مقاله رایگان با موضوع الکترومایوگرافی، تحلیل داده، الکترومیوگرافی، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

حداکثر قدرت، در برابر مقاومتی که در جلوی پای او قرار داشت می نمود (تکه نوارپارچه ای محکم که از روی مچ پای آزمودنی و پایه صندلی رد شده بود در برابر باز شدن زانوی آزمودنی مقاومت ایجاد می کرد). قابل ذکر است که همزمان با فرمان شروع تا انتهای 5ثانیه، فعالیت الکتریکی عضله به وسیله دستگاه EMG ثبت می شد. درنهایت میانگین زمان پرواز ونسبتRMS/MVCعضله پهن داخلی در دو پرش، به عنوان نمره آزمودنی در نظر گرفته شدند. در پیوست های 1و2، به ترتیب به حرکات کششی ایستا وپویا اشاره شده است.
ابزار تحقیق
دوچرخه کارسنج – ازدوچرخه مدل ERGOMEDIC 894E MONARK برای گرم کردن عمومی قبل از اجرای پروتکل های کششی، استفاده شد.
زمان سنج دستی- از زمان سنج دستی دیجیتالی با مارکQ&Q ساخت کشور چین که زمان را با دقت یک صدم ثانیه اندازه گیری می کرد، برای محاسبه مدت زمان هر پروتکل تحقیق استفاده شد.
زمان سنج پرواز-از Time counter – YAGami – DS-100C- Co LTD برای ثبت زمان پرواز به هنگام اجرای پرش عمودی استفاده شد.
دستگاه الکترومایوگرافی- از دستگاه الکترومایوگرافی هشت کاناله تله متری با الکترودهای سطحی کیا ساخت ایران جهت ثبت تغییرات الکتریکی عضله به هنگام اجرای پرش عمودی وحالت MVC،استفاده شد.
دستگاه دیجی تایزر35 _ از این دستگاه ، جهت تبدیل سیگنال آنالوگ الکترومیوگرافی به سیگنال دیجیتال و نمونه برداری از آن، استفاده شد.
نرم افزار مطلب- از این نرم افزار، جهت محاسبه سطح زیر منحنی سیگنال خام الکترومایوگرافی استفاده شد.
تشک ورزشی- از تشک ورزشی برای خواباندن آزمودنی بر روی آن واجرای کشش ایستا به صورت غیر فعال استفاده شد.
صندلی ونوار پارچه ای محکم- از صندلی وچند تکه نوار پارچه ای محکم (برای نشستن فرد، اعمال مقاومت،وثابت سازی بقیه اعضا)، جهت اجرای آزمون MVC استفاده شد.
ترازوی دیجیتالی – از ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشورآلمان با دقت 05/0کیلوگرم برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها استفاده شد.
قد سنج – از قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت 01/0 سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی ها استفاده شد.
نرم افزارSPSS16 – از نرم افزار SPSS16 برای تجزیه و تحلیل داده های آماری تحقیق استفاده شد.

روش های آماری تحقیق
جهت تجزیه وتحلیل داده ها، آمار توصیفی واستنباطی به کار گرفته شدند. بدین ترتیب که از شاخص های میانگین وانحراف استاندارد برای آمار توصیفی استفاده شد.سپس داده های بدست آمده از آزمودنی هااز طريق آزمون كولوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع آن ها بررسی شدند ودر نهایت روش آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری وآزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه متغیرهای مستقل به کار گرفته شد.

مقدمه
در این فصل، یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر از نظر ویژگیهای آزمودنی ها، شاخص های الکترومایوگرافی و عملکرد پرش عمودی در آزمودنی ها مورد بررسی قرار می گیرند و به همین منظور از آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی
توصیف متغیرهای وابسته در آزمون های تکراری بصورت جدول و نمودار
آمار استنباطی
استفاده از آزمون ANOVA با اندازه های تکراری برای مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر های وابسته در آزمون های تکراری
استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن محل دقیق تفاوت معنی داری در اندازه های تکراری

توصیف متغیرها و بررسی تفاوت بین اندازه های تکراری:
زمان پرواز پرش عمودی
میانگین زمان پرواز پرش عمودی آزمودنی ها در اندازه گیری های مختلف در جدول 2-4 آورده شده است:

جدول1-4: میانگین و انحراف استاندارد زمان پرش عمودی آزمودنی ها در اندازه گیری های تکراری

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع الکترومیوگرافی، جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق، شاخص توده بدنی Next Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، مبانی نظری، فیزیولوژی