلایل استفاده از پیامک بر اساس میانگین ………………………………………………………………………………… 81
4-8. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص محتوای پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی …………………………………….. 81
4-9. رتبه بندی محتوای پیامک بر اساس میانگین ………………………………………………………………………………………………… . 82
4-10. نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک تبلیغاتی بر حسب فراوانی ……………………………………………………………. 82
4-11. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی ………. 83
4-12. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی بر حسب فراوانی ………………………… 84
4-13. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند…………………………………………………………………………………………. 84
4-14. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص واکنش به تبلیغات پیامکی …………………………………………………………. 85
4-15. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تعداد پیامک های تبلیغاتی در روز بر حسب فراوانی ………………………… 84
4-16. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید…………………………………………………… 84
4-17. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران ………………………………………………. 86
4-18. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک ………………………. 87
4-19. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول ………………………………………………………………………………… 87
4-20. تاثیر نگرش بر پاسخ مشتریان ………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-21 . مقایسه نظرات پاسخ دهندگان با مشاغل متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی ……………….. 89
4-22. مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان با تحصیلات متفاوت در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی…. 90
4-23. مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان در سنین مختلف در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی………. 91
4-24. مقایسه میانگین نظرات پاسخ دهندگان مرد و زن در خصوص پاسخ به پیامک های تبلیغاتی ………………….. 92
4-25. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه ششم …………………………………………………………………………….. .. 93
4-26. تاثیر آشنایی با برند بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………………………………………. 93
4- 27. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………. 94
4-28. تاثیر شخصی سازی بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………………………………….. 95
4-29. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هشتم ………………………………………………………………………….. 95
4- 30. تاثیر ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………. 96
4-31. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه نهم …………………………………………………………………………….. 97
4-32. تاثیر محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ……………………………………………………………………………………………………….. 97
4-33. تاثیر نگرش، شخصی سازی، ارسال تبلیغات برمبنای اجازه و محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ………………. 98
5-1. یافته های تحقیق و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. 105

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1. مدل تحقیق ریتی پنت و همکارانش ……………………………………………………………. . 44
2-2. مدل تبلیغات پیامکی موفق اسکارل و همکارانش………………………………………………….. 46
2-3. چارچوب مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
4-1. فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………………………….. 108
4-2. فراوانی سن بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………………. 109
4-3. فراوانی شغل بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………………………………………….. 110
4-4 . فراوانی پاسخ های همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ……………………………………………………………… .. 111
4- 5. فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته ……………………………………………………………………………………………………. 112

فصل اول: کلیات
مقدمه
توسعه قابل توجه اطلاعات و فناوری ، حرکت به سمت ارتباطات بازاریابی شخصی شده را تسریع بخشیده است. یکی از شیوه های این نوع بازاریابی ، ارسال تبلیغات پیام کوتاه 1 می باشد که طی سال های اخیر بین اهالی تجارت و جوانان محبوبیت بالایی پیداه کرده است. ارسال پیام کوتاه همچنین یک روش بازاریابی است که در صورت آگاهی از عوامل موثر در اثربخشی آن می توان از این ابزار به صورت بهینه در جهت ارتقا سازمان و رونق کسب و کار استفاده کرد بخصوص در گردشگری که ویژگیهای منحصر این ابزار تبلیغاتی شامل دسترسی دایم ، تعامل دو طرفه ، ارسال فوری پیام، سطح پوشش بالا و فراوانی رویت، ایجاد پایگاه داده ها ، خوانده شدن پیام، دارا بودن قابلیت های سیستم اطلاعاتی جغرافیایی 2 و سیتم اطلاعاتی مکانی 3 میتوان از آن بعنوان کانال بازاریابی شخصی 4 و بازاریابی ویروسی حداکثر استفاده را برد. ولی متاسفانه در کشور ما از این رسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بازاریابی، تبلیغات پیامکی، پیام کوتاه، مصرف کنندگان