مقاله درمورد فناوری اطلاعات، کسب و کار، استراتژی ها، شایستگی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مجدد

عوامل کلیدی
راهبرد اول
بهبود مستمر
راهبرد دوم
مهندسی مجدد فرآیندها
راهبرد سوم
بازسازی محدوده کسب و کار
گستره تحول
درونی
درونی
بیرونی
تمرکز تحول
محلی
گسترده
گسترده
شدت تحول
افزایشی
ریشه ای
انقلابی
زمان تحول
مستمر
سریع
فوری
ریسک تحول
خیلی کم
زیاد
خیلی زیاد
نقش کارکنان
زیاد
خیلی زیاد
فراگیر
نقش مدیریت
متوسط
خیلی زیاد
خیلی زیاد
نقش مشاوران خارجی
محدود
زیاد
اساسی
هدف تحول
بسترسازی
عملکرد
اثربخشی
نتایج تحول
متوسط
چشمگیر
چشمگیر
تغییرات ساختاری
محدود
شدید
شدید
دلیل تحول
بهبود
بحران
شکست یا موفقیت
الویت تحول
روش ها
فرآیندها
محدوده کسب و کار و شبکه

منبع : سپهری، (1384)

2-15- همسویی استراتژی های سازمان در برنامه های مهندسی مجدد
محققان نظرات متفاوتی را در خصوص توسعه استراتژی در برنامه های مهندسی مجدد عنوان کرده اند. ((تنگ)) در این خصوص عقیده دارد که بسیاری از سازمان ها برنامه های مهندسی مجدد خود را به گونه ای سیستماتیک تنظیم می کنند تا ارتباط تنگاتنگی بین مهندسی مجدد و استراتژی ها وجود داشته باشد و به واقع این دو مقوله را بسیار به هم پیوسته می داند. از طرف دیگر ((اشمیت)) معتقد است که بین استراتژی ها و فرآیندهای سازمان ارتباط دوطرفه ای موجود است. وی اعتقاد دارد که نظریه سنتی ((فرآیندها، استراتژی ها را دنبال می کند)) از ریشه دچار اشکال است زیرا استراتژی ها به وسیله فرآیندها قابلیت اجرا پیدا می کنند و توسط شایستگی های کلیدی، مزیت رقابتی در سازمان حاصل می شود. بنابراین ((این استراتژی ها هستند که فرآیندها را دنبال می کنند)) و توسط فرآیندهای کلیدی سازمان، قابلیت های استراتژیک سازمان جهت تأمین ارزش برای مشتری ظهور می کند(اخوان، 1383).
ادواردز102، پپاردو103 بر این عقیده اند که شکاف بین فرموله کردن استراتژی و اجرای آن توسط مهندسی مجدد پر می شود و مهندسی مجدد پلی بین فرموله کردن و اجرای استراتژی است. به این صورت که معماری سازمان را به گونه ای تعریف می کند که سازمان به صورت شفاف تری روی نیازهای مشتریان و شایستگی های کلیدی تمرکز کند. این محققان ترکیب و همسویی فرآیندهای سازمان را عاملی جهت حمایت از استراتژی های کسب و کار می دانند. گیبونز و باتاچریا از دیگر محققانی هستند که در این خصوص اظهار نظر کرده اند. طبق نظر ایشان استراتژی های یک سازمان برپایه شایستگی های کلیدی آن سازمان و شایستگی های کلیدی نیز برپایه فرآیندهای سازمان استوارند. این دو بر این باورند که فرآیندها، هسته اصلی سازمان هستند(اخوان، 1383).

2-15-1- مدل همراستایی در مباحث مربوط به مهندسی مجدد
تأکید صاحبنظران به توجه متعادل و همزمان به عوامل و منابع سازمانی و ساختاری، اعم از فنی و غیرفنی سازمان ها در مباحث مربوط به مهندسی مجدد بطور فزاینده ای ادامه پیدا کرده است. از جمله این مطالعات که مورد استفاده زیاد هم در حوزه های نظری و نیز در محیط های عملی و اجرایی قرار می گیرد مدل همراستایی در چارچوب مدل معروف به MIT 90 به شرح زیر است(سپهری، 1384) :

ساختار

فناوری فرآیند مدیریت استراتژی

نقش ها و مهارت های فردی

شکل 2- 1- مدل همراستایی
منبع : سپهری، (1384)

در این مدل به لزوم همراستایی بین ساختار، استراتژی، فناوری، فرآیندها و نیروی انسانی تأکید شده است. عنصر کلیدی در مدل فوق جایگاه مرکزی فرآیندهای مدیریتی است که سایر عناصر مثل ساختار، استراتژی و تکنولوژی و نیروی انسانی، در تعامل با یکدیگر و در یک فرآیند پویا موجب تحولات اساسی در طراحی سازمان و کسب و کار می شود. در مدل فوق پنج سطح تحول در کسب و کار، شامل دو سطح اول بصورت تکاملی و سه سطح بالاتر بصورت انقلابی بشرح شکل 2- 2 متمایز شده اند(سپهری، 1384).

طراحی مجدد دامنه کسب و کار(سطح پنجم) بالا
سطح انقلابی
طراحی مجدد شبکه های کسب و کار(سطح چهارم)

مهندسی مجدد فرآیندها(سطح سوم)

—————————————————- درجه تحولات سازمانی
سطح تکاملی تلفیق فرآیندهای داخلی(سطح دوم)

بهره برداری محلی(سطح یکم) پایین

بالا دامنه منافع بالقوه پایین

شکل 2- 2- سطوح تحول در کسب و کار
منبع : سپهری، (1384)

چنانچه در شکل 2- 2 ملاحظه می شود سطوح یکم و دوم، تحولاتشان ماهیت تکاملی دارد، بدین معنا که با بکارگیری فناوری تغییرات اساسی و پایه ای در فرآیند های سازمانی حاصل نمی شود. بلکه با حفظ ساختارهای موجود، فرآیندها در درون سازمان بهبود یافته و با یکدیگر تلفیق و هماهنگ می شوند. در مقابل سطوح سوم تا پنجم، طبیعتی انقلابی دارند و بکارگیری فناوری اطلاعات مستلزم تغییرات اساسی در فرآیند های کسب و کار و شبکه ها و محیط های کسب و کار در صنعت است(سپهری، 1384).

2-16- نقش فناوری اطلاعات در BPR
فناوری اطلاعات نقشی بنیادین در ایجاد تحول سازمانی دارد و بنابراین یکی از ارکان اساسی در مهندسی مجدد کسب و کار است. در چندین دهه گذشته از فناوری اطلاعات جهت ارتقاء کارآیی و کیفیت فعالیت های سازمان ها از طریق مکانیزه کردن فرآیندهای موجود استفاده شده است. ولی وقتی از مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بحث می شود، فرآیند سنتی نگاه به مشکلات تغییر و سپس انتخاب فناوری برای حل آن باید در دستور کار قرار گیرد. فناوری اطلاعات از طریق اتو ماسیون، امکان انجام کار در محیط های مختلف، انعطاف در تولید، تحویل سریع خدمات کالا به مشتری، ارائه مدلی نو از کسب و کار، انجام پردازش های همزمان در بین گروهای درگیر کسب وکار (تولید کننده، مشتری، تأمین کننده) را عملی می سازد. فناوری اطلاعات علاوه بر مکانیزه کردن امور می تواند به طراحی فرآیندهای جدید و ایجاد فرصت هایی جهت به وجود آوردن برتری رقابتی نسبت به رقبا بی انجامد(صرافی زاده، 1388 : 117- 118).
فناوری به تنهایی و به صورت انتزاعی نمی تواند موجب تغییر و تحول باشد. اما با وجود این، فناوری می تواند تأثیر بسیار قوی و گسترده ای از خود به جا بگذارد. فناوری اطلاعات به ایجاد تغییرات در سازمان ها که آن هم عمدتاً تغییراتی در ماهیت کار، ادغام وظایف سازمانی و تبدیل نیروهای رقابتی است کمک می کند. فناوری اطلاعات می تواند در ایجاد تغییرات به مهندسی مجدد تلقی کرد. بنابراین مهندسی مجدد فرآیندها اغلب به وسیله کمک گرفتن از فناوری اطلاعات صورت می گیرد(شاهی بیک و هاشمی، 1385).
در اغلب حالات، فناوری اطلاعات مهمترین عامل توانایی بخش مهندسی مجدد است. آنچه که امروز دانستن آن درباره نقش فناوری اطلاعات اهمیت دارد این است که فناوری اطلاعات تنها چگونگی انجام کارها را دگرگون نمی کند بلکه تعریف اقتصاد، تجارت و رقابت را هم تغییر داده است. همواره پروژه مهندسی مجدد به نیازهای اطلاعاتی جدید نیازمند است و شاید لازم باشد که به منظور رفع این نیازمندی ها فناوری جدید به کار گرفته شود. امروزه اجرای فرآیند مهندسی مجدد منابع انسانی با استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلفی همچون حقوق و دستمزد، گزینش و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش دهی و پیاده سازی فرهنگ سازمانی نقش عمده ای را در راستای دستیابی اهداف ایفا می کند(شاهی بیک و هاشمی، 1385).
از آنجا که واژه فناوری اطلاعات بسیار گسترده است و جنبه های بسیاری را شامل می شود، می توان به کاربرد آن در فعالیت های منابع انسانی از جنبه های مختلف اشاره کرد : تجهیزات و سیستم ها، نرم افزارهای کاربردی، اینترانت، واقعیت مجازی، آموزش از راه دور(شاهی بیک و هاشمی، 1385). فناوری اطلاعات اگر به درستی و با بسترسازی مناسب اجرا شود می تواند اقدامات جالب توجهی را برای فرآیندهای سازمان انجام دهد. در غیر این صورت ممکن است با ایجاد هرج و مرج و محدودیت ، به پدیده ترسناک و غیر قابل قبول تبدیل شود. بیشترین اهمیت در این راستا به BPR داده شده است؛ چرا که می تواند فرآیندها را به روش های جدید اجرا کند. در BPR استفاده از IT یک اصل نیست، بلکه یک ابزار بسیار مهم است که برای تخریب مرزهای فیزیکی، افزایش سرعت اجرای فرآیندها، بالا بردن دقت و کیفیت، آسان کردن کارها و در نهایت کسب رضایت مشتریان مورد استفاده است(سوری، 1387 : 56).
محققان زیادی نقش قطعی IT در برنامه های BPR را شناسایی کرده اند. فناوری اطلاعات یک عامل فعال برای تغییرات است. در واقع اگر IT به درستی و با بسترسازی مناسب اجرا شود می تواند اقدامات جالب توجهی را برای فرآیند های سازمان انجام دهد(ماوول،ترانفیلد104،2003).زمینه های اصلی که فناوری اطلاعات می تواند از مهندسی مجدد کسب و کار پشتیبانی کند عبارتند از(صرافی زاده، 1388 : 118) :

• کاهش زمان فرآیند و پاسخ گویی به بازار
• توانمندسازی کارکنان و کارگروهی
• نگرش مشتری- محور و مدیریت روابط مشتری
• باز سازی و نوسازی ساختاری مبتنی بر کارگروهی
• مشارکت تجاری
• کسب و کار الکترونیک

نقش فناوری اطلاعات می تواند با توسعه شبکه های اینترنتی و اینترانت و نوآوری های نوین فناوری در مهندسی مجدد فرآیندها بسیار گسترده باشد. از فناوری اطلاعات می توان در کلیه سازمان ها در بهبود ریشه ای فرآیندهای کسب و کار استفاده کرد. برخی از تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار در جدول 2- 5 نشان داده شده است(صرافی زاده، 1388 : 118).

جدول 2- 5 – برخی از تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار

نقش قبلی
فناوری میانجی
نقش جدید
اطلاعات تنها در هر زمان در یک مکان وجود دارد
پایگاه های داده اشتراکی- معماری، میزبان- مشتری، اینترنت، اینترانت
اطلاعات در هر مکانی که نیاز باشد وجود خواهد داشت
تنها یک فرد متخصص می تواند کارهای پیچیده را انجام دهد
سیستم های خبره، محاسبات عصبی
افراد تازه کار نیز می توانند کارهای پیچیده را انجام دهند
فعالیت های کسب و کار را باید به شیوه ی متمرکز و یا غیر متمرکز طراحی کرد
ارتباطات راه دور و شبکه ها، معماری میزبان- مشتری، اینترانت
فعالیت های کسب و کار را می توان هم متمرکز و هم غیر متمرکز طراحی کرد
تنها مدیران به تصمیم گیری می پردازند
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، سیستم پشتیبانی سازمان، سیستم های ذخیره
تصمیم گیری از اجزاء شغل همه افراد است
پرسنل عملیاتی جهت دریافت، ارسال، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات به دفتر نیاز دارند
ارتباطات بی سیم و رایانه های قابل حمل، وب و پست الکترونیک
پرسنل عملیاتی می توانند از هر مکانی به مدیریت اطلاعات بپردازند
بهترین شیوه ی تماس با مشتریان بالقوه، تماس فردی است
دیسکت های تصویری تعاملی، ارتباطات راه دور رایانه ای، پست الکترونیک
بهترین شیوه ارتباط کارآترین شیوه باتوجه به هزینه ها است
محل اقلام را باید به شیوه ی دستی تعیین کرد
نرم افزارهای جریان کار، موتورهای جست و جو
محل اقلام را می توان به صورت مکانیزه تعیین کرد
طرح ها بصورت دوره ای بازنگری می شوند
سیستم های رایانه ای با عملکرد بالا، عناصر هوشمند در سیتم ها
طرح ها در هر زمان کم نیاز باشند همزمان بازنگری می شوند
افراد جهت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد کسب و کار، بهبود مستمر، منابع انسانی، مدیریت کیفیت فراگیر Next Entries مقاله درمورد سازمان های دولتی، محدودیت ها، عوامل محیطی، سازمان های بخش دولتی