مقاله درمورد دانلود نمونه برداری، بانکداری اسلامی، صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه ای را در زمینه نقش منابع قرض الحسنه در تامین مالی مشاغل خود اشتغالی در ایران را ارائه دادند. ایشان در ابتدا به تشریح تاریخچه قرض الحسنه در دو بخش تشکل های دولتی و غیر دولتی پرداختند و سپس روش های تامین مالی شرکت های کوچک و خرد را مورد بررسی قرار دادند. ایشان یکی از بزرگترین چالش های کارآفرینان و شروع کنندگان کسب و کارهای خرد (خود اشتغالی) برای راه اندازی کسب و کارشان را کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای ذکر می نمایند و برای تامین سرمایه جهت راه اندازی کسب و کار دو راه را پیشنهاد می دهد : وجوه درونی، یعنی پس انداز ، حساب های دریافتی، فروش دارایی‎ها و دوم وجوه بیرونی شامل وام و فروش سهام .
یکی از نتایج مهم در این پژوهش این مورد است که در ایران تنها نهادی که هم در بخش مشاوره شغلی و آموزش کار آفرینی و هم در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل خرد فعالیت دارد صندوق مهر امام رضا(ع) می باشد که در حال حاضر اتکا به بودجه دولتی دارد که به نظر می رسد با توجه به حجم تقاضاها برای شروع کسب و کار های کوچک نتواند پاسخ گوی همه متقاضیان باشد. لذا صندوق برای سودمندی از منابع قرض الحسنه مردمی چند راه می تواند برگزیند: ایجاد شعب دریافت و پرداخت قرض الحسنه در کلیه شهرستانها، استفاده از ظرفیت بسته نظارتی بانک مرکزی و کمسیون اقتصادی دولت، ساماندهی قرض الحسنه های مردمی.

2-2-2- مطالعات خارجی
1- در خصوص مروری بر بانکداری اسلامی ( بدون ربا ) در پاکستان توسط آقای سید حمید سمع ریزی در سال 70 در دانشگاه پیام نور صادق تحقیق صورت گرفته است که استاد راهنمای آن دکتر سید علی اصغر هدایتی و اساتید مشاور حجت الاسلام والمسلمین آقای غلامرضا مصاحبی و آقای دکتر محمد ضیاء بیگدلی بوده است .
در این تحقیق به تجزیه و تحلیل سیستم بانکداری اسلامی پاکستان پرداخته و اشکال مختلف اعطای تسهیلات بانک در بخش های مختلف اقتصادی تحت عنوان عقود مختلف را در پاکستان توضیح داده است. وی برای اثبات فرضیه خود که تحت عنوان (بانکداری اسلامی در پاکستان موفق بوده) از نمودارها و جداول تسهیلاتی اعطای سیستم بانک در بخش دولتی و غیردولتی استفاده نموده است و همچنین او، جنبه های نظری بانکداری اسلامی بدون ربا را در پاکستان مورد بررسی قرار داد .
2- مطالعه ای توسط چن در سال 1999 تحت عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استراتژیهای مختلف صنعت بانکداری در کشور تایلند انجام گرفت.
در این پژوهش نقش استراتژی موسسه با توجه به عوامل اصلی موفقیت در صنعت بانکداری بررسی شده است. چهار استراتژی مایلز و اسنو که از جمله مدلهای شناخته شده و تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده در صنعت بانکداری است در این مطالعه به کار گرفته شده است. این چهار استراتژی عبارتند از : استراتژی آینده نگر و خلاق، تحلیل نگر، تدافعی، واکنشی .
در این پژوهش دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته است :
1-استراتژی موسسه یک عامل اصلی موفقیت است.
2-در بانک هایی که استراتژی متفاوتی را اتخاذ می نمایند عوامل اصلی موفقیت فرق دارد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که شهرت و تصویر خوب بانک، مهربان و مودب بودن کارمندان و توانایی مدیریت مدیر بانک مهمترین عوامل موفقیت موسسات هستند. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که استراتژیهای مختلف اتخاذ شده اثری متفاوت روی عوامل اصلی موفقیت دارد .
3- ادریس و المحمید در سال 1997 در کویت مطالعه ای با عنوان بررسی خدمات مهم از نظر مشتریان تجاری و عوامل تعیین کننده انتخاب یک بانک توسط آنها در کویت انجام دادند .

در این مطالعه چهار هدف به شرح زیر دنبال گردیده است :
1-بررسی اهمیت نسبی خدمات بانکی برای شرکتهای تجاری کویتی، غیر کویتی و ادغام شده.
2- شناسایی مهمترین عوامل تعیین کننده تصمیم انتخاب یک بانک توسط مشتریان تجاری در کویت.
3-متمایز نمودن شرکت های تجاری کویتی و غیر کویتی بر مبنای عوامل تصمیم انتخاب بانکشان.
4-فراهم نمودن اطلاعات مفید برای مدیریت بانکها جهت ارزیابی و طراحی مجدد استراتژی های بازاریابی جاری در راستای جذب یا حفظ مشتریان تجاری در محیط رقابتی بانکی داخل و خارج کویت.
یافته های پژهش نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده انتخاب یک بانک توسط شرکتهای تجاری در کویت عبارتند از :میزان دارایی های بانک، کارایی کارکنان بانک، میزان کمک در پشتیبانی های ضروری مالی، تجربه بانکداری، رفتار دوستانه کارمندان، شهرت، ارتباطات با کارمندان، آگاهی از کسب و کار شرکت، داشتن شعبه ها در خارج از کشور.

3-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه ای از فعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها(تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاریردی) به صورت فردی یا گروهی صورت می‎گیرد (خاکی، 1387). در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعا ها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق، یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق استفاده جهت بررسی آماری و تعیین روشهای نمونه گیری و حجم آن، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گرد آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده پرداخته می شود. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته می شود .

3-2 – روش تحقیق
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. اجرای تحیقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد .
تحقیق توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‎کند (خاکی، 1387).
در این تحقیق از مدل علی – مقایسه ای استفاده شده است تا به تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی که در ساختار تعاملی با یکدیگر قرار گرفته اند پرداخته شود. شالوده نظام روابط ساختاری یا مدل سازی علی در مورد داده های غیر تجربی و آزمایشی توسط دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری بنیان گذاشته شده است، این حرکت از زمان دکارت در سال 1620 میلادی بنا نهاده شد و توسظ دانشمندان بنامی همچون کرلینجر22 دنبال گردید. در این نظام علاوه بر تجزیه کلیت یک پدیده اجتماعی یا اقتصادی به اجزای تشکیل دهنده آن روابط ساختاری آنها نیز مد نظر قرار می گیرد. مدل های علی دیدگاههای جدیدی در مورد روش شناسی تحقیقات سازمانی ارائه نموده و کاربرد خود را بطور خاص بعد از دهه هشتاد در رشته مدیریت آشکار ساخته است .
علیت نیز عبارت است از مشخص نمودن بنیان های پدیدار گشتن معلول و به عبارتی روشن تر، نشان دادن تقدم و تاخر پدیدارها نسبت به هم، که در این رابطه عامل اول بعنوان شروط لازم و کافی برای وقوع عامل دوم قلمداد می گردد، عامل مقدم با عنوان علت و عامل دوم با عنوان معلول باز شناخته می شود .رابطه علی به این موضوع اشاره دارد که هرگاه یک محقق در صدد بیان علت وقوع یک پدیده بر آید، یا در تغییر یک پدیده مانند عملکرد سازمان، علت یا علل فرضی خاصی را در نظر بگیرد، در این صورت در قلمرو رابطه علی گام برداشته است. دکارت23 فیلسوف فرانسوی که به پدر فلسفه تجربی معروف است، کار خود را برای رسیدن به حقیقت و قطعیت مطلق با شک شروع کرد (خاکی، 1379).
در تحقیق حاضر از مولفه های ارزیابی تسهیلات اعطایی در بخشهای کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده گذاری، اشتغال جوانان جهت سنجش میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا(ع) استفاده شد .

3-3- جامعه و نمونه آماری
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی احتمالی استفاده شده است و در این طرح نمونه برداری، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند. این طرح نمونه برداری که به نمونه برداری تصادفی ساده شهرت دارد کمترین سوگیری و بیشترین تعمیم پذیری را دارا می‎باشد، اما این نوع نمونه برداری گاهی پرزحمت و پرهزینه است. برای استخراج نمونه نیز از اعداد تصادفی که توسط نرم افزار اس پی اس اس با توجه به دامنه و حجم نمونه مورد نظر ) به دست آمده استفاده گردیده است .
برای تعیین حجم نمونه در تحقیق فوق از جدول مورگان24 استفاده شده است که برای جوامع محدود مورد استفاده قرار می گیرد .
در تحقیق حاضر تعداد پرونده های مشتریان در زمان تحقیق 460 نفر می باشد که این تعداد، متقاضیانی را که در سالهای گذشته از تسهیلات اعطایی صندوق بهره مند شده اند و همچنین متقاضیانی که در نوبت دریافت تسهیلات می باشند را شامل می گردد که از سایر بانکها نیز تسهیلات دریافت نموده اند. براساس فرمول مورگان حجم نمونه این تعداد از جامعه آماری برابر است با 206 نفر که به خاطر بالا بردن اطمینان محقق در نتیجه نهایی تعداد حجم نمونه 220 در نظر گرفته شد.
X2 N P (1 – P)
S =
d2 (N – 1) + X2
:Sتعداد نمونه مورد نیاز
:Nاعضای جامعه آماری
:Pنسبت جمعیت ( این نسبت وقتی 0.5 باشد حداکثر نمونه مورد نیاز را به دست می آورد ).
:dدرجه دقت نسبت بیان شده است(که در جدول کرجسی و مورگان 0.05 در نظر گرفته شده است).
:X2 مقداری از جدول کای اسکور با یک درجه آزادی در سطح اطمینان 95% اگر به جدول کای دو مراجعه شود این مقدار 3.841 است که جدول کرجسی و مورگان نیز با توجه به این مقدار تهیه شده است (میرزاده، 1388).

3-4 – روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
در این مرحله محقق داده ها و اطلاعاتی را از طریق روش میدانی و کتابخانه ای گردآوری می کند و سپس با ترکیب اطلاعات از طریق طبقه بندی و تجزیه و تحلیل سعی در ارزیابی فرضیه های خویش می باشد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها در می یابد بنابراین این اطلاعات باید معتبر و حقیقی باشد اطلاعات غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مساله مجهول به درستی معلوم نمی گردد و یا تصویری انحرافی و یا صحیح ارائه می گردد و در نتیجه باید دو اصل اساسی صحت و دقت را مورد توجه خاص قرار داد. برای جمع آوری داده ها، ابزار اندازه گیری متعددی وجود دارد که اطلاعات را با روش های مشخص ارائه می دهند تا به گونه ای موثر مورد استفاده قرار گیرد و سپس با استفاده از روش آماری متناسب با تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود .
در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیر های مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه است که بین نمونه ها توزیع می شود و نظرشان نسبت به متغیر ها سنجیده می شود و با استفاده از آزمون تی و نرم افزار اس پی اس اس که در فصل 4 به شرح آن خواهیم پرداخت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرند. در این پژوهش نیز، ابزار اندازه گیری پرسشنامه بسته است که در آن 30 سوال طرح گردیده است. به عبارت دیگر، در این تحقیق 7 فرضیه وجود دارد که برای متغیرهای هر فرضیه سوال مطرح شده است که سوالات بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت طرح ریزی گردیده است. این پرسشنامه در پیوست آورده شده است.
جدول 3-1 صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
طیف کلی
1
2
3
4
5
ارزش عددی
این پرسشنامه حاصل مطالعات کتابخانه ای و کمک راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و متخصصان فن می‎باشد. در ضمن این پرسشنامه شامل 30 سوال است که متغیرهای عملیاتی تعریف شده را مورد سوال قرار می دهدو سهم هر یک از متغیر ها به شرح جدول 3-2 می باشد .

جدول 3-2 توزیع سوالات پرسشنامه
جمع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ديني، دكتر، برخي Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع نفس اماره