مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، آموزش معلمان، هداف پیشرفت

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران (1984)، توضیح می‌دهند که یک ارتباط مشروط میان استرس و ویژگی‌های شخصی با در نظر گرفتن سازگاری وجود دارد. ویژگی‌های فردی می‌تواند اثر استرس را تعدیل یا تقویت کند (زولکوسکی و بلاک، 2012). مدل حفاظتی خود به سه زیر مدل حفاظتی- تثبیتی129، حفاظتی- واکنشی130 و حفاظتی- حفاظتی131 تقسیم می‌شود. طبق مدل حفاظتی- تثبیتی حضور داشتن عامل حفاظتی باعث خنثی سازی اثرات خطر می‌شود. در مدل حفاظتی- واکنشی، عامل حفاظتی گرچه به طور کامل، عامل آسیب‌زا را حذف نمی‌کند ولی ارتباط بین خطر و نتایج منفی را ضعیف می‌کند. و در مدل حفاظتی- حفاظتی، حضور یک عامل حفاظتی، تاثیر یک عامل محافظتی دیگر را افزایش می‌دهد (فرگوس و زیمرمن، 2005).

2-2- تحقیقات پیشین

2-2-1- جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری

اهداف پیشرفت و تاب‌آوری، از انگیزه و ظرفیت دست‌یافتن به شایستگی تحصیلی صحبت می‌کنند. هنگامی که در آموزش معلمان، هم جهت‌گیری‌های هدف و هم تاب‌آوری مدنظر قرار داده شود، دانش‌آموزان به خصوص آن‌هایی که دارای عملکرد ضعیفی هستند، می‌توانند بیشتر به سمت آموزش یادگیرنده- محور سوق داده شوند (اسپلن، بروکز، پور و برویلس132، 2011).
در پژوهشی که توسط اسپلن و همکاران (2011)، با هدف بررسی رابطه‌ی جهت‌گیری‌های هدف و تاب‌آوری، بر روی 107

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت، دانشجویان دختر