مقاله درمورد مقطع متوسطه، رشته تحصیلی، روانشناسی، معلمان مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش هستند.

3-سرگلزاری(1382) درپژوهش خودباعنوان بررسی توانمندی شغلی معلمین مقطع ابتدایی استان سیستان وبلوچستان اینگونه بیان داشته است.60%ازدبیران دارای مدرک دیپلم بوده اندکه اطلاعات علمی آنهادرحدمتوسط بوده است و20%فوق دیپلم و20%لیسانس بوده اندکه اطلاعات علمیشان درحدزیادبرآوردشده است.ازطرف دیگر بین توانمندی های آموزشی معلمان بامتغیرهای مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی وسابقه تدریس رابطه وجوددارد.روش همبستگی نشان دادکه بین توانمندیهای آموزشی معلمان بامدرک تحصیلی همبستگی مثبت r=0.35وجودداردیعنی توانمندیهای معلمان لیسانس وبالاتربیشترازتوانمندیهای آموزشی معلمان زیرلیسانس است.بین سابقه تدریس زیر 10سال،10سال وبالاترr=0.9همبستگی وجودندارد.این نتیجه نشان دادکه هرچندیکی ازشرایط توانمندی دبیران سابقه تدریس است امابین سابقه تدریس باتوانمندی دبیران رابطه معناداروجودندارد.همچنین بین جنسیت ومیزان اطلاعات علمی وتوانمندیهای شغلی معلمان رابطه معناداروجودندارد.ازطرف دیگرمیزان اطلاعات معلمان درموردروش ومحتوای کتب تدریس بین دبیران زن ومردتفاوتی وجود ندارد.
4-رستگاری(1383)درپژوهش خودباعنوان بررسی نحوه تعامل بین معلمین ودانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهربابک اینگونه نتیجه گیری کرده است که :معلمین درتدریس ازشیوه های مناسب تشویق وتنبیه استفاده می کنندوبه نیازهای روحی وروانی وتفاوتهای فردی دانش آموزان توجه دارند. اماانگیزه لازم رابرای پیشرفت دردانش آموزان فراهم نمی کنند همچنین معلمین درکلاس دارای مهارت کلاسداری بالای هستنداماتوانایی لازم رابرای تدریس وتفهیم مطالب درسی ندارند.

5-غلامحسین زاده(1384)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان استفاده دبیران مدارس شهریزد ازفناوری وتکنولوژی روزدرکلاس اینگونه نتیجه گیری کرده است .دبیران به منظورتدریس بااستفاده ازفناوری اطلاعات آماده نشده اندوخدمات وآموزشهای لازم برای دبیران بسیارمحدودوکم بوده است .همچنین استفاده ازنرم افزارهاوسخت افزارهای کامپیوتری ازمشکلات عمده معلمان بحساب می آید زیرادراین زمینه آموزشهای لازم راندیده اند.همچنین نتایج تحقیق نشان داده است که دبیران زن کمترازدبیران مردباکارباکامپیوترودرکل بافناوری روزعلاقه نشان می دهند.همچنین بین میزان استفاده دبیران ازفناوری روزومدرک تحصیلی آنهارابطه معنی داری وجوددارد.

6-افشاری (1384)درتحقیق خودباعنوان مقایسه عملکردحرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی شهرستان رفسنجان، بیان داشته است:درتمام پایه هادرصدعملکرددبیران مدارس دولتی بیشترازمدارس غیردولتی بوده است.همچنین درمدارس دولتی ازدبیرانی دارای سابقه آموزشی زیادودارای مدرک تحصیلی متناسب بامقطع خودبرخوردارند.درحالیکه مدارس غیرانتفاعی دراین موردآزادی عمل دارند.

7-مرادی (1384)درپژوهش خودباعنوان بررسی صلاحیتهاومهارتهای شغلی دبیرا ن مدارس استان کردستان اینگونه بیان داشته است:هدف ازمهارتهای حرفه ای دبیران شیوه ارزشیابی،اصول روانشناسی تربیتی ،استفاده ازوسائل کمک آموزشی،بکارگیری استراتژیهای تدریس ،توانایی اداره ومدیریت کلاس درس وایجادروابط انسانی مطلوب درکلاس درس است.نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان می دهد مهارتهای حرفه ای بین دبیران بطوریکسان وجودندارد .79درصدازدبیران دارای تخصص ،مهارت ارزشیابی ازمطالب درسی وتخصص وتسلط دررشته موردتدریس راداراهستند.89درصددارای مدرک تحصیلی لیسانس بالاتر91.46درصددررشته تحصیلی متناسب بارشته خودتدریس می کنند درموردمهارتهای حرفه ای حدود62.27درصددوره های تربیت معلم ودانشکده های تربیت دبیرراگذرانده اندو60درصدازنمرات کسب شده توسط وعلمان درمهارت تدریس وکلاسداری درحدخوب وعالی بوده اند.همچنین اکثریت دبیران دربکارگیری استراتژیهای جدیددرتدریس مهارت کمتری دارندودراستفاده ازوسائل کمک آموزشی درسطح پائینی قراردارندوعلت عدم استفاده مطلوب ازوسائل کمک آموزشی راکمبودوقت اعلام کرده اندعلاوه براین دبیران آموزش لازم رابرای استفاده ازوسائل مذکورراندارند.
8-برنایی (1384)درپژوهش خودباعنوان بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای وعملکرد معلمین درکلاس درس دربین دبیران شهرستان کوهبنان ،عوامل صلاحیت حرفه ای راعبارت ازمدرک،سابقه تدریس،گرایش تحصیلی بیان کرده است وبراساس نتایج بدست آمده بین عوامل صلاحیت حرفه ای ،مدرک تحصیلی وسابقه تدریس رابطه معناداری باعملکردمعلمین درکلاس دارد60%ازدبیران دراستفاده ازطرح درس موفقترند.همچنین دبیرانی که سابقه تدریس بالایی دارندمهارت کلاسداری بالایی دارند.همچنین یافته تحقیق حاکی ازاین است که 72%ازدبیرانی که مدرک تحصیلی بالایی دارندتمایل بیشتری به ادامه تحصیل وافزایش دانش مداوم هستند.همچنین 85%ازدبیرانی که سایقه تدریس بالایی دارند مهارت بالایی درایجادروشهای خلاق ونوآوری درتدریس دارند.85%ازدبیران فعالیتهای یادگیری دانش آموزان رابه نحوچشمگیری پیگیری می کنند.
9-گروه پژوهشی اندازه گیری وارزشیابی آموزشی شهرتهران (1385) به منظورارزشیابی سطح تواناییهاومهارتهای حرفه ای معلمان ابتدایی ونیزیافتن نقاط قوت وضعف این فرایندبه منظوررفع نارسائیهاوبهبودکیفی روشهای تدریس درشهرتهران،رابطه برخی عوامل تاثیرگذاربرمهارتهای حرفه ای معلمان چون جنس سطح تحصیلات رشته تحصیلی سابقه تحصیلی شرایط فیزیکی وتعداددانش آموزان کلاس وگذراندن دوره های آموزشی قبل وحین خدمت موردسنجش قرارگرفت .براساس نتایج بدست آمده دربرخی ازجنبه های اساسی ماننداستفاده ازشیوه های فعال تدریس وروش حل مسا له که درنظریه های نوین آموزشی مانندروانشناسی شناختی وروانشناسی سازنده گرامطرح است توجه کافی مبذول نمی دارند.روش تدریس آنهابیشترمعلم محوراست تادانش آموزمحور.به عبارت دیگربه روشهای فعال تدریس که مستلزم برانگیختن دانش آموزان به فعالیت کلاس است چندان بهایی نمی دهند.ازسوی دیگرنتایج نشان دادکه معلمان موردمطالعه دردستیابی به هدفهای مهارتی موفق نبوده- اند.همچنین درصدقابل ملاحظه ای ازمعلمان دوره ابتدایی ازمهارتهای حرفه ای لازم برخوردارنبوده ودراین زمینه کاستیهاونارسائهایی وجودداردکه درناکارآمدی آنان وعملکردتحصیلی دانش اموزان نقش تعیین کننده ای ایفامی کند.
10-افشاری(1385)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان توانمندی شغلی دبیران مقطع متوسطه استان سیستان وبلوچستان اینگونه بیان داشته است:دبیران رشته ادبیات فارسی بامیانگین 30.866نمره بهترین ودبیران دروس دینی بامیانگینن 30نمره ضعیفترین عملکردرادرآزمون بررسی توانمندیهای شغلی دبیران داشته اند .بیشترین دامنه رادبیران درس ریاضی وکمترین دامنه رادبیران رشته های تجربی داشته اندهمچنین بیشترین میزان آشنایی باروشهاوفنون تدریس رادبیران رشته ریاضی 8.84وکمترین نمره رادراین بخش دبیران رشته دینی وقرآن کسب کرده اند.
توانمندیهای شغلی دبیران دروس دینی وقرآن به تدریس درمدارس متوسطه خیلی ضعیف برآوردشده است بیش ازنیمی ازدبیران روشهاوفنون جدیدتدریس رانمی دانند.دانستنیهای علمی تخصصی دبیران دردرس ادبیات فارسی خوب است اطلاعات دبیران مقطع متوسطه بامسائل ومفاهیم روانشناسی تربیتی درسطح ضعیف قراردارد.همچنین درگروه علوم تجربی میزان آشنایی دبیران بامسائل ارزشیابی تحصیلی خوب ودربقیه رشته های آموزشی ضعیف است .همچنین بین توانمندیهای شغلی دبیران زن ومرداختلاف معناداری وجودداردوتوانمندیهای شغلی دبیران مردبخصوص دبیرانی که دروس دینی وقرآن راتدریس می کنندبهتراست.
11-ناظم پور(1385)درپژوهش خودباعنوان میزان کارائی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مدارس مقطع متوسطه ناحیه 2شهرکرمان اینگونه بیان داشته است:شواهدکافی برای بیان این مطلب که دبیران مدارس دولتی وغیردولتی متفاوتندوجودندارد.بااین حال درموردمعنی داربودن اختلاف عملکردمدارس دولتی وغیردولتی ازآزمونtاستفاده کرده است که درنهایت با95%اطمینان ودرنظرگرفتن احتمال خطای 5/0به این نتیجه رسیده است که مدارس غیرانتفاعی ازنظرعملکردهای مختلف بیشترازمدارس دولتی مقبول هستندومعلمین دراین مدارس کارائی بیشتری دارندودرمدارس غیر.دولتی سعی شده است تاحدامکان ازدبیران باسابقه ومجرب درمقایسه بامدارس دولتی استفاده شودازدیگرنتایج این تحقیق اینکه دبیران مدارس دولتی ازنظرسابقه تدریس ومدرک تحصیلی نسبت به مدارس غیرانتفاعی درسطح بالاتری قراردارند.بااین حال فضاوامکانات مورداستفاده برای مدارس غیرانتفاعی درسطح بالاتری قرارداردوازاختیارات بالاتری درنوع تدریس ونمره دهی نسبت به دبیران مدارس دولتی دارند.
12-رضایی(1386)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان استفاده دبیران ازروشهای تدریس فعال درمدارس دولتی وغیردولتی متوسطه ناحیه 1شهرکرمان.اینگونه نتایج بدست آورد:معلمان درهردونوع مدارس باسابقه خدمت ومیزان تحصیلات وسن متفاوت ازروشهای تدریس یکسانی استفاده می کنند.بین شیوه های تدریس معلمان مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی وجودندارد..همه دبیران مدارس دولتی وغیردولتی درکاربردروشهای اکتسابی،حل مساله،مباحثه بطوریکسانی عمل کرده وبه دفعات ازاین روشها بهره گرفته اند
13-نیکپور)1386(درپژوهش خودباعنوان میزان برخورداری دبیران سه مقطع شهرماهان ازمهارتهای تدربس وکلاسداری نتیجه گرفته است.معلمان شهرماهان ازمهارت گفتاری برخوردارند.همچنین ازمهارت پرسش کردن ومهارت غیرگفتاری برخوردارنددرایجادجوعاطفی وارتباطبادانش آموزان ازمهارت زیادی برخوردارندولی ازمهارتهای تدریس فعال برخوردارنیستند.بین سابقه تدریس ومهارتهای تدریس رابطه معنی داری دیده می شود60درصدازدبیران ازدوره های ویژه گذراندن مهارتهای تدریس برخوردارندهمچنین بین مدرک تحصیلی دبیران ومهارتهای تدریس رابطه معنی داردیده شده است.

14-قدیمی مقدم (1386)درپژوهش خودباعنوان بررسی دانش ومهارتهای معلمان مدارس متوسطه استان لرستان دررابطه باارزشیابی تحصیلی اینگونه نتیجه گیری کرده است که:یافته های پژوهشی علاوه بربیان تفاوتهادرمدارک تحصیلی ،گرایش وسابقه تدریس ،معلمان ازاطلاعات تخصصی پائینی برخوردارهستندورعایت اصول وفنون علمی درشیوه های مختلف ارزشیابی دردبیران به ندرت به چشم می خورد.همچنین معلمانی که درشهرهازندگی می کنند ازاطلاعات تخصصی بیشتری برخوردارهستندوبراساس نتایج بدست آمده 73%ازدبیران مهارت ارزشیابی تحصیلی رادارانیستند.

15-دانش پژوه (1387)درپژوهش خودباعنوان ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی تویسرکان اینگونه نتیجه گرفته است:معلمان موردمطالعه برخلاف آنکه درکلیات تدریس ازمهارت نسبی برخوردارندامادراجزامهم تدریس بانارساییهای جدی روبروهستند.درفعالیتهای آموزشی به هدفهای مهارتی کمترازهدفهای دانشی ونگرشی اهمیت می دهند.اکثرآنهاهنوزپایبندبه الگوهای سنتی آموزش هستندوازروشهای فعال وخلاق کمتراستفاده می کنند همچنین ازدانش روزوفناوری اطلاعات استفاده کمتری درامرآموزش دارند.

16-فیروزآبادی(1387)درپژوهش خودباعنوان بررسی کارایی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه شهرسیرجان اینگونه بیان داشته است:شیوه های ارزشیابی معلمان ازدانش آموزان متفاوت بوده وروشهای تدریس آنهایکسان است.معلمان مدارس دولتی وغیردولتی درکاربردروشهای تدریس ازجمله روش تمرین وتکرار،سخنرانی پرسش وپاسخ مباحثه ای وآزمایشی بطوریکسان عمل می کنند.شیوه های تدریس وارزشیابی دبیران مدارس پسرانه ودخترانه مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی بایکدیگرندتشته است .ازنتایج دیگرتحقیق اینست که روشهای ارزشیابی وتدریس معلمانی که دوره های آشنایی باروشهای ارزشیابی وتدریس راگذرانده اندبامعلمانی که این دوره هاراگذرانده اند تفاوتی ندارد.معلمان درهردونوع مدارس به دلیل عدم آشنایی کافی باروشهای تدریس فعال وروشهای نوین تدریس ازهمان روشهای سنتی وکلیشه ای وغیرفعال استفاده می کنند.

17-بهرامپور (1387)درپژوهش خودباعنوان: بررسی میزان کارایی دبیران دبیرستانهای شهرستان راورباتاکیدبراهمیت تخصص دبیران به تدریس به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهریک ازویژگیهای مرتبط بارشته تحصیلی وتجربه آموزشی باموضوع تدریس پرداخته است.باتوجه به اینکه ازمهمترین مسائل درتدریس کاراوجودخلاقیت درامرتدریس واستفاده ازتکنولوژی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، ضمن خدمت، شهرستان بافت، مهارتهای ارتباطی Next Entries مقاله درمورد ضمن خدمت، توزیع فراوانی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون