مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، عزت نفس، رشد اجتماعی، مهارت های زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

تربیتی بر رشد عاطفی روانی، رشد اجتماعی (بعد خانواده)،رشد اجتماعی محیط مدرسه ، رشد دینی، رشد سیاسی تأثیر معناداری نداشته است.
ایرانمنش
1385
بررسی تأثیر فعالیت های کانون‌های تربیتی
میزان جذب کانون های فرهنگی تربیتی بسیار زیاد بوده است و در شکوفاسازی‌استعدادهای‌دانش‌آموزان نقش مثبت و سازنده ای داشته اند.
صغری اکبری چرمهینی
1383
مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان عضو کانون‌های فرهنگی
بین رشد اجتماعی دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی تربیتی با سایر دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان تفاوت معنی داری وجود داشت.
محمدحسن غریب
1381
بررسی عملکرد کانون های فرهنگی تربیتی استان مرکزی
مدیران و مربیان عملکرد کانون ها را در حد خوب ارزیابی نموده اند. ولی ارزیابی دانش آموزان در این زمینه در حد متوسطه بوده.

سکینه شیروانی
1383
ارزشیابی برنامه های کانون‌های دانش آموزان در جهت پربا کردن اوقات فراغت دانش آموزان منطقه ماهان
کانون در اهداف شناسایی توانمندی فردی، اجتماعی و تقویت روابط بین فردی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در آینده موفق نبوده اند.
بتول رضامند
1379
بررسی میزان جامعه بندی و محبوبیت در گروه دانش‌آموزان عضو کانون‌های فرهنگی تربیتی شهر کرمان
1- برنامه مجمع بحث و انتقاد جوان محبوبیت بیشتری برای دانش‌آموزان دارد.
2- پاسخگوی مشکلات و سؤالات ذهنی دانش آموزان هستند.
احمد قاضی زاده
1374
بررسی اثرات کلاس های علمی هنری و ورزشی کانون فرهنگی تربیتی بر دانش آموزان مدارس راهنمایی ناحیه 1
3- کانون ها محیط مناسبی برای رشد استعدادهای دانش آموزان و کلاس‌ها نیز مفید است.
صدیقه محمدی
1379
میزان توفیق کانون های فرهنگی تربیتی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان
میزان جذب کانون های فرهنگی تربیتی بسیار زیاد بوده است و این مرکز توانسته اند با امکانات موجود بخش خیلی زیادی از نیازهای نسل آینده را مرتفع سازند.
محمدرضا امساکی
1381
نیازسنجی دانش آموزان دوره متوسطه در کانون های فرهنگی تربیتی
در خصوص نیازهای پنجگانه دانش آموزان در ابعاد معنوی، عاطفی و اجتماعی، عقلانی، جسمانی میزان انتظار دانش آموزان و مربیان از کانون های فرهنگی تربیتی بیش از سطح متوسط بوده است.
حمید سعیدیان
1374
بررسی نقش کانون های فرهنگی تربیتی در بارور نمودن اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه ناحیه 2
بیشترین گرایش را در کلاس های فرهنگی به کلاس قرآن و نهج البلاغه و در کلاس های هنر به امور سینمایی و عکاسی اعلام نموده است.

2-3-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1- هوفتسای1 ( 2003 ): با بررسی دریافت که تعداد محدودی از فعالیت های تعداد گروهی برای کمک به دانش آموزان جهت شناخت خود از طریق فعالیت ها طراحی شده اند. معلمان می توانند از طریق فعالیت های گروهی فرصت ارتقاء مدیریت و رهبری را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. فعالیت های گروهی فوق برنامه تأثیر بسیار زیادی بر یادگیری و پیروی از رفتارهای دانش‌آموز دارد. این گونه فعالیت ها می توانند عزت به نفس را دانش آموزان را ارتقاء داده و افق جدیدی در برابر دانش آموزان باز نمایند، و آنها را به کسب تجارب بالاتر زندگی و ریسک کردن تشویق نمایند.
2- نانسی سیمورت2 ( 1987): طی تحقیقی تحت عنوان اثرات شرکت در فعالیت های اوقات فراغت بر عزت نفس دختران بزرگسال با نتایجی دست یافت این تحقیقات مزایای شرکت دانش‌آموزان در فعالیت های اوقات فرغت و آثارآن را بر خودپنداری آنها بررسی کرد. لیستی از نقطه نظرات شخصی به 166 دانش آموز دختر دبیرستانی واگذار شد. این افراد همچنین لیستی از فعالیت های اوقات فراغت را کامل کردند، نتایج نشان داد که تعداد 128 دانش آموز از 166 نفر تا حدودی در فعالیت های دانش آموزی شرکت کردند و 38 نفر اصلا شرکت نکردند . این یافته‌ها نشان داد که دخترانی که در فعالیت ها شرکت کرده بودند از دخترانی که در فعالیت های اوقات فراغت شرکت نکرده بودند از خود پنداری مثبت بالاتری برخوردار بودند.
3- جاکوبز و چیس3 (1989): در یک پژوهش به این نتیجه دست یافتند که تقریبا یک چهارم دانش آموزان دبیرستانی در فعالیت های اوقات فراغت شرکت می کنند و هر چه در فعالیت های اوقات فراغت فعال تر بودند نمره کلاسی بالاتری را کسب می کردند و این فعالیت ها را دوست داشتند به ویژه دانش آموزانی که در 4 فعالیت یا بیشتر فعال بودند، پیشرفت های بالاتری داشتند.
4- اسکوبیت4 (1942): نشان داد پسرانی که جزء تیم های ورزشی می شوند نسبت به دیگران از پیشبرد درس های خود موفق ترند و قابلیت های حرکتی بهتری برخوردارند.
5- گری جومورگان5: در تحقیقی تحت عنوان معیار عزت نفس رزنبرگ به عنوان پیش‌بینی کننده فعالیت های اوقات فراغت دانشجویان سال اول دانشگاه به نتایجی دست یافت و 14 مرد 13 زن پرسشنامه 8 سؤالی را در رابطه با شرکت خود در فعالیت های اوقات فراغت کامل کردند و تناسب‌های آشکاری در بین عزت نفس تعداد دوستانی که در دانشکده با هم آشنا شدند و تعداد
1) Ho Futsai 4) Escobic
2) Nance Simeroth 5) Gery goe morgan
3) Jacobs and chase
برخوردها ظاهر شد. هیچ نسبتی بین عزت نفس و عضویت در باشگاه ها و سازمان ها در ارتباط با فعالیت های اوقات فراغت دیده نشد.
6- ادواردآتور1 ( 1983 ): در یک بررسی که درباره ی مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت دبیرستان و رابطه ی آن با عملکرد و آرزوهای تحصیلی بالاتر مرتبط بوده است. شواهدی دال بر اینکه مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت با معدل پایین تر و با آرزوهای تحصیلی پایین تر مرتبط باشد برای هیچ گروهی وجود ندارد.
7- یکی از اهداف اصلی برنامه مهارت های زندگی، ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است. مطالعات بسیاری در مورد تأثیر برنامه آموزشی مهارت های بر ابعاد مختلف سلامت روان انجام گرفته و نتایج نشان داده شده است که آموزش این مهارت ها سبب افزایش عزت نفس، بهبود مهارت های اجتماعی و ارتباطات بین فردی، افزایش رفتارهای مثبت اجتماعی، افزایش رضایت سیستم خانوادگی و سازگاری با خانواده، افزایش مهارت، حل مسئله شخصی و بین فردی و افزایش مهارت های مقابله ای شده است. (لارسون2 ، 1992؛به نقل از خاکپور )
8- مطالعاتی در زمینه ی آموزش مهارت های زندگی در مقاطع راهنمایی و متوسطه انجام شد که نتایج تمامی آنها حاکی از کاهش میزان مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر، افزایش نگرش منفی نسبت به سوء مصرف مواد و افزایش عزت نفس در مهارت های اجتماعی بوده است. ( تامسون3 و همکاران، 1998 ).

1)Edward ar.thur
2) Larson
3) Thamson
جدول 2 – 1. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
محقق
تاریخ تحقیق
عنوان تحقیق
نتیجه تحقیق
هوفتسای
2003
بررسی برنامه درسی در تایوان
فعالیت های گروهی عزت به نفس دانش آموزان را ارتقاء داده و آنها را به کسب تجارب بالاتر زندگی و ریسک کردن تشویق نمایند.
نانسی سیمورت
1987
اثرات شرکت در فعالیت های اوقات فراغت بر عزت نفس دختران بزرگسال
دخترانی که در فعالیت های اوقات فراغت شرکت کرده بودند. از خودپنداری مثبت بالاتری برخوردار بودند.
جاکوبزوچیس
1989
اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانی
دانش آموزانی که در فعالیت ها شرکت کرده بودند از پیشرفت های بالاتری داشتند.
اسکوبیت
1942
اوقات فراغت دانش آموزان پسر جهت شرکت در کلاس‌های ورزشی
پسرانی که جزو تیم های ورزشی می‌شوند نسبت به دیگران از پیشبرد درس های خود موفق ترند و قابلیتهای حرکتی بهتری برخوردارند.
گری جورمورگان

معیار عزت نفس رزنبرگ
هیچ نسبتی بین عزت نفس و عضویت در باشگاه‌ها و سازمان ها در ارتباط با فعالیت های اوقات فراغت دیده نشد.
لارسون
1992
تأثیر برنامه آموزشی بر ابعاد مختلف سلامت روان
آموزش این مهارت ها سبب افزایش عزت نفس، بهبود مهارت های اجتماعی و ارتباطات بین فردی، افزایش رفتارهای مثبت اجتماعی، حل مسئله شخصی و بین فردی شده است.
ادواردتور
1983
مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت دبیرستان و رابطه‌ی آن با عملکرد و آرزوهای تحصیلی بالاتر
شواهدی دال بر اینکه مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت با معدل پایین تر و با آرزوهای تحصیلی پایین تر مرتبط باشد برای هیچ گروهی وجود ندارد.
تامسون
1998
آموزش مهارت های زندگی در مقاطع راهنمایی و متوسطه
نتایج تمامی آنها حاکی از کاهش میزان مصرف سیگار، الکل و مواد‌مخدر، افزایش نگرش منفی نسبت به مصرف مواد مخدر، افزایش عزت نفس در فعالیت های اجتماعی بوده است.
2-4. خلاصه فصل دوم:
از اهداف تشکیل کانون های فرهنگی تربیتی دانش آموزان، بارور نمودن اوقات دانش آموزان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی، فکری، جسمی و عاطفی آنان از طریق اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، علمی و اردویی می باشد. برنامه های این کانون ها که شامل برنامه های عمومی، کارگاه های آموزشی ( مهارت آموزی ) و انجمن ها می باشد که در زیر مجموعه های وسیع تری جهت رسیدن به اهداف کانون ها تلاش دارند. از طرفی دانشمندان مختلف برای انسان، نیازهای متفاوتی و طبقه بندی های خاصی در نظر گرفته‌اند که با توجه به گستردگی این نظرات نظریه ابراهام مازلو مبنای این پژوهش قرار گرفت که نیازهای انسان را به پنج دسته، فیزیولوژیکی، امنیت، محبت و تعلق، عزت، تحقق خویشتن تقسیم کرده است. در ابتدا در این فصل ابتدا مبانی نظری کار بررسی شد و میزان تأثیر فعالیت های کانون های فرهنگی تربیتی بر نیازهای انسان از دیدگاه مازلو بررسی گردید و دیدگاه و نظرات پژوهشگران قبلی در این زمینه نیز آورده شد. در انتها خلاصه دوم و چهارچوب نظریه پژوهش و همچنین مدل تحلیلی تحقیق آورده شده است.

September 2010

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رشد اجتماعی، رفتار اخلاقی، شهر اصفهان، نیازهای اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تربیت شهروندی، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، تحلیل محتوا