مقاله درمورد عوامل درونی، عوامل بیرونی، استان گیلان، اماکن ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ل استان
8857/1
32280/0
56/11
تعداد اندک اماکن ورزشی در روستاها و مناطق محروم استان
8857/1
32280/0
56/11
وضعیت بد اقتصادی- اجتماعی حاکم بر استان
7714/1
42604/0
41/10
دخالت و موازیکاری زیاد ادارة ورزش و جوانان استان در فوتبال گیلان
7143/1
45835/0
84/9
وضعیت آب و هوای استان
6571/1
48159/0
27/9
نبود افراد سرمایهگذار در فوتبال استان
6286/1
49024/0
99/8
تعداد کم زمینهای فوتبال استان در مناطق شهرنشین که تقاضا در آنها زیاد است
6286/1
49024/0
99/8
نبود سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی در فوتبال استان
6000/1
49705/0
70/8
استقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال در استان
5714/1
50210/0
41/8
عدم اختصاص بودجة لازم برای پروژههای مرتبط با فوتبال در استان
5714/1
50210/0
41/8
ناتوانی دولت در پرداخت تسهیلات از جمله وام، زمین، معافیتهای مالیاتی و… به بخش خصوصی
5429/1
50543/0
13/8
حضور افراد سیاسی در فوتبال استان به منظور جذب اسپانسر
4571/1
50543/0
27/7

جدول 4-13. معنیداری آزمون فریدمن در تهدیدهای فوتبال استان
تعداد
50
خی دو
856/146
درجه آزادی
19
معنی داری
*001/0
*سطح معنی داری 05/0P است.

4-4- تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال استان گیلان
برای تعیین این موقعیت از ماتریس عوامل درونی، ماتریس عوامل بیرونی و ماتریس عوامل درونی و بیرونی استفاده شد.
4-4-1- ماتریس عوامل درونی
شیوة نمرهگذاری در ماتریس عوامل درونی به این صورت بود که در ستون چهارم جدول 4-14 (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویهها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگینهای تمام گویههای عوامل درونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل درونی برابر با 1 محاسبه شد. در ستون پنجم جدول 4-14 (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین 1 تا 4 محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویهها میتوانستند شامل هر عددی از 1 تا 4 شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهها نتیجه گیری شد که فوتبال گیلان در عوامل درونی دچار ضعف است. (کمتر از 5/2)

جدول 4-14. ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان
عوامل درونی
کد
عوامل
ضریب اهمیت (وزن)
شدت عامل
نمره
قوتها
S1
وضعیت مطلوب فناوری اطلاعات در فوتبال استان
0179/0
59/2
046/0

S2
تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با سایر هیأتهای فوتبال کشور
0186/0
54/2
047/0

S3
تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
0190/0
73/2
051/0

S4
وضعیت مناسب فوتبال پایه استان
0190/0
57/2
048/0

S5
وضعیت مطلوب تشکیلات و ساختار هیأت فوتبال
0184/0
48/2
045/0

S6
وضعیت نسبتا مناسب مدیریت هیأت فوتبال استان
0186/0
73/2
050/0

S7
تطابق وظایف و مسئولیتها با تشکیلات سازمانی هیأت فوتبال استان
0186/0
56/2
047/0

S8
وجود نگرش مثبت نسبت به توسعة فوتبال نزد مدیران فوتبال استان
0183/0
46/2
045/0

S9
تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با فدراسیون فوتبال ایران
0177/0
91/2
051/0

S10
استقلال مدیریت هیأت فوتبال استان
0186/0
61/2
048/0

S11
توانایی و دانش کافی مدرسان فوتبال استان گیلان
0186/0
83/2
052/0

S12
مشخص بودن وظایف و مسئولیتها در هیأت فوتبال استان
0188/0
85/2
053/0

S13
تعداد مناسب تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای معتبر کشور در ردههای سنی مختلف
0185/0
68/2
049/0

S14
وضعیت کمی مناسب منابع انسانی در هیأت فوتبال استان
0172/0
82/2
048/0

S15
وجود اساسنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای دقیق در هیأت فوتبال استان
0188/0
06/3
057/0

S16
تعداد کافی مربیان با درجة بینالمللی A (AFC)
0179/0
93/2
052/0

S17
تعداد مطلوب داوران استان
0178/0
91/2
051/0

S18
تعداد زیاد مدارس فوتبال در استان
0177/0
20/3
056/0

S19
تعداد زیاد باشگاههای فوتبال در استان
0176/0
31/3
058/0

S20
پوشش تلویزیونی مناسب بازیهای تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای کشور
0192/0
37/3
064/0

S21
نسبت مناسب تعداد فوتبالیستهای استان به کشور
0178/0
17/3
056/0

S22
تعداد زیاد لیگهای فوتبال استان در ردههای سنی مختلف
0182/0
12/3
056/0
ضعفها
W1
کیفیت نامطلوب زمینهای فوتبال استان گیلان
0187/0
61/1
030/0

W2
وضعیت نامناسب مدیریت تیمهای حرفهای در استان
0175/0
89/1
033/0

W3
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در جذب حامیان مالی
0182/0
73/1
031/0

W4
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در امور بازاریابی
0189/0
65/1
031/0

W5
تعداد کم تحقیقات و گزارشات علمی مربوط به فوتبال در استان
0182/0
71/1
031/0

W6
وضعیت ضعیف تشکیلات، منابع مالی وامکانات تیمهای آماتور استان
0180/0
57/1
028/0

W7
وابستگی شدید به منابع مالی دولتی
0086/0
34/3
028/0

W8
عدم توسعة استادیومها با رویکرد درآمدزایی مناسب
0187/0
63/1
030/0

W9
توجه کم مدیران به فوتبال بانوان
0182/0
02/2
036/0

W10
مدیریت ضعیف تیمهای آماتور فوتبال استان
0176/0
73/1
030/0

W11
نبود سازمانهای داوطلبی و خیریة متعهد به توسعة فوتبال در استان
0173/0
44/1
024/0

W12
ناتوانی معلمان تربیت بدنی در آموزش فوتبال پایه در مدارس
0187/0
02/2
037/0

W13
وضعیت بد تشکیلات تیمهای حرفهای در استان
0177/0
10/2
037/0

W14
نبود برنامههای توسعهای در تیمهای فوتبال استان
0174/0
89/1
032/0

W15
تعداد اندک زمینهای فوتبال در استان
0188/0
10/2
039/0

W16
وضعیت ضعیف امکانات و تجهیزات سختافزاری استادیومها در توسعة فوتبال استان
0183/0
04/2
037/0

W17
حضور اندک بازیکنان استان در تیمهای ملی ردههای مختلف سنی
0192/0
24/2
043/0

W18
عدم سلامت و شفافیت مالی تیمهای فوتبال استان
0182/0
75/2
050/0

W19
عدم دسترسی به زمینهای فوتبال در استان
0187/0
35/2
043/0

W20
عدم بهکارگیری افراد زبده و نخبه در مدیریت فوتبال استان
0182/0
36/2
042/0

W21
تعداد اندک نیروهای داوطلب در مسابقات فوتبال استان گیلان
0176/0
16/2
038/0

W22
عدم شفافیت عملکرد مالی هیأت فوتبال استان گیلان
0183/0
36/2
043/0

W23
نبود شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی فوتبال استان
0185/0
24/2
041/0

W24
نبود برنامه بلندمدت در هیأت فوتبال استان
0184/0
17/2
039/0

W25
کیفیت برگزاری لیگهای فوتبال استان
0187/0
55/2
047/0

W26
تعداد کم برنامههای مرتبط با توسعة فوتبال در هیأت فوتبال استان
0181/0
12/2
038/0

W27
عدم توجه به کارگاهها و دورههای آموزشی داوران، مربیان و…
0184/0
25/2
041/0

W28
نبود فضای مدیریت مشارکتی و تصمیمگیری جمعی در هیأت فوتبال استان
0187/0
59/2
048/0

W29
عدم توجه هیأت فوتبال استان به اثرات فرهنگی و اجتماعی فوتبال در جامعه
0187/0
51/2
046/0

W30
نبود افراد مجرب در مدارس فوتبال استان
0183/0
61/2
047/0

W31
نبود نیروی انسانی ماهر در هیأت فوتبال استان
0191/0
46/2
046/0

W32
وضعیت ضعیف تیمهای فوتبال بانوان استان
0181/0
22/2
040/0

W33
استفادة اندک هیأتهای فوتبال استان از کمیتههای تخصصی
0187/0
58/2
048/0
مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی
1=∑

38/2=∑

4-4-2-ماتریس عوامل بیرونی
شیوة نمرهگذاری در ماتریس عوامل بیرونی به این صورت بود که در ستون چهارم جدول 4-15 (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویهها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگینهای تمام گویههای عوامل درونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل بیرونی برابر با 1 محاسبه شد. در ستون پنجم جدول 4-15 (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین 1 تا 4 محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویهها میتوانستند شامل هر عددی از 1 تا 4 شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهها نتیجه گیری شد که فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دچار ضعف است. (کمتر از 5/2)
جدول 4-15. ماتریس عوامل بیرونی فوتبال گیلان
عوامل بیرونی
کد
عوامل
ضریب اهمیت
(وزن)
شدت عامل
نمره
فرصت
O1
توجه دولت به تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاهها
0297/0
89/1
056/0

O2
انسجام و همکاری لازم بین سازمانها و نهادهای ورزشی استان
0291/0
12/2
061/0

O3
وجود مکانهایی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام بازیهای فوتبال
0284/0
27/2
064/0

O4
مقبولیت عمومی فوتبال زنان در استان
0302/0
91/1
057/0

O5
پیشرفت چند استان از طریق اجرای طرح آسیا ویژن در فوتبال
0255/0
90/2
073/0

O6
ساخت مدارس و دانشگاههای فوتبال در آینده به منظور توسعة فوتبال استان
0287/0
76/1
050/0

O7
حمایت مدیریت ورزش و جوانان استان از فوتبال
0287/0
95/1
055/0

O8
تعداد مناسب روزنامههای محلی مرتبط با فوتبال در استان
0281/0
48/2
069/0

O9
وجود افراد زبده و نخبه در مدیریت ورزش استان
0304/0
35/2
071/0

O10
تشویق و ترغیب مردم توسط رسانههای استان به ورزش فوتبال
0286/0
61/2
074/0

O11
وجود طرح آسیا ویژن در فوتبال استان
0296/0
17/2
064/0

O12
تعداد مناسب برنامههای رادیویی، تلویزیونی مرتبط با فوتبال استان
0297/0
91/2
086/0

O13
نگاه و برخورد مناسب رسانهها با ورزش فوتبال گیلان
0291/0
81/2
081/0

O14
وجود اماکن طبیعی در استان به منظور استفاده در فوتبال
0267/0
57/2
068/0

O15
حضور بانوان در فوتبال استان
0283/0
53/2
071/0

O16
مشارکت فعال مردم گیلان در رشتههای ورزشی مختلف
0306/0
55/3
108/0

O17
محبوبیت فوتبال بین اقشار مختلف مردم استان
0307/0
89/3
119/0

O18
اشتیاق و حمایت خانوادهها از فرزندان خود در فوتبال
0309/0
51/3
108/0

O19
جمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گیلان
0302/0
56/3
107/0
تهدید
T1
تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی ماشینی
0138/0
70/3
051/0

T2
تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال
0161/0
56/3
057/0

T3
تأثیر مسائل سیاسی در فوتبال استان
0138/0
69/3
057/0

T4
تأخیر دراجرا و اتمام پروژههای مخصوص فوتبال در استان
0139/0
60/3
050/0

T5
افزایش قیمت تجهیزات و لوازم مربوط به ورزش فوتبال
0153/0
40/3
052/0

T6
وضعیت ضعیف اقتصادی اکثر خانوادههای روستانشین استان
0285/0
79/1
051/0

T7
دخالت گروههای خارج از حوزة فوتبال، در مسائل مختلف فوتبال استان از جمله تجارت و مسائل اخلاقی
0134/0
33/3
044/0

T8
تأکید بر نتیجهگرایی نزد مسئولان تراز اول فوتبال استان
0157/0
59/3
056/0

T9
بروز مسائل غیر اخلاقی، خشونت، و دوپینگ در فوتبال استان
0120/0
22/3
038/0

T10
تعداد اندک اماکن ورزشی در روستاها و مناطق محروم استان
0275/0
48/1
040/0

T11
وضعیت بد اقتصادی- اجتماعی حاکم بر استان
0280/0
71/1
047/0

T12
دخالت و موازیکاری زیاد ادارة ورزش و جوانان استان در فوتبال
0212/0
84/2
060/0

T13
وضعیت آب و هوای استان
0259/0
83/2
073/0

T14
نبو

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آزمون فریدمن، استان گیلان، تربیت بدنی، سطح معنی داری Next Entries مقاله درمورد استان گیلان، استراتژی ها، عوامل داخلی، عوامل درونی