مقاله درمورد میزان استفاده، تربیت معلم، مقطع متوسطه، آموزش عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

وآموزش مداوم رامدنظرقرارداده است.به این نتیجه رسیده است که نیمی ازدبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص دررشته خودراندارندکه ازجمله سابقه تدریس یکی ازاین عوامل است .همچنین بیش ازنیمی ازدبیران ازوسائل تکنولوزی وکمک آموزشی مطلع نیستند.60%ازافراداطلاعات کم وخیلی کم درزمینه بکارگیری وسائل کمک آموزشی دارند.بیش ازنیمی ازدبیران خلاقیت لازم رادرامرتدریس ندارندوآموزش مداوم درراس برنامه های بیش ازنیمی ازدبیران این شهرستان قرارندارد.

18- عليان (1387)درپژوهش خودباعنوان: بررسي ميزان تخصص معلمان راهنمايي تحصيلي منطقه سيرجان پژوهشگر مساله خود را اين گونه بيان کرده که يکي از مهمترين علل مردودي دانش آموزان و افت تحصيلي آنها در مقطع راهنمايي تحصيلي کمبود متخصص جهت تدريس در اين دوره مي باشد و اين کمبود را ناشي از عواملي چون کافي بودن مراکز تربيت معلم جهت جذب و تربيت دبيران متخصص عدم امکانات لازم براي جذب دبيران واجد شرايط و همچنين عدم جذابيت و انگيزه لازم در بين افراد تحصيلکرده براي خدمت در آموزش و پرورش ميداند که باعث گرديده آموزش و پرورش از داشتن معلمان کارآمد و متخصص به تعداد کافي برخوردار نباشد. از طرف ديگر تعداد زيادي از معلمان مرد و تعداد کمي از معلمان زن دوره راهنمايي حق التدريس هستند که اکثراً يا تخصص لازم را براي تدريس ندارند و يا بدون توجه به رشته تحصيلي و تخصصشان به کار گمارده شدهاند. لذا با توجه به آخرين آمار استخراج شده در کارشناسي راهنمايي تحصيلي در خصوص نيروي انساني ايجاب مينمايد که اطلاعات جامع و دقيقي از وضعيت موجود به لحاظ چگونگي تطبيق رشته تحصيلي و تدريس دبيران بدست آورده تا براساس اطلاعات کسب شده اقدام به برنامه ريزيهاي لازم و ارائه
راهحلهاي ممکن براي رفع مشکل و معضل ذکرشده گردد.(عليان 1378ص 63)
19ـ نظري(1388) درپژوهش خودباعنوان: بررسي ويژگيهاي دبيران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس رفسنجان اولاً نتايج تحقيق نشان داد:که بين تجربه آموزشي دبيران و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بطور کلي رابطه معنا داري وجود دارد. ثانيا ميزان تاثير تجربه بر پيشرفت تحصيلي در رشته هاي علوم انساني و رياضي و تجربي متفاوت است بطوري که در رشته علوم انساني تاثير مذبور به مدرک تحصيلي دبيران بستگي دارد اما در رشته رياضي و تجربي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان فقط به رشته تحصيلي و تجربه آموزشي دبيران و جنس دانش آموزان بستگي دارد و مدرک تحصيلي دبيران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بي تاثير است.

20- کریمی (1388)درپژوهش خودباعنوان صلاحیتهای حرفه ای معلمان آموزش عمومی وارائه چهارچوب ادراکی مناسب ،درمنطقه خوراسگان8مولفه اصلی و99زیرمولفه راازمنابع معتبراستخراج کرده است وبراساس نتایج تحقیق به این نتیجه رسیده است بین وضعیت موجودومطلوب صلاحیتهای حرفه ای معلمان تفاوت اساسی وجوددارد.ودرکلیه مولفه های اصلی تفاوت معناداراست .وضع موجودصلاحیتهای معلمان آموزش عمومی نشان می دهدکه دربعدشخصیتی واخلاقی دروضعیت بالاترازحدمتوسط قرارداردولی دربعدآموزشی رفتاری شناختی ومدیریتی درسطح متوسط ودرمولفه های فناوری توسعه حرفه ای فکری وتدریس ازوضعیت ضعیفی برخوردارند.

21- صابری(1388): درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان تخصص دبيران مدارس شهراهواز به تعيين ميزان برخورداري دبيران ازهر يک از ويژگيهاي ارتباط رشته مدرک تحصيل و تجربه آموزشي با موضوع تدريس پرداخته است و به اين نتيجه رسيده اند که حدود نيمي از دبيران جامعه مورد مطالعه دبيران مدرسه راهنمايي شهراهوازصلاحيت و تخصص رشته خود را ندارند.

22-اولس(2005):باعنوان یادگیری برای تدریس درجامعه دانش که بانک جهانی انجام دادصلاحیتهای تدریس رابه چهاردسته تقسیم می کندکه عبارتنداز:آماده شدن برای تدریس شامل شناخت کامل محتوای موضوع درسی وبرنامه درسی ملی،شناخت ویژگیها،دانش وتجربیات دانش- اموزان ،توانائی استفاده ازتمامی روشهای تدریس،تدارک محیط مناسب یادگیری برای فراگیران شامل ایجادمحیط مملوازپذیرش اعتماد،همکاری واحترام داشتن. انتظارات یادگیری چالش برانگیزتدریس برای یادگیری شامل بیان روشن وصریح اهداف یادگیری درکلاس ،استفاده ازراهبردهای تدریس منسجم ومعنادار،حرفه ای شدن شامل بازخوردگرفتن منظم ازفعالیتها،برقراری ارتباط گروهی وحرفه ای باهمکاران ،همکاری وتعامل محترمانه باوالدین ،مسولیت پذیری وتوجه نسبت به دانش آموزان .

23-هونگ وهمکاران(2003)درپژوهش خودباعنوان: ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت رابررسی کرد.بااستفاده ازتحلیل عاملی ،صلاحیتهای معلمان در6دسته اصلی توانائی فکری،سیستم ارزشها،مهارتهای بین فردی ،توانائیهای مدیریت ،توانائیهای حرفه ای وویژگیهای شخصیتی دسته بندی شد.نتایج پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد.بیشترین تفاوت درصلاحیتهای مدیریت خطرپذیری ،تفکرپیش کنشی وتفکرمنطقی بودکه درطول دوره تربیت معلم به اندازه کافی وموردنیازحرفه معلمی توسعه داده نشده است.

نتیجه
کروسکال والیس
خی xوx2
,Tتحلیل عاملی رگروسیون
کای
2استقلال
همبستگی پیرسون
موضوع
سال
محقق
ردیف
دبیران دروس کامپیوتروفلسفه ازنظرمدرک تحصیلی وگذراندن دوره های ضمن خدمت تخصصی ازکمترین میزان صلاحیت حرفه ای برخوردارند

*

بررسی میزان صلاحیت حرفه ای دبیران دبیرستانهای استان قم
1380
ابوالفضل پوریوسفی

1
دبیران به تفاوتهای فردی اهمیت می دهند،روابط انسانی مطلوب بادانش آموزان وهمکاران دارندودرصدداصلاح وضع آموزش هستند
*

ارزشیابی شایستگی حرفه ای دبیران دبیرستانهای شهرستان بافت
1380
سهیلادادور
2
بین توانمندی دبیران باسایقه تدریس رابطه معناداری وجودندارد.بین میزان اطلاعات زن ومردتفاوتی وجوندارد

*

*
*
بررسی توانمندی شغلی معلمین مقطع ابتدائی استان سیستان وبلوچستان
1382
عباس سرگلزاری
3
معلمین به تفاوتهای دانش آموزان اهمیت می دهند.اماتوانائی لازم رابرای تدریس وتفهیم موضوع درسی ندارند

*

*
بررسی نحوه تعامل بین معلمین ودانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهربابک
1383
نرجس رستگاری
4
بین میزان استفاده دبیران ازفناوری روزومدرک تحصیلی آنهارابطه معنی داری وجوددارد

*

*
بررسی میزان استفاده دبیران مدارس شهریزدازفناوری وتکنولوژی آموزشی
1384
مرجان غلامحسین زاده
5
عملکرددبیران مدارس دولتی بیشترازمدارس غیردولتی است.ودبیران ازسابقه زیادومدرک متناسب بامقطع خودبرخوردارند
*

*

مقایسه عملکردحرفه ای دبیران مدارس دولتی غیردولتی شهرستان رفسنجان
1384
آذردخت افشاری
6
دبیران دربکارگیری استراتژیهای جدیدتدریس مهارت کمتری دارندودراستفاده ازوسائل کمک آموزشی درسطح پائینی قراردارند

*

*

برررسی صلاحیتهاومهارتهای حرفه ای شغلی دبیران مدارس استان کردستان
1384
محمدابراهیم مرادی
7
بیش ازنیمی ازدبیران مهارت بالایی درخلاقیت ونوآوری درتدریس وپیگیری فعالیت دانش آموزان دارند

*
بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای وعملکردمعلمین دربین دبیران شهرستان کوهبنان
1384
رضابرنایی
8
درصدقابل توجهی ازدبیران ازمهارتهای حرفه ای لازم برخوردارنیستند

*
*

ارزشیابی سطخ توانائیهاومهارتهای حرفه ای معلمان ابتدایی ونیزیافتن نقاط ضعف وقوت آنها
1385
محققین شهرتهران
9
بیشازنیمی ازدبیران روشهاوفنون جدیدتدریس رانمی دانندواختلاف معنی داری بین صلاحیت حرفه ای دبیران زن وموروجوددارد.

*

بررسی میزان توانمندی شغلی دبیران مقطع متوسطه استان سیستان وبلوچستان
1385
زهره افشاری

10

دبیران مدارس دولتی کارائی بیشتری درمقایسه بادبیران مدارس دولتی دارند

*

بررسی میزان کارائی دبیرانمدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 2شهرکرمان
1385
مهردادناظم پور
11
بین شیو های تدریس معلمان مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی وجودندارد

*
بررسی میزان استفاده دبیران ازروشهای فعال تدریس درمدارس متوسطه ناحیه 1شهرکرمان
1386
اکرم رضایی
12
بین مدرک تحصیلی دبیران ومهارتهای تدریس رابطه معنی داری دیده می شود

*

*
بررسی میزان برخوردارزی دبیران سه مقطع هرماهان ازمهارتهای تدریس وکلاسداری
1386
مریم نیکپور
13
رعایت اصول وفنون علمی درشیوه های مختلف ارزشیابی دبیران به ندرت به چشم می خورد

*
بررسی دانش ومهارتهای دبیران مدارس متوسطه استان لرستان دررابطه باارزشیابی تحصیلی
1386
مهدیه قدیمی مقدم
14
معلمان مهارت بالائی درزمینه خلاقیت درتدریس وفناوری روزندارندوازمهارتهای کمی درحرفه خودبرخوردارند

*

ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان مقطع ابتدائی تویسرکان
1387
فرزاددانش پژوه
15
دبیران مدارس دولتی وغیردولتی ازلحاظ شیوه های ارزشیابی تفاوتی بایکدیگرندارند

*

*
بررسی کارائی حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه شهرسیرجان
1387
احمدفیروزآبادی
16
نیمی ازدبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص دررشته خودراندارند

*

بررسی میزان کارائی دبیران شهرستان راور
1387
محمدبهرامپور
17
اکثردبیران یاتخصص دررشته خودندارندیابدون توجه به رشته تحصیلی وتخصصشان به کارگمارده شده اند

*

بررسی میزان تخصص معلمان مقطع راهنمایی سیرجان
1387
مرضیه علیان
18
بین تجربه آموزشی دبیران وپیشرفت تحصیلی دبیران رابطه معنی داری دارند

*
بررسی ویژگیهای دبیران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس رفسنجان
1388
مهردادنظری
19
بین وضعیت موجودومطلوب صلاحیت معلمان تفاوت اساسی وجوددارد

*

صلاحیتهای معلمان آموزش عمومی وارائه چهارچوب ادراکی مناسب
1388
فریباکریمی
20

حدودنیمی ازدبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص دررشته خودراندارند
*
*

بررسی میزان تخصص دبیران مدارس شهراهواز
1388
محمدامین صابری
20

ازمهمترین صلاحیتهاآماده شدن برای تدریس شناخت ویژگیهای تدریس واعتمادبه دانش آموزان است

*

یادگیری برای تدریس درجامعه دانش
(2005)
اولس
21
تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد

*

ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت
(2003)
هونگ وهمکاران
22
(جدول-الف -2)پیشینه تحقیقات انجام شده

فصل سوم
روش پژوهش

مقدمه
در این فصل به بررسی روش تحقیق پرداخته میشود که بر اساس موضوع، روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزارهای اندازه گیری و چگونگی تعیین روایی و محاسبه پایائی آن، نوع پرسش نامه و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ارائه میشود.

3-1 روش پژوهش:
با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی میزان صلاحیتهای حرفهای دبیران دبیرستانهای شهر کرمان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، ضمن خدمت، شهرستان بافت، مهارتهای ارتباطی Next Entries مقاله درمورد ضمن خدمت، توزیع فراوانی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون