مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

یافته های این مطالعه اهمیت دهند.
نصر آبادی و امامی,(1383) تحقیقی را تحت عنوان” بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیریان” انجام دادند.در این پژوهش شش سوال پژوهشی با توجه به دیدگاه دمینگ در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شد.یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه کارکنان و مدیران اصل تعهدگرایی,اصل مشتری مداری,اصل مشارکت کارکنان,اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات و اصل توانمندسازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان,در دانشگاه علوم پزشکی در حد ضعیفی استفاده شده است و اصل بهبود مستمر در کار در دانشگاه علوم پزشکی در حد مطلوب به کار رفته است.
نادری و دیگران,(1385) تحقیقی را تحت عنوان “بررسی میزان کاربست برخی از شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه اصفهان از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان” انجام داده اند.که به بررسی سه اصل (مشتری گرایی,مشارکت فراگیر,بهبود مستمر) پرداخته است. نتایج نشان داده که میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در بهبود فرایند آموزش و میزان مشارکت آنان در همایشهای علمی و پژوهشی بیشتر از سطح متوسط بود در حالی که میزان تامین رضایت اعضای هیئت علمی در راستای بهبود فرآیند آموزش,ارائه خدمات علمی و پژوهشی و همچنین میزان استقبال دانشگاه از مشارکت اعضای در بهبود فرآیند آموزش و پژوهش و میزان توسعه همکاری اعضای با سایر سازمانها توسط مدیریت دانشگاه کمتر از حد متوسط نشان داده شد.
رستمی (1383)در ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت کیفیت, به این نتیجه رسیده است که میزان شرکت رهبران در کمیته های راهبردی بیانگر تعهد پایین رهبران شرکت صا ایران نسبت به موفقیت مدیریت کیفیت است.
تقی پور (1380) با بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه مدیریان آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 مانع بزرگ را در اجرای مدیریت کیفیت موثر می داند:1) فقدان حمایت مدیران 2)ضعف تعهد و مسئولیت پذیری 3) عدم قدردانی مدیران از تلاشها و دستاوردهای کارکنان.
محمدی و همکاران (1383)در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مجتمع آموزشی حضرت رسول (ص) بیشترین امتیاز را مربوط به تعهد رهبری دانسته و یکی از موانع مهم در این مسیر را فقدان قدردانی از کار تیم ها و افراد توسط رهبری عنوان کرده است.
2-22.مطالعات خارجی:
ناراسایمهان(1997)معتقد است که نخستین کاربرد TQMدر آموزش عالی آمریکا در کالج فنی فاکس ولی های91بود.نتیجه مدیریت کیفیت فراگیر در این کالج در زمینه ی کاریابی برای فارغ التحصیلان,رضایت کارفرمایان از برنامه آموزشی قراردادی,پذیرش واحدهای درسی کالج در موسسات آموزشی بالاتر و بهبود محیط یادگیری بوده است.سپس موسسات آموزشی دیگر از جمله دانشگاه ویسکانسین شهر مدیسون,سیستم دانشگاهی داکوتای شمالی و دانشگاه ایالتی اورگان نیزTQMرا مورد استفاده قرار دادند(سیمور,1992)
در سال 1960 اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند.همچنین کارگران ژاپنی فنون ساده ی آماری را فرا گرفته,آنها را به کار بستند.در اواخر دهه ی 1980 مدیران آمریکایی به منظور پی بردن به معجزه ی ژاپنی ها,سفرهایی را به ژاپن انجام دادند.در حقیقت اگر آنها کتاب های دمینگ92 و ژوران93را می خواندند,نیازی به انجام این سفرها نمی دیدند.اولین ابتکارات اجرایی TQMدرآموزش عالی بریتانیا مقداری دیرتر از ایالات متحده و از اواخر دهه 80صورت گرفت.مطالعات موردی در بریتانیا شامل پروژه های دانشگاه آستوذ و دانشگاه ولورهامپتون است(دوهرتی,1994).
پال دیوید در پژوهشی که در سال 2002 انجام داده به این نتیجه رسیده است که بین رهبری و اجرای مدیریت کیفیت فراگیر,رابطه بسیار قوی وجود دارد.وی در نهایت خاطر نشان می کند که رهبری عامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.
در مطالعه ای دیگر که توسط وارنر و کریستنسون (2007)با موضوع تحت عنوان”بررسی رابطه تعداد دفعات استفاده از خدمات دولتی و رضایت مندی ارباب رجوع” صورت گرفته است مشخص گردید,سطح رضایت مندی شهروندانی که بیش از حد مکرر از خدمات دولتی استفاده می کنند بیشتر از شهروندانی است که فقط انفاقی و مقطعی از آن استفاده می کنند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
ف

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت دانش، آموزش عالی Next Entries پایان نامه با موضوع هوش معنوی، تحلیل واریانس، دانشگاه آزاد اسلامی، چند متغیره