مقاله درمورد سطح معنادار، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین
حقوق و دستمزد
153
4.4
65.
052.
همان‌طور که در جدول 4-17 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به حقوق و دستمزد از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-18 نشان داده است.
جدول ‏418
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به حقوق و دستمزد

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
حقوق و دستمزد
27.29
152
000/0
1.43
1.33
1.54
همین‌طور که در جدول 4-18 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص حقوق و دستمزد و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=27.29) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می باشد. بنابراین پاسخگویان حقوق و دستمزد را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی هفتم: تعادل بین کار و زندگی از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با تعادل بین کار و زندگی در جدول 4-19 نشان داده‌شده است.
جدول ‏419
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با تعادل بین کار و زندگی

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
تعادل بین کار و زندگی
153
4.4
52.
042.
همان‌طور که در جدول 4-19 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به تعادل بین کار و زندگی از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-20 نشان داده است.

جدول ‏420
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به تعادل بین کار و زندگی

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
تعادل بین کار و زندگی
33.65
152
000/0
1.41
1.33
1.49
همین‌طور که در جدول 4-20 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص تعادل بین کار و زندگی و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=33.65) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان تعادل بین کار و زندگی را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی هشتم: عدالت از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
به‌منظور پاسخگویی به فرضیه فرعی اول پژوهش، 3 سوال پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با عدالت در جدول 4-21 نشان داده‌شده است.
جدول ‏421
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با عدالت

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
عدالت
153
402
67.
054.
همان‌طور که در جدول 4-21 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به عدالت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین استفاده شده و نتایج مشروح در جدول 4-22 نشان داده است.

جدول ‏422
آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به عدالت

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
عدالت
23.43
152
000/0
1.27
1.16
1.38
همین‌طور که در جدول 4-22 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص عدالت و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=23.43) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان عدالت را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی نهم: وفاداری از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با وفاداری در جدول 4-23 نشان داده‌شده است.
جدول ‏423
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با وفاداری

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
وفاداری
153
4.1
73.
059.
همان‌طور که در جدول 4-23 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به وفاداری از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-24 نشان داده است.
جدول ‏424
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به وفاداری

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
وفاداری
18.53
151
000/0
1.10
98.
1.22
همین‌طور که در جدول 4-24 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص وفاداری و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=18.53) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان وفاداری را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی دهم: اعتمادبه‌نفس از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با اعتمادبه‌نفس در جدول 4-25 نشان داده‌شده است.
جدول ‏425
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با اعتمادبه‌نفس

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
اعتمادبه‌نفس
153
4.2
1.65
133.
همان‌طور که در جدول 4-25 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به اعتمادبه‌نفس از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-26 نشان داده است.
جدول ‏426
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به اعتمادبه‌نفس

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
اعتمادبه‌نفس
9.64
151
000/0
1.28
1.02
1.55
همین‌طور که در جدول 4-26 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص اعتمادبه‌نفس و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=9.64) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان اعتمادبه‌نفس را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی یازدهم: یادگیری از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط یادگیری در جدول 4-27 نشان داده‌شده است.
جدول ‏427
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با یادگیری

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
یادگیری
153
4.4
48.
039.
همان‌طور که در جدول 4-27 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به یادگیری از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-28 نشان داده است.
جدول ‏428
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به یادگیری

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
یادگیری
35.86
152
000/0
1.41
1.33
1.48
همین‌طور که در جدول 4-28 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص یادگیری و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان یادگیری را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی دوازدهم: مشورت از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط یادگیری در جدول 4-29 نشان داده‌شده است.
جدول ‏429
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با مشورت

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
مشورت
153
4.30
53.
043.
همان‌طور که در جدول 4-29 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به مشورت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-30 نشان داده است.
جدول ‏430
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به مشورت

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
مشورت
30.16
152
000/0
1.30
1.22
1.39
همین‌طور که در جدول 4-30 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص مشورت و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=30.16) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان مشورت را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی سیزدهم: اندیشه ورزی از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط یادگیری در جدول 4-31 نشان داده‌شده است.
جدول ‏431
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با اندیشه ورزی

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
اندیشه ورزی
153
4.30
57.
046.
همان‌طور که در جدول 4-31 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به مشورت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-32 نشان داده است.

جدول ‏432
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به اندیشه ورزی

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
اندیشه ورزی
28.34
152
000/0
1.30
1.21
1.39
همین‌طور که در جدول 4-32 نشان داده‌شده است

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد خودکنترلی، امنیت شغلی، سطح معنادار، حقوق و دستمزد Next Entries مقاله درمورد آزمون فریدمن، سابقه خدمت، بهبود مستمر، فرهنگ اسلامی