مقاله رایگان با موضوع انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، خودکارآمدی، نویسندگان

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجوی رشته‌ی کشاورزی انجام شد، عنوان شده است که تا‌ب‌آوری با انواع جهت‌گیری‌های هدف به جز جهت‌گیری تسلطی- اجتنابی رابطه دارد و در این میان، قوی‌ترین همبستگی با جهت‌گیری تسلطی-گرایشی بود. همچنین تاب‌آوری، با جهت‌گیری‌های عملکردی-گرایشی و عملکردی- اجتنابی نیز رابطه‌ی مثبت و معناداری داشت.
همچنین در پژوهش قاسم و حسین چاری (1391)، در بررسی رابطه‌ی میان انگیزش و تاب‌آوری عنوان شد که بر اساس انگیزش می‌توان تاب‌آوری را پیش‌بینی کرد. نویسندگان پژوهش در توجیه این یافته عنوان کرده‌اند که دانش‌آموزانی که دارای انگیزش بیشتری هستند، نوعی تلقی مثبت از مجموعه ویژگی‌های درونی خود دارند و توانایی‌ها و انگیزه‌های خود را ارزشمند می‌دانند که این خود می‌تواند بیانگر نشانه‌های تاب‌آوری در افراد باشد. همچنین نتایج نشان دادند انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و خودکارآمدی به صورت همزمان پیش‌بینی کننده‌ی تاب‌آوری هستند. همان‌گونه که قبلا بیان شد انگیزش درونی، به گونه‌ای معادل اهداف تسلطی و انگیزش بیرونی معادل اهداف عملکردی است.
مک‌گریگور، نش و اینزلیکت133 (2009)، در پژوهشی درباره‌ی رابطه‌ی تهدید، عزت نفس و واکنش انگیزشی گرایشی، نشان داده‌اند که انگیزش گرایشی می‌تواند با کاهش دغدغه‌های شخصی نسبت به تهدیدات،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت