مقاله رایگان با موضوع انگیزش پیشرفت، اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت

دانلود پایان نامه ارشد

(سیگلمن40، 1999، واینر41، 1985؛ به نقل از سعدی‌خانی، 1385). انگیزه‌ی پیشرفت به مفهوم انگیزه‌ی غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از میان نظریه‌های شناختی- اجتماعی در زمینه‌ی انگیزش، نظریه‌ی هدف پیشرفت با تاکید بر نقش اهداف در زمینه‌ی انگیزش پیشرفت از برجستگی خاصی برخوردار است (ذاکری، 1388). نظریه‌ی هدف پیشرفت یک نظریه‌ی شناختی- اجتماعی است که بر اهدافی که دانش‌آموزان در موقعیت پیشرفت اتخاذ می‌کنند، تمرکز کرده و به دلایل دانش‌آموزان جهت درگیر شدن در تکالیف یادگیری توجه می‌کند (میدلتون، کاپلان و میدگلی42،2004؛ به نقل از لاکسو و هانولا43، 2010). نظریه‌ی هدف پیشرفت بر جهت‌گیری‌ هدف دانش‌آموزان متمرکز می‌شود (کاوینگتون44، 2000).”هدف” در روان‌‌شناسی انگیزش، به عنوان بازنمایی شناختی انگیزش در نظر گرفته می‌شود و آن را فرایندی که توسط آن فعالیت‌های هدف محور برانگیخته و حفظ می‌گردند، تعریف می‌کنند (پینتریچ، 2002؛ به نقل از ذاکری، 1388). لتینن، کوزینن و واراس45 (2007) در باب اهداف پیشرفت می‌گویند که گرچه این اهداف که در پس اقدامات افراد قرار دارند ممکن است از شرایطی به شرایط دیگر متفاوت باشد ولی این اهداف با ویژگی‌های شخصیتی پایدار افراد مرتبط هستند

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، موفقیت تحصیلی، عوامل انگیزشی، دانشجویان Next Entries مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت