مقاله رایگان با موضوع اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب فراگیر، جهت گیری هدف، اهداف پیشرفت

دانلود پایان نامه ارشد

خرده‌ مقیاس‌های پرسشنامه‌ی اهداف پیشرفت
خرده مقیاس
دامنه ضرایب همبستگی
جهت گیری هدف عملکردی- گرایشی
74/0 – 36/0
جهت‌گیری هدف تسلطی- گرایشی
72/0 – 59/0
جهت‌گیری هدف عملکردی- اجتنابی
72/0 – 52/0
جهت‌گیری هدف تسلطی- اجتنابی
78/0 – 61/0

3-4-2- پرسشنامه‌ی تاب‌آوری147 (CD-RISC)

در این تحقیق برای اندازه گیری تاب‌آوری، پرسشنامه‌ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه را کانر و دیویدسون (2003) با مرور منابع پژوهشی سال‌های 1979- 1991 در حوزه‌ی تاب‌آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسشنامه در شش گروه جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی روان‌پزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان این پرسشنامه بر این عقیده‌اند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب‌آور از غیرتاب‌آور در گروه‌های بالینی و غیر بالینی بوده و می‌تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد (محمدی، 1384).
اين پرسشنامه، شامل 25 سؤال است و به جهت اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تهديد، تهيه شده است. براي هر سؤال، طيف درجه بندي پنج گزينه اي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه