مقاله درمورد فرهنگ اسلامی، فرهنگ سازمانی، امام خمینی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عن.، فرخی. م.، امانی. م.، تأثیر بازاریابی داخلی بر اثربخشی کار گروهی در آموزش عالی، شماره 42، 1391
افجه. ع ا.، مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت، 1389
امیری. ع ن.، نگاهی جامعبه خودکنترلی در سازمان،شماره 7، 1383
انورجندی.، اسلام و جهان معاصر، ترجمه حمیدرضا آژیر، مشهد، آستان قدس رضوی، 1371
انوری. ح.، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران، 1387
اوتن. آلن.، مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی. ترجمه محمدرضا ربیعی مندجین و حسن گیوریان، تهران: انتشارات یکان،1381
باباپور خیر الدین. ج.، خلاقیت: توصیف؛ محدودیت‌ها و روش‌های ایجاد خلاقیت، شماره241، 1378
بابایی اهری. م.، اخلاق در کسب‌وکار، شماره 1، 1381
بابایی طلاتپه. م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، 1384
بابایی طلاتپه، م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، 1384
باقری، خ.، نگاهی دوباره بر تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، 1382
بهشتی. م.، فقیهی. ع ن.، ابوجعفری. م.، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی، ج2، تهران، سمت، چ ششم، 1385
بیات. ع.، فرهنگ واژه‌ها، بنیاد فرهنگی و اندیشه دینی، قم،1381
بیک زاده. ج.، بهره‌وری و فرهنگ اسلامی،شماره 72، 1376
پارسانیا. ح.، جهانی‌شدن و اسلام، فصلنامه علوم سیاسی،سال نهم، شماره 36، 1385
پارکینسن .جی.ایچ. آر. ، عقل و تجربه از نظر اسپینوزا، ترجمه محمدعلی عبدالهی، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1381
تقی زاده انصاری. ش.، ویژگی های فرهنگ اسلامی و نقش آن در پیدایش علوم تجربی،دانشگاه اسلامی 33، سال یازدهم، شماره 1، بهار 1386
توکلی، ع.، تحلیل جایگاه ارزش ها در مدیریت؛ گامی در نظریه پردازی مدیریت اسلامی،شماره 71، 1391
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.، اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره، نشر دفتر انتشارات اسلامی، 1382
جعفری نیا. ش.، قاسمی. ا.، تعادل میان کار و زندگی منابع انسانی پیشرفته، شماره 235، 1390
جعفری.م ت.، علم و دین در حیات معقول، تهران، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1383
جمشیدی، م.، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهید صدر، معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، 1389
جوادی آملی. ع.، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج11، مراحل اخلاق در قرآن، قم: مرکز نشر اسرا،1377
جوادی آملی. ع.، حق تکلیف در اسلام، چاپ سوم، قم: مرکز نشر اسرا، 1384
جوادی آملی. ع.، مجله پاسدار اسلام، شماره 324، 1387
جوینت، پت، ملکم وارنر، مدیریت در عرصه فرهنگ ها، مترجم: محمتقی نوروزی، تهران: سمت،1385
چلبی. م.، جامعه شناسی نظم، نشرنی، 1375
حافظ نیا، م ر.مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). 1386
حسینی زاده. س ع.، نگرشی بر آموزش با تأکید بر آموزش دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385
خاکی. غ ر.، نقش وجدان کاری بر افزایش بهره وری سازمانی، مجله زمینه، سال پنجم
خدادای. ک.، بررسی روابط بین قابلیت های عمده بازاریابی و کلاس جهانی تولید، ( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید چمران اهواز،1390
خرم دل. س.، بررسی رابطه بین عزت نفس خودمختاری و انصاف و مسئولیت پذیری دانش آموزان،شماره 389، 1390
خسرویه رضازاده. ر.، اراده خلاق انسان، انتشارات هاتف، مشهد، 1386
خمینی(ره). ر.، شرح چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372
دارایی. ا.، اسماعیلی. ز. اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی( به عنوان مهم تریت پیش نیاز مهندسی مجدد فرهنگی) (1388)
دارایی. ا.، اسماعیلی. زهره.، اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی( به عنوان مهم تریت پیش نیاز مهندسی مجدد فرهنگی)، فرهنگ در دانشگاه اسلامی 42، سال سیزدهم، شماره 2، تابستان 1388
دفت ریچارد ال.، مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر پژوهش های علمی، 1377
دلاور. ع.، مبانی نظری و علمی و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات رشد، 1384
دلشاد تهرانی.م.، سیر مدیریتی نبوی، تهران، دریا،1385
دهخدا. ع ا.، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهارن، چاپ اول دور جدید.، 1372
ذاکری. م.ا؛ اسلام و ایمان در اندیشه تقریبی، سال سوم، شماره چهارم، زمشتان 1386
رابینز. اتسیفن پی.، مبانی رفتار سازمانی،( علی پارسیان و محمد اعرابی، مترجم) تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1386
راشد محصل. م ر.، فرهنگ و عوامل موثر در پیشرفت آن،شماره 17، 1386
راشدی، و.، شمس والا، ص.، حیدری، ع. فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس مدل هوفستد. دیدگاه اعضای هیات علمی؛ مجله علمی و پژوهشی پژوهان (1391)
رحمان سرشت. ح.، تئوری های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران، موسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر،1377
رحیم پور ازغذی. ح.، عقلانیت اسلامی و عقلانیت غربی، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، تراهن: نشر دانشگاه شهید بهشتی،1376
رحیم نیا، ف؛ علیزاده، م.، بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.(1387).
رشیدی پور، ع.، نادری نیا، ف.، بهره وری در آیینه فرهنگ اسلامی _ ایرانی، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره هشتم، 1389
رضایی. ح.، سبزیکاران. ا. بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس+10 شهر تهران (1391)
رضایی. ح.، سبزیکاران. ا.، بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس+10 شهر تهران، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،شماره سوم، سال چهارم،پاییز1391
رضایی. ع ر.، اسلام و فرهنگ توسعه؛ درآمدی بر الگوی اسلامی فرهنگ توسعه،شماره 27 و28، 1388
رضائیان. ع.، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران:انتشارات سمت،1385
رضوی. م.، جعفری. م.، به سوی فرهنگ بهره وربازرسی و نظارت و طراحی مدلی برای ایجاد آن مجموعه مقالات اولین همایش نظارت و بازرس، سازمان بازرسی کل کشور،شماره 53 و54، 1376
رفیعی. م.، علی احمدی. ع ر.، موسوی. م.، کرمانی. م.، رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش نامه اخلاق،سال ششم،شماره 20، 1392
رینگر. مونیکا.، آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار. ترجمه مهدی حقیقت خواه، چاپ دوم. تهران: انتشارات ققنوس،1385
زارعی متین، ح.، تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت شغلی، شماره 1، 1378
زین الدین. م ا.، الاسلام، ینابیعه، مناهجه، غایاته
سالارزئی. ا ح.، علی عسگری. ا.، اندیشه ورزی در استنباط فقه، شماره 13، 1392
سالاری راد. م.، صالحی. ج.، تکریم ارباب رجوع در پرتو آموزه های اخلاق سازمانی، شماره 67 و68، 1391
سرمد، ز. بازرگان، ع. و حجازي، ا. روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: نشر آگاه، 1389
سریع القلم. م.، توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل. تهران: نشر سفیر، 1375
سعیدی کیا. م.، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا، 1386
سعیدی.پ. شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کویین و گارت. فصلنامه روانشناسی تربیتی.(1389)
سلطانی. ا.، ارائه راه کارهای ایجاد تعادل بین کار و زندگی در سازمان های تولیدی و صنعتی،شماره243، 1391
سلیمی، ح.، فرهنگ گرایی، تهران: وزارت امور خارجه، 1379
سید موسی صدر، اسلام و فرهنگ قرن بیستم
سیف، ع ا.، روش های یادگیری و مطالعه- چاپ چهارم، نشر دوران، 1386
شاهسونی. م.، تأثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1388
شاین.ادگار.، فرهنگ سازمانی، ترجمه محم ابراهیم محجوب، تهران، انتشارات فرا، 1383
شاین، ادگار.، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نجفی، تهران: سیمای جوان چاپ اول، 1383
شریعتمداری. ع.، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، امیر کبیر، 1385
شریعتمداری. ع.، پرورش تفکر، تهران:انشارات فراشناختی اندیشه، 1382
شریعتمداری. علی.، تعلیم و تربیت اسلامی، تهران : امیرکبیر،1387
شفیع آبادی. ع.، نظریه های راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد1374
صادق زاده قمصری. ع ر.، تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب بافرهنگ اسلامی و ایرانی پیش نیاز تحول اساسی در نظام های تربیتی مدرن،فصل نامه علمی و پژوهشی isc، شماره 17 و18، 1391
صائبی. م.، استراتژیها و سیاست های حقوق و دستمزد،شماره 14، 1376
طباطبائی. س م ح.، تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن. تهران: نشر محمدی
طباطبائی.م ح.، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، قم: جامعه مدرسین قم، 1417
طبرسی.م ح.، الاداب اددینیه للخزانه المعینیه. ترجمه احمد عابدی. قم: زائر
ظهیری. س م.، ساختار سیاسی کارآمد در فرهنگ اسلامی، پژوهش های اجتماعی اسلامی،شماره 29، 1380
عسکری وزیری، ع.، زارعی متین، ح.، امیری، ع ن.، ارائه الگوی مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج البلاغه، سال اول، شماره 3، 1391
عسگری وزیری. ع.، زارعی متین. ح.، امیری. ع ق.، ارائه الگوی مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج البلاغه، مدیریت در دانشگاه اسلامی 3، سال اول، شماره 3، پاییز1391
عسگریان. م.، مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24،مرداد و شهریور 1388
علمی. م.، صداقت. ک.، چاوشی. ع ا.، بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی،شماره 1، 1386
علی احمدی. ع ر.، علی احمدی. ح.، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش های اسلامی، انتشارات تولید دانش،1383
علی اکبری. ح.، رمضانی.ح.، بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی براخلاق اسلامی، دوفصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 20، شماره1، 1391
علیخانی. ع ا.، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، تهران: نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1379
عمید زنجانی. ع ع.، فرهنگ و توسعه اداری- جایگاه توسعه اداری در اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 6 و 7، 1373
عیوضی. م ر.، فرهنگ اسلامی؛ مفاهیم، ویژگی ها و اصول، شماره 58،تیر 1386
عیوضی.م ر.، سخن نخست: فرهنگ پژوهی و فرهنگ سازی در جمهوری اسلامی ایران،شماره 58،تیر1386
غفاری هشجین. ز.، علیزاده. ق.، جایگاه و ابعاد مشورت در سیره عملی امام خمینی(ره)، فصلنامه علمی- پژوهشی«پژوهشنامه انقلاب اسلامی»،1390
غلامی. ر.، جهان اسلام، تهدیدها و فرصت ها، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال پنجم، شماره 48، 1385
فرمهینی فراهانی. ا.، عوامل موثر بر تهعد کاری کارکنان در پژوهشگاه صنعت نفت ایران،شماره 10، 1389
فولیکه. پ.،ماالطیبه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
فهیم نیا. م ح.، مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی، تهران: بوستان، 1389
فیاض، ح..نقش حضرت زهرا(ع) در تعالی مولفه های فرهنگ اسلامی. فصلنامه ای در عرصه مطالعات زنان و خانواده(1390)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آزمون فریدمن، سابقه خدمت، بهبود مستمر، فرهنگ اسلامی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، آزمون فرضیه، توزیع فراوانی، روش تحقیق