مقاله درمورد ورزش قهرمانی، کارآفرینی، ورزش همگانی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گیرد. افزایش طرحهای راهبردی ارتباطات در شهر واگاواگا (78).

تحلیل SWOT که به منظور شناسایی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فوتبال نیوزیلند توسط فدراسیون فوتبال این کشور انجام گرفته، عبارتست از:
الف) قوتهای فوتبال نیوزیلند
1. رنکینگ بینالمللی تیم فوتبال زنان نیوزیلند، ساختار سازمانی مناسب در فوتبال نیوزیلند
2. ارتباطات ساده و بسیار مناسب بین هیأتهای استانی، افزایش مشارکت همگانی در فوتبال
3. مسیر ساده و آسان در شناسایی نخبگان و استعدادیابی، توانایی سازگاری سریع با فناوری
4. توانمندی کسب میزبانی مسابقات بینالمللی در رقابت با دیگر کشورها، برگزاری مناسب لیگها
5. افزایش مشارکت جوانان و گروههای پایه در فوتبال، وجود احساس حمایت از فوتبال
6. برخورداری از ساختار مناسب در برگزاری لیگ حرفهای، وجود ساختار توسعهای برای مربیان
7. فوتبال به عنوان ورزش مهم و اصلی توسط زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته و فوتبال برای همه قابل دسترس است
8. وجود فضا، زمین چمن و محیط مناسب برای بازی فوتبال، پوشش تلویزیونی مناسب در لیگ کشور
9. ارتباطات داخلی مناسب در بین منابع انسانی شاغل در فوتبال نیوزیلند
10. عملکرد شفاف و حرفهای در کمیتة اجرایی فوتبال و پرهیز از هرگونه پنهانکاری
ب) ضعفهای فوتبال نیوزیلند
1. ضعف در زمینة کنترل مسابقات و ارائة تسهیلات، ضعف در ارتباطات ملی و بینالمللی
2. کمبود نیروی انسانی کارآمد و تعداد محدود مدرس فوتبال در این کشور
3. محدودیت زمانی برای اجرای برنامههای تدوین شده در فوتبال نیوزیلند
4. فقدان مهارتهای فنی عالی در بازیکنان و کمتجربه بودن فوتبالیستهای نیوزیلندی در سطح جهانی
5. نبود تجربة کافی در زمینة حامیان مالی و پوشش تلویزیونی
6. توان اقتصادی پایین فوتبال و فقدان بازاریابی موفق و پرمنفعت در برگزاری رویدادها
7. ساختار ضعیف در حوزة مربیان و توسعة بازیکنان زیر دوازده سال، فوتبال ورزش ویژة سفیدپوستان
ج) فرصتها
1. حضور در کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه و انتقال استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا
2. برگزاری مسابقات جهانی و فرصت برای جذب حامیان مالی در جهان
3. دستیابی به درآمدهای مالی بیشتر از طریق فعالیتها و برنامههای رشد و توسعه
4. ارتباطات فرهنگی، افزایش توجه عمومی به فوتبال، پیدایش فناوری پیشرفته در ورزش
5. حضور زنان در ورزش فوتبال، تغییر ادراک و نگرش عموم مردم به فوتبال
6. هدفهای مربیگری عنوانشده در برنامة راهبردی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال
7. همراستایی اتحادیة فوتبال نیوزیلند و هیأتهای فوتبال در مناطق مختلف این کشور
د) تهدیدها
1. ظرفیت آیندة کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه
2. عدم سلامت مسیرهای مالی در اجرای رقابتها به ویژه در حوزة باشگاهها
3. فقدان ثبات در زمینههای حق پخش تلویزیونی و درآمدزایی
4. توجه به رقابتهای بینالمللی به جای توجه به فوتبال پایه و همگانی
5. تغییرات ایجادشده در قوانین برگزاری بازیها توسط دولت
6. دخالت گروههای خارج از حوزة فوتبال در مسائل مختلف فوتبال از جمله تجارت و مسائل اخلاقی
7. هماهنگ نبودن سازمانها در اجرای مسابقات، وجود نگرش صرفاً مالی به برگزاری رقابتها
8. عدم توجه به اهداف مهم ورزش از جمله تربیت اجتماعی و سلامتی از طریق ورزش فوتبال
9. وجود بازیهای تفریحی کم تحرک برای کودکان و تغییر سبک زندگی
10. نگرانی در مورد انتقال و جابهجایی کودکان از منزل به محیطهای ورزشی و همچنین ایمنی آنها
11. افزایش بیکاری والدین در نیوزیلند و تغییرات جمعیت شناسی در زمینههای نژادی و فرهنگی (77).

2-8-مروری بر پژوهشهای داخلی
مطالعات استراتژیک زیادی در حوزه ورزش کشور صورت گرفته که عمدتاً با روش تحلیل سوات انجام شده است. بیشتر این تحقیقات بر حوزههای ورزش قهرمانی و همگانی و در سطح ملی و استانی متمرکز بودهاند. مظفری و همکاران (1389) راهبردهایی برای نظام ورزش قهرمانی کشور تدوین کردند که مهمترینهای آن شامل: نهادینه کردن، تخصصگرایی و شایسته سالاری در فدراسیونها و بدنههای عملیاتی ورزش قهرمانی، تقویت برنامههای توسعة ورزش سطوح پایه در فدراسیونهای ورزشی، توسعة سهم ورزش زنان از منابع مختلف فدراسیونهای ورزشی، تدوین و اجرای نظام جامع توسعة علمی ورزش قهرمانی کشور میباشد (56). غفرانی و همکاران (1387) در تحلیل راهبردی توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان عنوان کردند که برای این استان باید از استراتژی رشد و توسعه استفاده کرد (41). حسینی و همکاران (1389) در تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد، براساس نمرة نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (45/2) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (64/2) مشخص کردند که جایگاه استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در منطقة WO قرار دارد (23). حسینی و همکاران (1390) در تحلیل راهبردی استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران شناسایی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالشهای فراروی آن را مورد بررسی قرار دادند که طی چندین مرحله تحلیل راهبردی، 4 قوت، 13 ضعف، 4 فرصت و 7 تهدید تآیید و بر اساس آزمون آماری فریدمن رتبهبندی شدند (22). سیفپناهی شعبانی و همکاران (1388) در تدوین توسعة ورزش قهرمانی استان کردستان، با توجه به نمرة نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، مشخص کردند که جایگاه استراتژیک ورزش قهرمانی استان کردستان در منطقة WT قرار دارد (33). همچنین گودرزی و همکاران (1388) در تحقیق دیگری تحت عنوان طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان نشان دادند در ورزش همگانی این استان در موقعیت WT قرار دارد و باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند (49). مندعلی زاده (1390) تحقیقی با عنوان تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور انجام داد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور وجود دارد. همچنین جایگاه کارآفرینی در موقعیت مخاطره آمیز قرار گرفت که باید استراتژی WT برای کارآفرینی در ورزش کشور در نظر گرفته شود (57) رضوی (1392) به طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی پرداخت. نتایج نشان داد که ورزش همگانی شهر مشهد در موقعیت WT قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی تغییر یا رها کردن استفاده کند (32). گودرزی و همکاران (1391) به طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پرداخت. یافتههای پژوهش نشان داد که جایگاه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در موقعیت SO قرار دارد (51).
بعضی از تحقیقات نیز به تحلیل راهبردی موقعیت سازمانهای ورزشی پرداختهاند. برای مثال خسروی زاده (1387) در تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیتة ملی المپیک ایران نشان داد که موقعیت راهبردی این کمیته در منطقة SO قرار دارد (29). همچنین شعبانی بهار و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان تحلیل سوات اداره کل تربیت بدنی استان همدان به این نتایج دست یافت: ورزش استان همدان از نظر عوامل داخلی (50/2) و خارجی (60/2) نقاط قوت و فرصتهای بیشتری دارد و در شرایطی است که میتواند با کمک راهبردهای مورد نظر، به بهرهبرداری از فرصتها در جهت کاهش ضعفها و تهدیدات بپردازد (34).
سایر مطالعات نیز به صورت تخصصی به تحلیل راهبردی رشتههای ورزشی پرداختهاند. تحقیقات بدری آذرین و همکاران (1385) در بررسی وضعیت توسعة نیروی انسانی ورزش ژیمناستیک کشور نشان دادند که جایگاه ژیمناستیک کشور در منطقة ضعف قرار دارد که در این وضعیت بایستی از استراتژی تغییر استفاده کرد (14). همچنین گودرزی و همکاران (1386) به تحلیل راهبردی ورزش کشتی کشور پرداختند و نشان دادند که سهم ورزش کشتی ایران در زمینههای قهرمانی و جهانی بسیار زیاد است. آنها وجود برنامههای علمی، امکانات پیشرفته و بهروز کشورهای رقیب و اعتبارات مکفی به عنوان مهمترین تهدیدها؛ برگزاری مسابقات منظم در سطح آموزشگاهها و دانشگاهها، حمایت تشکیلاتی دولت و مسئولان قوای سهگانه را به عنوان مهمترین فرصتها؛ عدم وجود مدیران شایسته و با کفایت در مدیریت هیأتها، نبود برنامة مدون، عدم توجه به اصول علمی در آموزش و تربیت کشتیگیران و عدم وجود مربیان شایسته از جمله مهمترین ضعفها و برگزاری مسابقات داخلی و قهرمانی کشور و بینالمللی داخلی، همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی کشور، کشتی به عنوان ورزش ملی و سنتی مردم، و وجود انستیتوی کشتی در کشور را به عنوان مهمترین قوتهای ورزش کشتی کشور شناسایی کردند (50). همتینژاد (1387) نیز در پژوهشی با عنوان برنامهریزی استراتژیک فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، در مجموع 25 نقطه قوت، 56 نقطه ضعف، 33 فرصت، و 39 تهدید را برای این رشتة ورزشی شناسایی کردند و در نهایت 59 راهبرد جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدیدها به فرصتها ارائه شد (62). علاوه براین خبیری و همکاران (1389) در تحلیل سوات تکواندو ایران نشان دادند که بین اهمیت فرصتها، تهدیدات، قوتها و ضعفهای این رشته تفاوت معنیداری وجود دارد. مهمترین نقطة قوت این رشته شامل رشد قابل توجه در مسابقات بینالمللی و مهمترین فرصت شامل وجود قهرمانان ملی تکواندو به عنوان افراد بالقوه برای تصدی پستهای مربیگری و مدیریت تکواندو است. همچنین مهمترین ضعف آن عدم بهرهگیری مناسب از حامیان مالی به عنوان منبعی درآمدزا و مهمترین تهدید شامل ناکافی بودن اطلاعرسانی و سطح آگاهی عمومی راجع به ورزش تکواندو است (28). همچنین نظری و همکاران (1391) در تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، 15 قوت، 21 ضعف، 12 فرصت، و 13 تهدید را برای این ورزش مشخص کردند. نتایج نشان داد بر اساس ماتریس درونی بیرونی، موقعیت والیبال ساحلی ایران در منطقة WO قرار دارد و باید از استراتژی محافظهکارانه استفاده کرد (61).
تحقیقات استراتژیک با روش سوات در حوزه فوتبال کشور بسیار کم بوده است. در مهمترین مطالعه؛ نادری نسب و همکاران (1389) به بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت فوتبال ایران نامناسب بوده و حاکی از غلبهی ضعفها بر قوتها، و تهدیدها بر فرصتهاست که موقعیت راهبردی WT را برای فوتبال ایران به وجود آورده است (59). هم چنین مرادی چالشتری (1390) نیز در تحقیقی، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال ایران را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان داد، بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود، بر حسب مقدار بار عاملی به دست آمده، خصوصی سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بار عاملی را به دست آوردند (55). علاوه بر این، محمدی و همکاران (1390) به بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تبیین استراتژی مناسب برای آن در فدراسیون فوتبال ایران پرداختند. بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد که بخش فناوری اطلاعات فدراسیون فوتبال در موقعیت WO قرار دارد. همچنین 15 استراتژی برای بخش فناوری اطلاعات فدراسیون تدوین شد که از این تعداد دو استراتژی در منطقة SO، هفت استراتژی در منطقة WO ، سه استراتژی در منطقة ST، و سه استراتژی در منطقة WT قرار داشت (54).

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1-مقدمه
در فصل گذشته مبانی نظری و پیشینة تحقیق بیان شد. در این فصل نیز روششناسی انجام تحقیق بررسی شد. بدین منظور ابتدا روش تحقیق، جامعه و نمونة آماری توضیح داده شد و سپس در مورد روش نمونهگیری، روشهای گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی شد. در نهایت نیز توضیحاتی در مورد روش تجزیه و تحلیل SWOT ارائه گردید.
3-2-روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی بوده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اهداف استراتژیک، فعالیت بدنی، منابع انسانی، اماکن ورزشی Next Entries مقاله درمورد عوامل درونی، استان گیلان، عوامل بیرونی، استراتژی ها