مقاله رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، جهت گیری هدف

دانلود پایان نامه ارشد

تسلطی- اجتنابی با جهت‌گیری عملکردی- اجتنابی در مورد معیار یا استاندارد مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد متفاوت است. اگرچه معیار جهت‌گیری تسلطی- اجتنابی با “وظیفه” مرتبط است، مرجع ارزیابی جهت‌گیری عملکردی- اجتنابی با “دیگران” ارتباط دارد. وجه شباهت این دو رویکرد اجتنابی آن است که محور تمرکز در هر دو، ترس منفی از شکست است (میوس و همکاران، 2009).

2-1-1-1-3- اهداف عملکردی-گرایشی

به موجب این اهداف، یادگیرنده برای نشان دادن استعدادش تلاش می‌کند و در جستجوی قضاوت‌های مطلوب سایرین در مورد خود می‌باشد (الیوت و چرچ، 1997). جهت گیری هدف عملکردی- گرایشی، بر تایید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی تاکید دارد. محوریت این جهت‌گیری بر کسب قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسه‌های اجتماعی (بهتر از دیگران بودن)، قرار دارد (کاپلان و میدلتون،2002؛ به نقل از زارع و سامانی، 1387). الیوت (1999)، عنوان کرده است که در جهت‌گیری عملکردی-گرایشی، دانش‌آموز تمایل دارد اهدافی را که در جامعه به عنوان هنجار شایستگی تلقی می‌شود پیگیری و دنبال کند، یعنی تاکید بر مقایسه‌ی خود با دیگران جهت ابراز و اثبات توانایی و شایستگی خود (سعدی خانی، 1385). افراد با جهت‌گیری عملکردی- گرایشی به صورت مثبت برای نشان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله