مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، آموزش معلمان، هداف پیشرفت

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران (1984)، توضیح می‌دهند که یک ارتباط مشروط میان استرس و ویژگی‌های شخصی با در نظر گرفتن سازگاری وجود دارد. ویژگی‌های فردی می‌تواند اثر استرس را تعدیل یا تقویت کند (زولکوسکی و بلاک، 2012). مدل حفاظتی خود به سه زیر مدل حفاظتی- تثبیتی129، حفاظتی- واکنشی130 و حفاظتی- حفاظتی131 تقسیم می‌شود. طبق مدل حفاظتی- تثبیتی حضور داشتن عامل حفاظتی باعث خنثی سازی اثرات خطر می‌شود. در مدل حفاظتی- واکنشی، عامل حفاظتی گرچه به طور کامل، عامل آسیب‌زا را حذف نمی‌کند ولی ارتباط بین خطر و نتایج منفی را ضعیف می‌کند. و در مدل حفاظتی- حفاظتی، حضور یک عامل حفاظتی، تاثیر یک عامل محافظتی دیگر را افزایش می‌دهد (فرگوس و زیمرمن، 2005).

2-2- تحقیقات پیشین

2-2-1- جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری

اهداف پیشرفت و تاب‌آوری، از انگیزه و ظرفیت دست‌یافتن به شایستگی تحصیلی صحبت می‌کنند. هنگامی که در آموزش معلمان، هم جهت‌گیری‌های هدف و هم تاب‌آوری مدنظر قرار داده شود، دانش‌آموزان به خصوص آن‌هایی که دارای عملکرد ضعیفی هستند، می‌توانند بیشتر به سمت آموزش یادگیرنده- محور سوق داده شوند (اسپلن، بروکز، پور و برویلس132، 2011).
در پژوهشی که توسط اسپلن و همکاران (2011)، با هدف بررسی رابطه‌ی جهت‌گیری‌های هدف و تاب‌آوری، بر روی 107

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت