مقاله رایگان با موضوع اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

بردارنده اهمیت مواردی هست که ذیل آن قرار گرفته است.
اما تعداد دیگری از کتابهای متقدمِ اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت که از آن کتابها شواهدی استخراج و در 13دسته گنجانده شد که عبارتند از: سوالت تفسیری از اهل کتاب، سوالات حاوی افعال و اعمال، سوالات حاوی مسائل فکری و اعتقادی، رفع اختلاف قرائت قرآن، توسط رأی اهلکتاب، شواهد در توصیف پیامبر( و امت ایشان، انذار و نصیحتهای درخواستی عمر از کعب، نقلهای مستقل و بدون مقدمهی کعب، غیبگویهای کعب نسبت به عمر و تأیید او، اعلم مردم از دیدگاه کعب، آموزههای کعبالاحبار برای صحابه، بزرگداشت شهرهای خاص توسط کعب، نمونههایی از داستان سرائیهای کعب، کتابهای که مورد بررسی قرار گرفت و در آنها شاهدی یافتیم عبارتند از: المصنف عبدالرزاق؛ جامع البیان العلم؛ تاریخ طبری؛ معجم البلدان؛ مستدرک نیشابوری حاکم؛ حلیهالاولیاء؛ مختصر تاریخدمشق؛ اسدالغابه؛ التسهیل الی علوم التنزیل؛ تذکره الحفاظ؛ البدایه و النهایه ابنکثیر؛ تاریخ مکه؛ تاریخ مدینه؛ الدرالمنثور.
آن دسته از کتبی که مورد بررسی قرار گرفت اما شواهد لازم در آنها یافت نشد؛ عبارتند از: مجمع الزواید؛ المنتظم؛ معرفته الصحابه لأبی نعیم؛ بهجه المجالس.
با بررسی شواهد استخراج شده به راحتی میتوان میزان اهمیتِ سوالهای پرسیده شده را بررسی کرده و فرضیههای موافقان مراجعه به اهلکتاب را واکاوی نمود؛ که متأسفانه نتیجهی حاصلهی چیزی جز توجیهگری برای نیکو جلوه دادنِ عملکرد خلفا، نیست.
ما در شواهد جمعآوری شده شاهد القائات آموزههای اهلکتاب هستیم و حتی مواردی که متأسفانه صحابه خود به دنبال این افراد فرستاده تا تفسیر آیه و یا اختلافِ قرائتی از آیات قرآن را برای آنها اصلاح کند و این همه جای سوال است که چگونه میشود با وجود اصحاب خوش نام و عالمی چون علی ( و ابنعباس، باز برای رفع سوال به تازه مسلمانان مراجعه کرد.
در این موارد و شواهد خبری از گزارشهایی که از تطبیق اقوالِ اهلکتاب با آیه ها و یا حدیث پیامبر( را نشان دهد، نیست و متأسفانه شاهدیابی هم دیده نمیشود. صحنههای مکرری که مفتی در حال صدور فتوی دیده میشود و سوال کننده نیز جوابش را میگیرد.
توجیهات صاحبنظران اهلسنت درباره نوع و علت مراجعات به علماء اهلکتاب هرگز قابل قبول و اثبات شدنی نیستند. مراجعه به اهلکتاب طبق نص صریح سنت پیامبر ( ممنوع بوده و آنها که مراجعه کردند امر خلافی را مرتکب شدهاند و توجیهات متأخران برای دفاع از آنها بدون سند و مدرک است و دلایل مطرح شده هرگز قدرت تبرئه این افراد را ندارد.
خلیفه دوم با سابقه جدیتی که در اجرای قانون منع نگارش حدیث نبوی از خود نشان داده است توقع ما را در برخورد با این انحراف دینی بالا می برد اما گویا او نه تنها در مقابل گسترش حدیث اهلکتاب نرمش به خرج میدهد، بلکه با آنها همراه شده و از قصهسرایی هایشان استقبال میکند و شرایط اجتماعی و سیاسی را از همه لحاظ برایشان مساعد کرده تا با آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا حضور پر رنگ این افراد را از عصر خلیفهی دوم به بعد شاهد هستیم.

نتیجهگیری نهایی
ماحصل این پژوهش پاسخ به سوالاتی دربارهی علت و نوع مراجعات به اهلکتاب بود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حکومت اموی، امیرالمومنین، خلفای راشدین، ناسخ و منسوخ Next Entries دانلود پایان نامه درباره 1.30.2.شططا، روایات...........................................................................................................85، 30.2.شططا..................................................................................................................................85، لغت...................................................................................................................84