مقاله درمورد دوره ابتدایی، استان ایلام، آموزش ابتدایی، کارایی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

و تکمیل دوره ابتدایی در آنها بسیار بیشتربوده است.
در سال 2006، 55% از 75 میلیون کودک خارج از مدرسه بوده اند. نصف این رقم در صحرای افریقا بوده است. با روندهایی که وجود دارد عده ی زیادی از کودکان در سال 2015 خارج از مدرسه خواهند بود. پیش بینی به عمل آمده برای 134 کشور نشان می دهد که از این کشورها تا سال 2015 – تاریخ مقرر برای برقراری آموزش ابتدایی فراگیر- 29 میلیون کودک فاقد مدرسه خواهند ماند. کودکان خانواده های فقیر، روستایی، محلات پست و پایین و سایر گروه های محروم با موانع زیادی در مسیر دست یابی به آموزش کیفی روبرو هستند. در حالی که 20% کودکان خانواده های ثروتمندآموزش ابتدایی را به پایان می رسانند، 20% بچه های خانواده های فقیر راه طولانی ای برای طی کردن پیش رو دارند(یونسکو،2009).
فرانسیسکو کایلودس57 در سال 2010پژوهشی در زمینه کارایی درونی و چگونگی دسترسی به دوره‌ی دبیرستان در مناطق و سیستم های آموزشی کشورهای آسیا و اقیانوسیه انجام داده، پس از مطالعات گسترده مشخص شدکه افزایش ترک تحصیل ونرخ مردودی دربین دانش آموزان فقیر، سیاست های خاص دولت‌ها، فقرو مشکلات اجتماعی، کیفیت پایین آموزش و کمبود منابع انسانی وامکانات اموزشی همگی در کاهش کارایی درونی مدارس نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند.
بانک جهانی در سال2010 درخصوص کارایی نظام آموزش ابتدایی ایران گزارشی منتشر نموده است در سال 1991 بالغ بر  88 درصد کودکان دوره ابتدایی را طی کردند که این مقدار در سال( 2008) 117 درصد بوده است. در سال 1991 نسبت دختران به پسرانی که دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی را طی کرده اند 93 درصد بوده که این مقدار در سال 2008 به 98 درصد رسیده است و این نشان می دهد که در زمینه برابری جنسیتی در امر آموزش پیشرفت خوبی صورت گرفته است. نسبت تعداد شاگردان به معلمان در دوره ابتدایی در سال 2008 در ایران 20 به یک بوده است.
در سال 2008 ، درصد کودکان سنین ابتدایی که در دوره ابتدایی شرکت کردند 128 درصد بوده است. در سال 1991 ،91% دانش آموزان پسر و 89 درصد دانش آموزان دختر موفق شده اند از سال اول ابتدایی به سال پنجم ابتدایی برسند. متاسفانه این آمار در سال 2007 گزارش نشده است،-درصد مردودین در سال 2008، در پسرها 3% و در دخترها یک در صد بوده است،-درصد قبولی های امتحان نهایی سال پنجم ابتدایی که موفق شدند به سال اول راهنمایی راه یابند در سال 2007 در پسرها 84 درصد و در دخترها 74 درصد بوده است. البته این آمار از یک زاویه به موضوعی تکان دهنده اشاره می کند. 16 درصد پسرها و 26 درصد دخترهای ایرانی پس از امتحان نهایی سال پنجم ابتدایی، ترک تحصیل کرده و هیچگاه بر روی صندلی های مدارس راهنمایی نمی شیند .این رقم در خصوص دانش آموزان مالزی یا مجارستان تقریبا صفر است و به نحوی نشان دهنده اهمیت بالای کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته به موضوع علم آموزی به عنوان امری فراتر از سوادآموزی است.به عبارت دیگر این پارامتر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از فرزندان ایران زمین به دلیل مسایل مختلف ،که قاعدتا اقتصاد در راس آن قرار دارد، مجبورند به جای علم آموزی ،به سوادآموزی صرف قناعت کنند و آرزوهای آنها در دنیای علم و دانش ،به یک سوادآموزی ساده ختم می شود.قاعدتا اگر درصد مردودین را یک تا دو درصد در نظر بگیریم می توانیم نتیجه بگیریم که این نرخ در سال 2008 در ایران 20 به یک بوده است. نسبت تعداد شاگردان به معلمان نیز در دوره ابتدایی در سال 2008 در ایران 20 به یک بوده است17 (میر افضلی، 1390).
در گزارش سال 2010 سازمان یونسکو در مورد نظام آموزشی چین به یافته های ذیل در آموزش ابتدایی دست یافته است: در 60 سال اخیر، جمهوری خلق چین توانسته است به اهداف روشن خود که همانا رسیدن به سیاست های آموزشی پایدار در سطح بسیار مطلوبی می باشد نائل آید. مدرسه ابتدایی درسالهای گذشته حدود 35% را از مجموع ثبت نام کنندگان تشکیل می دادند که در سال 2008 به 65% افزایش یافته است .نرخ فارغ التحصیلی در دوره ابتدایی به رشد 95 درصدی رسیده است. طبق آمار اعلام شده تا اواخر سال 2008 جمعا 3038 شهرستان و ناحیه به استاندارد های آموزش اجباری رسیده اند که 1/99 درصد از میزان کل شهرستانها و ناحیه ها در سراسر چین را شامل می شود که جمعا 3/99 درصد از کل جمعیت را پوشش داده است .تعداد مدارس در سراسر چین تا پایان سال 2008 حدود300900 باب بود که نسبت به سال 2007 حدود 19200 کاهش داشته است وبر همین اساس نسبت تعداد دانش آموزان جدید که حدود 16957200 نفر بودند نسبت به سال 2007 حدود 403500 نفر کاهش داشته است .تعداد دانش آموزانی که درسراسر مدارس چین درس می خوانند حدود 603315000 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته 2324900 نفر کاهش داشته است .حدود 54/99 در صد از کودکان به مدرسه راه یافته اند که از این تعداد 99.50 درصد پسران و 58/99 درصد را دختران تشکیل داده اند که این امر ، حضور دختران را 0.08 درصد نسبت به پسران بیشتر نشان می دهد . نسبت تعداد دانش آموزان به معلمین 38/18 نفر اعلام شده است. این آمار نشان می دهد که به نسبت کاهش تعداد ورود دانش آموزانی که از دوره ابتدائی وارد متوسطه شده‌اند این امر سبب کاهش تعداد دانش آموزان دراین مقطع تحصیلی شده است .طبق اظهار نظر مسوولین آموزشی چین ، استاندارد های آموزشی نسبت به دوره های گذشته از استاندارد های بالا تر و بهتری برخوردار بوده است و از نظر امکانات آموزشی و ورزشی نیز توانسته است 88/55 درصد استاندارد در کل کشور را بدست آورد( گزارش 2011 یونسکو).

فصل سوم
روش تحقیق

3-1) روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است و از نظر شیوه ی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های غیر آزمایشی است که به روش پیمایشی انجام می گیرد.

3-2) جامعه‌ی آماری:
در این پژوهش جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال تحصیلی 85-1384 تا 89-1388 بوده که به شیوه‌ی سرشماری انتخاب می‌شوند لذا در این پژوهش نمونه‌گیری نداریم.

3-3)ابزارگردآوری اطلاعات:
ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش جداول آماری حاوی جمعیت دانش آموزان، تعداد قبولی و مردودی‌های هر پایه در هر سال تعداد دانش آموزان روستایی، غیر انتفاعی، آمار کل جمعیت در سن متعارف (6 تا 10 سال)، تعداد معلمان مقطع ابتدایی در طول دوره مورد بررسی، تعداد کلاس‌های فیزیکی، تعداد کلاس دایر، سطح تحصیلات معلمان و متراژ فضاهای آموزشی بوده و همچنین سند استانی برنامه ایفا، سند ملی برنامه‌ی ایفا و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه استان ایلام است.
3-4) شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات:
در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی مانند نرخ‌ها، درصدها، نسبت‌ها، میانگین‌ها، شاخص‌های آماری و رسم جداول استفاده شده و برای نشان دادن سطح معنی داری تفاوت شاخص‌های مورد بررسی در فرضیات تحقیق از آزمون t مستقل به کمک نرم افزارspss استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4-1) مقدمه:
در این فصل داده‌های مربوط به سؤالات تحقیق را در سطح استان مورد بررسی قرار داده سپس به تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده پرداخته می شود. داده‌های مربوط به پرسش های تحقیق در قالب جدول و نمودار مطرح شده اند ودر سطح استان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.آن گاه مقدار آن‌ها با میزان پیش بینی شده در طول زمان اجرای برنامه آموزش برای همه در استان تطبیق داده می‌شوند و نتایج نیز تفسیر می شوند.در این تحقیق هم به بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی پرداخته شده است و هم عملکرد استان در این مقطع با اهداف پیش بینی شده در برنامه استانی آموزش برای همه مقایسه می‌گردد.

یافته‌های پژوهش:
4-2-1) تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به پرسش‌های پژوهش
پرسش اول: شاخص‌های کارایی درونی براساس نتایج امتحانات(نرخ قبولی، مردودی و ترک تحصیل) مقطع ابتدایی آموزش وپرورش استان ایلام در مقایسه با اهداف برنامه آموزش برای همه استان طی سال‌های 84 تا 89 چگونه است؟
یافته‌های این سؤال در جداول و نمودار های شماره( 4 – 1) تا(4-3) آمده است.

جدول شماره(4-1)
بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام

نرخ ارتقاء
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
89-88
88-87
87-86
86-85
85-84

پایه سال
جنس
93.61
92.05
99.63
89.10
93.92
93.35
اول
پسر
95.58
95.24
97.50
95.03
95.49
94.67
دوم

98.50
98.40
98.64
99.80
98.21
97.45
سوم

96.84
99.31
94.31
97.64
96.42
96.52
چهارم

97.49
99.63
99.67
90.49
99.19
98.48
پنجم

96.40
96.92
97.95
94.41
96.64
96.09
میانگین

94.80
91.23
99.15
93.65
95.27
94.71
اول
دختر
96.21
97.82
96.88
93.58
96.53
96.25
دوم

98.47
97.43
97.86
99.38
99.02
98.66
سوم

97.46
99.26
95.28
97.77
98.08
96.93
چهارم

94.37
99.94
99.76
91.78
99.21
81.20
پنجم

96.26
97.13
97.78
95.23
97.62
93.55
میانگین

94.04
91.65
99.40
91.27
94.58
93.33
اول
میانگین(دخترو پسر)
95.89
96.47
97.20
94.32
95.99
95.43
دوم

98.48
97.94
98.32
99.60
98.60
98.03
سوم

97.15
99.29
94.77
97.70
97.21
96.72
چهارم

95.93
99.78
99.70
91.11
99.20
98.56
پنجم

96.64
97.02
97.87
94.8
97.11
96.41
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه

نمودار(4-1) بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام

جدول(4-2) و نمودار(4-1) به بررسی نرخ ارتقاء مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 89-84 در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ارتقاء پسران در سال مبدأ(85-84)، 93.35 درصد و در سال پایانی(89-88)، 92.05 درصد می باشد که 1.3 درصد روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ ارتقاء در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( 88-87) به میزان 99.63 درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( 87-86) به میزان 89.10 درصد می باشد در سال 86-85 این نرخ افزایش یافته و در سال 87-86 کاهش یافته در سال 88-87 افزایش ودوباره در سال پایانی کاهش یافته است. در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ارتقاء رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال 85-84، نرخ ارتقاء برابر با 94.71 درصد، ودر سال پایانی برنامه(89-88)، برابر با 91.23 درصد می باشد یعنی 3.48 درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ ارتقاء دختران پایه اول به میزان 99.15 درصد در سال تحصیلی(88-87 و کمترین آن به میزان 91.23 درصد در سال تحصیلی89-88 بوده است. در مجموع نرخ ارتقاء دختران در این پایه مثل پسران دارای نوسان است.
گر چه بررسی نرخ ارتقاء پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ارتقاء پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران 93.61 درصد و برای دختران94.80 درصد می باشد که رقمی حدود 1.19 درصد نرخ ارتقاء دختران پایه اول از نرخ ارتقاء پسران پایه اول بیشتر است.
در پایه دوم، نرخ ارتقاء پسران درسال ابتدای برنامه 94.67 درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به 95.24 درصد رسیده است که حدود 0.57 کاهش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(88-87) 97.50 درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال اول شروع برنامه(85-84) با حدود 94.67 درصد می‌باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.گر چه شاهد نوسان نیز هستیم.
در پایه دوم دختران نرخ ارتقاء در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 96.25 درصد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد کارایی درونی، برنامه چهارم توسعه، آموزش ابتدایی، مقطع متوسطه Next Entries مقاله درمورد استان ایلام، اجرای برنامه، آموزش ابتدایی