مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت، خلیج فارس، پژوهش ترکیبی

دانلود پایان نامه ارشد

پایه، و دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر می‌باشد که از این تعداد 168 دختر و 132 پسر بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش ترکیبی از دو روش نمونه‌گیری طبقه‌‌ای و خوشه‌ای است. در مرحله اول تمام دانشکده‌های دانشگاه خلیج فارس به عنوان طبقات در نظر گرفته شد و در مرحله دوم از هر دانشکده دو کلاس به طور تصادفی انتخاب شده و کلیه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت در جدول 3-1 گزارش شده است.

جدول 3-1: توزیع افراد نمونه بر اساس جنسیت
جنسیت تعداد درصد
دختر 168 56
پسر 132 44
کل 300 100

3-4- ابزارهای اندازه‌گیری

3-4-1- پرسشنامه‌ی اهداف پیشرفت146 (AGQ)

در پژوهش حاضر به منظور اندازه‌گیری ابعاد جهت‌گیری هدف از پرسشنامه‌ی اهداف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001) استفاده شده است. این پرسشنامه، شامل 24 گویه می‌باشد به طوری که هر هدف شش گویه را در بر می‌گیرد. مقیاس این پرسشنامه از نوع لیکرت است که در یک طیف پنج تایی از اصلا در مورد من صدق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه