مقاله درمورد پراگماتیسم، تئوری اطلاعات، حسابداران، عمل گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

ترین روش تدوین تئوری حسابداری است. تا همین اواخر این رویکرد یک روش مورد علاقه جهت یادگیری مهارت حسابداری به شمار رفته است (گودرزی و محمودی، 1389).
به کارگیری رویکرد عملی5 در تدوین تئوری حسابداری، بر مفهوم سودمندی اطلاعات6 حسابداری مبتنی می باشد. در این رویکرد، پس از اینکه محقق، مسأله را تعریف و مشخص کرد، کوشش می کند که راه حل مفیدی را برای حل مسأله مورد تحقیق پیدا کند. بدیهی است که راه حل پیشنهادی محقق، لزوماً بهینه نیست و ممکن است به دستیابی به تمامی هدف های تعیین شده کمک نکند. بنابراین، راه حل های بدست آمده از طریق به کارگیری رویکرد عملی را می توان تنها راه حلهای موقتی برای حل مسائل تلقی کرد. در حسابداری، اغلب اصول و روش های جاری، از به کارگیری رویکرد عملی منتج شده و نتایج حاصل از این رویکرد، به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری تلقی شده است. به دلیل به کارگیری رویکرد عملی در تحقیقات متنوع حسابداری، حرفه حسابداری باید قبول کند که برخی از روش های حسابداری تنها به دلیل استمرار بکارگیری آن، مورد پذیرش قرار گرفته است که این موضوع مسلماً دلیل قانع کننده ای مبنی بر مطلوبیت این گونه روش ها محسوب نمی شود (شباهنگ، 1381).
همانطور که هندریکسن اشاره می کند، یک نظریه بدون مفهوم عملی نظریه ای ضعیف می باشد و بنابراین روش های معمول پذیرفته شده حسابرسی باید در یک راه عملی توسعه یابند.این رویکرد اقتصادی شرط لازم برای توجیه یک نظریه دارای سودمندی عملیاتی است (Machado de Almeida, 2014).
با اینکه از این روش در حسابداری بسیار استفاده شده؛ انتقادهایی نیز بر آن وارد است شامل:
رویکرد عملی، در بر گیرنده قضاوت تحلیلی کیفیت عمل حسابداران نیست. این رویکرد یک ارزیابی را مبنی بر اینکه حسابداران چه گزارشی را باید تهیه کنند ارائه نمی دهد.
این رویکرد برای تکنیک های چالشی حسابداری مبنایی را ارائه نمی کند.
رویکرد عملی بر رفتار حسابداران تمرکز دارد، نه بر اندازه گیری ارزش شرکت مانند دارایی ها، بدهی ها و سود (محمودی و گودرزی، 1389).

شکل 2-1 ابعاد رویکرد عملی
منبع:Machado de Almeida,2014,p 283
2-2-1: عمل گرایی
در اواخر قرن 19 یک روش فلسفی موسوم به pragmatism در آمریکا توسط بعضی از متفکران (ویلیام جیمز7، چارلز ساندرز پیرس8، جان دیویی9) به ظهور رسید (حاتمی نژاد و اکبرپور، 1390). اصطلاح پراگماتیسم از واژه «پراگما» برای اولین بار توسط پیرس(Pierce) در سال 1878 به معنای کنش10 یا عمل به کار گرفته شده است. به نظر وی، اندیشه های آدمی قواعد عمل او هستند. او معتقد است برای کسب وضوح کامل در اندیشه های خود درباره یک موضوع، فقط باید تعیین کنیم که آن موضوع چه نتیجه های عملی متصوری ممکن است داشته باشد و منظور از این نتیجه های عملی، آن است که چه تأثیرهایی می توانیم از آن انتظار داشته باشیم و چه واکنشهایی باید در مقابل نشان دهیم (گودرزی و محمودی، 1389).
عمل گرایی یا پراگماتیسم، ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا بر این باور است که هر آن چه خوب عمل می کند، باید درست باشد و هر آن چه که نمی تواند عمل کند، درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است. محصول اشراق و امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی(پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هر دو متکی به تجربه هستند و هر دو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه،1392).
پراگماتیسم مکتب اصالت عمل است. مکتبی که عملی بودن هر چیزی را ضروری می داند. در این مکتب غرض از حیات، همانا عمل است (حاتمی نژاد و اکبرپور، 1390).
پراگماتیسم دیدگاه، روش و فلسفه ای است که نتایج عملی ایده ها و عقاید را به عنوان معیار تعیین ارزش و صدق آن ها به کار می برد. ویلیام جیمز، پراگماتیسم را اینگونه تعریف کرده است:
«دیدگاهی که در آغاز اشیاء، اصول، مقولات را کنار می گذارد و به غایت اشیاء دستاورد، نتایج و واقعیت عملی توجه می نماید.» (خاتمی، 1381).
مکتب پراگماتیسم بر تجربه، تحقیق تجربی و حقیقت از آن حیث که نتایج قانع کننده و رضایت بخش دارند تأکید می ورزد. تأکید اصلی پراگماتیسم بر روش و دیدگاه است و لذا تلقی اولیه از آن یک نظام منسجم و سیستماتیک نبوده است (خاتمی، 1381).
2-3: تئوری اطلاعات
یکی از ویژگی های بارز فناوری در قرن بیستم، توسعه و گسترش رسانه های ارتباطی پیشرفته است. در این قرن ابزارهای انتقال و پردازش اطلاعات نیز رشدی چشمگیر داشته اند. همزمان با این پیشرفت ها، نظریه اطلاعات پیش آمد که بعدها تحقیقات گسترده ای روی آن انجام شد (آزاد و حسن زاده، 1382).
نظریه اطلاعات که به عنوان نظریه ریاضی ارتباطی (Matematical Theory Of Communication ) معروف است، با ویژگی هایی چون قلمرو فوق العاده کلی، برخورد اصولی و پایه ای با مسائل و مشکلات و سادگی و استحکام نتایجی که به بار می آورد، توصیف شده است. نظریه اطلاعات در اصل، نظریه ای درباره انتقال علامت است (سورین و تانکارد، 1384). این نظریه مثال روشنی از مکتب فرآیند است که ارتباطات را انتقال پیام ها می داند (فیسک، 1386). نظریه اطلاعات بر آن است تا قوانین حاکم بر نظام های ارتباطات و تبادل اطلاعات را کشف و آن ها را بهینه سازی کند، به گونه ای که پیام ها از میان خشه ها11 به طور دقیق از مبدأ به مقصد ارسال گردند (آزاد و حسن زاده، 1382).
نظریه اطلاعات به کمیت، کدگذاری (نصب علائم) و انتقال اطلاعات از مبدأ به مقصد مربوط می شود. قسمتی از ایده اصلی این نظریه توسط نی کوئیست12(1924) و هارتلی13(1928) فرمول بندی شد و بعد از جنگ جهانی دوم این نظریه پیشرفت قابل توجهی کرد (میرزایی، 1385). اولین بار به وسیله کلود شانون14(مهندس برق آمریکا) در سال 1948 مطرح شد. کار اصلی شانن طراحی سیستم ها مخابراتی بود که به کمک آن ها بتوان اطلاعاتی معین را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال داد و در آنجا، به طور دقیق، بازسازی کرد. به کمک ریاضی می توان اطلاعات را چه در مبدأ و چه در مقصد، تعریف کمّی کرد و از طریق کانال، اطلاعات را منتقل کرد (میرزایی، 1385). او در این نظریه سعی داشت تا به استفاده از مفاهیم آمار و احتمالات، میزان اطلاعات منتقل شده به وسیله کانال های ارتباطی مختلفی را اندازه گیری کند. وی اندیشه های اولیه خود را در سال 1948 در مقاله ای با عنوان «نظریه ریاضی اطلاعات»15 در مجله فنی انتشارات سیستم تلفن بل16 منتشر کرد. موضوع اصلی نظریه اطلاعات به تعبیر و تفسیر پیام منتقل شده توسط رسانه های ارتباطی استاندارد مانند تلگراف، رادیو، تلویزیون و نشانه های17 حاصل از ارتباطات رایانه ای و دیگر ابزارهای پردازش داده مربوط می شود؛ بنابراین به علائم و نشانه های موجود در شبکه ی عصبی انسان و دیگر حیوانات می پردازد. با توجه به نظریه فوق، علائم با پیام ها در حالت عادی معنادار نیستند بلکه در داخل شبکه معنا پیدا می کنند و باید آن ها را به صورت مجموعه بررسی کرد (آزاد و حسن زاده، 1382).
تئوری اطلاعات موضوع ریاضی است که با سه مفهوم اساسی سروکار دارد:
اندازه گیری اطلاعات
ظرفیت کانال انتقال
کدگذاری سیستم های مورد استفاده
ترکیب این مفاهیم ساختار اصلی تئوری اطلاعات را تشکیل می دهند (آقایی و کوک، 1374).
کاربرد این نظریه به وسیله نایکوئیست18 و هارتلی 19 و شانون در زمینه مخابرات و ارتباطات مطرح بوده است. بعدها از مفاهیم مفیدی که از این نظریه استخراج شد، در علوم دیگری مانند حسابداری استفاده شد (آقایی و مرادی، 1389).
در دهه 60 میلادی دامنه نفوذ تئوری اطلاعات به حسابداری نیز گسترش یافت. اولین بار بدفورد و انسی20 از تئوری اطلاعات برای تعیین ارزش اطلاعات مندرج در صورت های مالی بهره گرفتند. بنابر عقیده آنان یک پیام تنها زمانی می تواند حاوی اطلاعات نامیده گردد که بتوان آن را علت اتخاذ برخی تصمیمات دریافت کننده پیام دانست. در این صورت اگر یک پیام موجب تغییر در تصمیم گیری دریافت کننده آن نباشد، حاوی اطلاعات نخواهد بود. (نمازی و زارع، 1383).
تئوری اطلاعات اعمال شده به حسابداری شامل سه جنبه اساسی می باشد : تولید اطلاعات مالی قابل اعتماد، ارتباط این به فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذار و اعتبار اطلاعات مالی تولید شده و افشا شده. تئوری اطلاعات مبتنی بر این اصل می باشد که همه شرکت ها نیازمند به ارائه اطلاعات مالی با ویژگی های فوق هستند، بر این اساس که فرآیند تصمیم گیری (در تمامی سطوح و در جهت مستقیم) توسط کیفیت اطلاعات استفاده شده در فرآیند تصمیم گیری تحت تاثیر قرار می گیرد (Machado de Almeida,2014).
همه سازمان ها نیازمند سیستم های اطلاعات و حسابداری می باشند، اگرچه در سازمان های پیچیده تر سیستم های حسابداری می تواند به لحاظ جمع آوری اطلاعات از کامپیوتر پیچیده تر باشد. این با توجه به منافع کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند با روش های مختلف مواجه است: کاربران بالقوه اطلاعات حسابداری به دنبال اطلاعات مربوط به منظور ترکیب آن در فرآیند تصمیم گیری هستند. نقش اطلاعات در ایجاد ثروت گسترش یافته و در سال 2007 توسط نچل کسی که از امواج توسعه استفاده نموده، ارائه شده است. در عصر اطلاعات و دانش، استفاده از اطلاعات یک ابزار رقابتی برای توسعه سریع شرکت می باشد (Machado de Almeida,2014).
ثروت توسط کسب، کنترل و استفاده از اطلاعات ایجاد می شود، فرآیندی که اگر اطلاعات قابل اعتماد، مربوط و قابل استفاده به عنوان ورودی در مدل های تصمیم گیری شرکت باشد، می تواند موفقیت آمیز باشد. با توجه به اینکه اطلاعات را می توان برای ایجاد ثروت مورد استفاده قرار داد، نیاز به افزایش ویژگی مربوط بودن و قابلیت اطمینان آن برای جامعه ی امروز مطلوب است. بنابراین از حسابرسان و حسابداران عملی خواسته می شود تا این کار را انجام دهند و خدمات انجام شده خود را که توانایی افزایش سودمندی اطلاعات برای توسعه جامعه را دارند، ارائه دهند. این خدمات تنها شامل حسابرسی نمی شود و به عنوان یک فرآیند از کنترل تاریخ اطلاعات مالی می باشد، که در آن هدف، همان طور که گفته شد، صدور نظریه ای است که قادر به ارائه سطح بالایی از امنیت برای کیفیت عالی شواهد مورد تحقیق می باشد. خدماتی که یک حسابرس می تواند ارائه دهد دارای طیف گسترده ای هستند: 1- سیستم واقعی مدیریت اطلاعات که توسط متخصصان مستقل مورد آنالیز قرار می گیرد. 2- تمایل به کاهش ریسک اطلاعات که به طور نادرست در فرآیند تصمیم گیری استفاده شده است (Machado de Almeida,2014).
مسائلی که در نظریه ی اطلاعات بررسی می شود، عبارتند از: یافتن بهترین روش های به کارگیری نظام های ارتباطی، بهترین روش های جداسازی اطلاعات مطلوب (عاری از خشه)، از اطلاعات نامطلوب، ارتقای مجراهای ارتباطی برای برقراری بهینه ی ارتباط (آزاد و حسن زاده، 1382).
هر چند در حیطه ی کاربردی نظریه اطلاعات، رشته هایی مثل مهندسی ارتباطات، روان شناسی، زبان شناسی و مانند آنها قرار می گیرد، اما تعیین حدود و مرزهای آن ها بسیار مشکل است. نظریه اطلاعات با نظریه ارتباطات نیز همپوشانی دارد، با این تفاوت که نظریه اطلاعات، بیشتر به محدودیت های بنیانی پردازش محتوای ارتباطات می پردازد؛ اما عملکرد دقیق ابزارهای به کار گرفته شده در حوزه ی نظریه ارتباطات قرار می گیرد. به تعبیر دیگر نظریه اطلاعات با پیام ها و اطلاعات سر و کار دارد (آزاد و حسن زاده، 1382).
نظریه اطلاعات طبقه بندی متمایزی از دو گروه اطلاعات بیان می کند:
آگاهی قبلی21: به منظور اطلاعاتی است که از پیش و بدون انجام تلاشی خاص، در مورد آن آگاهی وجود دارد. مصداق بارز این قبیل اطلاعات، پیش بینی وضع هواست که با گذشت زمان و با واکنش طبیعت، مورد تأیید قرار می گیرد.
یافته ها22: منظور اطلاعاتی است که در نتیجه ی تلاش و کوشش بشر برای پی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد صورت های مالی، تئوری نمایندگی، اطلاعات مالی، کسب و کار Next Entries مقاله درمورد تئوری نمایندگی، ویژگی های کیفی، اطلاعات حسابداری، تئوری اطلاعات