مقاله درمورد دختران نوجوان، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

شخصيت طراحي شده است و پنج عامل روانرنجوري، برونگرايي، گشودگي، مقبوليت و وطيفهشناسي را اندازه‏گيري ميکند. پرسشنامه حاضر شامل 50 سؤال ميباشد که الگوي پاسخدهي به آن پنج گزينهاي و به صورت مقياس درجه‌بندي ليکرت مي‏باشد. نحوه پاسخدهي به گويهها به اين صورت است که پاسخدهندگان ميزان موافقت خود را با هر گويه با انتخاب يکي از گزينههاي «هرگز»، «بهندرت»، «گهگاهي»، «اکثر اوقات» و «هميشه» نشان ميدهند که به گزينه «هرگز» نمره 1، «بهندرت» نمره 2، «گهگاهي» نمره 3، «اکثر اوقات» نمره 4، «هميشه» نمره 5، تعلق ميگيرد.
هر بعد اين پرسشنامه شامل سؤال ميباشد، بدين صورت که سؤالهاي (1- 6- 11 – 16- 21- 26- 31- 36- 41- 46)، مربوط به برون‏گرايي؛ سؤالات (5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50) مربوط به گشودگي؛ سؤالات (2- 7- 12- 17- 22- 27- 32- 37- 42- 47)، مربوط به مقبوليت؛ سؤالات (4- 9- 14- 19- 24- 29- 34- 39- 44- 49)، مربوط به روانرنجورخويي و سؤالات (3 – 8- 13- 18- 23- 28- 33- 38- 43- 48)، مربوط به وظيفه‌شناسي مي‏باشد. ضمناً سؤال‌هاي 2 – 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 26 – 28 – 30 – 32 – 36 – 38 – 40 – 46 به صورت معکوس نمرهگذاري ميشوند. پايايي اين پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ توسط گلدبرگ (1991)، برابر با 84/0 و روايي اين سياهه از طريق همبستگي با چند پرسشنامهي شخصيتي از جمله، 16 عاملي كتل برابر با 73/0 گزارش شده است (شفيعي‏تبار، خداپناهي و صدقپور، 1387). در نمونه ايراني نيز، قرباني، فرامرز و واتسون (2005) در پژوهشي بر روي گروهي از دانشجويان ضريب پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ در زير مقياسهاي سازشيافتگي، برونگرايي، وظيفهشناسي، پايداري هيجاني و گشودگي به ترتيب عبارتاند از: 60/0، 50/0، 70/0، 70/0 و 65/0 بدست آمد. همچنين روايي پرسشنامه در پژوهش خرمايي (1385) در گروهي از دانشجويان شيراز بررسي شده است که روايي از طريق تحليل عاملي محاسبه شده و يافتهها بيان کننده روايي مطلوب پرسشنامه بود. در پژوهش حاضر ضريب پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ در زير مقياسهاي برونگرايي، مقبوليت، وظيفهشناسي، روانرنجوري و گشودگي به ترتيب50/0، 58/0، 66/0، 67/0 و 53/0بدست آمد.

3-5-3) سبک‌هاي فرزندپروري والدين
اين مقياس توسط نقاشيان (1358) بر مبناي کارهاي شيفر تهيه گرديده است. پرسشنامه مذکور شامل 77 گويه است. الگوي پاسخدهي به اين آزمون پنج گزينهاي و به صورت مقياس درجه‌بندي ليکرت بوده و پاسخها طيفي از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم را در بر ميگيرند. سؤالات از 1 تا 42 براي بعد كنترل است كه در اين قسمت هر فرد حداقل 42 و حداكثر 210 نمره مي‌تواند كسب كند. سؤالات 43 تا 77 بعد محبتي را ميسنجد كه هر فرد در اين قسمت ميتواند حداقل35 و حداكثر 175 نمره اخذ نمايد. همچنين سؤال‌هاي 1 تا 14 و 61 تا 77 به صورت معکوس نمره گزاري ميشوند. اين مقياس از آزمودنيها مي‏خواهد تا ابعاد كنترل و محبتي را كه از والدين خود احساس ميكنند، گزارش دهند. در پژوهش حاضر براي تعيين عملكردهاي تربيتي والدين، ابتدا ميانگين هر يك از ابعاد كنترل و محبت به طور جداگانه محاسبه شد و بر اساس نمرات به دست آمده چهار نوع شيوه فرزندپروري به دست آمد.
ضريب پايايي پرسشنامه توسط سازنده آن 87/0 گزارش شده است (برجعلي، 1378). همچنين رحمتي و اعتمادي و محرابي (1386) در پژوهشي با عنوان مقايسه ميزان اختلالات رواني دختران نوجوان با توجه به شيوه‌هاي فرزندپروري والدين در دبيرستانهاي شهرستان جيرفت ضريب پايايي آلفاي کرونباخ برابر با 80/0 درصد بدست آمد. در پژوهش عليمدد (1388) با عنوان بررسي نقش واسطهاي خودتعييني در رابطهي بين ابعاد فرزندپروري و اهمالکاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه شيراز ضريب پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ براي بعد کنترل80/0 و براي محبت 94/0 به دست آورده است. همچنين زينالي، وحدت و قره دينگه ( 1389 ) در پژوهش خود، پايايي پرسشنامه را با روش بازآزمايي براي سبک‌هاي والديني مقتدرانه، مستبدانه، آزادگر و بي‏اعتناي پدر با سه هفته به ترتيب 64/0، 72/0، 60/0 و 55/0 و براي سبک‌هاي والديني مقتدرانه، مستبدانه، آزادگر و بياعتناي مادر به ترتيب 90/0، 66/0، 67/0 و 52/0 به دست آوردند. در پژوهش رحمتي، اعتمادي و محرابي (1386) به منظور تاييد اعتبار عاملي سوالات پرسشنامه، از روش «تحليل مؤلفه» و با استفاده از «چرخش واريمکس» استفاده شد. نتيجه تحليل، اعتبار عاملي سوالات را تاييد نمود. در پژوهش حاضر ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ برابر 0/879 بدست آمد.

6-3) روش اجرا
پس از تعيين جامعه پژوهش و انتخاب نمونه و همچنين بعد از اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهر کوهدشت و هماهنگي با مديران مدارس حاضر در جامعه پژوهش، پرسشنامهها در يک بازده زماني دو هفته‌اي به صورت گروهي با مراجعه مستقيم پژوهشگر به مدارس انتخاب شده در کلاسهاي درس توزيع و گردآوري شد. پيش از شروع پاسخدهي به آزمودنيها گفته شد که اطلاعات آنان کاملاً محرمانه بوده و نتايج صرفاً جهت اهداف پژوهشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ضمن به آن‌ها گفته شد نيازي به ذکر نام و نام خانوادگي نميباشد و هر دانشآموز بايد به طور مستقل به سؤالات پاسخ دهد. پژوهشگر حدود ده دقيقه دانشآموزان را در مورد مؤلفههاي پرسشنامه و اهميت مشارکت آن‌ها و همچنين فوايد حاصل از اجراي پژوهش توجيه کرد. از نکات جالبي که پژوهشگر در حين اجراي پرسشنامه با آن مواجه گرديد اين بود که اکثر پاسخدهندگان سؤالات پرسشنامه را مربوط به زندگي و مشکلات شخصي خود مي‏دانستند.

7-3) روش تجزيه و تحليل
اطلاعات به دست آمده از پرسشنامهها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي از قبيل: ميانگين، انحراف معيار، توزيع فراواني و همچنين روش‏هاي آماري استنباطي مانند همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون به روش همزمان و تحليل واريانس يک راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همچنين از نرمافزارهاي SPSS در جهت تحليل اطلاعات استفاده شد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها

1-4) غربالگري دادها
در زمان ورود دادهها در نرمافزار 21Spss تعداد 9 پرسشنامه که به صورت ناقص تکميل شده بودند، از جريان تجزيه و تحليل کنار گذاشته شدند. بعد از ورود دادهها در نرمافزار 21Spss دادههاي حاصل از پرسشنامهها مورد غربالگري قرار گرفت، بدين شکل که دادهها از نظر مقادير پرت و انتهايي مورد بررسي قرار گرفتند و تعداد (13) پرسشنامه ديگر که دادههاي آن‌ها در نواحي انتهايي قرار مي‏گرفتند، به دليل اينکه ميانگين کل تحت تأثير قرار نگيرد، از فرايند تجزيه و تحليل خارج شدند. سپس 258 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
2-4) توصيف دادهها
به منظور ارائه ديدگاهي مناسب در مورد ويژگي‌هاي افراد مورد مطالعه، در اين قسمت توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب برخي متغيرهاي جمعيت‌شناختي ارائه گرديده است. همچنين به منظور مقايسه بهتر چگونگي توزيع افراد مورد مطالعه، علاوه بر بيان تعداد افراد بر حسب متغيرهاي جمعيت‌شناختي، اين ارقام به صورت درصدي نيز بيان شده است. نهايتاً نمودارهاي مربوط به توزيع افراد نيز در زير جدول مربوط به آن آمده است تا از اين طريق ديدگاه كلي و مقايسه قابل فهم‌تري را به تصوير بكشد.
1-2-4) توزيع فراواني افراد نمونه برحسب جنسيت
جدول )1- 4(: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب جنسيت
جنسيت
متغير
فراواني
درصد

مرد
124
48/1

زن
134
51/9

جمع
258
100/0

نمودار 1-4: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب جنسيت

مجموع افراد مورد مطالعه در اين پژوهش 258 نفر بودند. در جدول (1-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت ارائه شده است. در اين ميان 134 نفر را دانشجويان دختر و 124 نفر ديگر را دانشجويان پسر تشكيل مي‌دادند. اين داده‌ها در نمودار ميله‌اي (1-4) نيز نشان داده شدهاند.

2-2-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب رشته تحصيلي

جدول )2- 4(: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب رشته تحصيلي

مرد
زن
رشته تحصيلي دبيرستان
متغير
فراواني
درصد
فراواني
درصد

تجربي
56
45/2
66
49/3

رياضي
43
34/7
21
15/7

انساني
25
20/2
47
35/1

جمع
124
100/0
134
100/0

نمودار 2-4: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب رشته تحصيلي دبيرستان

متغير ديگري که توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب آن مورد مطالعه قرار گرفت، رشته تحصيلي دبيرستان بود. بر اين اساس، شرکتکنندگان پژوهش در 3 گروه تجربي، رياضي و انساني دسته‌بندي شدند. جدول (2-4) توزيع افراد نمونه بر حسب رشته تحصيلي دبيرستان آن‌ها را نشان مي‌دهد. نتايج نشان داد که از تعداد (258) نفر نمونه، (124) نفر آنها مرد هستند که (56) رشته تجربي، (43) نفر رشته رياضي و (25) نفر انساني بودند. همچنين از بين (134) نفر زن شرکت کننده در پژوهش (66) رشته تجربي، (21) نفر رشته رياضي و (47) نفر انساني بودند، اين داده‌ها در نمودار ميله‌اي (2- 4) نيز نشان داده شدهاند.

3-2-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب شغل پدر

جدول )3-4(: توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس شغل پدر
شغل پدر
متغير
فراواني
درصد

آزاد
115
44/6

کارمند
36
14/0

فرهنگي
20
7/8

کشاورز
73
28/3

ساير
14
5/4

جمع
258
100/0

نمودار 3-4: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب شغل پدر

در جدول (3-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر حسب شغل پدر ارائه شده است. در اين ميان 115 نفر شغل آزاد، 36 نفر کارمند، 20 نفر فرهنگي، 73 نفر کشاورز و 14 نفر شغل ديگري داشتند. اين داده‌ها در نمودار ميله‌اي (3-4) نيز نشان داده شدهاند.

4-2-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس تحصيلات پدر

جدول )4-4(: توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس تحصيلات پدر
تحصيلات پدر
متغير
فراواني
درصد

بيسواد
69
26/7

ابتدايي
77
29/8

راهنمايي
34
13/2

دبيرستاني
26
10/1

تحصيلات دانشگاهي
33
12/8

نامشخص
19
7/4

جمع کل
258
100/0

نمودار 4-4: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب تحصيلات پدر

در جدول (4-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر اساس تحصيلات پدر ارائه شده است. طبق جدول 69 نفر بي‏سواد، 77 نفر ابتدايي، 34 نفر راهنمايي، 26 نفر دبيرستاني، 33 نفر تحصيلات دانشگاهي و 19 نفر از دانش آموزان پژوهش شغل پدرشان را گزارش نکردهاند. همچنين اين داده‌ها در نمودار ميله‌اي (4- 4) نيز نشان داده شدهاند.

5-2-4) توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس تحصيلات مادر

جدول )5-4(: توزيع فراواني افراد نمونه بر اساس تحصيلات مادر
تحصيلات مادر
متغير
فراواني
درصد

بيسواد
110
42/2

ابتدايي
83
32/2

راهنمايي
29
11/2

دبيرستاني
20
7/8

تحصيلات دانشگاهي
2
0/8

نامشخص
15
5/8

جمع کل
258
100/0

نمودار 5-4: توزيع فرواني افراد نمونه بر حسب تحصيلات مادر

در جدول (5-4) نسبت افراد مورد مطالعه بر اساس تحصيلات مادر ارائه شده است. طبق جدول 110 نفر بيسواد، 83 نفر ابتدايي، 29 نفر راهنمايي، 20 نفر دبيرستاني، 2 نفر تحصيلات دانشگاهي و 15 نفر از دانشآموزان در پژوهش حاضر تحصيلات مادر خود را گزارش نکردهاند. اين داده‌ها در نمودار ميله‌اي (5-4) نيز نشان داده شدهاند.

3-4) تحليل دادهها
در اين پژوهش علاوه بر استفاده از شاخصهاي آماري توصيفي، به منظور تحليل فرضيههاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش يعني ويژگيهاي شخصيتي و سبک‏هاي فرزندپروري با اهمالکاري تحصيلي استفاده شد. علاوه بر اين براي تعيين ميزان تبيين اهمال‏کاري تحصيلي دانشآموزان از روي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد خودپنداره، سلامت روان، مدارس دخترانه، مقطع متوسطه Next Entries مقاله درمورد اهمالکاري، تحصيلي، واريانس، شخصيتي