مقاله درمورد پهنه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

نمايان مي‌سازد و مطالعات انجام شده بوسيله مؤسسه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله نشان مي‌دهد كه درامتداد آمل به بابل گسلی‌ وجود دارد كه طول آن حدود 50 كيلومتر است و شدت زمين‌لرزه احتمالي اين گسل 3/6 ريشتر در مقياس امواج دروني زمين برآورد شده است و در پهنه‌بندي زمين‌لرزه جزء منطقه آسيب‌پذير است (مهندسین مشاور نقش محيط، 1379: 25).

نقشه شماره3-8- نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

ب- گسلهاي ناحيه و لرزه خيزي
با توجه به قرار گيري ناحيه مطالعاتي در دو زون البرز جنوبي و ايران مركزي، به لحاظ لرزه زمين ساخت نيز ناحيه تحت تأثير ويژگي هاي اين دو زون قرار دارد.
لرزه زمين ساخت زون البرز داراي پيشينه لرزه خيزي پراكنده با زمين لرزه هاي بزرگي مي باشد و ويژگيهاي آن با ويژگيهاي لرزه زمين ساخت ايران مركزي متفاوت است.
بجز چند گسله مرزي البرز، بقيه گسله هاي البرز از ديدگاه لرزه زمين ساختي شناخته شده نيستند و اثري از برش آنها در سوبات كواترنر ديده نشده است. بر عكس در زون لرزه زمين ساخت ايران مركزي دگر ريختي هاي شديدي در رسوبات كواترنر مجاور گسلها ديده مي شود.
زمين ساخت پليوسن و كواترنر در گستره ي البرز پيامد نيروهاي فشاري حاصل از زمين ساخت برخورد قاره اي ميان ايران مركزي و زاگرس است كه نتيجه آن فشردگي و برپايي فلات ايران زمين، ستبر شدن پوسته زمين، گسلش كواترنر و زمين لرزه اي كنوني است.
دليل اصلي رخدادهاي زمين لرزه اي كه عمدتاً ناشي از حركات تكتونيكي و زمين ساختي ناحيه است وجود گسلهاي جنبايي است كه در كواترنر برش داشته اند. مهمترين اين گسله ها در گستره مطالعاتي عبارتند از:
گسل مشا به طول 400 كيلومتر كه از سراسر كوههاي مركزي البر مي گذرد، از حدود آبيك آغاز شده و به طرف شرق تا دامغان و شاهرود ادامه مي يابد.

نقشه شماره3-9-گسلهای محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

گسل ترود در شمال كوير نمك با روند شمال شرقي جنوب غربي كه داراي حركت چپ گرد مي باشد. گسل ميامي كه با گرايش به سمت جنوب احتمالاً متأثر از عملكرد گسل هريرود است. گسل آنجيلو در منطقه ترود با روند شمال شرقي-جنوب غربي، كه بر اثر عملكرد آن چينه شناسي منطقه در شمال و جنوب گسل دستخوش تحول شده است. لازم به تذكر است كه در ميانه گسلهاي مذكور تعدادي گسلهاي فرعي عمدتاً با روند شمال شرقي- جنوب غربي نيز وجود دارد.
در باختر روستاي آستانه در شمال باختري شهر دامغان و در دره ي روخانه ي آستانه، دو گسله موازي و كنار هم با راستاي شمال خاوري- جنوب باختري ديده مي شوند كه در نزديكي 10 كيلومتري جنوب باختر آستانه،‌رسوبات آبرفتي كواترنر را به روشني بريده و همراه با آبراهه هاي پهنه به شكل چيبر (left-lateral) جابجا نموده است.
در جنوب باختري چشمه علي نيز به روشني ديده مي شود كه رسوبات كواترنر بوسيله گسله ي آستانه بريده شده است. گسله ي آستانه يكي از گسله هاي نادر البرز كوه است كه به سبب نزديكي با مرز جنوبي البرز و وجود رسوبات آبرفتي كواترنر در كنار آن، به روشني جنبش جوان كواترنر را نشان مي دهد بربريان و قريشي، 1367). گسله ي آستانه به سوي جنوب باختري به كوه اورا در شمال سمنان مي رسد. درازاي شناخته شده ي گسله ي آستانه بيش از 75 كيلومتر بوده و ساز و كار (mechanism) آن راندگي با مولفه ي راستالغز چپ بر است (بربريان، 1363).
امكان دارد خرابي دژ فولاد محله به سبب جنبش گسله ي آستانه رويداده باشد. همچنين ممكن است جنبش اين گسله سبب رويداد زمين لرزه ي 22 دسامبر 1856 ميلادي كومس با بزرگي Ms= 7.9 باشد (بربريان و قريشي، 1367.)
گسله كواترنر دامغان كه از 10 كيلومتري شمال شهر دامغان مي گذرد بيش از 100 كيلومتر درازا داشته و بخش مستقيم آن در شمال دامغان داراي 53 كيلومتر درازا است. هر چند ساز و كار گسله به دقت روشن نيست، ولي روشن است كه در پهنه ي باختر ده ملا تا شمال تاق، بخش شمالي گسله بالا آمده و بخش جنوبي آن فرو افتاده است. در شمال تاق و 32 كيلومتري شمال خاوري دامغان گسله ي دامغان ميان كنگلومراي چين خورده نئوژن پسين در بخش شمالي و باد زن آبرفتي كهن و جوان كواترنر در بخش جنوبي قرار گرفته است. در اين پهنه لايه هاي تخت سه گوش زيبايي در رسوبهاي كنگلومراي نئوژن پسين ديواره اي گسله، كه نشانه ي فعال بودن گسله ي دامغان است، ديده مي شود.
در شمال خاوري مهماندوست و باختر ده ملا، گسله ميان سيلتهاي رسي كواترنر دامغان در شمال رسوبات كهن كواترنر دغ Playa، همانند سازند كهريزك جنوب تهران، بادزن آبرفتي جوان كواترنر و ديگر رسوبات دشت (در جنوب) قرار دارد. رسوبات كهن كواتر دغ، بيشتر رسوبات كناري دغ (marginal Playa) بوده كه در آن بخشهاي دانه درشت آواري نيز ديده مي شود.

– گستره دشتي (Plains Area)
اين ناحيه گستره وسيعي از قسمت مياني ناحيه مطالعاتي را تشكيل مي دهد كه حد فاصل نواحي كويري جنوب ناحيه و ارتفاعات شمال آن قرار دارد.
نقشه شماره3-10-پهنه بندی خطر زلزله در محدوده مورد مطالعه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آسایش حرارتی، پوشش گیاهی، عناصر اقلیمی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی، روان شناختی