مقاله رایگان با موضوع افکار عمومی، آموزش سیاسی، جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

است که اطلاعات و آگاهی های لازم را در مورد مسائل گوناگون دارند.».55
جامعه پذیری سیاسی و فعالیت در حزب باعث یادگیری نظم و انضباط اعضای حزب در فعالیتهای حزبی می گردد و هر چه بیشتر روحیه هماهنگی و همکاری را در انجام مسئولیتهایی که ممکن است در آینده از سوی حزب به آنان سپرده شود، تقویت می نماید.
احزاب در مقام ساختارهای تخصصی، نقش مهم و حساب شده ای در جامعه پذیری سیاسی دارند. نظام رقابت حزبی ممکن است انتقادات را متوجه صاحب منصبان دولتی کند ولی اغلب بر حمایت مردم از ساختارها و فرآیندهای اساسی می افزاید. در نظام های رقابتی حزبی، فعالیتهای جامعه پذیری توسط احزاب می تواند افتراق آفرین نیز باشد. ممکن است رهبران در تلاش برای جلب حمایت مردم، به طبقه، زبان، مذهب و دیگر افتراقات قومی متوسل شوند و شهروندان را از این اختلافات آگاه تر سازند.56
احزاب سیاسی به عنوان نهاد سیاسی می توانند یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی در جامعه و همچنین می توانند کانالی مطمئن و قابل اعتماد برای ترویج و تبلیغ فرهنگ سیاسی نظام و حاکمیت باشند، به شرط آنکه از لحاظ اهداف سیاسی و ایدئولوژی حاکم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. اگر نظام حاکم به شکل گیری احزاب اصیل با هدف، دارای ایدئولوژی، صاحب رسالت و مردم سالار معتقد باشد و آنها را به خاطر نقشی که در جامعه پذیری سیاسی دارند مورد توجه قرار دهد، آنان قادر خواهند بود که در گسترش مشارکت سیاسی، آموزش و جهت گیری سیاسی و نهایتاً حفظ نظام، نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای داشته باشند.
گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی
عضویت در احزاب سیاسی که از بازیگران اصلی دموکراسیهای پارلمانی اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. بکارگیری یا استخدام افراد در مناصب مختلف از وظایف حزب است که با توجه به نوع نظام سیاسی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در نظامهای یک حزبی، در کشوری مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق از قبل می بایستی تمام مشاغل اساسی و مهم دولتی، توسط اعضای حزب اشغال گردد در حالی که در کشورهایی که دارای رژیم دموکراسی هستند و چند حزب برای تسخیر قدرت با یکدیگر مبارزه می کنند خواه و ناخواه بکارگیری و استخدام سیاسی، شکل دیگری به خود می گیرد و ممکن است حتی یک فرد بدون وابستگی حزبی متصدی مشاغل دولتی(به غیر از وزارت) گردد.
احزاب، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عمده ترین شیوه مدنی برای راهیابی به مشاغل سیاسی هستند.
بین احزاب و افکار عمومی رابطه متقابلی وجود دارد. گروههای اقلیت نیز، بدون اقدام احزاب که آن را برانگیزد و توسعه دهد، وجود پیدا نمی کنند. قبل از وجود احزاب، افکار عمومی، از خود خیلی مطمئن نیست و تقسیم می گردد. اما بوسیله احزاب از این تشتت و تقسیم جلوگیری می شود و نظر عمومی با صراحت و روشنی ابراز می گردد. احزاب افکار عمومی را تثبیت می نمایند. بدون وجود احزاب، افکار عمومی متغیر است.57
احزاب شکل افکار عمومی را تغییر نمی دهند بلکه تکنیک هایی برای بررسی تجلی افکار عمومی ارائه داده و سازماندهی این افکار را در قالب انطباق منافع عمومی با منافع خصوصی بر عهده می گیرند.
هدف اصلی احزاب سیاسی، جمع آوری هر چه بیشتر اعضا در حزب است و این گرایش با خصلت پارلمانی احزاب تشدید می گردد، زیرا اگر حزبی به دنبال افزایش هر چه بیشتر اعضای خود باشد، پارلمانتاریسم هم به دنبال شمار آرای بیشتری است. بنابراین، صحنه اصلی عملکرد حزب، ناهنجاریها و نارساییهایی است که در استخدام اعضای جدید رخ می نماید. یکی از دشواری های عمده هر حزب سیاسی در انتخاب عضو، لزوم رعایت دو اصل است که با هم در تعارضند. همبستگی میان اعضا که لازمه اش برگزیدن افرادی است که مختصات مشترک دارند و به سبب آن، موجبات تفاهم مشترک و همکاری، اجتناب از برخوردهای تند و اختلاف فراهم می شود.58
اما به نظر می رسد که شرط مختصات مشترک، موجب ایجاد سازمانی بسته متشکل از قشرها یا طبقه خاصی می گردد. در بررسی تشکیلات و سازمان داخلی هر حزب سیاسی، توجه به شرایط عضویت و استخدام آن، اهمیت فراوان دارد.
برخی از احزاب سیاسی بزرگ برای آنکه بتوانند از همه سنخهای اجتماعی عضو بگیرند گرایش دارند تا ساختارشان را تغییر دهند.59
در واقع استخدام حزبی امروزه می تواند به عنوان عامل مهمی در انتخاب کارگزاران و حاکمان در دولت احتمالی و آینده محسوب گردد؛ چرا که کارگزاران امروز، اعضای ناپخته و غیر حرفه ای بودند که با جذب از سوی احزاب و با ورود به حزب کاملاً با حکومت داری و شیوه های حکمرانی آشنایی پیدا کرده اند.
در بلژیک سازمان جوانان که جزئی از تشکیلات احزاب سیاسی این کشور می باشند، نقش تعیین کننده ای در استخدام و بکارگیری اعضا در احزاب بر عهده داشته و از کانال این سازمانها، افراد برجسته ای برای آینده حزب و متعاقباً آینده کشور به صحنه سیاسی معرفی می شوند. نتایج تحقیقاتی که در میان سیاستمداران محلی در بلژیک به عمل آمده، نشان می دهد که بیش از 40 درصد از آنان دوره زندگی سیاسی خود را از بخش جوانان در حزب آغاز کرده اند. البته اخیراً عضوگیری و استخدام سیاسی در احزاب از طریق سازمانهای جوانان در احزاب سیاسی بلژیک رو به افول گذاشته و در صورت تداوم این روند، این فرض تقویت می گردد که روزهای عضویت توده ای در احزاب به سر آمده است.60
گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران
آموزش سیاسی از طریق احزاب سیاسی، امروزه به یکی از مهمترین و اصلی ترین کارویژه های حزبی تبدیل شده است. رسالتی که احزاب در خلال آموزش شهروندان دنبال می کنند تنها با هدف کشاندن مردم پای صندوقهای رأی انجام نمی شود بلکه در وهله اول می خواهند ذهن مردم به ویژه جوانان را که دارای اهمیت بسزایی برای احزاب هستند را به جمع سازمانها و ارگانها و تشکیلات حزبی اضافه کنند و یا حداقل آنها را به جمع رأی دهندگان در انتخابات آینده علاوه نمایند. یکی از طرق آموزش سیاسی شهروندان، اطلاع رسانی درست و بموقع به مردم در مورد تصمیمات و اهداف دولتمردان و اهداف قدرت سیاسی است. نقشی که احزاب در این اطلاع رسانی ایفا می کنند متضمن استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی در سطح گسترده است. مانند بهره گیری از نظام مطبوعاتی و یا کانالهای تلویزیونی که احزاب سیاسی در اختیار دارند و یا خود مبادرت به تأسیس آنها نموده اند.61
احزاب سیاسی با ایجاد فضای نقد و نقادی و تضارب افکار در این رسانه ها، در تبیین افکار عمومی
می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. آموزش از طریق رسانه های جمعی شاید فقط ارتقای دانش شهروندان را بدنبال داشته باشد؛ در حالی که آموزشهای حزبی تا حدود زیادی توأم با عمل و پراتیک تر از سایر آموزشها بوده و به مشارکت سیاسی در حد بالاتری منجر می گردد، زیرا ورود به صحنه سیاست همراه با استراتژی، تاکتیک و شگردهای خاصی می باشد که در مجامع آکادمیک (دانشگاهی و غیر حزبی) کمتر از آن بحث
می شود.62
حزب بی گمان کانون آموزش سیاسی مؤثر است و آموزش سیاسی که حزب می تواند به اعضایش بدهد به هر آموزش سیاسی دیگری برتری دارد، زیرا همیشه کم و بیش آموزش با عمل همگام است. امروزه در جهان اغلب حزب های مهم و ریشه دار، آموزشگاه ها و سازمان های پژوهشی ویژه شان را دارند و در این آموزشگاه ها اعضاء و پیروانشان را آموزش می دهند و افکار عمومی را نیز آگاه ساخته و جهت می دهند. بسیاری از اعضاء که در آغاز ورود به حزب کم آموزش و کم دانش در سیاست بودند با آموزش های حزبی به مردان و زنان سیاسی آگاه و برجسته تبدیل گردیدند و توانستند رهبری حزب را به دست گیرند.63
مثلاً مورد شخصی مثل میتران، در فرانسه 29 سال عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود؛ یعنی نزدیک به سه دهه یک نفر در رده های مختلف حزب سوسیالیت فعالیت می کند. هم اثر پذیر است و هم اثر گذار.64
همچنین، احزاب سیاسی آموزشهای لازم را در موضوعات و ارزشهای سیاسی به رأی دهندگان ارائه
می دهند. فعالان حزبی منافع سیاسی را گوشزد می کنند؛ شهروندان را آگاه می سازند و راه های مؤثر ارائه نظر به دولت را به اعضای خود آموزش می دهند. رهبران حزب با آموزش قواعد دموکراتیک بازی سیاسی به هواداران خود، سبب وفاق و اتفاق نظر می گردند.65
قواعد و آموزشهای حزبی در واقع همان هنر مبارزه سیاسی هستند که ناگزیر بایستی در قالب تشکیلات و کارویژه ها و ارکان حزبی دنبال شوند و چه بسا، بسیاری از اساتید فن و متخصصین عرصه حزبی در عمل بهتر موفق به بکارگیری و استفاده از آموخته های خود نبوده اند، در حالی که فعالان حزبی و آنهایی که در کوره حزب آزموده شده و در صحنه کارزار آبدیده شده اند، بهتر از این اساتید به دقایق امور و روند جریانهای سیاسی واقف باشند.
در انگلستان، کلیساهای غیر محافظه کار، بسیاری از سخنگویان حزب کارگر را در مهارتهای مربوط به فن خطابه و سازمان اجتماعی، آموزش دادند.66
افراد آموزش دیده در احزاب سیاسی کمتر اسیر شایعه و تصمیم گیری های غیر منطقی و احساسی می شوند. آنها می آموزند که بیندیشند و مشورت کنند و آن گاه به تصمیم گیری روی آورند. احزاب می توانند نسبت به آموزش جامعه برای مقابله با توطئه های خارجی و داخلی هوشیاری ایجاد نمایند.
گفتار چهارم- تجمیع منافع
تجمیع منافع که از آن به تألیف منافع هم یاد می کنند، فعالیتی است که طی آن خواسته های افراد و گروه ها در قالب پیشنهادهای مهم برای سیاستگذاری، یک کاسه می شود. پیشنهادهایی مهم محسوب می شوند که حائز منافع چشمگیری باشد. مانند صرف اعتبارات مبارزاتی، دسترسی به رسانه ها، تألیف منافع نقشی است که احزاب در آن دخیل بوده و در این زمینه میدان داری می کنند. احزاب با معرفی نامزدهای خاصی که نماینده سیاست خاصی هم هستند سعی در جذب آراء مردم دارند. تألیف منافع ممکن است در هر دو نوع نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا صورت گیرد. در نظامهای اقتدارگرا، حزب واحد می کوشد تا حمایت شهروندان را نسبت به برنامه ها و نامزدهای حزبی جلب کند و در نظامهای دموکراتیک هم دو یا چند حزب سعی در جذب گروههای نفوذ و رأی دهندگان دارند. در هر دو نظام (اقتدارگرا و دموکراتیک) تألیف منافع در درون احزاب صورت می گیرد.
در نظام های پارلمانی از تألیف منافع و تجمیع خواسته های دو گروه در زمینه سیاستهای اقتصادی و نیز
چانه زنی در مسائل سیاسی مستمر بین گروههای نفوذ بزرگ و متمرکز کارگری و تجاری، احزاب سیاسی و دیوانسالاری، پیوند دهنده سازمانهایی هستند که در دیگر نظام های سیاسی، نقشهای متفاوت و اغلب خصمانه ای در برابر یکدیگر بازی می کنند.
کار اصلی حزب، میانجیگری میان خواسته ها و منافع متفاوت و متعارض میان گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و بیان آنها به لحاظ سیاسی است. اگر حزب را پدیده ای اجتماعی بدانیم، ضرورت آن را باید در لزوم مشارکت سیاسی بر مبنای ارزشهای سیاسی و شناخت هویت ملی جستجو کنیم. تأثیری که احزاب سیاسی در مسأله مشارکت دارند، متفاوت است.
احزاب سیاسی ائتلاف تشکیل می دهند تا در میان صاحبان منافع متعارض به چانه زنی بپردازند. آنها در اولویتهای متنوع و گوناگون حامیان متعصب خویش را جمع نمی کنند. احزاب سیاسی منافع متضاد و متفاوت را در یک کانون جمع کرده و به شکل یک تصمیم عمومی در می آورند که بیانگر نیات و
خواسته های مشترک است.
بیان و تجمیع خواسته ها و تقاضاها، به این معنا که تقاضاهایی که بر اساس بیان خواسته ها جمع گردیده به صورت خط مشی های کلی تنظیم می گردد و به عنوان سیاستهایی اعلام می شود.
دانیل لوئی سلر، نویسنده فرانسوی نیز معتقد است که احزاب سیاسی نماینده تضادهای موجود در جامعه اند و نقش میانجی را بین مردم و زمامداران بر عهده دارند.67
برای تحلیل نقش احزاب رقابتی در زمینه تجمیع منافع، باید نه تنها تک تک احزاب، بلکه همچنین ساختار احزاب، هیأت رأی دهندگان، قوانین انتخابات، و نهادهای سیاستگذاری را که در یک نظام رقابت آمیز حزبی با یکدیگر تعامل دارند مدنظر قرار دهیم. در یک نظام رقابت آمیز حزبی، تجمیع منافع نوعاً در یک یا چند سطح صورت می گیرد. مثلاً در درون تک تک احزاب مانند وقتی که حزب،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه پذیری سیاسی، جامعه پذیری، ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون اساسی، نظام سیاسی، ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی