مقاله رایگان با موضوع بازاریابی، انتخاب برند، روابط عمومی، سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

فروشنده
6
0.0461
کیفیت مواد اولیه
7
0.0419
خدمات پس از فروش
8
0.0414
موجود بودن
9
0.0411
اندازه
10
0.0392
استحکام
11
0.0373
سابقه تجربه طولانی
12
0.0347
اعتبار و موقعیت تولید کننده
13
0.0343
سهولت سفارش
14
0.0307
تنوع محصول
15
0.0295
دوام
16
0.0287
محل پخش کالا
17
0.0244
طراحی
18
0.0235
تعهدات شرکت
19
0.0214
خارجی بودن
20
0.0197
حمل و نقل
21
0.0189
کیفیت بسته بندی
22
0.0168
پوشش کالا
23
0.016
ضمانت نامه

رتبه
وزن نهایی
زیر معیار
24
0.0159
تحت لیسانس
25
0.013
تبلیغات
26
0.0119
طرز برخورد
27
0.0107
روابط عمومی و عمومی سازی
28
0.009
توضیحات آموزشی
29
0.008
بازاریابی مستقیم
30
0.0039
فروشندگی شخصی
31
0.0031
فروش ویژه
32
0.0159
تحت لیسانس

نتایج جدول(5-1) حاکی از این است که از دیدگاه جامعه مورد مطالعه، زیرمعیارهای انتخاب برند، تخفیف و زمان پرداخت، موقعیت جغرافیایی دارای بیشترین اهمیت و زیرمعیارهای روابط عمومی و عمومی سازی، بازاریابی مستقیم و فروشندگی شخصی دارای کمترین اهمیت می‌باشد.
پس از تعیین وزن نهایی زیرمعیارها، ماتریس تصمیم‌گیری فازی تشکیل و با استفاده از تکنیک Topsis فازی، شش برند مورد مطالعه رتبه‌بندی شدند. نتایج در جدول(5-3) نشان داده شده است.

جدول (5 – 3) رتبه‌بندی برندهای چسب در بازارهای پرفروش مورد مطالعه
ردیف
برندچسب
رتبه
1
B فومن شیمی(کاسپین)
2
2
C بازرگانی آراز(اینترباند)
3
3
D بازرگانی سیف(میتراپل)
4
4
E غفاری
5
5
F هنکل
6
6
کالا مهر (آکفیکس) A
1

جدول (5 – 4) رتبه‌بندی برندهای چسب در بازارهای کم فروش مورد مطالعه
ردیف
برند چسب
رتبه
1
B بازرگانی سیف (میتراپل)
2
2
C هنکل
3
3
D کاریز
4
4
E رازی
5
5
F غفاری
6
6
A استحکام
1

5-3 جمع بندي
برنامه های بازاریابی، زمانی برای شرکتها موثر خواهند شد که با شناسایی ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدید خارجی هماهنگی مناسبی داشته باشند. برنامه ریزی بازاریابی با این فرض باید انجام شود که بازارهای کنونی، از حالت سنتی خود خارج شده اند و شرکتها به نوآوری و ارزش افزوده بعنوان عامل رقابت و کسب سود توجه می کنند و با گسترش سیستم های اطلاعاتی درتولید و بازاریابی لزوم تغییرات در محصولات بیش از پیش احساس می شود. همین تحولات بازاریابی را در انتخاب کالا و بازارهای هدف، بیش از پیش به چالش کشیده است. با توجه به موضوع تحقیق در خصوص آمیخته های بازاریابی محقق در پی بررسی عوامل موثر آمیخته های بازاریابی بر انتخاب برند چسب در دو بازار پرفروش و کم فروش شرکت کالا مهر پرداخت.
پس از بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند در دو بازار پرفروش و کم فروش و شناسایی میزان تاثیر عوامل اصلی و فرعی اکنون لازم است تا نسبت به ترکیب عناصر و آمیخته های بازاریابی در خص

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع روش بازار، انتخاب برند، تکنیک AHP، تکنیک TOPSIS Next Entries تحقیق درباره توسعه صادرات، موانع توسعه صادرات، موانع توسعه، جامعه آماری