مقاله درمورد کسب و کار، ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

و مطابقت آن با نیازهای سازمان
– انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی و … در انجام پروژه
– انجام برآوردهای دقیق از زمان، هزینه، نیروی انسانی و …
– تعریف شاخصهای ارزیابی نتایج پروژه
– مطالعه نا دقیق محیطهای مؤثر سازمان
– نبود متدولوژی مشخص
عدم استفاده یا بکارگیری غیر مؤثر تکنولوژی اطلاعات
– عدم اجرای طرح پیشنهاد
– بکارگیری ناقص و غیرکارآمد ابزارهای مهندسی مجدد(مستند سازی، تحلیل، بهبود) عدم اجرا
– ارائه آموزشهای لازم قبل، حین و بعد از اجرای پروژه
– عدم شناخت ذینفعان و مشتریان سازمان
مراحل اجرا
– کسب شناخت کامل از سازمان
– طی مراحل مختلف انجام پروژه براساس متدولوژی های مشخص و بکارگیری کامل و مناسب ابزار و تکنیکهای مطرح در مراحل مختلف اجرای پروژه
– طراحی آموزشهای لازم برای پرسنل و مدیران سازمان در مقاطع مختلف
– اجرای نتایج و ارزیابی دقیق اجرای نتایج پروزه
– توجه به نیازهای مشتریان
– ضعف نسبی گروه مشاور
– عدم تجهیز تیمهای همکار در اجرای پروژه
– تأثیرپذیری مشاورین از گروه های قدرت در سازمان و خارج آن
گروه مشاور
– انتخاب مشاوران مناسب
– سازماندهی تیمهای با تجربه و مرکب از افراد فعال سازمان و کارشناسان با تجربه
– استقلال مشاوران در ارائه نتایج
– همکاری و تعامل تنگاتنگ سازمان و مشاورین
– ایده آل گرا و غیر اجرایی بودن طرح پیشنهادی
– نبود نگاه مشتری مدارانه در طرح
-عدم انعطاف پذیری فرآیندهای طراحی شده
– عدم توجه به تکنولوژی اطلاعات
بهبود و راهکارهای ارائه شده
– در نظر گرفتن محیطهای قانونی، فرهنگی و کاری سازمان در ارائه طرحهای پیشنهادی
– در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریان سازمان و فرآیندها در طراحی آنها
– طراحی انعطاف پذیر فرآیندها جهت ایجاد قابلیت بکارگیری آنها در بلند مدت
– وجود بسترهای مناسب تکنولوژی اطلاعات در سازمان
عوامل محیطی
– کنترلهای شدید رسمی و قانونی
– محدودیتهای زیاد و روشهای اجرایی و فضاهای عملیاتی سازمان از سوی محیط
– تعدد و پراکندگی مراجع خارجی که سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد
– انتسابهای سیاسی که منجر به توقف برنامه های پروژه می شود
محیط
– وجود استراتژی های مناسب برای کنترل و تعامل با عوامل محیطی
– انعطاف پذیری ساختار و فرایند های سازمانی برای مواجه شدن با محیط

شكل 2- 12- مدل تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر پروژه های مهندسی مجدد
منبع : زارعی و فرکیش (1384)

2-22-21- دیدگاه ریجرز و منسار
ریجرز و منسار166 (2005) بهترین راهکارهای167 مؤثر بر پیاده سازی BPR را شناسایی کرده اند. در ذیل به شرح تحقیق آنها پرداخته می شود :
قبل از ارائه بهترین راهکارها ابتدا می باید به زمینه ها و بخشهایی که در باز مهندسی فرآیندها مورد توجه قرار دارند، پرداخته شود. به طور کلی می توان آنها را در 6 طبقه بندی معرفی کرد :

• مشتریان داخلی يا خارجی فرآیند کسب وکار
• محصولات (یا خدمات) توليد شده بوسيله فرآیند كسب و كار
• فرآیند کسب و کار از دو منظر،
الف) ديدگاه عملیاتی168 : عمليات جريان كار چگونه پیاده شده اند؟(مانند تعداد کارها در یک شغل ، اندازه كارهاي مرتبط، ماهیت کارها، درجه سفارش سازي) و
ب) ديدگاه رفتاری169 : چه زمانی جريان کار اجرا شده است ؟(توالی وظايف، استحكام وظايف، برنامه ريزي مشاغل)
• در نظر گرفتن شركت كنندگان170 در فرآیند کسب و کار :
الف) ساختار سازمانی (عناصر شامل : نقش ها، کاربران، گروه ها، واحد ها و غيره) و
ب) افراد سازمانی (افراد شامل : نمایندگانی که می توانند کارهای محوله جهت اجرا و ارتباط بین آنها را در اختیار داشته باشند)،
• اطلاعاتی که بوسیله فرآیند کسب و کار استفاده و یا ایجاد می شوند.
• تکنولوژی مورد استفاده فرآیند كسب و كار و در نهايت مي توان به محيط خارجي غير از مشتريان اشاره کرد.

در شکل 2- 11چارچوبی از پیاده سازی BPR را با توجه به زمینه ها و بخش هایی که در بازمهندسی فرآیندها مورد توجه قرار دارند، نمایش داده شده است.

شكل 2- 11- چارچوب پياده سازي BPR
منبع : منسار و ریجرز(2005)

2-22-21-1- معرفی تعدادی از بهترین راهکارهای BPR
تعدادی از بهترین راهکارهای BPR توسط ریجرز، منسار و مارير بر اساس چارچوب پياده سازي BPR شناسایی شده اند که در جدول 2- 17 دسته بندی شده و به تعریف مختصری از هر کدام پرداخته شده است (منسار،مریر و ریجرس171،2003).

جدول 2- 17- معرفی تعدادی از بهترین راهکارها

اجزا چارچوب
بهترین راهکارها
شرح
مشتری
کاهش تماس ها172
کاهش تعداد تماس های فیزیکی با مشتریان

بعد عملیات

حذف وظایف173

حذف کردن وظایف غیر ضروری از یک فرآیند
بعد رفتاری
از کار افتاده174
شناخت بخشهای از کار افتاده و ترمیم آنها
ساختار سازمانی
مشارکت عددی175
کمینه کردن تعداد واحدها، گروها و افراد درگیر در یک فرآیند کسب وکار
افراد سازمانی
قدرت و اختیار دادن176
اکثر تصمیم گیری ها را به کارکنان بدهید و مدیریت میانی را کاهش دهید
اطلاعات
ذخیره سازی177
بجای درخواست اطلاعات از یک منبع خارجی، آنرا بوسیله بروز رسانی ذخیره سازید
فناوری
خودکار نمودن کارها178

خودکار نمودن کارها موجب افزایش سرعت در انجام سفارشات با هزینه کم و نتیجه بهتر می شود
محیط خارجی

برون سپاری179

برون سپاری قسمتی یا کل یک فرایند کسب و کار
منبع :منسار،مری و ریجرز (2003)
2-22-22- دیدگاه مائول، ترنفیلد و مائول
مائول180 و همكاران (2003) با بررسي ادبيات موضوع، پنج عامل مؤثر بر پياده سازي BPR را به شرح زير مطرح مي نمايند :
• داشتن یک نگرش استراتژیک
• ایجاد معماری181 فرآیند کسب و کار
• یکپارچگی اندازه گیری عملکرد
• مشارکت دادن عوامل انسانی و سازمانی
• شناسایی نقش فناوری اطلاعات

2-22-23- ديدگاه محققان دانشگاه برونل
به نقل از هلوپيك و همكاران (2000) مركزي براي مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار در دانشگاه برونل182، با هدف بررسي اينكه چگونه مي توان نرخ موفقيت مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار را بهبود يافت تشكيل شده است. آنها پيشنهاد داده اند براي اينكه نرخ موفقيت BPR بهبود يابد بايد همه عوامل مرتبط با آن به شيوه اي نظامند در نظرگرفته شوند. برخي از اين عوامل عبارتند از : نقش IT در تغيير فرآيند كسب و كار به عنوان فعال ساز و اجرا كننده، عوامل انساني و سازماني مرتبط به عنوان مثال، مقاومت در برابر تغيير و يا انگيزه تيم هاي مشاركت كننده در BPR، و اهميت استفاده از تكنيك هاي مدل سازي پويا براي توسعه مدلها از فرآيندهاي قبل از تغييرشان. در شكل 2- 14 برخي از عوامل مؤثر بر موفقيت BPR ارائه شده است (هاپیک،چودری و پاتل183،2000).

شكل 2- 14- موفقيت BPR
منبع :هالوپیک،چودرای و پتال ( (2000

2-22-24- ديدگاه احمد
احمد(2004) عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR را به شرح زير مطرح مي نمايد :
• فرهنگ كارتيمي و كيفيت
• سيستم مديريت كيفيت و پاداش هاي رضايت بخش
• مديريت تغيير
• ساختار تخت و مشاركت كننده
• فناوري اطلاعات/ سيستم اطلاعات
• مديريت پروژه184
• منابع مالي كافي

2-22-25- ديدگاه رينجيم و همكاران
رينجيم، رازالي و هسنان185 (2011) عوامل مؤثر بر پياده سازي BPR را در صنعت بانكداري نيجريه به شرح زير مطرح مي نمايند :
• سرمايه گذاري IT
• همراستايي استراتژي186
• تمركز بر مشتري
• تعهد كاركنان
• ارتباطات مؤثر
• حجم فعاليت هاي مالي
• سيستم پاداش
• تعليم و تربيت
• قابليت هاي IT

2-22-26- ديدگاه ترزيوواسكي و همكاران
ترزيوواسكي187 و همكاران (2003) عوامل مؤثر بر BPR را به شرح زير مطرح مي نمايند :
• استراتژي
• تعهد مديريت ارشد
• فناوري اطلاعات
• بهبود مستمر
• پيامدهاي عملكرد

2-23- بررسی پیشینه تحقیقاتی
در این قسمت ابتدا تحقیقات خارجی انجام شده بطور خلاصه توضیح داده مي شود و بعد تحقیقات انجام شده در ایران مطرح می شود :

2-23-1- تحقيقات خارجي
تحقیقات خارجي بسیاری در ادبیات مهندسی دوباره فرآیندهای کسب و کار وجود دارندکه به طور نمونه عبارتند از :

– المشاری و زئیری (1999)، ديدگاهي كلي نسبت به فرآيند پياده سازي BPR ارائه كرده اند. آنها ادبيات مربوط به عوامل سخت و نرمي كه باعث موفقيت و شكست براي پياده سازي BPR مي شود را مرور كردن و اين عوامل را در داخل زير گروه هايي طبقه بندي كردند و عوامل مؤثر بر موفقيت و شكست BPR را شناساييكرده اند. در نهايت آنها توضيح داده اند كه اين عوامل چگونه فرآيند پياده سازي BPR را تحت تأثير قرار مي دهد. نتايج تحقيقات آنها نشان داده است كه دو بعد نرم شامل؛ سيستم مديريت تغيير، شايستگي مديريت و سه بعد سخت شامل؛ ساختارسازماني، مديريت پروژه BPR، زير ساخت فناوري اطلاعات در پياده سازي BPR مؤثرند.
– كرو و همكاران (2002) در پژوهش خود سطح خطرپذيري تلاش هاي BPR را با بررسي عوامل موفقيت و شكست BPR برآورد كرده اند. نتايج تحقيقات آنها نشان داده است كه عوامل موفقیت در پنج گروه اصلی و در مجموع در هفده زیر عوامل، گروه بندی شده اند. گروهای اصلی ” رهبری یکسان نگر”، ” همکاری در محیط کار”، ” تعهد مدیریت ارشد” ، ” حمایت مدیریتی ” و ” استفاده از IT ” است. عامل شکست فقط به عنوان” مقاومت کارکنان”، با چهار زیر عوامل معرفی شده است.
– مك آدام و دوناگي (1999) به بررسي درك كاركنان دربارة عوامل مؤثر براي پياده سازي موفقيت آميز BPR در بخش دولتي پرداخته اند. روش شناسي پژوهش آنها شامل مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و نظرسنجي هاي كاركنان درون يك سازمان بخش دولتي بزرگ است. نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه بسياري از عوامل مؤثر بر پیاده سازی BPR در بخش خصوصي به همان اندازه در بخش دولتي شناخته شده هستند. نتايج تحقيقات آنها نشان داده است كه مهمترين عوامل پنداشته شده براي موفقيت آميز بودن BPR در بخش دولتي شامل آيتم هايي از قبيل : پشتيباني مديريت ارشد، تعهد و درك BPR، ارتباطات، توانمند سازي و رفع ترس از كوچك سازي است.

– منسار و ريجرز (2005) به مطالعه بهترین راهکارهای موجود در مواجه با چالش های فنی مهندسی مجدد فرآیندهاي كسب و كار پرداخته اند. آنها بر اساس پژوهش هاي پيشين يك چارچوبي را براي كمك به طراحي انتخاب مناسب بهترين راهكارها ارائه كرده اند. چارچوب ارائه شده در ايجاد طرح هاي فرآيند بهبود يافته براي دو سازمان هلندي مورد استفاده قرار گرفت. نتيجه كلي اين است كه اين چارچوب در حمايت از طراحي مجدد فرآيندها مفيد واقع شده است.
در نهايت آنها قبل از ارائه بهترین راهکارها چارچوب ارائه شده را با توجه به زمینه ها و بخش هایی که در بازمهندسی فرآیندها مورد توجه قرار دارند در شش طبقه به شرح زير معرفي كرده اند:

1) مشتریان داخلی يا خارجی فرآیند کسب وکار
2) محصولات (یا خدمات) توليد شده بوسيله فرآیند كسب و كار
3) فرآیند کسب و کار از دو منظر(ديدگاه عملیاتی، ديدگاه رفتاری)
4) در نظر گرفتن شركت كنندگان در فرآیند کسب و کار(ساختار سازمانی، افراد سازمانی)
5) اطلاعاتی که بوسیله فرآیند کسب و کار استفاده و یا ایجاد می شوند.
6) تکنولوژی مورد استفاده فرآیند كسب و كار و در نهايت مي توان به محيط خارجي غير از مشتريان اشاره کرد.
برخي از بهترين راهكارهاي ارائه شده توسط منسار و ريجرز عبارتند از : کاهش تماسها، حذف وظایف از کار افتاده، مشارکت عددی، قدرت و اختیار دادن، ذخیره سازی، خودکار کردن کارها.
– ريجرز و منسار (2007) به بررسی رایجترین188 بهترین راهکارهاي BPR با نظر سنجی از خبرگان و تحلیل گران پرداخته و ضمن شناسایی ده بهترین الگوی برتر به تحلیل آنها پرداختند. جدول 2- 18 فهرستی از رایجترین بهترین راهکارها در BPR است.

جدول 2- 18- رایجترین بهترین راهکارها در BPR

بهترین

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد شبیه سازی، فرهنگ سازی، مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی Next Entries مقاله درمورد جامعه آماری، روش تحقیق، آمادگی برای تغییر، منابع انسانی