مقاله درمورد ژئومورفولوژی، مورفولوژی، مجتمع های مسکونی

دانلود پایان نامه ارشد

– توزيع داشتن تخصص گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-9-: توزيع خبرگي گروه نمونه (كارشناسان) 3
جدول 4-10-توزيع سابقه فعاليت در امر ساخت مجتمع های مسکونی گروه نمونه (بهره برداران) 3
جدول 4-11- توزيع ميزان تحصيلات در گروه نمونه (بهره برداران) 3
جدول 4-12- توزيع سن در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
جدول 4-13- توزيع فروانی در مورد اطلاعات زمین لرزه ایی منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
جدول 4-14- توزيع فروانی در مورد پدیده هایی همچون حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
جدول 4-15- توزيع فروانی در مورد رعایت خط گسل و حریم آن در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
جدول 4-16-توزيع فروانی در مورد مسیل های شمال شهر به عنوان عامل مهم در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
جدول 4-17- توزيع فروانی در دامنه های شمالی شهر شاهرود به عنوان مکان مناسب جهت توسعه مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
جدول شماره4-18-اهمیت پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی و اهمیت نمود آن قبل و بعد از ساخت 3
جدول 5-1- نتايج مقايسه ميانگين پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی بر اساس آزمون T وابسته 3
جدول2-5-رابطه بین پدیده های ژئومورفیک و توسعه مناطق بهینه مسکونی 3

فهرست نمودار
نمودار 3-1- هایترگرام ایسگاه محدوده مورد مطالعه در سال 1392 3
نمودار 3-2- هایترگرام ایسگاه محدوده مورد مطالعه در سال 1392 3
نمودار 3-3- ميانگين روزانه دمای هوا در ايستگاههای هواشناسی شاهرود 3
نمودار 3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ايستگاههای شاخص شاهرود 3
نمودار 3-5- توزيع بارندگی ماهانه و فصلی در ايستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود 3
نمودار3-6–جهت و سرعت بادها ایستگاه شاهرود(گلباد 20 ساله) 3
نمودار4-1-بررسی دیدگاه های کارشناسان و بهره بردارن در طیف لیکرت 3
نمودار 4-2- توزيع اداری گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار 4-3- درصد اداری گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار 4-4-توزيع سني گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار 4-5- توزيع پست سازماني گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار 4-6- توزيع سابقه خدمت در سازمان گروه نمونه(كارشناسان) 3
نمودار 4-11- توزيع داشتن تخصص گروه نمونه (كارشناسان) 3
4-12- درصد توزيع داشتن تخصص گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار 4-13-توزيع خبرگي گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار 4-14- درصد توزيع خبرگي گروه نمونه (كارشناسان) 3
نمودار4-15- توزيع سابقه فعاليت در امر ساخت مجتمع های مسکونی گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار4-16-:درصد توزيع سابقه فعاليت در امر ساخت مجتمع های مسکونی گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-17- توزيع ميزان تحصيلات در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-18- توزيع سن در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-19-درصد توزيع سن در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-20-: توزيع فروانی در مورد اطلاعات زمین لرزه ایی منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-21- درصد توزيع فروانی در مورد اطلاعات زمین لرزه ایی منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-22- توزيع فروانی در مورد پدیده هایی همچون حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-23-درصد توزيع فروانی در مورد پدیده هایی همچون حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-24- توزيع فروانی در مورد رعایت خط گسل و حریم آن در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-25-درصد توزيع فروانی در مورد رعایت خط گسل و حریم آن در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-26- توزيع فروانی در مورد مسیل های شمال شهر به عنوان عامل مهم در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-27- درصد توزيع فروانی در مورد مسیل های شمال شهر به عنوان عامل مهم در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-28- توزيع فروانی در دامنه های شمالی شهر شاهرود به عنوان مکان مناسب جهت توسعه مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3
نمودار 4-29-درصد توزيع فروانی در دامنه های شمالی شهر شاهرود به عنوان مکان مناسب جهت توسعه مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 3-1- موقعیت شهر شاهرود در مقیاس استانی، شهرستان، شهر 3
نقشه شماره3-2- خطوط ارتفاعی و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-3- نقشه هم اقلیم محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-4- نقشه هم دما محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-5- نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-6- نقشه هم تبخیر محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-7- نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-8- نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-9-گسلهای محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-10-پهنه بندی خطر زلزله در محدوده مورد مطالعه 3
نقشه شماره3-11- نقشه شبکه های هیدرولوژی محدوده مورد مطالعه 3

مقدمه
امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار شهری یکی از موارد بیار مهمی که باید همواره مورد توجه قرار داد بحث آینده نگری در مباحث توسعه شهری و ساخت ساز های شهری می باشد و چگونگی توجه به مناطق حساس و پر خظر از جمله الزامات مربوط به بحث توسعه پایدار شهری می باشد در کشور های جهان سوم از جمله ایران مهاجرت های بی رویه روستایی و رشد لجام گسیخته این مجموعه در شهرهای میانی سبب شده است تا سیر ساخت ساز رشد بسیار زیادی را در پیش بگیرد و ضوابط ساخت ساز شهری بدون توجه به عوامل زمین ساختی صورت گرفته و در عین این مباحث ملموس توسعه مسکونی در نقاطی که با خطر بالا در بحث شرایط زمین ساختی رخ داده است به مرحله اجرا و بهره برداری برسد اگر این عوامل زمین ساختی به عنوان محدوده های خطر و در یک کلیت به عنوان پهنه های خطر به سازمان های مربوط ابلاغ نشود و جلوگیری از ساخت و ساز های مخرب از نوع زمین ساختی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور ضریات جبران ناپذیری بر پیکره شهرها از جمله شهرهای میانی وارد خواهد ساخت بر همین اساس باید الزامات مربوط به ساخت و ساز در روند کلی باید در یک نقشه پهنه بندی خطر با تاکید بر عوامل ژئومورفیک ارائه شده و هنگام ساخت و ساز باید با توجه به این نقشه جواز ساخت صادر شود از این رو باید در بحث برنامه ریزی و ساخت مجتمع های مسکونی دقت بسیار زیادی به بحث مکانیابی شود از این رو باید تمامی آیتم ها در مکانیابی ارائه شود تا یک دور نمایی خوب را تصویر نماید و در توسعه پایدار ساخت و ساز و در نهایت توسعه پایدار شهری نقش مهم را ایفا نماید.

1-1-بیان مساله
مساله تعیین مکان مناسب زندگی برای تصمیم گیران حوضه شهری یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی کلان و استراتژی های آینده شهرها محسوب می گردد(زارعی، 2،1390) از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند و این که در حاشیه اکثر شهرها تاسیسات صنعتی و کارخانجات متعددی به عنوان پدیده ای ضروری توسعه یافته اند. بنابراین، کوچک ترین مسا محه و اشتباه در شرایط کنونی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد(زمردیان،6،1383) اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. سیل اگر در گذشته خانه ای ساده و کپری را خراب می نمود، اثاث بسیار مختصری و ساده زندگی انسان ها را خراب می کرد اما امروزه به لحاظ گستردگی شهرها و پیچیدگی زندگی مدرن و توسعه تاسیسات شهری .. خسارات جبران ناپذیری را به بار می آورد از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد.(نادر صفت،191،1379) مطالعه فضای فیزیکی از مهم ترین وظایف برنامه ریزان شهری است و باید قبل از هر مطالعه دیگری صورت گیرد زیرا برنامه ریزی بعدی بر مبنای این مطالعه انجام می شوددر مطالعه فیزیکی شهرها باید شرایط ژئومورفولوژیکی، آ ب و هوایی، هیدرولوژیکی، زمین شناسی، مطالعات لرزه خیزی، فرونشست ها و ریزش ها توجخ و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیدها بر یکدیگر بررسی شود(رجایی،276،1373) البته باید توجه داشت که برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهندساخت و استفاده بهینه و معقول از آنها به عمل خواهند آورد. به طور کلی ژئو مورفیک و توپوگرافیک یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت های انسانی موثر است، بلکه در نهایت یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساخت های فضایی نیز به شمار می آید. به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد(زمردیان، 7،1383) بعد از جنگ جهانی دوم، در اغلب موضوعات جغرافیای طبیعی، از جمله شاخه ژئومورفولوژی و نقش آن در مکان گزینی و توسعه شهرها و سایر سکونت گاههای انسانی، مطالعات زیادی صورت گرفت و روش های نوین و نگرش های پیشرفته ای اعمال گردید که کارایی این علم را هر چه بیشتر بالا برد و آن را در ردیف علوم آکادمیک و کاربردی مطرح ساخت در حال حاضر انگلستان از نظر کاربرد ژئومورفولوژی، در بسیاری از زمینه ها از جمله کاربرد ژئومورفولوژی در طرح های توسعه شهری، به پیشرفت های زیادی نائل آمد و اعتبار این شاخه از جغرافیا روز به روز افزایش پیدا کرده است(رجایی،1382،23) علی رغم اهمیتی که مطالعات ژئومورفولوژیکی در برنامه ریزی توسعه شهری دارد، بررسی ها نشان می دهد برنامه ریزان شهری در ایران، کم تر به این موضوع پرداخته اند و یا در قالب مطالعات زمین شناسی به صورت کلیشه ای از این مبحث عبور کرده اند اما در سال های اخیر به دنبال فعالیت فرآیند ژئومورفولوژیکی در محدوده سکونت گاههای انسانی که به منطور جلوگیری از واردآمدن خسارات ناشی از این فرآیند ها صورت گرفته، نوید آن را دارد که در طرح های توسعه شهری به مطالعات ژئومورفولوژیکی توجه بیشتری صورت بگیرد(نجفی،1388،4) شهر شاهرود از جمله شهرهای کویری ایران است که پدیده های ژئومورفولوژیکی در آن بعضا توسعه شهری را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است و نادیده گرفتن عوامل ژئومورفولوژیکی در محدوده شهری مسکلات بسیار زیادی را در بحث سرمایه گذاری و مکان یابی نادرست مجتمع های مسکونی به وجود آورده است و در فرآیند این تحقیق سعی بر آن خواهیم داشت که عوامل مهم ژئومورفولوژیکی در مکان یابی مناطق بهینه به منطور احداث مجتمع های مسکونی را شناسایی کنیم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر واژه ژئوموفولوژی اساس مطالعات شهری را از پروفسور رامشت استاد ژئومورفولوژی ایران پذیرا باشیم اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی بیش از پیش برایمان آشکار خواهد شد بر همین اساس در این نوع مطالعات سعی خواهد شد به ضرورت این علم توجه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد مجتمع های مسکونی، مکان یابی، مکانیابی Next Entries مقاله درمورد مورفولوژی، ژئومورفولوژی، مکان یابی