مقاله درمورد ضمن خدمت، توزیع فراوانی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته شده است مطالعه تک متغیری وشبه تجربی است.

3-2 جامعه آماری ونحوه انتخاب نمونه پژوهش:
جامعه آماري پژوهش عبارت است از: کليه دبيران مقطع متوسطه ناحیه1 شهرکرمان، دربخش دولتی وغیردولتی، درسال 90 ـ 90 که تعداد515نفرمی باشند.
نمونه عبارت است از زیر مجموعهای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن جامعه است. (دلاور، 1382 ص9)
برای تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد220 نفر از دبيران به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 4دبیرستان دخترانه 2دبیرستان دولتی ،2دبیرستان غیردولتی و4دبیرستان پسرانه 2دبیرستان دولتی،2دبیرستان غیردولتی ودرنهایت به صورت تصادفی ساده بین دبیران پرسشنامه ارائه گردید.

3-3 ابزارجمع آوری دادهها:
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه سهیلادادوراستفاده شده است .پرسشنامه دارای دو بخش است که بخش اول آن شامل 7 سوال، اطلاعات فردی و بخش دوم شامل 16سوال مربوط به اطلاعات مهارتی معلمان، که به صورت بسته پاسخ و با مقیاس پنج درجه ای لیکرت، باطیف پنج گزینهای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم باارزش عددی 1-2-3-4-5-تهیه شده که هر سوال میزان مهارت دبیران را میسنجد.
3-4روایی وپایائی :
براساس مرورمتون وپیشینه تحقیق وبراساس مبنای نظری تحقیق پرسشنامه تدوین گردید.روائی محتوایی پرسشنامه راصاحبنظران تائیدکردندوپایائی آن پس ازاجرای مقدماتی ازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد که مشخص شد که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.

3-5 روش تحلیل آماری داده ها
برای تحلیل داده های آماری، اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از آمار توصیفی جهت رسم جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار و درصدگیری و از آمار استنباطی، جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از مدل ضریب همبستگی پیرسون ،جدول توافقی وآزمون استقلال ازتفاوت بین صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومردمدارس دولتی وغیردولتی ،وآزمون میانگین به منظوربه دست آوردن نمره صلاحیت حرفه ای استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه وتحليل يافته هاي پژوهشي

مقدمه:
اين فصل حاوي نتايج پرسشنامه و تجزيه و تحليل آنها ميباشد و دادههاي حاصل از پرسشنامه به صورت جدول توزيع فراواني و نمودار ستوني تهيه و درج گرديد در این فصل دادههای جمعآوری شده در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در بخش نخست با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی، ویژگی های جامعه مورد مطالعه توصیف خواهد شد. در بخش دوم با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی، رابطهی هر یک از متغیرها را مورد بررسی قرار میگیرد.

4-1-1بخش اول: آمار توصیفی
جنسیت
گزينه
زن
مرد
جمع
فراواني
120
100
220
درصد فراوانی
5/54%
5/45%
100%
جدول فراواني مربوط به جنسيت (4-1)

از مجموع 220 نفر نمونه مورد نظر5/54درصد از دبیران زن و بقیه دبيران مرد مي باشد.

نمودار درصد فراواني مربوط به جنسيت (4-1)

میزان تحصیلات
گزينه
فوق دیپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دکتري
حوزوي
جمع
فراواني
30
182
8


220
درصد
63/13%
73/82%
64/3%


100%
جدول فراوني سطح تحصيلات (4-2)

در بررسي میزان تحصیلات 83 درصد از جامعه دبيران داراي سطح تحصيلات ليسانس 14 درصد فوق دیپلم و4 درصد بالاتر از ليسانس است. بدين ترتيب معلوم ميشود که اکثريت دبيران از سطح تحصيلات لیسانس برخوردارند.

نمودار درصد فراوني سطح تحصيلات (4-2)

سابقهی تدریس
گزينه
25-21
20-16
15-11
10-6
5-1
جمع
فراواني
60
80
40
26
14
220
درصد فراوانی
28/27%
36/36%
18/18%
82/11%
36/6%
100%
جدول فراواني سابقه تدريس (4-3)

در بررسي سابقه تدریس حدود 6 درصد از جامعه آماري سابقه تدريس کمتر از 5 سال، 12 درصد بين 6 تا 10 سال، 18 درصد بين 11تا 15 سال، 36 درصد بين 16 تا 20 سال، 27 درصد بين 21 تا 25 است. در نتيجه 61 درصد از دبيران داراي سابقه تدريس بيش از 15 سال هستند بدين ترتيب بيش از نيمي از دبيران از تجربه بالاي تدريس برخوردارند.

نمودار درصد فراواني سابقه تدريس (4-3)

گرایش تحصیلی
گزينه
دبيري
غير دبيري
جمع
فراواني
150
70
220
درصد فراوانی
18/68%
82/31%
100%
جدول فراواني گرايش تحصيلي (4-4)

در بررسي گرایش تحصیلی تقریباً 68 درصد از دبيران داراي گرايش تحصيلي دبيري و تقریبا32 درصد ازدبیران داراي گرايش غير دبيري هستند. بدين ترتيب بيش از نيمي از دبيران داراي گرايش تحصيلي دبيري هستند.

نمودار درصد فراواني گرايش دبيري (4-4)

ميزان ساعات گذرانده شده در:
دوره هاي ضمن خدمت اعم از عمومی و تخصصي و مهارت های تدریس
گزينه
حدوداً20
حدوداً 40
حدودا60ً
حدودا80ً
حدودا100ً
جمع
عمومی
فراواني
30
20
50
100
20
220

درصد فراوانی
64/13%
09/9%
73/22%
45/45%
09/9%
100%
تخصصی
فراواني
12
30
30
140
8
220

درصد فراوانی
45/5%
64/13%
63/13%
64/63%
63/3%
100%
مهارت های تدریس
فراواني
25
20
50
100
25
220

درصد فراوانی
36/11%
09/9%
74/22%
45/45%
36/11%
100%
جدول فراواني دوره هاي ضمن خدمت عمومی و تخصصي و مهارت های تدریس (4-5)
در بررسي سه سوال فوق
درخصوص گذراندن دوره های ضمن خدمت عمومی، بيشترین فراواني مربوط به گزينه 4 است
64/13درصدازدبیران حدودا20ساعت،09/9درصدازدبیران حدودا40ساعت،73/22درصدازدبیران
حدودا60ساعت،45/54درصدازدبیران حدودا80ساعت،09/9درصدازدبیران حدودا100ساعت دوره
آموزش عمومی راگذرانیده اند.
درخصوص گذراندن دوره های ضمن خدمت تخصصی،45/5درصدازدبیران حدودا20ساعت
64/13،درصدازدبیران حدودا40ساعت،63/13درصدازدبیران حدودا60ساعت،64/63درصدازدبیران
حدودا80ساعت،63/3درصدازدبیران حدود100ساعت دوره آموزش تخصصی راگذرانیده اند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد میزان استفاده، تربیت معلم، مقطع متوسطه، آموزش عمومی Next Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده