مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت دانش، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

در امر خدمات دخیل هستند,بنابراین علت کیفیت پایین برای خدمت و محصول یکسان نخواهد بود.معمولا بین ارائه دهندگان خدمت و دریافت کنندگان نهایی,ارتباط مستقیمی وجود دارد و کیفیت خدمت را هردوطرف تعیین می کنند در نظر گرفتن آموزش به عنوان ارائه دهنده خدمات کیفی آموزشی, پژوهشی و دیگر خدمات به افراد و گروه هایی که از انها استفاده می کنند,نیازمند شناخت,درک,نظر,انتظارات,نیازها و خواسته های گوناگون از نظام آموزشی است.بر حسب تعریف,کیفیت آموزشی 76حالت ویژه ای از یک فعالیت است که پاسخگوی نیاز ویژه ای در یک نقطه زمانی و مکانی ویژه باشد.براساس نظر یونسکو,کیفیت در آموزش عالی چند بعد را شامل می شود که وابستگی زیادی به وضعیت محیطی نظام دانشگاهی77 ماموریت یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی دارد.
2-15.اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ها:
2-15-1.اصول بنیادی مدیریت کیفیت فراگیر را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
• فلسفه78
• مدیریت
• ابزار
کاربرد فلسفی این مدیریت این است که رهبری یک دانشگاه باید بتواند واقعا از طریق یک فرآیند مستمر79 بهبود کیفیت این پیام را محقق سازد که کسب رضایت مشتری مسئولیت هریک از افراد در دانشگاه است.البته,وجود یک چنین فلسفه ای برای ایجاد تغییرات اساسی لازم است و لیکن کافی نیست.به سیستمی به طور مستمر نیاز است که قادر به تشکل فراگیر اعضا در ارتقای کیفیت باشد.
دسته ی دوم اصول شامل روشهای مهم مدیریت است که فلسفه جدید را به اجرا در آورد.مدیریت یک دانشگاه باید در زمینه ی کمک به اعضا برای انجام بهتر وظایفشان از طریق کاهش ترس و تایید و تشویق فعالیت هایی که سبب ایجاد کیفیت می شود,سرمایه گذاری کند.این اصول به همراه روش عملیاتی,پویایی مستحکمی را در تاثیرگذاری بر مسیری که دانشگاه در به وجود آوردن داده هایی موثر در فرایندهای کاری و به کارگیری روش مند آنها برای پیشرفت مشارکت کنند.فلسفه,مدیریت و ابزارهای این نوع نگرش به کیفیت,مجموعا موجباتی را فراهم می سازند که انگیزش برای تغییر در دانشگاه ایجاد شود.
مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان های گوناگون موفق عمل کرده است.
آیا در دانشگاه ها هم می تواند موفق باشد؟
آیا اصول مدیریت کیفیت ,قابل انطباق در محیط دانشگاهی است؟
آیا فلسفه مدیریت کیفیت اساسا همان خواهد بود که در صنعت است؟
آیا روشهای مدیریت همان نتایجی را در صنعت ایجاد کرده است در دانشگاه ایجاد خواهد کرد؟
آیا ابزارهای مدیریت همان نتایجی را در صنعت ایجاد کرده است در دانشگاه ایجاد خواهد کرد؟
دانشگاه ویسکانسین-استاوت80,اولین دانشگاه دریافت کننده جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج(سال 2010)امریکا:
دانشگاه ویسکانسین نخستین دانشگاهی است که در سال 2001 میلادی برای اولین بار جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج را در تاریخ آمریکا برد.این دانشگه به لحاظ تحقق معیارهای آموزشی برای عملکرد برتر بالاترین نشان را در مدیریت کیفیت دریافت کرد.

2-16.آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش:
آمریکا شبکه ای از افراد مشتاق و علاقمند به مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش را تاسیس کرده است که علاقمندان و پیشگامان این نهضت در راه تحقق و ترویج این فرهنگ کمک شایانی ارائه می کند.مواردی را که می توان در فرآیند اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در کلاس مورد استفاده قرار داد به شرح زیر است.این نکات از اصول پیشنهادی دمینگ الهام گرفته شده اند:
• دانشجویان به عنوان همکار در فرایند آموزش و یادگیری مشارکت داده شوند.
• استاد و دانشجویان باید در شروع هر نیمسال تحصیلی در حصول اهداف و مقاصد مورد نظر به مباحثه و تبادل نظر پرداخته و ویژگی های یک آموزش خوب و انتظارات مورد نظر از فرآیند یک یادگیری مطلوب را بررسی کنند.
تحقیقات هریس.جان دبلیو 81و باکت.جی مارک,82نشان می دهد که شخص در سیستم رشد می کند و ارتقا می یابد.فرآیند آموزش دانشجو نیز چنین است,اما در این سیر صعودی به نقطه ای می رسد که دیگر علاقه ای برای یادگیری موضوعات ویزه و تخصصی نشان نمی دهد.اینجاست که مهم ترین نقش و وظیفه ی مدرس یعنی برنامه ریزی در جلب مشارکت دانشجو در تداوم انگیزه برای یادگیری مشخص می شود.در واقع,افراد ذاتا علاقمند به یادگیری مطالبی هستند که احساس می کنند دانستن آنها لازم است.لذا یکی از روش های جلب مشارکت افراد می تواند در تلفیق ارائه مطالب با گزینه های واقعی و مطالعه موردی روی این گزینه ها باشد.

برای نیل به این مقصود باید به دو جنبه زیر توجه کافی شود:
• ارائه و اجرای TQM به عنوان یک واحد درسی
• به کار گیری مبانی مدیریت کیفیت فراگیر برای تدریس یا تحقیق سایر دروس
2-17.مهم ترین جنبه های متصور در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز آموزشی عبارتند از:
1. آگاهی و فهم کیفیت
2. مدیریت رضایت یادگیرنده83(مشتری)
3. فرهنگ آموزش و تغییرات سازمان دهی شده84
4. مدیریت حمایت از دانشجو(به عنوان مشتری)
5. مشکلات استخدام و توانمند سازی
6. کنترل فرآیند85
7. مدیریت فرآیند تجارت86
8. برنامه ریزی کیفیت راهبردی87
9. سیستم های اطمینان از کیفیت و بازرسی
10. اندازه گیری میزان عملکرد
2-18.مدیریت کیفیت و اثربخشی آن:
مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ مدیریتی 88است که پس از نهادی شدن ان در سازمان اموزشی به ابزاری برای بهره گیری و بهره برداری از کلیه منابع انسانی,مالی,فناوری و…تبدیل می گردد.هدف اساسی نظام مدیریت کیفیت فراگیر درگیر کردن کلیه کارگزاران آموزشی از مدیریت عالی تا پایین ترین سطوح با فعالیت های اموزشی اهداف و ماموریت سازمان آموزشی است.نظام مدیریت کیفیت فرآگیر با سازوکارهایی که فراهم می کند ساختارهای مناسبی برای بهره برداری از تجارب استعدادها,توان فکری و عقلی و منابع کالبدی سازمان آموزشی به دست می دهد و به صورت خودکار به مدیریت سازمان کمک می نماید تا از توان موجود توانمندی های نهفته کارگزاران آموزشی در آینده سازمان بهره برداری شود.رسالت مدیریت سازمان آموزشی بهره برداری از توان کارکنان است و این مهم در قالب نظام مدیریت کیفیت فراگیر به راحتی صورت می گیرد.مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر نظام به کارگیری توانمندی های فکری و جسمی کارکنان در سطوح مختلف یک سازمان است.در مدیریت کیفیت فراگیر به جای اینکه مسئولیت آموزش و یادگیری و کیفیت فقط بر دوش یک نفر یا واحد خاصی باشد برعهده همه ی کارگزاران سازمان آموزشی است و با این نظر همه افراد را درگیر کار کرد و از توانمندی های مختلف کارکنان در سطوح مختلف بهره برداری می کند.مدیریت کیفیت فراگیر توان کارکنان را در تمام فعالیت ها و فرایندها به کار می گیرد و مشارکت را به صورت عملیاتی و ملموس تا عمق سازمان رسوخ می دهد.
2-19.مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی:برای اجرای موفق مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه لازم است تا مشخصات اولیه زیر رعایت گردد تا بستر اولیه فراهم شود:
1. حمایت پیوسته و اشکار کلیه سطوح مدیریتی دانشگاه
2. شناسایی کلیه فرایندهای اصلی,پشتیبان و مدیریتی در دانشگاه,هدف گذاری و اندازه گیری آنها
3. آموزشهای مستمر برای کارکنان
4. کار گروهی در تمام بخشها و زمانها
5. مشخص کردن مسئولیت ها و اختیارات برای تمامی کارکنان
6. ارتباطات عمودی و افقی شفاف و حذف سلسله مراتب در جهت تشکیل مسطح
مورگتروید و مورگان یک مدل عملی را برای پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس ارائه می دهند که به نظر می رسد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز کاربرد داشته باشد.این مدل مبتنی بر سه عنصر است:
• اعتماد89
• تعهد رهبری90
• توانمند سازی
اعتماد پایه و اساسی است که به خیلی از جنبه های فرهنگ سازمانی بستگی دارد.
تعهد رهبری نسبت به مدیریت کیفیت فراگیر بایستی کاملا نمایان باشد.نمود مدیریت کیفیت فراگیردر تمام اعمال رهبر و در تمام زمان ها باید مشهود باشد.
تواناسازی از طریق تفویض اختیار و مسئولیت و آموزش قابل حصول است

معیارهای آموزشی برای عملکرد متعالی:
یکی از برنامه های مطرح مدیریت کیفیت در سطح جهانی علاوه بر مدیریت کیفیت بنیاد اروپا با نه معیار,برنامه ملی کیفیت ایالات متحده آمریکاست,که با نام مالکوم بالدریج در آمیخته است و هفت معیار دارد.سازمانهایی که به کیفیت و برتری در عملکرد و مبتنی بر این معیارها دست یابند با اهدای جایزه ملی کیفیت شناسایی می شوند و از آنها تقدیر می شود و از مزایای ارزشمند آن برخوردار می شوند.
معیارهای عمومی برای تمامی سازمانها یکسان در نظر گرفته شده است لیکن در هر بخش متناسب با ماهیت و نوع فعالیت آنها از مفاهیم و واژه های مختص آن سازمانها استفاده می شود.سازمانها و موسسات آموزشی برای سرآمد شدن و پیشی گرفتن از یکدیگر باید بتوانند در کسب قدرت رقابتی در بازار جهانی,امتیازات بالایی کسب کنند.
ضوابط بالدریج برای ارزیابی به معیارهای اصلی و فرعی(نسخه سال 2002) تقسیم می شوند که مجموع آنها برابر 1000 امتیاز است.این هفت معیار عبارتند از:
1- رهبری(120 امتیاز)
2- برنامه ریزی راهبردی(85 امتیاز)
3- دانشجویان,افراد ذی نفع و تمرکز بر بازار(85 امتیاز)
4- اطلاعات و تجزیه و تحلیل(90 امتیاز)
5- تمرکز بر اعضای هیئت علمی و کارکنان(85 امتیاز)
6- مدیریت فرایند(85 امتیاز)
7- نتایج عملکرد سازمانی(450 امتیاز)
چهارچوب کلی این مفاهیم و شاخصها و ارتباط و یکپارچگی آنها در شکل نشان داده شده است.در ادامه عناصر پایه ای در نمودار زیر از بالا به پایین شرح داده شده است.
2-21.مطالعات داخلی:
بهرامی و دیگران (1391) پژوهشی را با عنوان “رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی “را انجام دادند.روش بررسی این پژوهش توصیفی-همبستگی است. .روش نمونه گیری به صورت طبقه ای-تصادفی متناسب با حجم(300نفر)بود.نتایج حاکی از آن است که در دانشگاه اصفهان به جز رهبری,برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,به جز تمرکز به مشتری,تحلیل اطلاعات,برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت فرایند,میانگین کلیه ی معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر بیشتر از سطح متوسط بود؛همچنین در دانشگاه اصفهان میانگین همه ی مولفه های مدیریت دانش به جز پالایش دانش و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلیه ی مولفه ها بیشتر از سطح متوسط بود و نتیجه:معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر می تواند در راستای عملکرد صحیح سازمان موثر باشد و همچنین تاثیر آن بر مدیریت دانش نیز موجب افزایش کارایی سازمان می گردد.
گل پرور و عریضی(1388) تحقیقی را با عنوان”روابط مستقیم و غیر مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای ادراک شده با تعهد سازمانی”انجام دادند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش,از تعدادی سازمان های ارائه دهنده ی خدمات در شهر اصفهان,294 نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب کردند. یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای با تعهد عاطفی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.نتیجه ی حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می دهد,تعهد دوامی دارای رابطه ی یک سویه و مستقیم وجود دارد.
علی محمدپور(2012) مقاله ای را با عنوان “اثرکارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری ” انجام داده است. این مقاله بر روی رابطه ی بین TQMبا عملکرد نوآورانه و با کیفیت بحث می کند. در این مطالعه حاضر شرکت ها در قالب تولیدی(79.6 درصد),فن آوری اطلاعات(6.2درصد) و خدماتی(14.2درصد)می باشد.در مجموع 26 پرسشنامه از 104 شرکت معتبر برای تجزیه و تحلیل تجربی مطالعه جمع آوری شد. در این مطالعه نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که به موازات این حمایت تجربی رهبری مدیریت و مدیریت فرایند,ابعاد موثر بر مدیریت کیفیت هستند؛علاوه بر این جدا از مطالعات اخیر,از مدیریت تامین کننده و رویکرد سیستمی مدیریت,اثرات قابل توجهی یافت شد.بنابراین شرکت ها باید به مهم ترین فعالیت ها برای بهبود عملکرد با توجه به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر، رضایت مشتری Next Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی