مقاله درمورد مدیریت تغییر، منابع انسانی، سطح معنی داری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

ز جدول زیر میتوان اولویت عوامل را ملاحظه نمود. همان طور كه بر اساس تحليل فريدمن ديده ميشود، رتبه رهبري اثربخش بالاتر از همه بوده و اين عامل به عنوان يك عامل کلیدی در پياده سازي BPR مطرح است، پس بانك گردشگري بايد به اين عامل به عنوان يك عامل مهم توجه كند. همچنين عامل منابع انساني پايين ترين رتبه را داشته و نشان ميدهد كه اين عامل در بانك گردشگري رتبه پاييني دارد و بايد در خصوص ارتقاء اين عامل، اقداماتي انجام شود.

جدول 4-26-رتبه بندي حاصل از تحليل فريدمن

رتبه
عامل
رتبه میانگین
يكم
رهبري اثربخش
97/2
دوم
مديريت تغيير
88/2
سوم
مديريت پروژه
23/2
چهارم
منابع انساني
93/1

نتيجه ميانگين رتبه ها نشان مي دهد كه بعد رهبري اثربخش با ضريب 2.97 در اولويت يكم قرار دارد. در نتيجه بيشترين تأثيرپذيري را در پياده سازي موفق مهندسي مجدد در سازمان مورد مطالعه دارد. بعد مديريت تغيير با ضريب 2.88 در اولويت دوم قرار دارد و به همين ترتيب بعد مديريت پروژه با ضريب 2.23 در اولويت سوم و بعد منابع انساني با ضريب 1.93 در اولويت آخر قرار دارد. و اين نشان دهندة آن است كه اين بعد(منابع انساني) كمترين تأثير پذيري را در استقرار موفق BPR در بانك گردشگري دارد.

4-4-3-سوال سوم پژوهش: آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیزBPR در بانک گردشگری مطلوب است؟
همانطور که یافته های جدول 4-24 نشان می دهد. برای پاسخگویی به این سوال از آزمون t تک نمونه ای با میانگین مفروض(میانگین نظری) 3، استفاده شده است.بر اساس این آزمون چنین فرض می شود که اگر میانگین محاسبه شده در فضای جامعه برابر 3(مقدار مورد انتظار یا میانگین نظری) یا کمتر از آن باشد،وضعیت نامطلوب و چنانچه بیشتر از 3 باشد، وضعیت مطلوب فرض می شود، با توجه به نتایج جدول4-24 میانگین مؤلفه های رهبری اثربخش و مدیریت تغییر سطح معنی داری 5 درصد در حد یا بالاتر از متوسط می باشد.
زیرا اولاً مقدار t در مورد این مؤلفه ها مثبت شده است.ثانیاً سطح معنی داری مشاهده شده (sig) در مورد همه آنها پایین تر از 0.05 می باشد.
از آنجا که در مورد بقیه مؤلفه ها، مقدار t محاسبه شده، منفی بوده است و سطح معنی داری مشاهده شده در مورد آنها بالاتر از 0.05 می باشد، می توان نتیجه گیری کرد که وضعیت این مؤلفه ها یا عوامل در بانک گردشگری در حد مطلوب نیست.

جدول 4-27- آزمون T
One-Sample Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
مدیریت پروژه
206
2.91
.487
.034
رهبری اثربخش
206
3.07
.514
.036
مدیریت تغییر
206
3.0583
.42135
.02936
منابع انسانی
206
2.8150
.56120
.03910

Test Value = 3

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
مدیریت پروژه
-2.775
205
.006
-.094
-.16
-.03
رهبری اثربخش
1.898
205
.059
.068
.00
.14
مدیریت تغییر
1.984
205
.049
.05825
.0004
.1161
منابع انسانی
-4.730
205
.000
-.18495
-.2620
-.1079

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
در این فصل براساس تحلیل هایی که در فصل چهارم انجام شده است به ارائه نتایج پرداخته می شود : هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است. متغیرها شناسایی و پس از توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و مدیران بانک ، 4 عامل اصلی شناسایی گردید. در این فصل ضمن جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل داده ها، پیشنهادها و محدودیتهایی که محقق در انجام تحقیق با آن مواجه بوده مطرح خواهد شد.پژوهش حاضر برای پاسخ دهی به سؤالات زیر بوده است : عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR کدامند و اولویت بندی این عوامل به چه صورت است؟ آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیزBPR در بانک گردشگری مطلوب است؟ برای پاسخ دهی به سه سؤال مذکور پرسشنامه ای با 42 سؤال تهیه و تنظیم و بین300 نفر از مدیران و کارشناسان به عنوان اعضای گروه نمونه توزیع و جمع آوری گردید که تأکیدی بر عوامل شناسایی شده بود. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 4 عامل اصلی به عنوان عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR در جامعه مورد مطالعه است.

5-2- خلاصه يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش :
داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، مورد تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 4 عامل اصلی به عنوان عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR در جامعه مورد مطالعه است، نتایج حاصل از این فرآیند به شرح ذیل است :
براساس تحلیل عاملی تاییدی و رتبه بندي حاصل از تحليل فريدمن عامل رهبري اثربخش با رتبه میانگین 2.88 است و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(درک و شناخت مدیریت ارشد، تعهد مدیریت ارشد، مديريت دانش، منابع مالي كافي، استفاده از مشاوران مجرب، انسجام بین وظایف) بیشترین تأثیر را بر استقرار موفق BPR دارد.
عامل دوم که به عنوان عامل مدیریت تغییر با رتبه میانگین 2.23 است و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(ساختار كمتر بوروكراتيك، واگذاری اختیارات، فناوري اطلاعات، آمادگی برای تغییر) بر استقرار موفق BPR تأثیرگذار است.
سومین عامل، عامل مديريت پرو‍‍ژه با رتبه میانگین 2.97 به عنوان اولین عامل مؤثر و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(شناخت تغییر، شفافیت در اجراي پروژه، جمع آوري اطلاعات كافي، روش شناسي مناسب، ارزیابی نتایج، خلاقیت در اجراي پروژه) بر استقرار موفق BPR تأثیرگذار است.
عامل چهارم، عامل منابع انسانی با رتبه میانگین 1.93 است و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(كاهش مقاومت کارکنان، توجه به ایده های کارکنان، مشارکت کارکنان، ايجاد انگیزش در كاركنان، دانش و توانمندي كاركنان،) بر استقرار موفق BPR کمترین تأثیرگذاری را دارد.در شکل 1-5 این عوامل نشان داده شده است.

2.97 2.88

2.23 1.93

شکل 5 – 1- عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR

• متغير شناخت و درک مدیریت ارشد با ميانگين 3.3819 داراي ميانگين بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه مدیریت ارشد سازمان دارای شناخت و درک نسبتاً خوبی در اجراي پروژه BPR می باشد.
• متغير تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد با ميانگين 3.1700 داراي ميانگين نسبتاً بالاتر از ميانگين نظري است و اين، به معناي اينست كه مدیریت ارشد از دید سازمان دارای تعهد و پشتیبانی نسبتاً خوبیست.
• متغير شناخت تغییر با ميانگين 2.9223 داراي ميانگين بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان شناخت نسبتاً خوبی در اجراي پروژه BPR می باشد.
• متغير واگذاری اختیارات با ميانگين 2.8083داراي ميانگين پایین تر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه در اجرای پروژه مهندسی مجدد فرآیندها تفویض اختیارات در سازمان نسبتاً کم است.
• متغير روش شناسي مناسب با ميانگين 3.0049 داراي ميانگين بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در پياده سازي پروژه بازمهندسي فرآيندها توجه نسبتاً زیادی به روش شناسي مناسب و مطلوب دارند.
• متغير فناوری اطلاعات مناسب با ميانگين 3.5583 داراي ميانگين بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در پياده سازي پروژه بازمهندسي فرآيندها توجه نسبتاً بالایی به بکارگیری زیرساختهای الکترونیک و ابزارآلات فناوری اطلاعات دارند.
• متغير مقاومت كاركنان با ميانگين 2.7195 داراي ميانگين پایین تر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه كاركنان در اجرای پروژه BPR به ميزان نسبتاً کمی مقاومت مي كنند.
• متغير ساختار کمتر بروکراتیک با ميانگين 2.7376 داراي ميانگين پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان به ميزان نسبتاً كمي به ساختار مسطح و كمتر بوروكراتيك توجه دارند. .
• متغییر دانش و توانمندی کارکنان با میانگین 2.7341 دارای میانگین پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که کارکنان دانش و توانمندی نسبتاً کمی در قبال پروژه مهندسی مجدد دارند.
• متغير مدیریت دانش با ميانگين 3.0199 داراي ميانگين نسبتاً بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در اجراي پروژه BPR دانش را به ميزان نسبتاً كمي درك مي كنند.
• متغير مشارکت کارکنان با ميانگين 2.7136داراي ميانگين پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه در اجراي پروژه BPR کارکنان مشارکت نسبتاً كمي دارند.
• متغير شفافيت در اجراي پروژه با ميانگين 2.6675داراي ميانگين پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در اجراي پروژه BPR به ميزان نسبتاً كمي شفافيت دارند.
• متغير ايجاد انگیزش در كاركنان با ميانگين 2.8568داراي ميانگين نسبتاً پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در اجراي پروژه BPR به ميزان نسبتاً كمي انگیزش دارند.
• متغير ايجاد انگیزش در كاركنان با ميانگين 2.8568داراي ميانگين نسبتاً پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در اجراي پروژه BPR به ميزان نسبتاً كمي انگیزش دارند.
• متغير خلاقيت و نوآوري در اجراي پروژه با ميانگين 2.9879داراي ميانگين نسبتاً پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در اجراي پروژه BPR به ميزان نسبتاً كمي خلاقیت صورت می پذیرد.
• متغير آمادگي براي تغيير با ميانگين 3.1214 داراي ميانگين نسبتاً بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان آمادگي نسبتاً خوبی براي تغييرات ريشه اي در فرآيندهاي كسب و كار دارند.
• متغير منابع مالی کافی با ميانگين 2.9802 داراي ميانگين نسبتاً پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان بودجه نسبتاً كمي براي پياده سازي BPR تخصيص مي دهند.
• متغير استفاده از مشاوران مجرب با ميانگين 2.8259داراي ميانگين پايين تر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در پياده سازي BPR به ميزان نسبتاً كمي از مشاوران مجرب استفاده مي كنند.
• متغير منابع اطلاعاتی با ميانگين 2.9146 داراي ميانگين نسبتاً پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان اطلاعات نسبتاً كمي را براي پياده سازي BPR جمع آوري مي كنند.
• متغير ارزیابی نتایج با ميانگين 2.9406 داراي ميانگين نسبتاً پایینتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه ارزیابی نتایج به ميزان نسبتاً كمي در راستای پیاده سازی پروژه BPR صورت می پذیرد.
• متغير انسجام بين وظايف با ميانگين 3.0050 داراي ميانگين نسبتاً بالاتر از ميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان بين وظايف سازماني انسجام نسبتاً بالایی را برقرار مي كنند.
• متغير توجه به ایده کارکنان با ميانگين 3.0558 داراي ميانگين نسبتاً بالاتر ازميانگين نظري است و اين به معناي اينست كه سازمان در اجراي پروژه BPR توجه نسبتاً خوبی به ایده کارکنان دارد

5-3-نتيجه گيري و بحث:
همانطور که یافته های پژوهش نشان داد، به طور کلی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیزBPR را می توان به 4 طبقه بندی تقسیم کرد. این عوامل عبارتند از : عامل مدیریت پروژه، رهبری اثربخش، مدیریت تغییر و منابع انسانی. حال با در نظر گرفتن این عوامل به مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر پرداخته می شود.
در مطالعه هی در چین مشخص شد که حمایت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، فناوری اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، توسعه پایدار، توسعه پاید