مقاله رایگان با موضوع الحاق ایران، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

تنوع ابعاد مربوط به حوزههای سلامتی، به رسالت حق بر سلامتی نائل گردید.
4) علاوه بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به تأمین مراجع اقتصادی فرهنگی و اجتماعی که میبایست به صورتی هدفمند در دستور کار سازمان جهانی قرار گیرند، لازم است نسبت به حق مطالبه نیازهای اصلی دیگر نیز گامی اساسی و جدی با محوریت خدمات اجتماعی برداشت.

***

فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف- کتاب ها
1- آقائي، سيد داود ، مترجم ، ” درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي” ، جلد اول، نوشته گرهارد فن گلان ، نشر ميزان ، چاپ دوم تابستان 1384
2- امیدبخش ،اسفندیار، بیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی، رفعتی، حکیمیان و همکاران. بررسی آثار عضویت جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت، سازمان مدیریت
3- امید بخش، اسفندیار و مسعود طارم سري، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) و بررسی تبعات الحاق ایران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگانی، آذر1381
صنعتی، وزارت صنایع، دي1382
4- ایروانی، محمدجواد، بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی، تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383
5- بزرگی، وحید، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386
6- معاونت امور اقتصادی، سازمان جهانی تجارت و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، 1374
7- بزرگي، وحيد و دكتر علي صباغيان، ترجمه و تدوين، ” جهاني شدن ، فرصتها و چالشها ” نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران ، شركت چاپ و نشر بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،چاپ اول، مرداد 1384
8- بیدآباد، بیژن، آثار کمی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش صنعت ، تهران،1382
9- بیدآباد، بیژن، موانع غیرتعرفه اي در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، تهران ،1381

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، ارزشهای اجتماعی Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی