مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

ی بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل خود به شرح زیر ارائه می گردد. (زرگر،محمد).
جدول 3-2: بارهای عاملی پرسشنامه های بهره وری،مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
سوالات
بهره وری
بارعاملی
سوالات مدیریت دانش
بارعاملی
سوالات مدیریت
کیفیت جامع
بارعاملی
سوال 1
59/0
سوال 1
65
سوال1
85/0
سوال 2
67/0
سوال2
55/0
سوال2
71/0
سوال3
84/0
سوال3
73/0
سوال3
57/0
سوال4
72/0
سوال4
65/0
سوال4
63/0
سوال5
78/0
سوال5
70/0
سوال5
60/0
سوال6
66/0
سوال6
78/0
سوال6
60/0
سوال7
66/0
سوال7
79/0
سوال7
67/0
سوال8
71/0
سوال8
77/0
سوال8
74/0
سوال9
75/0
سوال9
77/0
سوال9
67/0
سوال10
75/0
سوال10
79/0
سوال10
65/0
سوال11
67/0
سوال11
60/0
سوال11
58/0
سوال12
70/0
سوال12
61/0
سوال12
67/0
سوال13
84/0
سوال13
64/0
سوال13
82/0
سوال14
58/0
سوال14
65/0
سوال14
59/0
سوال15
53/0
سوال15
66/0
سوال15
66/0
سوال16
60/0
سوال16
71/0
سوال16
90/0
سوال17
59/0
سوال17
61/0
سوال17
70/0
سوال18
72/0
سوال18
75/0
سوال18
60/0
سوال19
80/0
سوال19
71/0
سوال19
77/0
سوال20
79/0
سوال20
55/0
سوال20
61/0
سوال21
74/0
سوال21
79/0
سوال21
79/0

سوال22
63/0
سوال22
87/0

سوال23
70/0
سوال23
77/0

سوال24
74/0
سوال24
86/0

سوال25
71/0
سوال25
79/0
مطابق با جدول(3-2) تمام بارهای عاملی سوالات بیش از 5/0 می باشند که این امر نشان دهنده روایی مناسب ابزار های اندازه گیری پژوهش می باشند.

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيه و تحليل نتايج حاصل در اين پژوهش با استفاده از نرم ‌افزار آماري SPSS18 در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد. در سطح آمار توصيفي از آماره‌هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد استفاده گرديد. در سطح آمار استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره ، آزمون t مستقل دوگروهی، آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردیده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
پس از گردآوری های داده های تحقیق نوبت به فرایندی جدیدی تحت عنوان تحلیـل آماری آنـها می رسد که با تکیه و استفاده از روشهای مختلف آمار سعی شده داده ها، در جهت اهداف پژوهش و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، ویژگیهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) مورد بررسی قرار گرفته و سپس با آزمونهای آماری استنباطی فرضیه های پژوهش مورد سنجش و آزمون قرار می گیرند و کلیه آزمونها بر اساس مدل مفهومی ( نمودار 1-1 فصل اول این تحقیق ) که برگرفته از ادبیات، پیشینه نظری و عملی تحقیق می باشد انجام می گیرند.
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک)
در پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش کلاً چهارگویه در خصوص اطلاعات مربوط به پاسخگویان طراحی شده است.
4-2-1 جنسیت
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول 4 -1 ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت

فراوانی
درصد فراوانی نسبی

مردان
131
77/1

زنان
39
22/9

کل پاسخگویان
170
100
مأخذ: یافته های پژوهشی
جدول (4-1) نشان می دهد که، از کل 170 نفر پاسخگو به سوالات پرسشنامه تعداد 131 نفر بعبارتی 1/77 درصد مرد و 39 نفر یا 9/22 درصد را زنان تشکیل داده اند.

نمودار4-1: توزیع فراوانی بر حسب جنسیت
4-2-2 تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی در جدول 4 -2 ارائه شده است.
جدول 4- 2 : توزیع فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی
فراوانی
درصدفراوانی نسبی

دیپلم
10
509

فوق دیپلم
19
11.2

لیسانس
112
65.9

فوق لیسانس
27
15. 9

دکتری
2
1.2

جمع کل
170
100
مأخذ : یافته های پژوهشی

نمودار4-2: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات
مطابق جدول (4-2) بیشترین فراونی مربوط به مقطع لیسانس با 9/65 درصد، فوق لیسانس با 9/15درصد، فوق دیپلم با 2/11درصد، دیپلم 9/5 درصد و دکتری با 2/1درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد را دارا می باشند. با توجه به وضعیت مدارک تحصیلی کارکنان مشخص می شود که این اداره کل از وضعیت تحصیلی و تخصصی خوبی برخوردار می باشد.

4-2-3 سابقه کار
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس تجربه کاری یا سابقه کار در جدول 4 -3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع بر حسب سابقه کاری پاسخگویان

فراوانی
درصد فراوانی نسبی

زیر 5 سال خدمت
18
10.6

5 -10
53
31.2

11-15
46
27.1

16-20
38
22.4

بیشتر از 20 سال
15
8.8

جمع کل
170
100
مأخذ : یافته های پژوهشی

نمودار4-3: توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار
خروجی جدول (4-3) نشان می دهد که، بیشترین سابقه خدمت مربوط به گروه 5 الی 10 سال با 2/31 درصد وکمترین سابقه خدمت مربوط به گروه 20 سال به بالا با 8/8 درصد می باشد.

4-2-4 سن
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس سن یا سابقه کار در جدول 4 -4 ارائه شده است.
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به سن

فراوانی
درصد فراوانی نسبی

30-20
29
17.1

40-31
74
43.5

50-41
61
35.9

بیشتر از 50
6
3.5

جمع
170
100
مأخذ : یافته های پژوهشی

نمودار4-4: توزیع فراوانی بر حسب سن
مطابق جدول (4-4) بیشترین گروه سنی مروط به دامنه سنی 31 الی 40 سال و کمترین آن مربوط به 50 سال به بالا میباشد. گروه سنی 41 الی 50 سال دومین گروه از لحـاظ بیشترین نفرات می باشد و می توان ادعا نمود که کارکنان شرکت کننده در این پژوهش در وضعیت سنی جوان و میان سالی قرار دارند که با توجه به سطح تحصیلات آنها می توان با برنامه ریزی مناسب و رهبری کارآمد بیشترین و بهترین خروجی و عملکرد را از آنها بدست آورد.

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده ها ی پژوهش
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگرف ـ اسمیرنف و نمودار هیستوگرام استفاده گردیده است که نتایج خروجی محاسبه شده توسط نرم افزار Spss به شرح ذیل می باشد. لازم به توضیح است که تعداد نمونه آماری در این پژوهش بیش از 30 می باشد (30 n )و با توجه به قضیه حد مرکزی هر چه تعداد نمونه بزرگتر باشد توزیع داده ها به سمت توزیع نرمال میل میکند (نوفرستی،1376).

4-2-5-1 بهره وری
H0=توزیع مورد نظر نرمال است
H1= برخلاف فرض صفر

نمودار4-5: نمودارتوزیع نرمال نمرات بهره وری
خروجی آزمون کلموگرف ـ اسمیرنف82 نشان می دهد که مقدار 75/0z= و0.05p می باشد بناربراین با توجه به اینکه که مقدار p-value محاسبه شده بزرگتر ازمقدار 05/0 است نتیجه می گیریم که توزیع تقریبا نرمال بوده و دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد.

4-2-5-2 مدیریت کیفیت فراگیر

نمودار4-6: نمودارتوزیع نرمال نمرات مدیریت کیفیت

خروجی آزمون کلموگرف ـ اسمیرنف نشان می دهد که مقدار801/0z= و05/0p می باشد بناربراین با توجه به اینکه که مقدار p-value محاسبه شده بزرگتر ازمقدار 05/0 است نتیجه می گیریم که توزیع تقریبا نرمال بوده و دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد. نمودار (4-6) نیز نشان می دهد که توزیع نمرات تقریبا نرمال می باشد چرا که اکثر نمرات زیر منحنی که شبیه منحنی نرمال است قرار گرفته اند.

4-2-5-3 مدیریت دانش

نمودار4-7: نمودارتوزیع نرمال نمرات مدیریت دانش

خروجی آزمون کلموگرف ـ اسمیرنف نشان می دهد که مقدار 650/0z= و 05/0p می باشد بناربراین با توجه به اینکه که مقدار p-value محاسبه شده بزرگتر ازمقدار 05/0 است نتیجه می گیریم که توزیع تقریبا نرمال بوده و دلیلی بر رد فرض صفر وجود ندارد. نمودار(4-69 نیز نشان می دهد که توزیع نمرات تقریبا نرمال می باشد چرا که اکثر نمرات زیر منحنی که شبیه منحنی نرمال است قرار گرفته اند.

4-3 تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش
هدف این پژوهش بررسی و درک میزان تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت آب و فاضلاب شهری ارومیه می باشد. بنابراین با توجه به مدل نمایش داده شده در فصل اول پژوهش، فرضیه های مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش از رگرسیون یک و چند متغیره استفاده شده است. ولی قبل از اجرای رگرسیون و بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل یعنی مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر متغیر وابسته بهره وری باید از مهمترین پیش فرض تحلیل رگرسیون، یعنی خطی بودن همبستگی بین متغیرها مطمئن بود. همبستگی خطی بین متغیرها یعنی اینکه متغیر وابسته با افزایش و کاهش متغیر مستقل، افزایش ویا کاهش می یابد. در حالیکه در همبستگی غیر خطی افزایش متغیر وابسته در ابتداء با افزایش متغیر مستقل افزایش ولی بعداً کاهش می یابد.
برای نمونه با مصرف آسپرین بعنوان متغیر مستقل درد ابتداء کاهش ولی پس از مدتی با افزایش مصرف آسپرین درد زیاد می شود. در این پژوهش به آزمون تحلیل واریانس (احتمال F) برای بررسی خطی بودن همبستگی متغیرها استـناد شده است. با توجه به مقدارF محاسبه شده و سطح معــــنی داری محاسبه شده برای تمام متغیر (جداول4-5، 4-6، 4-7، 4-8، 4-9, 4-10) به شدت معنادار بوده و نشان دهنده آنست که همبستگی بین متغیرها خطی می باشند.
از دیگر مفروضاتی که در مدل های رگرسیونی باید به آن دقت داشت مسئله چندگانگی خطی مــی باشد. چند گانگی خطی به این معنی است که متغیرهای مستقل همبستگی بسیار بالا و تقریبا واحدی با یکدیگر دارند که وضعیت نامطلوبی بشمار می رود. برای بررسی این مسئله از همبستگی چند گانه بین متغیره ها و همچنین از دو آماره تلورانس و عامل تحلیل واریانس استفاده شده است. که نتایج آن بدست آمده جدول (4-9و4-10) بیانگر انست که، مقادیر تلورانس به یک نزدیکتر بوده و از طرفی دیگر مقادیر عامل تحلیل واریانس از 2 کوچکتر است.

نمودار4-8: ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

مدیریت دانش
مدیریت کیفیت
بهره وری

مدیریت دانش
ضریب همبستگی
1
777/0**
601/0**

سطح معنی داری
.
000/0
000/0

تعداد داده ها
170
170
170

مدیریت کیفیت
ضریب همبستگی
777/0**
1
617/0**

سطح معنی داری
000/0
.
000/0

تعداد داده ها
170
170
170

بهره وری
ضریب همبستگی
601/0**
617/0**
1

سطح معنی داری
000/0
000/0
.

تعداد داده ها
170
170
170

نتایج جدول (4-5) نشان می دهد که، بین متغیرهای پژوهش با سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این همبستگی بین متغیرهای مستقل با همدیگر کمتر از 8/0 می باشد. بنابراین این مسئله نشان دهنده آن است که متغیرهای پژوهش دچار همخطی چند گانه نیستند.

نمودار 4-9 : ارتباطات بین متغیرهای پژوهش
ضریب های همبستگی میان سه متغیر مدیریت دانش ، مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی محاسبه گردید. خطای نوع اول به روش بونفرونی83 کنترل گردید با توجه به سطح قابل قبول اصلاح شده برای فرصت ایجاد خطای نوع اول کمتر از 01/0 بوده است؛ بنابراین در این پژوهش مقدار p کمتر 01/0 بوده پس روابط موجود معنــی دار هستند. با این توصیف که بین متغیرها رابطه معنــی داری وجود دارد می توان به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پرداخت که نتایج آزمون رگرسیون چند گانه به شرح ذیل گزارش گردیده است.

4-3-1 فرضیه اول: مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کارتاثیر ندارد.
جدول4-6: نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی یا کار
شاخص ها

متغیرها
بتا
خطا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، نیروی انسانی Next Entries مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع