مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

طای معیار
SE
T
α
p-value
R
R2
R2
تعدیل شده
ANOVA

F
p-value
متغیر مستقل : مدیریت دانش
متغیر وابسته : بهره وری

777/0
457/0
017/16
01/0
000/0
777/0
604/0
602/0
558/256
000/0

همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مورد بررسی کمتر از 01/0 (یک درصد سطح معنی داری) بوده است. پس فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می شود. در مورد کل مدل رگرسیون توسعه داده شده، در تجزیه و تحلیل واریانس مقدار آماره F 558/256 حاصل گردیده است و در نهایت سطح معنی داری 000/0 حاصل شده نشان مناسب بودن مدل رگرسیون و همچنین نشان دهنده همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش می باشد. همچنین مقدار R ،R2 و R2 تعدیل شده به ترتیب برابر 777/0، 604/0 و 602/0 گزارش شده است. بنابراین از آنجایی که مقدار احتمال گزارش شده کمتر از سطح معنی داری آزمون است. می توان اشاره نمود که فرض اول (مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی موثر نیست) با توجه به شیب خط رگرسیون مثبت است، پس یک رابطه خطی مثبت و مستقیم بین مدیریت دانش و بهره وری نیروی انسانی در شرکت آب و فاضلاب شهری ارومیه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین گزارش شده نشان دهنده پوشش دادن 60 درصد تغییرات بهــره وری نیروی انسانی توسط مدیریت دانش است. ضریب استاندارد شده بتا84 نیز بیانگر آنست که به ازای هر واحد تغییر در مدیریت دانش، بهره وری نیروی انسانی چه مقدار تغییر می کند. بنابراین فرضیه اول «مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار نیست» با نسبت اطمینان 99 درصد رد شــده و فــرض مقابل «مدیریت دانـش بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار است» مورد تایید می باشد.

4-3-2 فرضیه دوم: مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی موثر نیست.
جدول4-7: نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی
شاخص ها

متغیرها
بتا
خطای معیار
SE
T
α
p-value
R
R2
R2
تعدیل شده
ANOVA

F
p-value
متغیر مستقل : مدیریت کیفیت جامع
متغیر وابسته : بهره وری نیروی کار

829/0
406/0
231/19
01/0
000/0
829/0
688/0
686/0
815/369
000/0

برون داد جدول (4-7) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مورد بررسی کمتر از 01/0 (یک درصد سطـــح معنی داری) بوده است. پس فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می شود. در مورد کل مدل رگرسیون توسعه داده شده، در تجزیه وتحلیل واریانس مقدار آماره F برابر با 815/369 حاصل گردیده است و در نهایت سطح معنی داری 000/0 حاصل شده نشان از مناسب بودن مدل رگرسیون می باشد. همچنین مقدار R ،R2 و R2 تعدیل شده به ترتیب برابر 829/0 ، 688/0 و 686/0 گزارش شده است.
بنابراین از آنجایی که مقدار احتمال گزارش شده کمتر از سطح معنی داری آزمون است. می توان اشاره نمود که فرض دوم «مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی موثر نیست» با توجه به شیب خط رگرسیون مثبت است، پس یک رابطه خطی مثبت و مستقیم بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی در شرکت آب و فاضلاب شهری ارومیه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین گزارش شده نشان دهنده پوشش دادن 69 درصد تغییرات بهره وری نیروی انسانی توسط مدیریت کیفیت جامع است. ضریب استاندارد شده بتا نیز بیانگر آنست که به ازای هر واحد تغییر در مدیریت کیفیت جامع، بهره وری نیروی انسانی چه مقدار تغییر می کند. بنابراین فرضیه دوم پژوهش «مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار نیست» با نسبت اطمینان 99 درصد رد شده و فرض مقابل «مدیریت کیفیت جامع بر بهــره وری نیروی انسانی تاثیرگذار است» مورد تایید می باشد.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی