مقاله درمورد هیات مدیره، ارزش دفتری، راهبری شرکتی، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ت ():
ارزش بازار شرکت، برابر است با آن قیمتی که سهم در بازار معامله می‌شود و به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. وقتی سهام در دست سهامداران خرید و فروش میشود، ارزش بازار میتواند به عنوان یک شاخص برای ارزش خالص شرکت در افکار عمومی به کار رود و این عاملی است که میتواند ارزشیابیهای متفاوت را برای انواع سهام به وجود آورد. ارزش بازار ارزش کل شرکت یا سهام را نشان میدهد. ارزش بازار شرکت برابر است با ارزش بازار تمام سهام قابل معامله آن و این برابر است با حاصلضرب ارزش سهام در تعداد سهام که بصورت فرمول زیر محاسبه میشود (بریک و چیدامبرن، 2008):
تعداد سهام * ارزش سهام = ارزش بازار

فرصت های رشد ():
فرصت‌های رشد برابر است با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سهام (بریمبل و هاجسون، 2007).

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
بهره وری (): طبق پژوهش (بیکس و همکاران، 2004)، بهره وری شرکت از طریق نرخ رشد نسبت سودآوری به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

که در آن:
= برابر است با نسبت بازده دارایی‌ها در سال جاری.
= برابر است با نسبت بازده دارایی‌ها در سال ما قبل سال جاری.

سود خالص در سال جاری

ارزش دفتری کل دارایی‌ها

نسبت اهرم مالی ():
نسبت بالای اهرم مالی به احتمال زیاد نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت، داشته و با احتمال بیشتری باعث ورشکستگی‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد. نسبت بالای اهرم مالی، نشان دهنده این است که با افزایش بدهی‌ها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت. بر این اساس شرکت‌هایی با دارایی‌های نقدی بیشتر می‌توانند این دارایی‌ها را با سطوح وجوه نقد پوشش داده و بیشتر بدهی‌ها را کاهش بدهند (آنج و همکاران، 2006). (بن آمار و آندره، 2006)، به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی بین اهرم مالی و دارایی‌های نقدی وجود دارد. (نکراسو و شروف، 2007)، نشان دادند که شرکت‌هایی با سطح بالاتر بدهی توانایی کمتری در ذخیره کردن وجوه نقد دارند. در این پژوهش برای محاسبه نسبت اهرم مالی از تحقیق (آنساه، 2000)، پیروی کرده و نسبت اهرم مالی () را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:

ارزش دفتری جمع کل بدهی ها

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

بازده دارایی ها ():
بازده دارایی ها، میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد و نحوه محاسبه آن به صورت زیر می‌باشد (بهوج راج و لیبی، 2005):

سود خالص سال جاری

ارزش دفتری کل دارایی‌ها

مخارج سرمایه ای ():
مخارج سرمایه‌ای، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می‌انجامند و برای شرکت سودآوری آتی دارند. مخارج سرمایه‌ای عمدتاً صرف خرید، ساخت، بهسازی و تعمیرات دارایی‌های ثابت می‌شود. در این پژوهش برای محاسبه مخارج سرمايه‌‌اي از تحقیق (گینر و ریورت، 2006)، پیروی کرده و مخارج سرمايه‌اي را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:

مخارج سرمايه‌اي

ارزش دفتری جمع کل دارایی‌ها در سال t
ارزش دفتری دارایی‌ها در سال t-1- ارزش دفتری دارایی‌ها در سال t = () مخارج سرمايه‌اي

1-9) روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف، تحقيقي کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع پس رويدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) مي باشد. براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي و با استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. دراين پژوهش با توجه به نوع داده و روش هاي تجزيه وتحليل آماري موجود، از روش «داده هاي تركيبي» استفاده مي شود.
1-10) شرح کامل روش و ابزار گردآوري داده‏ها
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش كتابخانه اي  استفاده شده است. در این روش از مقاله‌هاي موجود در نشريات معتبر كه از سايت‌هاي علمي اينترنتي اخذ گرديده است، به علاوه مجله‌هاي علمي، نمايه‌ها، پايان‌نامه‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد و كتابهاي مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.
1-11) قلمرو تحقیق
1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت شرکت ها
1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1387 تا 1392 (دوره شش ساله) می باشد.
1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
خلاصه فصل و ساختار تحقيق
در این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها تشريح مى شوند. این پژوهش در پنج فصل ارائه شده است:
در فصل اول این تحقیق به کلیات تحقیق اشاره شده که شامل مقدمه ،بیان مسئله ،اهمیت تحقیق،اهمیت موضوع،فرضیات تحقیق، هدف از انجام تحقیق،روش تحقیق،متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی اشاره شده است .
فصل دوم تحقیق که شامل ادبیات تحقیق می شود شامل مقدمه ،مبانی نظری ریسک ، هیات مدیره بیان شده و سپس تاریخچه ای در مورد پژوهش های صورت گرفته در گذشته ارائه می شود.
فصل سوم روش تحقیق را بیان می کند وهمچنین ابزار های مورد استفاده و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات را توضیح می دهد.
در فصل چهارم تحقیق، اطلاعات گردآوری شده در مورد رابطه تاثیر ساختار مالکیت و کارایی عملکرد نظارتی اعضای هیت مدیره بر کیفیت پیشبینی سودشرکت های پذیرفته شده در بورس ایران که عمدتا از بورس اوراق بهادار تهران گرفته شده،تجزیه و تحلیل شده و فرضیات مورد آزمون قرار گرفته است.
در فصل پنجم خلاصه ای از تحقیق و همچنین نتیجه آزمون فرضیات ارائه گردیده است در این فصل پیشنهادات کاربردی و پژوهش برای آینده نیز بیان شده است.

مقدمه
در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر ” بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت شرکت ها” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد. در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار بخش زیر تدوین یافته است:
بخش اول: مبانی نظری هیات مدیره ؛
بخش دوم: مبانی نظری ریسک ؛
بخش سوم: پیشینه تحقیق.
بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره
پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که، دستیابی به اهداف راهبری شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق می یابد. به عبارت دیگر سازو کارهای راهبری شرکتی بر دو نوع است(حساس یگانه،1387):
سازو کارهای برون سازمانی
سازو کارهای درون سازمانی
2-2-1) سازو کارهای برون سازمانی
این سازو کارها عمدتا شامل موارد زیر است:
نظارت قانونی: شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
نظام حقوقی: قوانين موجود در يك كشور مي تواند اثر زيادي بر حمايت از سرمايه گذاران داشته و تعيين كننده نوع حاكميت شركتها در يك كشور باشد(كيسي و همكاران،2005، حسینی،1386).
کارایی بازر سرمایه: شامل گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
نظارت سهام داران عمده:احترام به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
نظارت سهام داران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
نظارت سهام داران اقلیت: احترام به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت های شرکت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش بر جسته نظارتی آنها.
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی.
2-2-2) ساز و کارهای درون سازمانی
این ساز و کارها نیز عمدتا شامل موارد زیر هستند:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف
مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی
مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی(کمیته حسابرسی، حقوق و غیره)
کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب(مالی، حقوقی، ریسک، حسابرسی داخلی و غیره)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی
هر یک از سازو کارهای راهبری درون سازمانی و برون سازمانی، بر تک تک فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبری شرکتی می شوند. رابطه بین این سازوکارها با اهداف راهبری شرکتی و تئوری های موجود در این باره به شرح شکل زیر است(سهامی،1387).

از بین سازو کارهایی که در بالا معرفی شد به یکی از مهم ترین آنها یعنی هیات مدیره در ادامه پرداخته می شود و ویژگی های آنها بیان می گردد.
2-2-3) هیات مدیره:
هیات مدیره از جمله سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیات مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است، تاجایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهام داران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد. اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(2004)، هیات مدیره را ملزم به ایفای وظیفه امانت داری11 می داند که شامل دو عنصر اصلی وظیفه مراقبت12 و وفاداری13 است. وظیفه مراقبت حرفه ای ایجاب می کند اعضای هیات مدیره بر اساس اطلاعات کامل، با حسن نیت ومراقبت و پشتکار کافی به ایفای تعهداتشان بپردازند. وظیفه وفاداری نیز اهمیت ویژه ای به سبب تاکید بر اجرای موثر دیگر اصول راهبری شرکتی این سازمان در مورد رفتار یکسان با سهام داران، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و تدوین سیاست تعیین دستمزد مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیات مدیره دارد(حسینی و رهبری خرازی،1387).
از جمله وظایفی که بر عهده هیات مدیره است تشکیل شماری از کمیته هاست که در ادامه به اهم آن ها اشاره می شود.
کمیته حسابرسی: با ترکیب کلی یا غالب اعضای مستقل می تواند نقش اساسی در ارتقای سیستم کنترل داخلی شرکت ها داشته باشد. همچنین با توجه به وظیفه ای که هیات مدیره در سرپرستی فرایند افشا و ارائه اطلاعات دارد، این کمیته ها می توانند به استقرار سیستم های گزارشگری کارآمد به منظور ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا با توجه به نیازهای استفاده کنندگان و افزایش سطح کمی و کیفی اطلاعات منتشر شده کمک کنند. چنین سیستم هایی باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند برای سهام داران بالقوه امکان ارزیابی عملکرد و برای مقامات ناظر امکان نظارت را فراهم کنند.
کمیته ریسک: با توجه به وظیفه مهمی که هیات مدیره در قبال مدیریت ریسک شرکت بر عهده دارد می تواند با مطالعه و نظارت بر بازارهای محل فعالیت شرکت و اقدامات پیشگیرانه تا حدود زیادی منافع سرمایه گذاران را در قبال خسارات ناشی از خطرات احتمالی محافظت کنند. این اقدام تاثیر ویژه ای در شناسایی نقاط ضعف و پیشنهاد اصلاحات ساختاری در شرکت ها دارد.
کمیته حقوق و دستمزد: می تواند با طراحی ضوابط و به طور نظام مند صلاحیت تخصصی و حرفه ای داوطلبان پست های مدیریت اجرایی اصلی و عضویت هیات مدیره را بررسی و تایید و طرح های انگیزشی را ارائه و اداره نماید. عملکرد موثر این کمیته می تواند از طریق ارتقای سطح دانش تخصصی مدیران از یک سو و هم راستا نمودن منافع آنان با منافع سهام داران شرکت از سوی دیگر، به تقویت حقوق سهام داران بینجامد.
علاوه بر کمیته های یاد شده در بالا، هیات مدیره می تواند به تناسب نیاز، کمیته های مختلف دیگری چون کمیته راهبری شرکتی، اخلاق حرفه ای و شرکت های

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هیئت مدیره، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، تقسیم سود Next Entries مقاله درمورد هیات مدیره، اندازه شرکت، عملکرد شرکت، ایفای نقش