مقاله رایگان با موضوع استان اصفهان، جذب سپرده، کارآیی مالی، بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

نمودار( 4-1 ) توزیع پراکندگی تعداد کارکنان به ازای هر شعبه………………………………………………………………76
نمودار( 4-2 ) توزیع پراکندگی هزینه های جاری به ازای هر شعبه…………………………………………………………77
نمودار( 4-3 ) توزیع پراکندگی سود سپرده ها به ازای هر شعبه………………………………………………………………77
نمودار( 4-4 ) توزیع پراکندگی معوقات بانکی به ازای هر شعبه…………………………………………………………………………78
نمودار( 4-5 ) توزیع پراکندگی درآمد تسهیلات بانکی به ازای هر شعبه……………………………………………………………..78
نمودار( 4-6 ) توزیع پراکندگی سپرده های بانکی به ازای هر شعبه…………………………………………………………79
نمودار( 4-7 ) توزیع کارآیی مالی شعبه های بانک کشاورزی استان اصفهان……………………………………………..83
نمودار( 4-8 ) توزیع سپرده های مورد انتظار هر شعبه…………………………………………………………………………..95

چكيده:
هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر ‌کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار، بر مبنای داده‌های تاریخی مبتنی بر عملکرد همه شعبه هاي استان سال مالی منتهی به 29/12/1393 بوده‌است. به ازای هر شعبه تعداد کارکنان به نفر، هزینه های جاری سالیانه به میلیون ریال، سود پرداختی به سپرده ها و نهایتا معوقات بانکی به عنوان نهاده های هر شعبه و از طرف دیگر درآمد اعطای تسهیلات به میلیون ریال و سپرده های جذب شده به میلیون ریال به عنوان ستانده های هر شعبه تعریف شده اند. نتایج نشان‌داد که ازبين شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، 24 شعبه یا کمتر از 17 درصد از کل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با اختیار اندازه یک یا 100 درصد، کارآ تلقی و سایر شعب با اختیار اندازه کمتر از 100 درصد ناکارآمد شناخته شده اند. شعبه 5069 با 72 مرتبه بیشترین مرجعیت را در ارزیابی کارآیی عملکرد مالی دیگر شعب استانی داشته و شعبه های 5051 و 5067 و 5094 و 5100 با یک مرتبه کمترین مرجعیت را صرفا در ارزیابی کارآیی مالی خود ایفا کرده اند. به ترتیب الف) معوقات بانکی، ب) درآمد ناکافی به نسبت هزینه ها و منابع مورد استفاده ج)سپرده ناکافی، د) هزینه های جاری اضافی ه) مازاد نیروی انسانی بر ناكارآمدي شعب موثر بوده اند. علاوه بر اين 75 تا 79 درصد از کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی در سایه تامین سپرده های مورد انتظار تحقق یافته است.

واژه هاي كليدي:
تحليل پوششي داده ها، كارآيي مالي، سپرده هاي مورد انتظار، شعبه بانكي

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
از وظايف اساسي مديريت كنترل و نظارت است كه طي آن اهداف و معيارها تعريف، عملكرد واقعي اندازه گيري، نتايج اندازه گيري با اهداف مورد انتظار و مبتني بر معيارهاي ارزشي مورد مقايسه قرار گرفته، بر اساس مقايسه انجام شده و تحليل فاصله انحرافات از انتظارات محاسبه و با تحليل علل يا عوامل موثر برآن نسبت به اقدامات اصلاحي يا تعديل و تجديد نظر در اهداف تصميم گيري مي شود.(رضاييان 1385)
ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از گام هاي اساسي در كنترل و نطارت مي تواند به يكي از روش هاي ارزيابي فرآيندي يا ارزيابي كمي صورت گيرد. طي روش اول بر مبناي تحليل هاي فني يا بهره گيري از تجارب ديگران بايدها و نبايدهاي مطلوب، تقدم و تاخرهاي منطقي و رويه هاي مورد انتظار تعريف و فرآيند واقعي عملكرد اندازه گيري و نتايج سنجش با رويه هاي مطلوب مقايسه و انحرافات از رويه هاي مطلوب تحليل و عوامل موثر برآن شناسايي و مبتني بر آن نسبت به اصلاح عملكرد يا بهبود رويه ها مبادرت مي شود. بر مبناي روش دوم، كم و كيف فرآيند به عنوان جعبه سياه سيستم سازماني تلقي و مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. به جاي آن به ارزيابي عملكرد مبتني بر نهاده ها و ستانده ها يا به تعبيري ورودي ها و خروجي هاي سيستم به جهت قابليت كمي كردن آن ها مبادرت مي شود. در اين ارزيابي در مقايسه نهاده ها و ستانده هاي واقعي سازمان مورد ارزيابي با نهاده ها و ستانده هاي مورد انتظار نسبت به ارزيابي عملكرد اقدام مي شود.(دراكر 2007)
يكي از روش هاي ارزيابي كمي كارآيي است كه بر مبناي تلقي سازمان مورد ارزيابي به عنوان واحد تصميم گيري(DMU) از تركيب نهاده ها و ستانده ها نسبتي تعريف و در مقايسه با نسبت ايده آل نسبت به تحليل عملكرد قضاوت مي شود. نسبت ايده آل مي تواند بر مبناي انتظارات يا متوسط يا نقاط افراطي عملكرد ديگران سنجيده و به صورت نسبي بين صفر و يك به عنوان معيار كارآيي تعريف شود. در اين صورت واحدي كه اندازه يك يا صد درصد را به خود اختصاص دهد كارآ و ديگر واحدها ناكارآ تلقي خواهند شد. روش تحليل كارآيي مبتني بر اين رويه مبتني بر تحليل هم ارزي (فارل 1956) و ابداع تحليل پوششي داده ها(چارنز، كوپر و رودز 1997) ابداع و طي دهه هاي اخير كاربرد گسترده اي يافته است.
بررسی پیشینه ارزيابي عملكرد در حوزه بانك ها نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مديران و سياست گزاران بانك و واحدهاي تحت مديريت به عنوان شعب در زمينه هاي نطارت و هدايت، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموما بر مبناي اندازه گيري كارايي شعب بانكي و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر سود، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به ارزيابي عملكرد مبتني بر يكي از روش هاي تحليل شاخص عملكرد، اقتصادسنجي يا تحليل پوششي داده ها به تنهايي يا به كارگيري و تحليل مقايسه اي نتايج به دست آمده پرداخته اند. در دسته اي ديگر از تحقيقات صرفا هدف تعيين كارايي و عوامل موثر كارآيي مبادرت شده و كمتر به ارتباط كارآيي يا تاثير آن بر معيارهايي چون جذب سپرده ها توجه شده است.(كاشاني 1380)
هدف از این تحقیق به کارگیری روش تحليل پوششي داده ها در ارزيابي كارآيي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان و سنجش تاثير آن بر جذب سپرده ها بوده است. در اين ارزيابي مبتني بر ادبيات تحقيق، نهاده ها و ستانده هاي اساسي شناسايي و بر مبناي عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1393 و در سنجش مقايسه اي شعب اندازه كارايي هر شعبه تعيين و بر اين اساس نسبت به رتبه بندي شعب تحليل شده است. در ادامه تاثير كارآيي شعب مورد ارزيابي را بر ميزان جذب سپزده ها بررسي شده است.
در تحليل عوامل موثر بر كارآمدي هر يك از شعب مورد ارزيابي از تحليل فاصله مبتني بر كمبود هاي متناظر با نهاده ها يا مازاد متناظر با ستانده ها و گروه هاي مرجع بهره گرفته شده است. به جهت محرمانه بودن داده هاي عملكردي و نتايج مربوط به آن و به اصرار مديريت عاليه بانك از كدبندي شعب استفاده شده و از افشاي نام شعب متناظر با نهاده ها و ستانده ها و نتايج كارآيي اجتناب شده است.

2-1-طرح مسئله تحقیق
خصوصي سازي برخي از بانك هاي دولتي، شكل گيري بانك هاي خصوصي در سال هاي اخير، اتخاذ و ابلاغ سياست هاي واحد در ارتباط با نظام بانكي، شرايط اقتصادي ركودي-تورمي و …شرايط پيچيده رقابتي را براي فعاليت هاي بانكي فراهم ساخته است. لذا در اين شرايط براي تداوم فعاليت و ادامه حيات بانك ها كارآيي مالي شعب امري ضروري است. گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می‌نماید که به روش‌های کارآمد علمی – کاربردی، تعادل بین نهاده‌ها و ستاده های سازمان ایجاد شده و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام شود. بدیهی است دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت های مذکور آن چه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر ونهایتا طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود.
افزایش کارائی مستلزم شناخت و این مهم مستلزم اندازه گیری است. اندازه گیری؛ (1) موجبات شناسائی عوامل موثر در بهبود کارائی را فراهم می‌سازد، (2) در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند،(3) مدیریت را در شناخت فراگیر و موثر نواحی مسأله دار یاری می‌کند، (4) اطلاعات با ارزش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد.(چارنز، كوپر و رودز 1996)
بدون یک سیستم مناسب اندازه گیری کارائی ، نمی‌توان انگیزه‌ها و روابط کاری را بهبود بخشید. اندازه گیری کارایی و استقرار سیستم مربوط باید جزء اولویت‌های نخست سازمان باشد. یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر امور جاری مجموعه تحت نظارت اوست و اندازه گیری و ارزیابی کارائی از آن جهت که نتایج را به صورت کمی بیان می‌کند بهترین وسیله کنترل عملکرد هر سازمان به شمار می‌رود.
روش‌های پارامتریک بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی و تئوری‌ اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با استفاده از داده‌های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض در نظر گرفته، تخمین زده می‌شود وبا توجه به تابع مذکور ، کارائی محاسبه می‌گردد ولی روش ناپارامتریک بر اساس یک سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می‌باشد در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود، ایجاد می‌گردد.(فارل1957)
مفهوم کارائی را برای اولین بار کوپمنز ودبرو در سال 1957Koopmans & Debreu)) به اقتصاد خرد اضافه گردید. شواهد تجربی نشان می‌دهند که همه مؤسسات همیشه در نقطه بهینه فعالیت نمی‌کنند. از این رو، همه آن‌ها در حداقل کردن استفاده از نهاده‌ها با فرض تولید مقدار ثابت محصول و سطح تکنولوژی مفروض نبوده و از لحاظ فنی، با نا کارائی مواجهند.
لذا بر مبناي چارچوب کلي تعريف شده در مقدمه تحقيق يکي از وظايف اساسي مديريت، کنترل يا نظارت بر عملکرد، اطلاع از وضعيت عملکرد و در صورت لزوم تعديل اهداف يا اصلاح عملکرد است.
اين ارزيابي در حالت کمي غالباً به دليل تعدد داده‌ها و ستاده ها در هر سازمان يا شعبه مورد ارزيابي کار دشواري است. اشکال اساسي در ارزيابي هم سنخي، همگن يا متجانس نبودن داده‌ها و ستاده ها و در نتيجه عدم تلفيق آن‌ها با يکديگر است.
امروزه روش مدل‌سازی رياضي به نام تحليل پوشش داده‌ها، هم زمان همه داده‌ها و ستاده ها بدون نياز به يک معيار ارزشي جهت تلفيق داده‌ها و ستاده ها و بدون نياز به پيش داوري نسبت شکل داده‌ها فراهم ساخته است.
طي سال هاي اخير با عنايت به رقابتي شدن فعاليت در حوزه پول و اعتبار از يك طرف و فعاليت تخصصي بانك كشاورزي از طرف ديگر اعطاي تسهيلات و حمايت از سرمايه گذاري هاي بانك كشاورزي را با چالش مواجه ساخته است. عمده ترين منبع اعطاي تسهيلات در اين بانك، جذب سپرده هاي اشخاص حقيقي است. مسأله اصلي تحقيق حاضر، نحوه انتخاب داده‌ها يا ستاده ها در قلمرو تحقيق بر مبناي ادبيات تحقيق در حوزه ارزيابي عملکرد شعب، محاسبات لازم به ازای هر يک از روش‌های تحليل پوششي داده‌ها و اقتصاد سنجی، تحليل نتايج و شناسايي عوامل موثر بر شعب مورد ارزيابي و در نهايت اندازه گيري تاثير كارآيي هر شعبه بر ميزان سپرده جذب شده بوده است. تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:
” کارآیی مالی شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار آن ها چه تاثيري دارند؟”

3-1- ضرورت واهمیت تحقیق
از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جذب سپرده، کارآیی مالی، توزیع فراوانی، سپرده های مورد انتظار Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، جذب سپرده، استان اصفهان، تحلیل پوششی