مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اجباری نیست، آنچه که از نظر اسلام اهمیت دارد امنیت فکری جامعه است که از طریق اظهار و تبلیغ عقاید انحرافی به خطر می افتد در اینجا ذکر این نکته لازم است همانطور که قبلا هم گفته شد منظور ما بهائیانی هستند که به فعالیت تبلیغاتی می پردازند و یک ارتداد سازمان یافته را پی ریزی می کنند که خطر آن کمتر از جرم سازمان یافته نیست. توضیح بیشتر آنکه همانطور که قبلاً هم ذکر شد اساس حکومت دینی دین و مذهب آنهاست و هر خطری که علیه دین و مذهب این کشورها باشد آن خطر امنیت کشور را تهدید می کند و حکومت اسلامی وظیفه دارد که به مقابله با آنها بپردازد و در بررسی حکم ارتداد مشخص می شود که در طول تاریخچه اجرایی این حد نسبت به کسانی که صرفاً به تشخیص شخصی خود تغییر دین داده و از اسلام خارج شده اند ولی هیچ گونه اقدامی فردی یا گروهی علیه نظام اسلام نداشته اند بسیار کم بوده است.
دشمنان اسلام به کرات اعلام کرده اند که ما با جمهوری اسلامی مبارزه ی سیاسی نخواهیم کرد ،بلکه کار ما صرفاً فرهنگی واصولا استرانژی جدید ما مبارزه فرهنگی است ، آنها تلاش میکنند با روشی که در حال حاظر به جنگ نرم معروف شده اهداف خود را عملی سازد. جنگ نرم عبارت است از اجرای برنامه ای حساب شده ، مسالمت آمیز و در دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی – اجتماعی یک نظام به منظور تغییر سیاسی یک کشور با ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اساسی و اصلی.252 جنگ نرم با تصرف فکر اندیشه و اراده ی یک جامعه و نفوذ آرام در لایه های فکری آن جامعه صورت می پذیرد . برای جنگ نرم می توان ویژگی های زیادی برشمرد که مهم ترین آنها عبارتند از :
1) ماهیت جنگ نرم ، آرام ، تدریجی و نرم افزارانه است در همین رابطه همانگونه که در قسمتهای قبلی بیان شد بهائیان با حمایت استکباری و بیگانه ، در فضای سایبر از امکانات زیادی جهت تبلیغ عقاید انحرافی خود بهره می برد به گونهای در کشور اسلامی ایران نیز با وجود فیلترنیگ بسیاری از این سایت ها و وبلاگها هنوز هم تعداد زیادی از آنها در حال فعالیت هستند .
2) جنگ نرم در زمینه ی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی
3) جنگ نرم سعی دارد بین گروه ها و عقاید با اکثریت تفرقه بیاندازد
4) در جنگ نرم ، اعتقادات ، باورها و الگوهای رفتاری یک ملت دچار تغییر و تحول می گردد
5) مدت و پروسه ی جنگ نرم طولانی مدت است .
6) ماهیت جنگ نرم به صورت تدریجی و نرم افزارانه است .
7) جنگ نرم با حمایت دول متخاصم و توسط نیروهای داخلی دشمن انجام میگیرد .
8) جنگ نرم بین طبقات مختلف جامعه و رهبران جامعه و مردم فاصله می اندازد:253 لذا می توان گفت جنگ نرم از سوی دشمنان و با رویکرد صلاح تبلیغی و روانی و به دور از مداخله و اقدامات فیزیکی مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای دشمن انجام میگیرد و محدوه ی عملکرد آن به جای مرزهای آشکار و پنهان بین دشمن و جبهه ی داخلی متن جامعه و ارزش های حق می باشد و هدفش تلاش برای تغییر باورها ،گرایش ها و ارزش های پیروان و ملت و امت حق می باشد.254 یکی از رفتار های فیزیکی در فرقه بهائیت همانگونه که بیان شد تبلیغ علیه ادیان الهی به خصوص دین جهان مشمول اسلام است که از طریق حمایت دول استکباری در سطح جهانی در حال پیشرفت هستند به گونه ای که در رسانه های مطرح داخلی این دول به راحتی و با کسب مجوز آرمان و ارکان دین مبین اسلام را آماج فعالیت های تبلیغی خود قرار می دهند .با توضیحاتی که بیان شد قطعا بهائیت چون به شکل فرقه و سازماندهی شده است جرمی علیه امنیت است . در ذیل سعی بر این است ،رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت با برخی جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرارگیرد.

گفتار اول : بهائیت و جرم عضویت و تشکیل واداره ی گروه های باهدف برهم زدن امنیت

جرم تشکیل یا اداره ی گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور در ماده ی 498 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است با توجه به عبارت “بیش از دو نفر” لازمه ی صدق عنوان دسته یا جمعیت تشکیل سه نفر و بیشتر است . برخی از حقوقدانان معتقدند که اداره کنندهی جمعیت یا دسته فردی خارج از افراد جمعیت می باشد . یعنی غیر از اداره کننده حداقل وجود سه نفر لازم است.255 برخی دیگر از حقوقدانان مدیر را نیز داخل دسته یا جمعیت می دانند و اعتقاد دارند که با ادره کننده ، وجود حداقل دو نفر لازم است.256 لیکن به نظر می رسد نظر صحیح تر آن است که قائل به این نظر بود که به کمتر از سه نفر عنوان دسته یا جمعیت اطلاق نمی گردد و تا دسته ای تشکیل نشود کسی نمی تواند آن را اداره نماید .
علاوه بر اینکه نص صریح قانون بیان گر این امر است ، تبصره 2 ماده ی 8 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز موید این مطلب است هم چنین عناوین دسته ، جمعیت و شبه جمعیت تمثیلی دارد و موضوعیت ندارد و لذا فرقی نمی کند که نام آن گروه ، جمعیت یا ضرب یا سازمان یا … باشد.257 منظور از عضویت نیز ، قبول رسمی عضویت در یکی از گروههای غیر قانونی می باشد و یکی هم فکری ساده یا تایید شفاهی و حتی کتبی آرمان و هدف جمعیت یا طرفداری نمودن ابتدایی و ساده عضویت محسوب نمی شود 258.
با این توضیحات به بررسی این جرایم و مقایسه آن با رفتار بهاییان پرداخته می شود .
رکن مادی رفتارهای مجرمانهی فوق ذکر عبارت از تشکیل دسته ویا اداره نمودن آن ویا عضویت در این گروه یا جمعیت در تشکیل یا اداره عضویت در دسته یا جمعیت ممکن است با شرکت چند نفر انجام می گیرد که در این صورت به موجب ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکت کنندگان مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت . هم چنین جرم عضویت در چنین گروه هایی را می توان از جرایم حالت دانست که عنصر مادی آن جرم ،حالتی روانی ،اجتماعی وناشی از طرز سلوک زندگی ویا وضع کسی است که در یکی از دسته ها و جمعیت هایی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است عضویت دارد.259 با توضیحاتی از جنگ نرم و براندازی نرم بیان شد این موضوع که امنیت سخت و نرم می باشد مورد تاکید قرار گرفت لذا عضویت تشکیل یا اداره ی چنین فرقه های انحرافی نیز، می تواند رکن مادی این جرایم را در بر گیرد .
قصد بر هم زدن امنیت کشور در جرایم تشکیل یا ادارهی گروه اگر چه جرم مذکور از جمله جرائم مطلق است و صرف تشکیل و اداره چنین جمعیتی جرم است و در تحقق آن حصول نتیجه خاص موثر نیست این جرم نیز مانند هر جرم دیگر به سوءنیت عام یعنی قصد فعل در ارتکاب با هدف بر هم زدن امنیت کشور احتیاج دارد. در تحقق جرم عضویت در چنین گروه هایی نیز منوط به اطلاع عضو از اهداف جمعیت است بنابراین صرف عضویت و لو کاملا قطعی و اثبات شده برای احراز بزهکاری کافی نیست و با توجه به عبارت”مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن از اهداف آن بیاطلاع بوده است” مذکور در ماده ی 499 قانون مجازات اسلامی این نکته به دست میآیدکه قانون گذار اصل را بر عالم بودن عضو گذاشته و فرض را بر این گرفته که عضو قطعا از اهداف دسته یا جمعیت مطلع می باشد مگر این که خود بار اثبات مطلع نبودن از اهداف آن ها را بر عهده بگیرد260 به نظر برخی حقوقدانان اگر فردی از اهداف گروه اطلاع داشته باشد ، اما خود با قصد بر هم زدن امنیت کشور عضویت پیدا نکند و هیچ گونه فعالیتی هم در این راستا انجام ندهد با توجه به قاعده ی تفسیر مضیق و به نفع متهم مشمول مجازات ماده فوق الذکر نخواهد بود مگر این که عمد در جرم معنای نقض آگاهانه ی حقوق جزا باشد که در آن صورت صرف آگاهی از هدف جمعیت یا دسته کافی است هر چند عضو چنین هدفی نداشته باشد.261
لذا به نظر می رسد صرف عضویت در دسته یا جمعیت غیر قانونی با علم به اهداف آن کافی است و نیازی به اقدام عملی در پیشبرد اهداف گروه نمی باشد بخصوص آنکه عضویت در در یک تشکل غیر قانونی خواه و ناخواه مستلزم پذیرش آن دسته یا جمعیت نیز می باشد نکته ایی که ذکر آن لازم است این است که با استفاده از تنقیح مناط رای وحدت رویهء شماره 608-27/6/1375و با توجه به لزوم تفسیر منطقی قوانین تشکل و اداره جمعیت دو جرم مستقل است لیکن از نوع جرائم مشابه می باشد که به استناد قسمت دوم ماده 47قانون مجازات اسلامی مستوجب یک مجازات می باشد و در این مورد تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.
رفتارهای مجرمانهی بهائیت بر مبنای قواعد و موازین منابع شرعی و قانونی جرم و مستوجب مجازات است این رفتارهای مجرمانه که به شکل گروه ، دسته و جمعیت ارتکاب
می یابد هم زدن امنیت و براندازی نرم یکی از اهداف این فرقه می باشد جرم عضویت ،تشکیل یا اداره جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور نیز هست یعنی در واقع چون این رفتارهای مجرمانه به شکل فرقه سازمان یافته بروز و ظهور خارجی پیدا می کند علاوه بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه ایی که در مباحث قبلی بیان شد ،عضویت و تشکیل یا اداره جمعیت موضوع مواد498و499قانون مجازات اسلامی ارتکاب مییابد که به دلیل تعزیری بودن این جرائم مجازات اشد برمرتکب بار میشود.

گفتار دوم : بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام262
واژه ی نظام که در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام چندین بار مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است از جنبه های مختلف دارای معانی گوناگونی است که تبییین شناخت مفهوم این واژه موجب رفع ابهامات موجود در این زمینه می شود .نظام در اصطلاح سیاسی به معنای حکومت و رژیم است حکومت هم مجموعه ایی از نهادهایی است که حاکم به وسیلهء آنها به اعمال قدرت میپردازد،آنچه از تبلیغ علیه نظام به ذهن متبادر میشود و با فلسفه جرمانگاری آن نیز سازگار است کلیت نظام است و تبلیغ علیه شخص خاصی در هر مقامی هم که باشد مصداق این جرم نیست اگر چه ممکن است مصداق جرم دیگری باشد لذا تبلیغ لزوماً باید علیه ارکان ضروری نظام باشد ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی ایران ،جمهوریت نظام ،اسلامیت نظام و… میباشد263 خصوصا اینکه اصل 177قانون اساسی نیز اسلامیت و جمهوریت را تغییر ناپذیر دانسته است و به گونه ایی که با توجه به این اصل بدیهی است که تعرض به هر کدام از این ارکان کلیت نظام را به خطر میاندازد و مصداق تبلیغ علیه نظام است.. همچنین براساس اصل دوم قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است یعنی حکومت دارای جنبه دینی و عرفی است و نهادهای تشکیل دهنده حکومت از طرفی نهادهای عرفی و انتخابی هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و از سوی دیگر نهادها یا ارزش هایی هستند که براساس شریعت اسلام در قانون اساسی گنجانده شده و به تصویب اکثریت مردم رسیده است هر عملی که تبلیغ علیه یک رکن یا اصل دولت و حکومت باشد تبلیغ علیه نظام محسوب می شود رکن اسلامیت نظام در اصول 2و4و5قانون اساسی به طور خاص تبیین شده است که حاصل ابتناءکلیه قوانین و مقررات جامعه براساس موازین اسلامی و اشراف عالیه فقیه عادل و مدبر مدیریت جامعه از طریق قانون است منظور از گروهها و سازمان های مخالف نظام هر گونه دسته جمعیت حزب انجمن نهضت و اجتماعی است که تحت این عنوان دارای مرکزیت و تشکیلاتی بوده و به عنوان سازمان مخالف نظام شناخته شوند264
تبلیغ مصدر باب تفعیل است و در لغت به معنای رساندن و رسانیدن است.265 استفاده از واژهءفعالیت تبلیغاتی به جای تبلیغ در ماده 500قانون مجازات اسلامی به نحوی از شمول دامنه ماده کاسته و نشانگر وجود نوعی استمرار در تبلیغات است266 قانونگذار نوع تبلیغ را مشخص نکرده است و با توجه به عبارت به هر نحو تبلیغات شامل اعمالی چون نوشتن مقاله انجام مصاحبه تهیه پوستر و …. می باشد و تشخیص آن به عهده قاضی است 267 با توجه به این توضیحات به بررسی این جرم و تطبیق آن با رفتارهای فرقه بهائیت که می تواند مصداق این جرم باشد، پرداخته می شود.
عنصر مادی این جرم تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروهها و ساز مان های مخالف نظام268 است ،که به صورت فعل مثبت خارجی مطرح می شود و شامل ترک فعل نمی گردد با توجه به فلسفه جرم انگاری ماده500قانون مجازات اسلامی و آسیب هایی که از فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به جمهوری اسلامی ایران می شود می توان گفت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد تغییر عقیده، افساد فی الارض، نظام حکومتی Next Entries مقاله درمورد ادیان الهی، جرم انگاری، فعالیت های فرهنگی