مقاله درمورد and، Power، of، pp.

دانلود پایان نامه ارشد

[2] ح. محسني و ا. رحيم پور، “روشهاي نوين مانيتورينگ ترانسفورماتور”، انتشاراتدانشگاه زنجان ، شمارة استاندارد بين المللي كتاب 08-8885-964-978، مهر 1385، زنجان، ايران
[3] ح. محسني و ا. رحيم پور، “محاسبة توزيع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقـالي د ر سـيم پيچهـاي ترانسفورماتور”، ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران،ارديبهشت 1377، تهران، ايران

منابع لاتين

[4] J. Christian, K. Feser, U. Sundermann and T. Leibfried, „Diagnostics of Power Transformers by using the Transfer Function Method”, 11-th International Symposium on High Voltage Engineering, London, England, 22-27 August 1999, Vol.1, No.467, pp. 37-40

[5] G.B. Gharehpetian, H. Mohseni and K. Möller, „Hybrid Modelling of Inhomogeneous Transformer Windings for Very Fast Transient Overvoltage Studies”, IEEE Transactions on Power Delivery, January 1998, Vol.13, No.1, pp. 157-163

[6] F. De León and A. Semlyen, „Time Domain Modeling of Eddy Current Effects for Transformer Transients”, IEEE Transactions on Power Delivery, January 1993, Vol.8, No.1, pp. 271-280

[7] K. Feser, B. Feuchter, M. Lauersdorf and T. Leibfried, „General Trends in Condition Monitoring of Electrical Insulation”, IEEE International Symposium on Electrical Power Engineering, Stockholm, Sweden, 18-22 June 1995, pp. 104-109

[8] M. Darveniza, T.K. Saha, D.J.T. Hill and T.T. Le, „Investigations into Effective Methods for Assessing the Condition of Insulation in Aged Power Transformers”, IEEE Transactions on Power Delivery, October 1998, Vol.13, No.4, pp. 1214-1223

[9] K. Feser, B. Feuchter, M. Lauersdorf and T. Leibfried, „General Trends in Condition Monitoring of Electrical Insulation”, IEEE International Symposium on Electrical Power Engineering, Stockholm, Sweden, 18-22 June 1995, pp. 104-109

[10] C. Bengtsson, „Status and Trends in Transformer Monitoring”, IEEE Transactions on Power Delivery, July 1996, Vol.11, No.3, pp. 1379-1384

[11] M.J.heathcote, ,, The J&P Transformer Book ,, 12-th edition , Newnes, Oxford, 1998 , ISBN 07506 1158 8

[12] M.S.A. Minhas, J.P. Reynders and P.J. de Klerk, „Failures in Power System Transformers and Appropriate Monitoring Techniques”, 11-th International Symposium on High Voltage Engineering, London, England, 22-27 August 1999, Vol.1, No.467, pp. 94-97

[13] T. Leibfried and K. Feser, „Monitoring of Power Transformers using the
Transfer Function Method”, IEEE Transactions on Power Delivery, October 1999, Vol.14, No.4, pp. 1333-1341

[14] T. Hasman, V. Kvasnicka and J. Totev, „Sensitivity of Methods for Diagnostics of Power Transformer Windings”, 11-th International Symposium on High Voltage Engineering, London, England, 22-27 August 1999, Vol.5, No.467, pp. 244-247

[15] K. Feser, J. Christian, C. Neumann, U. Sundermann, T. Leibfried, A. Kachler and M. Loppacher, „The Transfer Function Method for Detection of Winding Displacements on Power Transformers after Transport, Short Circuit or 30 Years of Service”, CIGRE, Session 2000, WG 33-04

[16] Islam, S.M. ” Detection of shorted turns and winding movements in large power transformers using frequency response analysis” Power Engineering Society Winter Meeting, IEEE, Vol.3, 23-27 Jan. 2000

[17] Tenbohlen. S, S.Ryder. “Making Frequency Response Analysis measurement: a Comparison of the Swept frequency and Impulse Response Methods”, Proceedings of 13th International Symposium on High Voltag Engineering, Delft, Netherlands, 2003

[18] J. Christian, K. Feser, “Procedures for Detecting Winding Displacements Power Transformers by the Transfer Function Method,” IEEE Trans. Power Delivery Vol.19, no.1, January 2004

[19] M. Wang, A.J. Vandermaar and K. Srivastava, „Condition Monitoring of Transformers in Service by the Low Voltage Impulse Test Method”, 11-th International Symposium on High Voltage Engineering, London, England, 23-27
August 1999, Vol.1, No.467, pp. 45-48

[20] R. Malewski and B. Poulin, „Impulse Testing of Power Transformers using the Transfer Function Method”, IEEE Transactions on Power Delivery, April 1988, Vol.3, No.2, pp. 476-489

[21] A. Miki, T. Hosoya and K. Okuyama, „A Calculation Method for Impulse Voltage Distribution and Transferred Voltage in Transformer Windings”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, May/June 1978, Vol.PAS-97, No.3, pp. 930-939

[22] T. Leibfried and K. Feser, „A New Method for Evaluating Transfer Functions of Power Transformers”, 10-th International Symposium on High Voltage Engineering, Montreal, Quebec, Canada, 25-29 August 1997, Vol.4, pp. 127-130

[23] J. Christian, K. Feser, “Procedures for Detecting Winding Displacements Power
Transformers by the Transfer Function Method,” IEEE Trans. Power Delivery Vol.19, no.1, January 2004

[24] J. Christian, K. Feser, U. Sundermann and T. Leibfried, „Diagnostics of Power Transformers by using the Transfer Function Method”, 11-th International Symposium on High Voltage Engineering, London, England, 22-27 August 1999, Vol.1, No.467, pp. 37-40

[25] R.C. Degeneff, „A General Method for Determining Resonances in Transformer Windings”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, March/April 1977, Vol.PAS-96, No.2, pp. 423-430

[26] V.Maslov,”Moisture and Water Resistance of Electrical Insulation”, Mir Publishers, 1975

[27] R.Wimmer, K.Feser, J.christian, ” Reproductibility of Transfer Function Results” Proceedings of 13th International Symposium on High Voltage Engineering, Delft, Netherlands,2003

[28] T. Leibfried and K. Feser, „Insulation Diagnostics of Transformers by Means of the Transfer Function Method”, 8-th International Symposium on High Voltage Engineering, Yokohama, Japan, 23-27 August 1993, Vol.3, pp. 129-132

[29] S.M. Islam, K.M. Coates and G. Ledwich, „Identification of High Frequency Transformer Equivalent Circuit using Matlab from Frequency Domain Data”, IEEE
Industry Applications Society, Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, 5-9 October 1997, pp. 357-364

[30] R.C. Degeneff, M. Vakilian, M. Guttierez, P. Soderberg, P.J. McKenny, R.S. Girgis, J.M. Schneider and J.H. Provanzana, „Modeling Power Transformers for Transient Voltage Calculations”, CIGRE, Session 1992, WG 12-304

[31] G.W. Swift, „Power Transformer Core Behavior under Transient Conditions”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, September/April 1971, Vol.PAS-90, No.5, pp. 2206-2210

[32] M. Vakilian, R.C. Degeneff and M. Kupferschmid, „Computing the Internal Transient Voltage Response of a Transformer with a Nonlinear Core Using Gear’s Method, Part 2: Verification”, IEEE Transactions on Power Systems, May 1995, Vol.10, No.2, pp. 702-708

[33] A. Miki, T. Hosoya and K. Okuyama, „A Calculation Method for Impulse Voltage Distribution and Transferred Voltage in Transformer Windings”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, May/June 1978, Vol.PAS-97, No.3, pp. 930-939

[34] G.B. Gharehpetian, H. Mohseni and K. Möller, „Hybrid Modelling of Inhomogeneous Transformer Windings for Very Fast Transient Overvoltage Studies”, IEEE Transactions on Power Delivery, January 1998, Vol.13, No.1, pp. 157-163

[35] G.B. Gharehpetian, „Resonance Phenomena in Inhomogeneous Transformer Windings Due to Fast Transients”, 9-th International Symposium on High Voltage Engineering, Graz, Austria, 28 August-1 September 1995, Vol.6, No.6756

[36] O. Breien and I. Johansen, „Attenuation of Travelling Waves in Single-Phase High-Voltage Cables”, IEE Proceedings, June 1971, Vol.118, No.6, pp. 787-793

[37] G.M. Stein, „A Study of the Initial Surge Distribution in Concentric Transformer Windings”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, September 1964, Vol.PAS-83, pp. 877-893

[38] K. Karsai, D. Kerényi and L. Kiss, „Large Power Transformers”, Elsevier
Science Publishing Company, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1987

[39] A. Gray, „Absolute Measurements in Electricity and Magnetism” Dover
Publications, New York, 1967

[40] E. Rahimpouri ,J.Christian , K. Fese and,H.Mohseni „Transfer Function Method to Diagnose Axial Displacement and Radial Deformation of Transformer Windings”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, April 2003, Vol.18, No.2, pp. 930-939

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد نقطه تقاطع Next Entries پایان نامه درباره روش تحقیق، حل اختلاف، اسناد و املاک، ثبت اسناد