مقاله درمورد عوامل درونی، استان گیلان، عوامل بیرونی، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا نتایج آن قابل تعمیم به استانهای دیگر نمیباشد.
3-3-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام صاحبنظران رشتة فوتبال در استان گیلان میباشند. جامعه آماری به دلیل تاکید محقق بر جنیههای خاص تحصیلی، سابقه و سطح عملکردی به طور مشخص قابل شمارش و دسترسی نبود. نمونة آماری به صورت هدفمند از مدیران ادارات ورزشی و هیأتهای فوتبال(7 نفر)، مدیران عامل باشگاهها (5 نفر)، داوران (5 نفر)، مربیان (15 نفر)، هیئت علمی تربیتبدنی (5 نفر) ، بازیکنان (10 نفر)، پیشکسوتان فوتبال (5 نفر)، معلمان ورزش مدارس (6نفر) و رؤسای کمیتههای تخصصی هیأت فوتبال استان گیلان (5نفر) و در مجموع 63 نفر انتخاب و نظرخواهی شد و از مجموع 63 پرسشنامه، 50 پرسشنامه توسط صاحبنظران به محقق بازگردانده شد.

3-5-روشهای گردآوری اطلاعات
به طور کلی، عقیده بر این است که در این گونه تحقیقات از روشها و شیوههایی مانند بررسی اسناد و مدارک (سند کاوی)، تحلیل تحقیقات انجام شده (فرا تحلیل)، تولید اطلاعات (اکتشافی) و توصیف وضعیت مطلوب (آینده پژوهی) استفاده میشود. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روشهای زیر استفاده شد:
بررسی اسناد موجود مربوط به سوابق و فعالیتهای گذشته و جاری هیأت فوتبال استان
بررسی و تحلیل تحقیقات انجام گرفته در مورد استراتژی در رشتههای مختلف ورزشی
نظرسنجی از کارشناسان و ذینفعان ورزش فوتبال استان با استفاده از پرسشنامهها.

3-6-ابزار پژوهش
3-6-1-مطالعات کتابخانهای
در این تحقیق از طریق کاوش مستندات از طریق شبکة اینترنت و منابع کتابخانهای به مرور منابع در زمینة فوتبال استان گیلان، کشور و جهان پرداخته شد، و در موارد مرتبط استفاده گردید.

3-6-2-پرسشنامه عوامل درونی
این پرسشنامه با استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه و به صورت محقق ساخته و سؤالات بسته برای شناسایی قوتها و ضعفهای فوتبال استان گیلان طراحی گردید و شامل 55 سؤال بود که در آن پرسششوندگان نظرات خود را در مورد تعیین نقاط قوت و ضعف و همچنین وضعیت موجود و مطلوب گویهها ابراز میکردند.

3-6-3-پرسشنامه عوامل بیرونی
این پرسشنامه با استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه و به صورت محقق ساخته و سؤالات بسته برای شناسایی فرصتها و تهدیدهای فوتبال استان گیلان طراحی گردید و شامل 39 سؤال بود که در آن پرسششوندگان نظرات خود را در مورد تعیین فرصتها و تهدیدها و همچنین وضعیت موجود و مطلوب گویهها ابراز میکردند.
در خصوص نحوه گردآوری داده های مورد نیاز برای تدوین برنامه استراتژیک فوتبال استان نکات زیر شایان ذکر است :
1- برای ارزیابی عوامل محیط درونی فوتبال استان از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد . در این ماتریس ، قوّت ها و ضعف ها در یک ستون ماتریس قرار گرفتند و با استفاده از ضرایب و رتبه های خاصی امتیاز بندی شدند تا مشخص شود که فوتبال گیلان در مجموع به لحاظ عوامل درونی دارای قوّت است یا ضعف .
در این ماتریس ، عوامل استراتژیک یا اولویت دار محیط درونی در ستون اول و در قالب قوّت ها و ضعف ها فهرست شدند. در ستون دوم کد گویه به منظور تفکیک قوتها از ضعفها نوشته شد. در ستون سوم، عوامل درونی به ترتیب اولویتهای اندازهگیری شده در آزمون فریدمن قرار گرفت. در ستون چهارم ماتریس (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویهها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگینهای تمام گویههای عوامل درونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل درونی برابر با 1 محاسبه شد. در ستون پنجم جدول (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین 1 تا 4 محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویهها میتوانستند شامل هر عددی از 1 تا 4 شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهها موقعیت عوامل درونی مشخص شد. اگر نمرة مجموع گویهها کمتر از 5/2 محاسبه شود فوتبال گیلان در عوامل درونی دچار ضعف است و اگر مجموع نمرات بیشتر از 5/2 محاسبه شود، فوتبال گیلان در عوامل درونی دارای قوت است.
برای ارزیابی عوامل محیط بیرونی فوتبال گیلان از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی استفاده شد. در این ماتریس ، فرصت ها و تهدیدها در یک ستون قرار گرفتند و با استفاده از ضرایب و رتبه های خاصی امتیاز بندی شدند تا مشخص شود که فوتبال استان در مجموع به لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت است یا تهدید.
در این ماتریس ، عوامل استراتژیک یا اولویت دار محیط بیرونی در ستون اول و در قالب فرصتها و تهدیدها فهرست شدند. در ستون دوم کدِ گویه به منظور تفکیک فرصتها از تهدیدها نوشته شد. در ستون سوم، عوامل بیرونی به ترتیب اولویتهای اندازهگیری شده در آزمون فریدمن قرار گرفت. در ستون چهارم ماتریس (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویهها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگینهای تمام گویههای عوامل بیرونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل بیرونی برابر با 1 محاسبه شد. در ستون پنجم جدول (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین 1 تا 4 محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویهها میتوانستند شامل هر عددی از 1 تا 4 شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمرة آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهها موقعیت عوامل بیرونی مشخص شد. اگر نمرة مجموع گویهها کمتر از 5/2 محاسبه شود فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دارای تهدید است و اگر مجموع نمرات بیشتر از 5/2 محاسبه شود، فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دارای فرصت است.
برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال استان به کار رفت. برای تشکیل این ماتریس ، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه ورزش فوتبال گیلان در خانه های این ماتریس مشخص شود بطوریکه بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ گردد. در این ماتریس، نمرات در یک طیف و شامل قسمت قوی (5/2 تا 4) و قسمت ضعیف (1 تا 5/2) تعیین شدند.
برای تدوین استراتژی های فوتبال استان گیلان از تحلیل SWOT و از یک ماتریس چهار خانه ای استفاده شد. برای این کار، از مقایسات دو به دو (قوّتها و فرصتها، قوّتها و تهدیدها، ضعفها و فرصتها، ضعفها و تهدیدها) برای تعیین استراتژیهای چهارگانه SO، ST، WO، و WT و بر مبنای قضاوت تحلیلی و شهودی استفاده شد. جدول 1 – 3 این ماتریس را نشان می دهد.

جدول 3 – 1 : ماتریس SWOT

عوامل داخلی
عوامل خارجی
نقاط قوّت (S )
نقاط ضعف ( W)

1.
2.
3.
N
1.
2.
3.
n
فرصت ها (O )
استراتژی های SO
استراتژی هایWO
1.
2.
3.
n
1.
2.
3.
N
1.
2.
3.
n
تهدیدها ( T)
استراتژی هایST
استراتژی های WT
1.
2.
n
1.
2.
N
1.
2.
n

معمولاً، سازمان ها استراتژی های خود را با توجه به منطقه قرار گرفتن در یکی از چهار خانه ماتریس درونی و بیرونی یکی از استراتژی هایSO یا ST یا WO یا WT انتخاب می کنند (خسروی زاده، 1387 )؛ با این وجود، استراتژی های فوتبال استان گیلان از خانه های مجاور نیز انتخاب شدند. در این رابطه، عقیده بر این است که در انتخاب استراتژی شایسته است که به نقطه معینی در یکی از خانه های ماتریس های چهارگانه اکتفا نشود و به جای تأکید بر یک دسته استراتژی، به طور همزمان سازمان چندین نوع استراتژی را در پیش بگیرد؛ زیرا این کار استراتژیهای سازمان را از حالت تک نوعی خارج ساخته و احتمال خطا در گزینش استراتژیهای مناسب را تا حد زیادی کاهش می دهد (29).
3-7-روش سنجش روایی ابزار
جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چند تن از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی نظر خواهی شد که پرسشنامه مورد تائید آنها قرار گرفت.
3-8-روش سنجش پایایی ابزار
به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS21 انجام گردید. این مقدار براساس داده های حاصل از پرسشنامه 95/0 می باشد که نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایانی لازم برخوردار می باشد.

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-9-1-آمار توصیفی
برای توصیف آماری نمونه، تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، و همچنین وضعیت موجود و مطلوب از روش آمار توصیفی استفاده شد.
3-9-2-آزمون مقایسه میانگین
با استفاده از این آزمون اندازه یک صفت در مورد جامعه برآورد شده است. در این تحقیق از آزمون مقایسه میانگین برای بررسی وضعیت هر یک از شاخصهای پرسشنامه برای تعیین نقاط ضعف و قوت، و فرصت و تهدید استفاده شد.
3-9-3-تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن
در این تحقیق نیز با استفاده از نرمافزار SPSS21 برای اولویت و رتبه بندی کردن مهمترین نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدیدهای فوتبال استان از این آزمون استفاده شد.
3-10-متغیرهای تحقیق
استراتژی: ابزاری که هیأت فوتبال استان میتواند بدان وسیله به هدفهای بلندمدت در ورزش فوتبال استان گیلان دست یابد.
نقاط قوت: فعالیتها یا منابعی که فوتبال استان گیلان آنها را به خوبی در اختیار دارد.
نقاط ضعف: فعالیتها یا منابعی که به خوبی در اختیار فوتبال استان گیلان قرار نمیگیرد.
فرصت: رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می تواند به میزان زیادی در آینده، به ورزش فوتبال استان منفعت برساند.
تهدید: رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که میتواند به میزان زیادی در آینده، به ورزش فوتبال استان زیان رسان

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

4-1- مقدمه
در این فصل داده های حاصل از پژوهش در چند دسته مورد تحلیل قرار گرفت. دسته اول اطلاعات، شامل آمار توصیفی از مربیان، داوران، معلمان تربیتبدنی، بازیکنان، پیشکسوتان، مدیران عامل، و رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانها بود. دسته دوم تجزیه تحلیلهای مرتبط با آزمون مقایسه میانگین بوده که بر اساس نظر کارشناسان، وضعیت هر یک از گویههای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود فوتبال گیلان در کدام موارد دارای نقطه ضعف و در کدام موارد دارای نقطه قوت میباشد و کدام گویهها برای فوتبال استان فرصت و کدام، تهدید به شمار میآیند. دسته سوم تجزیه و تحلیلهای مرتبط با آزمون فریدمن بوده که در آن هر یک از نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید فوتبال گیلان رتبه بندی شد. دسته چهارم تجزیه تحلیل SWOT بوده که مهمترین نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها وزن دهی شد، سپس استراتژیهای متناسب با هر یک از این نقاط تعیین گرديد.

4-2- توصیف یافتههای پژوهش
4-2-1- وضعیت نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانهای استان، مدیران عامل تیمهای فوتبال استان، داوران استان، مربیان زن و مرد استان، بازیکنان زن و مرد استان، پیشکسوتان استان، معلمان تربیتبدنی زن و مرد استان، اساتید تربیتبدنی دانشگاههای استان و جمعی از صاحب نظران بوده است، كه جامعه آماري برابر با نفر مي باشد.
جدول 4-1. توزیع وضعیت شغل نمونة آماری
جامعه آماری
نمونه آماری
رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانهای استان
5
رئیس هیأت فوتبال استان
1
معاون هیأت فوتبال استان
1
مدیران عامل تیمهای استان
5
داوران استان
5
مربیان استان (مرد)
5
مربیان استان (زن)
5
اساتید تربیتبدنی دانشگاه
5
بازیکنان استان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد ورزش قهرمانی، کارآفرینی، ورزش همگانی، فناوری اطلاعات Next Entries مقاله درمورد آزمون فریدمن، استان گیلان، تربیت بدنی، سطح معنی داری