مقاله درمورد سطح معنادار، آزمون فریدمن، اخلاق کار، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص اندیشه ورزی و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=28.34) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می باشد. بنابراین پاسخگویان اندیشه ورزی را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی چهاردهم: کارگروهی از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط کارگروهی در جدول 4-33 نشان داده‌شده است.
جدول ‏433
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با کارگروهی

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
کارگروهی
153
4.35
54.
043.
همان‌طور که در جدول 4-33 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به مشورت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-34 نشان داده است.
جدول ‏434
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به کارگروهی

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
کارگروهی
30.98
152
000/0
1.35
1.26
1.44
همین‌طور که در جدول 4-34 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص کارگروهی و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=30.98) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان کارگروهی را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی پانزدهم: ارزشمندی کار از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط ارزشمندی کار در جدول 4-35 نشان داده‌شده است.
جدول ‏435
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با ارزشمندی کار

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
ارزشمندی کار
153
4.45
58.
047.
همان‌طور که در جدول 4-35 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به مشورت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-36 نشان داده است.
جدول ‏436
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به ارزشمندی کار

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
ارزشمندی کار
30.72
152
000/0
1.45
1.35
1.54
همین‌طور که در جدول 4-36 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص ارزشمندی کار و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=30.72) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان ارزشمندی کار را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی شانزدهم: خلاقیت از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط خلاقیت در جدول 4-37 نشان داده‌شده است.
جدول ‏437
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با خلاقیت

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
خلاقیت
153
4.39
54.
043.
همان‌طور که در جدول 4-37 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به مشورت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-38 نشان داده است.
جدول ‏438
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به خلاقیت

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
خلاقیت
31.95
152
000/0
1.39
1.31
1.48
همین‌طور که در جدول 4-38 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص خلاقیت و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=31.95) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان خلاقیت را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی هفدهم: خلوص نیت از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط خلوص نیت در جدول 4-39 نشان داده‌شده است.
جدول ‏439
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با خلوص نیت

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
خلوص نیت
153
4.62
46.
037.
همان‌طور که در جدول 4-39 نشان داده شده است، میانگین مربوط به مشورت از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-40 نشان داده است.
جدول ‏440
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به خلوص نیت

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
خلوص نیت
43.19
152
000/0
1.62
1.55
1.70
همین‌طور که در جدول 4-40 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص خلوص نیت و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=43.19) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان خلوص نیت را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
سؤال اول
شناسایی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی( فرهنگ اسلامی) چگونه است؟
از طریق مصاحبه خبرگان انجام شد
سؤال دوم
رتبه‌بندی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی( فرهنگ اسلامی) چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال باید شاخص‌های هر یک از شاخص‌های فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی رتبه‌بندی شوند. برای این امر از آزمون فریدمن استفاده‌شده است و نتایج آن در جداول زیر ارائه‌شده است. فرضیات آماری برای رتبه‌بندی شاخص‌های هر یک از ابعاد فرهنگ در زیر بیان‌شده است:
فرضیه فرعی اولِ سوال دوم
شاخص‌های مربوط به شاخص تعهد کاری فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای رتبه‌بندی متفاوتی می‌باشند. ازنظر آماری فرضیه فوق را می‌توان به‌صورت زیر نوشت.
H0: بین میانگین‌های تعهد کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین‌های تعهد کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول ‏441- نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص تعهد کاری
شاخص‌ها
میانگین رتبه‌ها
خودکنترلی
1.11
مسئولیت‌پذیری
1.89
جدول ‏442- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص تعهد کاری
تعداد
132
کای اسکور
104.896
درجه آزادی
1
سطح معناداری
000/0
همان‌طور که در جدول 4-42 مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های تعهد کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های تعهد کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص تعهد کاری نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری از میانگین بالاتر برخوردار است
فرضیه فرعی دومِ سوال دوم
شاخص‌های مربوط به شاخص اخلاق کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای رتبه‌بندی متفاوتی می‌باشند. ازنظر آماری فرضیه فوق را می‌توان به‌صورت زیر نوشت.
H0: بین میانگین‌های اخلاق کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد
H1: بین میانگین‌های اخلاق کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول ‏443- نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص اخلاق کاری
شاخص‌ها
میانگین رتبه‌ها
عدالت
2.26
وفاداری
1.77
اعتمادبه‌نفس
1.97
جدول ‏444- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص اخلاق کاری
تعداد
132
کای اسکور
20.654
درجه آزادی
2
سطح معناداری
000/0
همان‌طور که در جدول 4-44 مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های اخلاق کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های اخلاق کاری فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص اخلاق کاری نشان می‌دهد که عدالت از میانگین بالاتر برخوردار است
فرضیه فرعی سومِ سوال دوم
شاخص‌های مربوط به شاخص انگیزه در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای رتبه‌بندی متفاوتی می‌باشند. ازنظر آماری فرضیه فوق را می‌توان به‌صورت زیر نوشت.
H0: بین میانگین‌های انگیزه در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد
H1: بین میانگین‌های انگیزه در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول ‏445- نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص انگیزه در کار
شاخص‌ها
میانگین رتبه‌ها
خلوص نیت
1.59
ارزشمندی کار
1.41

جدول ‏446- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص انگیزه در کار
تعداد
132
کای اسکور
9
درجه آزادی
1
سطح معناداری
003/0

همان‌طور که در جدول 4-46 مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های انگیزه در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های انگیزه در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص انگیزه در کار نشان می‌دهد که خلوص نیت از میانگین بالاتر برخوردار است
فرضیه فرعی چهارمِ سوال دوم
شاخص‌های مربوط به شاخص بهبود مستمر فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای رتبه‌بندی متفاوتی می‌باشند. ازنظر آماری فرضیه فوق را می‌توان به‌صورت زیر نوشت.

H0: بین میانگین‌های بهبود مستمر فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد
H1: بین میانگین‌های بهبود مستمر فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول ‏447- نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص بهبود مستمر
شاخص‌ها
میانگین رتبه‌ها
مشورت
2.34
اندیشه ورزی
2.34
خلاقیت
2.68
یادگیری
2.64
جدول ‏448- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص بهبود مستمر
تعداد
132
کای اسکور
13.33
درجه آزادی
3
سطح معناداری
004/0
همان‌طور که در جدول 4-48 مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد خودکنترلی، امنیت شغلی، سطح معنادار، حقوق و دستمزد Next Entries مقاله درمورد آزمون فریدمن، سابقه خدمت، بهبود مستمر، فرهنگ اسلامی