مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، تعالی سازمانی، تعالی سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

با عنوان مدیریت دانش عاملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی گزارش نموده اند که، مدیریت دانش مهمترین عامل موثر در بهره وری منابع انسانی بوده که موجب بالا بردن اثربخشی و بهره وری منابع در سازمان می شود.
• زاهدی و همکاران (1385) بهره وری منابع انسانی، مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک را از مفاهیمی می دانند که کاملا به هم مرتبط بوده و همدیگر را تکمیل کرده و خاصیت هم افزایی دارند و هر سه موجب افزایش قدرت رقابت سازمان ها می گردند.
• روحی و همکاران(2014) در پژوهشی با عنوان نفوذ مدیریت دانش در بهره وری نیروی انسانی چنین نتیجه گرفته اند که، مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی داشته و بین آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2-2-2 مدیریت دانش: تحقیقات خارجی
• در يك مطالعه تجربي در وزارت توسعه كارآفريني در مالزي به بررسي ارتباط منابع انساني، مسائل، مسئوليت ها و ابعاد تكنولوژيكي با مديريت دانش پرداخته شد. اين مطالعه به اين نتيجه رسيده است كه وزارتخانه مذكور از استراتژي مديريت دانش خاصي برخوردار نيست. البته اين مطالــعه نشان داده است كه در اين وزارتخانه دانش وجـــود دارد و اين دانش در رويه هاي و خط مشي هاي وزارتخــانه، فرآيندهاي كاري و پايگاه هاي اطلاعاتي ظهور پيدا مي كند. نتيجه ديگري كه از اين مطالعه به دست آمده، اين است كه هنوز كاركنان اين وزارتخانه احساس مي كنند صرفاً رئيس وزارتخانه يا رئيس بخش ها مسئول مديريت دانش در سازمانها هستند. فقط 48.3 درصد از كاركنان احساس مي كنند كه مسئول مديريت دانش بايد بر عهده همه كاركنان باشد. براي موفقيت در اداره خدمات عمومي، همه كاركنان بايد مسئوليت مديريت انواع دانشي باشند كه در سازمان وجود دارد (رونی و دیگران،2002)57.
• مطالعه ديگري در زمينه مديريت دانش در سازمان هاي دولتي به اين مسأله پرداخته است كه چگونه مي توان مديريت دانش را ايجاد كرد و نيز ماهيت فرهنگ تسهيم دانش در يك سازمان چگونه است. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي يك چالش منحصر به فرد بسيار مهم است و عاملان دولتي نوعاً سازمان هايي سلسله مراتبي و بوروكراتيك هستند كه تسهيم دانش را دشوار مي سازند. آن ها اظهار مي دارند، به نظر مي رسد اغلب افراد تمايل ندارند دانشي كه را كه در اختيار دارند با ديگران تسهيم كنند. آنها دانش را در دل خود نگه مي دارند تا با قدرتي كه از آن به دست مي آورند بتوانند ارتقاي درجه بيابند (لی و دیگران،2003)58.
• در پژوهشي ديگر در دانشگاه كارلتون كانادا در زمينه مديريت دانش در سازمان هاي دولتي، نتايج نشان داد، اقداماتي كه در سازمان هاي دولتي در زمينه اطلاعات و دانش انجام مي گيرد، شديداً سياسي بوده و تأثير عميقي بر عاملان بخش عمومي و گروه هاي مختلف ارباب رجوع در بخش دولتي دارد (شین،1998)59.
• در تحقيقي كه در دانشگاهي در مادريد انجام گرفت، 40 پاسخگو كه جزء تصميم گيرندگان اصلي دانشگاه بودند مورد بررسي قرار گرفتند. مصاحبه شوندگان بايد در يك طيف ليكرت از 1 تا 5 به هر شاخص نمره مي دادند و موانع ممكن براي افشاي هر شاخص را ارزيابي مي كردند. نتايج نشان داد اطلاعات كمي در اين بخش از اهميت يشتري برخوردار است و همچنين سرمايه فكري، ابزاري مناسب براي انتخاب استراتژي هاي دانشگاهي مي باشد. همچنين بيان شد بهترين راه براي بهبود سرمايه فكري در بخش دولتي ارتقاي سطح نگرش دولت به دانشگاهها به عنوان عضوي فعال در گسترش دانش در جامعه است (سانچز،2006)60.
• همچنين در تحقيقي كه بر روي تعدادي از دانشگاه هاي اسپانيا با هدف كمك به آنها در شناسايي، اندازه گيري و مديريت سرمايه هاي نامحسوس انجام گرفت اين نتيجه به دست آمد كه اولين مرحله در اين امر، تعريف دقيق اهداف سازمان و سپس شناسايي ابعاد نامحسوس سازمان است كه بايد يك رابطه اعلي بين آن ها برقرار گردد و براي هر كدام از اين ابعاد نامحسوس، شاخص هايي تعريف و توسعه داده شود. در نهايت، يك بازنگري دور هاي براي انطباق با چالش هاي جديد، بايد انجام گيرد (سانچز ،2006).
2-2-3 تجربه هاي پياده سازي مديريت دانش در شركتهای خارجی (شرکت مشاوران توسعه آینده،1385)
• شركت اچ پی61 با بيش از ۱۱۲۰۰۰ كارمند، با داشتن جمعيت انبوهي از خبرگان متخصص، در سال ۱۹۹۵ تصميم به آغاز پياده سازي مديريت دانش گرفت. بر اين اساس ۲۰ پروژه به صورت همزمان در شركت آغاز شد. اولين پروژه، برنامه ريزي استراتژيك بر اساس دانش بود و شعار اصلي چشم انداز آنرا فرانك كاروبا62 به اين صورت مطرح كرد « اگر تنها اچ پی آن چه را كه مي دانست (آن چه در ذهن خبرگان اچی پی بود)، مي دانست. اين پروژه باعث ارتقاء جدي سطح اچ پی در ميان رقبا در طي سالهاي بعد شد. شركتاچ پی با بكارگيري «لوتوس نوتز63» به عنوان يك ابـزار تكنـولوژيكي، راه حلي براي تبادل اطلاعات بين كارشناسان خود در اقصي نقاط جهان ، بوجود آورد.
• بسياري از شركت ها، به اين نتيجه رسيدند كه در عصر كنوني بايد بصورت «همه مغز و نه بدن64»، عمل كنند. اين سازمان ها، پيشرفته تر از ساختارهاي هرمي و شبكه اي عمل كرده و تمامي عمليات اجرايي را برون سپاري65 مي كنند و به اين ترتيب تنها كار توليد دانش كه ارزش افـزوده اي چند برابر را ايجاد مي كند، وظيفه خود قرار مي دهند. شركتهايي همچون نوواکور66 و هی ین اکن67 از اين گروهند.
• شركت بی پی68 به عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي نفتي جهان، پروژه شكل دهي تيمهاي دانشي مجازي69 را براي حداكثرسازي تبادل دانش در سازمان خود با اختصاص صد و پنجاه ميليون دلار پياده سازي نمود.
• شركت هافمن ـ لاروچ70 (شركت شيميايي اروپايی) با فرآيندي قدم به قدم شكــــل دهي گروه هاي دانشي كوچك از بهترين هاي سازمان در عرصه هاي مختلف، در جهت خلق فرآيندهاي مبتكرانه جديد، را آغاز نمود.
• شركت بيمه و امور مالي اسکاندیا71، ترازنامه ساليانه خود را به دو قسمت تقسيم نمود: ترازنامه مالي و ترازنامه دانش. بر اساس اين ترازنامه ارزش مسائلي همچون «سرمايه فكري»، « تجارب نهادينه شده»، « تكنولوژي سازماني»، « ارتباط با مشتري»، « مهارتهاي حرفه اي»، اندازه گيري و سنجش شد.
• شركت ای تی وتی72 (شركت مخابراتي آمريكايي) در جهت جمع آوري ديدگـــاه هاي مشتريان و مرتبط ساختن آن با بخش هاي مختلف، سيستم جامع اطلاعات مشتريان را به صورت پايگاه دانش شكل داد. اطلاعات اين پايگاه دانش توسط كساني كه با مشتريان مواجه بودند، وارد مي شد. اين افراد در جهت تسهيم دانش خود به صورت هاي گوناگون تشويق مي شدند. سپس مديران اين اطلاعات را مطالعه و ويرايش نموده و براي استفاده ديگر اعضا و گروه هاي سازمان منتشر مي كردند.
• شركت سی امنز73 با طراحي سيستمي تحت عنوان شارنت74 دانش هاي پروژه ها را از افراد دريافت مي نمود و با قابليت جستجو در شبكه، امكان استفاده از تجارب و افراد مجرب پروژه هاي پيشين را مهيا مي ساخت.

شکل 2-6- الگوي اولیه ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاهها

• مزیت مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدلها در این است که سازمانها زمانی به طور کارآمد و اثربخش یاد می گیرند که فرایندهای شش گانه مدیریت دانش،مستمر و تعاملی باشند نه متوالی یا مستقل.در پایان نیز محقق چند پیشنهاد برای استفاده از مدل پیشنهادی خود ارائه نموده است.
• احمد75 و دیگران (1999) در مقاله ای که در زمینه مدیریت دانش تدوین شده، به ارائه مدلی برای منظور ارزیابی عملکرد مدیریت دانش پرداخته اند. در این مقاله که با تکیه بر مفاهیم اساسی بهبود مستمر انجام شده، فعالیت های مدیریت دانش شامل ایجاد و کسب، به اشتراک گذاری، ارزیابی و آموزش و بهبود معادل برنامه، اقدام، کنترل و عمل در چرخه دمینگ قرار داده شده است. نتیجه نهایی این مقاله ارائه یک مدل ماتریسی است که هر یک از فعالیت های مدیریت دانش را از چهار منظر مشتری، سازمان، تأمین کنندگان و فناوری ارزیابی می کند.
• پروژه تحقیقاتی دیگری با هدف شناسایی و بهبود فعالیت های تحقیقاتی و در نتیجه مدیریت کارای سرمایه های معنوی این مؤسسات در شهر مادرید اسپانیا انجام شده است. چهارچوب اولیه این مدل بر اساس مدل هوشمند شکل گرفته که سرمایه های معنوی را به سه جزء سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباطی تقسیم می کند (یوروفروم76،1998).
این پژوهش پس از شناسایی مؤلفه ها به ارائه مدلی می پردازد که ورودی یا منبع ملموس و ناملموس سازمان را پس از پردازش به خروجی ها یا محصولات علمی مرتبط می کند. هدف اصلی این مدل، بررسی ارتباط بین ورودی ها و خروجی های مدل و ارزیابی کمّی آن به منظور بهبود و درک فرآیندهای تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی عمومی است. در این پژوهش از 64 استاد دانشگاه و محقق به منظور تعیین روابط بین منابع (ورودی ها) و نتایج (خروجی ها) کمک گرفته شده و وابستگی های درونی سه جزء سرمایه یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق ارتباط معنی دار آماری بین منابع و نتایج را نشان می دهد. پس از تحلیل عاملی و قرار دادن هر یک از مؤلفه های شناسایی شده در یکی از سه جزء سرمایه، نتایج آماری همبستگی بسیار قوی اجزای سرمایه به یکدیگر را نشان می دهد (بوانو و دیگران77،2002).
• در تحقیقی داونپورت و همکاران (1998)، دریافتند مدیریت دانش عبارت است از «بهره برداری و توسعه دارایی های دانشی سازمان در جهت تحقق اهداف آن سازمان». دانشی که مدیریت می شود شامل هر دو نوع دانش ضمنی و عینی است. مدیریت این دانش شامل تمام فرآیند های مرتبط با شناسایی، اشتراک و تولید دانش و مستلزم نظامی برای تولید و نگهداری از مخازن دانش و همچنین ترویج و تسهیل اشتراک دانش و یادگیری سازمانی است. سازمان های موفق دانش را سرمایه ای سازمانی دانسته و ارزش ها و قوانین سازمانی را جهت پشتیبانی از تولید و اشتراک دانش توسعه می دهند.
2-3 پیشینه تحقیقات عملی کیفیت جامع
2-3-1 کیفیت جامع : تحقیقات داخلی
• صفائیان و همکاران (1390) در مقاله ای تحت عنوان تجزيه و تحليل مديريت کيفيت بر اساس مدل تعالی سازمانی78و تعيين راهکارهاي لازم به منظور دستيابي به حالت مطلوب در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان پرداخته اند. هدف از اين تحقيق، تعيين امتياز بر اساس مدل تعالی سازمانی و تشخيص نقاط ضعف و ارائه راه حلهايي براي رفع نقاط ضعف اين شركت بود. جامعه آماري، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بوده و روش انتخاب نمونه ها، نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بود.
اطلاعات توسط پرسشنامه ها جمع آوري و در جدول مربوطه طبقه بندي شد و با استفاده از روشهاي آماري مناسب (توصيفي و استنباطي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل حاکي از آن بود که در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، تعالی سازمانی تا حدي مورد توجه قرار گرفته است ولي براي توسعه و بهبود امتياز شرکت راهكارهايي قابل ارائه است. تجزيه و تحليل يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که امتياز کلي حاصل از مجموع معيارهاي تعالی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، براساس گزارش خود ارزيابي سال ۱۳۸۷ ۲۱۵ بوده است در سال ۱۳۸۸ به ۹۲/۲۴۸ افزايش يافته که اين امتياز در مجموع امتياز خوبي براي شرکت نيست ولي نسبت به گذشته روند رو به بهبودي را نشان مي دهد.

• ابزری و همکاران (2011)، در مقالــــه ای تحت عنوان «حاکميت مؤلفه های تعالي بر اساس مدل تعالی سازمانی (مطالعة موردی یک گروه صنعتي)» به نتایجی دست یافتند که به طور خلاصه بیان می شود. در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله، اهمیت توجه به خود ارزیابی را نشان می دهد. از الگوهای مشهور در راستای خودارزیابی، الگوی تعالی سازمانی است. در این پژوهش نگرش مدیران و کارکنان نسبت به معیارهای تعالی بررسی شده تا میزان حاکمیت مؤلفه های آن در سازمان، سنجیده شود.
فرضیه اصلی پژوهش این است که بین امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای تعالی در شرکت مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. این فرضیه به چند فرضیه فرعی، تقسیم شده است. جامعه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد Next Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش